Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
PETICIJA ZA ZAŠČITO OBALNEGA VODNEGA VIRA IN IZGRADNJE DVOTIRNE PROGE DIVAČA-KOPER
  

Na podlagi 45. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148 in 47/13 – UZ90,97,99) smo se spodaj podpisani državljani Republike Slovenije zbrali in pristopili k podpisu naslednje

 

P E T I C I J E

 

Spodaj podpisani zahtevamo od pristojnih organov in institucij, da se zaradi zelo velike škode, ki jo povzroča vožnja vlakov po obstoječem tiru Divača - Koper takoj ukrepajo in da:

 

  1. se na trasi prevideni za projekt "II. TIR" Koper – Divača zgradi dvojni tir - dve progi
  2. se obstoječi železniški tir do Kopra umakne iz uporabe.     

  3. Do realizacije obeh predhodnih zahtev naj se:

-        takoj pristopi k spremembi gradbenega dovoljenja za projekt »II. TIR Divača – Koper«

-        prepove prevoz nevarnih snovi in tekočin po tej progi, da se prepreči onesnaženje vodnega vira Rižana

-        takoj izvede vse kar je potrebno, da se minimizira požarna nevarnost,

-        takoj sanira nevarna stena v Podpeči in Bezovici,

-        omeji hitrost vlakov na 50 km/h,

-        razpolovi dnevna tonaža kompozicij,

-        zgradi protihrupno zaščito.

-        plačuje koncesnino za območje ob progi

 

Obrazložitev peticije:

 

Infrastruktura, tudi železniška, je v javnem interesu celotne Slovenije, zato se morajo zasebni interesi in interesi manjših skupin podrediti.  Vendar pa je vsaj moralna pa tudi pravna dolžnost države, da negativne učinke preprečuje in po potrebi sanira.

 

Splošno je znano, da je obstoječa proga dotrajana in  hkrati pod vse večjo obremenitvijo. Zaradi naklona je klasificirana kot gorska proga in zato je njena uporaba toliko bolj nevarna.

 

Trasa poteka po kritičnem vodovarstvenem območju, zato sedanje stanje in sedanji način uporabe proge predstavljata veliko potencialno nevarnost uničenja edinega vodnega vira za celotno obalno regijo. V primeru nesreče in izlitja nevarnih snovi  bi to lahko povzročilo  dolgotrajno nemožnost uporabe vodnega vira Rižane za nekaj desetletij.

 

Predstavniki Slovenskih Železnic in predstavniki resornega ministrstva so večkrat poudarili, da je nemogoče izvesti takšno zaščito, ki bi preprečila možnosti požarov lahko to nevarnost le zmanjšajo.

 

Medtem pa prebivalci krajev ob progi občutijo veliko negativnih  poledic  obratovanja železniške proge:

-        dejansko in potencialno povečano nevarnost požarov,

-        hrup

-        tresljaje,

-        omejeno gibanje in omejeni posege v območju železnice,

-        kot boje v administrativnih postopkih zaradi varovalnega pasu proge,

-        neprijetne vonjave zaradi izpuhov in zaviranja.

 

Seveda je zaradi proge otežen ali celo nemogoč razvoj določenih dejavnosti, ki izhajajo iz turističnih, kulturnih in naravnih danosti območja. Prav tako so degradirane kmetijske površine, ker privede do opuščanja kmetijstva ob progi. Vedno večje tonaže vlakovnih kompozicij povzročajo podore velikih skalnih gmot, ki neposredno ogrožajo Bezovico in Podpeč.

 

Prekomerne emisije obratovanja proge vplivajo na zdravje ljudi, s čimer se kršijo  evropske direktive o območju Natura-2000 in predpisi RS o varstvu narave.

 

Degradiranost območja ob progi in vse manjša vrednost nepremičnin, povzroča izseljevanje ljudi in preprečuje razvoj naselij.

 

Železniška proga, ki  poteka  preko občutljivega Kraškega roba tudi redno povzroča negativne vplive na naravo, saj pogosti požari uničujejo ogrožene, zavarovane in redke rastlinske in živalske vrste in habitate, predstavljajo oviro za migracije živali in s tem zmanjšujejo  privlačnost prostora z vidika razvoja trajnostnega oziroma zelenega turizma, ki ima tu izjemen potencial.

 

Podpisniki peticije zato ocenjujemo kot edino racionalno in dolgoročno vzdržno rešitev v izvedbi dveh novih tirov  po novi trasi, ki bo hkrati omogočila rešitev za trajnostni razvoj gospodarstva republike Slovenije pa tudi Evropske unije.  Z ukinitvijo obstoječe proge bo obvarovan tudi edini vodni vir, ki napaja celotno območje slovenske Istre.

 

Prebivalcem krajev ob obstoječi progi bi po desetletjih povrnili človeku dostojno življenjsko okolje.

 

 

Ime in priimek* 
E-naslov* 
Kraj bivanja* 
 
* Obvezna polja!
Prijava na e-obvestila
Ime in Priimek:
E-naslov:
zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina