Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Komunalna dejavnost
  


Odlok o upravljanju obmorskega mestnega kopališča v Kopru 

UL 39/2007
Odlok (.doc, 50 kb)Odlok o posebnih ukrepih za varstvo pred utopitvami 

Odlok o posebnih ukrepih za varstvo pred utopitvami (Uradne objave št. 54/01).

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o varstvu pred utopitvami, Pravilnika o varnosti v urejenih kopališčih, Pravilnika o higienskih zahtevah za kopalne vode ter Statuta Mestne občine Koper.
Odlok - UO 54/01 (.doc, 53 kb)Odlok o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Koper - Uradni list RS, št. 4/2008 

Odlok (Uradni list RS, št. 4/2008) (.doc, 105 kb)
05 - Sprememba Odloka o urejanju javne razsvetljave-čistopis-razglas.pdf (84 kb)Odlok o pogrebni dejavnosti 

Odlok o pogrebni dejavnosti (Uradne objave št. 20/02).

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah, , Zakona o prekrških ter Statuta Mestne občine Koper.


Odlok - UO 20/02 (.doc, 84 kb)Odlok o upravljanju pokopališč in o pokopališkem redu 

Odlok o upravljanju pokopališč in o pokopališkem redu (Uradne objave št. 6/97).

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah, Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Zakona o prekrških ter Statuta Mestne občine Koper.
Odlok - UO 6/97 (.doc, 94 kb)Odlok o ukinitvi prispevka za razširjeno reprodukcijo ob ceni za odvoz odpadkov 

Odlok o ukinitvi prispevka za razširjeno reprodukcijo ob ceni za odvoz odpadkov (Uradne objave št. 46/97).

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o lokalni samoupravi ter Statuta Mestne občine Koper.
1. Odlok - UO 46/97 (.doc, 21 kb)Odlok o občinskih taksah v Mestni občini Koper 

Odlok o občinskih taksah v Mestni občini Koper UL 140/06 (.pdf, 168 kb)
Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks UL 124/07 (.pdf, 79 kb)Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki 

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradne objave št. 17/99).

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o varstvu okolja, Zakona o gospodarskih javnih službah ter Statuta Mestne občine Koper.
Odlok - UO 17/99 (.doc, 117 kb)Začasna odredba o ravnanju z gradbenimi odpadki 

Začasna odredba o ravnanju z gradbenimi odpadki (Uradne objave št. 4/01).

Odredba je bila sprejeta na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, Odloka o zunanjem videzu in Urejenosti mesta in podeželja v občini Izola, Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki, Odloka o varstvu, urejanju in videzu okolja, Statuta Občine Izola, Statuta Občine Piran ter Statuta Mestne občine Koper.


Odredba - UO 4/01 (.doc, 23 kb)Odlok o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine, katerih upravičenec je lokalna skupnost 

Odlok o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Koper, katerih upravičenec je lokalna skupnost (Uradne objave št. 48/02) ter spremembe in dopolnitve (Uradni list št. 75/04).

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ter Statuta Mestne občine Koper.
1. Odlok - UO 48/02 (.doc, 31 kb)
2. Spremembe in dopolnitve - UO 75/04 (.doc, 182 kb)
3. Neuradno prečiščeno besedilo - UO 48/02 ter 75/04 (.doc, 159 kb)
4. Odlok o spremembi odloka - UL 80/2008 (.doc, 47 kb)
Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (neuradno prečiščeno besedilo).doc (67 kb)Odlok o določitvi enotne cene izgradnje priključka na javno fekalno kanalizacijsko omrežje 

Odlok o določitvi enotne cene izgradnje priključka na javno fekalno kanalizacijsko omrežje (Uradni list, št. 123/04).

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah, Odloka o ureditvi nekaterih splošnih vprašanj s področja lokalnih gospodarskih javnih služb ter Statuta Mestne občine Koper.

Odlok (.doc, 43 kb)Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu 

Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu (Uradni list št. 112/2005).

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah, Zakona o prekrških ter Statuta Mestne občine Koper.


Odlok - UL 112/2005 (.doc, 171 kb)
Odlok o spremembah in dopolnitvah (Uradni list RS, št. 39/2018) (.pdf, 125 kb)Pravilnik o usmerjevalnih znakih 

Pravilnik o usmerjevalnih znakih (Uradne objave št. 26/02) in spremembe in dopolnitve (Uradne objave št. 37/03).

Pravilnik je bil sprejet na podlagi Odloka o plakatiranju in drugih sorodnih oblikah javnega oglaševanja ter Statuta Mestne občine Koper.
1. Pravilnik - UO 26/02 (.doc, 101 kb)
2. Spremembe in dopolnitve - UO 37/03 (.doc, 186 kb)
3. Neuradno prečiščeno besedilo - zajema UO 26/02 in 37/03 (.doc, 195 kb)Sklep o določitvi nove cene storitve zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, ki jo izvaja Javno podjetje Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. 

Sklep je bil sprejet na podlagi 13. člena Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja - Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. (Uradne objave, št. 53/2002), 31. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradne objave, št. 17/99), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) in v skladu s Pozitivnim strokovnim mnenjem Ministrstva za okolje in prostor št. 35406-375/2009, z dne 24.05.2010.
sklep - cene smetarina.doc (145 kb)Sklep o določitvi nove cene storitve gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ki jo izvaja Javno podjetje Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. 

Sklep je bil sprejet na podlagi 13. člena Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja - Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. (uradne objave, št. 53/2002), 42. členom Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) in v skladu z Pozitivnim strokovnim mnenjem Ministrstva za okolje in prostor št. 35406-130/2010 z dne 08.04.2010.
Sklep (.doc, 144 kb)Odlok o določitvi subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010 

02-1 - Odlok - subvencioniranje cen obv. gosp. javnih služb-čistopis-razglas.doc (70 kb)Sklep o povečanju osnovnega kapitala javnega podjetja - azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l. (UL RS 8/2011) 

Sklep (.doc, 40 kb)
Sklep o spremembi (UL RS, št. 39/2012) (.pdf, 72 kb)Sklep o razveljavitvi sklepa Občinskega sveta Mestne občine Koper št. 382-303/97 (Uradni list RS, št. 76/2011) 

Sklep (.pdf, 88 kb)Odlok o določitvi subvencioniranja cene storitev občinskih gospodarskich javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2011 (Uradni list RS, št. 1/2012) 

08 - Odlok - subvencija GJS ravnanje s komunalnimi odpadki-čistopis-razglas.pdf (124 kb)Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 1/2012) 

05 - Sprememba Odloka o urejanju javne razsvetljave-čistopis-razglas.pdf (84 kb)Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki  

Z dnem uveljavitve tega odloka se razveljavi ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE OBDELAVE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV IN JAVNE SLUŽBE ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE IN ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV V MESTNI OBČINI KOPER (12/11 in 51/11) ter   z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati ODLOK O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI (URADNE OBJAVE, ŠT. 17/1999), RAZEN V DELU DOLOČB, KI UREJAJO NAČIN OBRAČUNA OBVEZNOSTI UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE IN NA TEJ PODLAGI SPREJETI PREDPISI IN DRUGI AKTI, KI SE UPORABLJAJO DO SPREJETJA PRAVILNIKA TER DO VZPOSTAVITVE VSEH POGOJEV ZA UVELJAVITEV OBRAČUNA IN CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE SKLADNO S TEM ODLOKOM.


Odlok (Uradni list rs, št. 106/2012) (.pdf, 246 kb)
4-1 - odlok - spremembe - komunalni - odpadki odpadki - čistopis - razglas.pdf (84 kb)Odlok o določitvi subvencioniranja cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2012 

11 - Odlok - subvencioniranje cen - komunal. odpadki - čistopis - razglas.pdf (95 kb)Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki  

13 - Pravilnik o tarifnem sistemu-gjs-ravnanje s kom odpadki - čistopis - razglas.pdf (184 kb)Sklep o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2014 

15 - Sklep o določitvi subvencije - odpadne vode - čistopis - razglas.pdf (94 kb)Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper 

4-2 - odlok - odvajanje in čiščenje-kanalizacija - čistopis - razglas.pdf (202 kb)Sklep o cenah storitev javne službe »odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode« 

sklep župana-cene-kanalščina - slo.pdf (191 kb)
Delibera (BU n. 95/2014) (.pdf, 263 kb)Sklep o cenah za storitve javnih služb »ravnanja s komunalnimi odpadki« 

sklep župana-cene odpadki - slo.pdf (129 kb)
sklep župana-cene odpadki - ital.pdf (254 kb)Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper (UL RS, št. 4/2017)  

12 -ODLOK - kanalizacija - čistopis - razglas.pdf (285 kb)Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku 

Odlok (Uradni list RS, št. 39/2018) (.pdf, 355 kb)Odlok o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Koper 

Odlok (Uradni list RS, št. 41/2018) (.pdf, 152 kb)Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina