Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Vrtci
  


Vrtec Koper
 
Vrtec Semedela
 
Giardino d`infanzia Delfino blu
 
OŠ Dekani
 
OŠ Šmarje
 
OŠ Oskarja Kovačiča Škofije
 
OŠ Ivana Babiča-Jagra Marezige
 
OŠ Istrskega odreda Gračišče
 

Vpis otroka v vrtec
Vrtci so zavodi, ki sodelujejo s starši pri vzgoji in varstvu otrok. Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje možnosti za otrokov celostni razvoj v predšolskem obdobju. Predšolsko vzgojo v vrtcih urejata dva zakona, in sicer Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakon o vrtcih.

Starši imajo pravico do izbire med javnim in zasebnim vrtcem ter različnimi vzgojnimi programi.To pomeni, da lahko izbirajo kateri koli vrtec v kateri koli občini in niso vezani npr. na Koper kot kraj svojega prebivališča. Ob sprejemu otroka v vrtec morajo starši priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

Vpis
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, predvidoma meseca februarja,  vrtec pa vpisuje in sprejema otroke na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za vpis otrok v vse javne vrtce na območju Mestne občine Koper je uveden enoten vpis otrok. Starši vpišejo otroka tako, da oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec na predpisanem obrazcu, in sicer le eno za posameznega otroka. V vlogi starš navede navede enoto vrtca, v katero želi vključiti otroka  in v ta vrtec vlogo tudi odda. V vlogi lahko starši navedejo tudi druge enote vrtcev, v katere še želijo vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v enoto vrtca prve izbire oziroma navede, da želi vklučiti otroka v katerokoli enoto kateregakoli vrtca. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok, ki na podlagi kriterijev določi prednosti vrstni red. Po končanem postopku sprejema otrok v vse vrtce prve izbire, se čakalni seznami posameznih vrtcev združijo v centralni čakalni seznam, ki se objavi na spletnih straneh Mestne občine Koper.Vrtec prednostno sprejme otroke, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otroke, za katere so valgatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine.

Plačilo staršev za vrtec

Cene programov v vrtcu krijejo starši in občina. Občina krije del cene programa za otroke katerih starši imajo na njenem območju stalno prebivališče. Plačilo staršev po novem določi krajevno pristojni Center za socialno delo na podlagi lestvice, ki starše razporeja v razrede od 1 do 9. Pri tem se upošteva neto mesečni dohodek na člana v primerjavi s poprečno neto plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji. Stari plačajo največ 77 % cene programa, v katerega je vključen otrok. Sklep o ceni je dostopen med priloženimi dokumenti.

Uveljavljanje znižanega plačila vrtca  

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstvih (Uradni list RS št. 62/10 in 40/11) določa, da o znižanem plačilu vrtca s 1.1.2012 odločajo pristojni centri za socialno delo.

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna.

Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge-za novo koledarsko leto je to vedno decembra, sicer pa en mesec pred mesecem vstopa otroka v vrtec- podeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice.

Starši uveljavljajo znižano plačilo vrtca pri krajevno pristojnih Centrih za socialno delo na enotni "Vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev".

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v republiki Sloveniji, plačajo polno ceno programa, v katerega je vključen otrk.

Opomba: Objavljeni podatki o prostih mestih so zgolj informativne narave in vrtca NE obvezujejo k vpisu.

Za vse dodatne informacije se prosim obrnite na izbran vrtec, kjer vam bodo svetovali in pomagali pri vključitvi v vrtec.

Seznam vrtcev in varuhov predšolskih otrok na domu
  vrtci.zip (2 MB)
  2012_10_03_13_17_30.pdf (172 kb)
 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina