Za občana

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Javna naročila, razpisi in objave
RSS   


DEC
20.
Rok: 20.12.2018
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Datum: 30.11.2018

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52., 62. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU

NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Številka: 7113-35/2018

Stanovanjska stavba s pripadajočim zemljiščem se nahaja v naselju Lopar, na naslovu Lopar 26, stoječega na parc. št. *17/1, k.o. Truške (ID znak: 2613 *17/1), v skupni izmeri 90 m2 površine.

Najnižja ponudbena izhodiščna najemnina stanovanjske stavbe s pripadajočim zemljiščem znaša 111,50 € mesečno. V najemnini niso zajeti stroški, ki jih bodo po dejanski porabi zaračunali dobavitelji in izvajalci za porabljeno energijo in vodo, RTV prispevek in morebitni drugi stroški v zvezi z uporabo stanovanja ter vzdrževalni stroški stanovanjske stavbe.

Višina najemnine se bo spreminjala skladno s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati na pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 24.00 ure do dne 20.12.2018 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur. Ponudbe prispele po tem datumu, ne bodo obravnavane.

Zavezujoča pisna ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

-       ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;

-       datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;

-       parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka;

-       ponujeno najemnino brez davka, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne najemnine v tej nameri;

-       izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev.

 

Za nepremičnino bo sklenjena neposredna Pogodba o najemu v obliki notarskega zapisa, z veljavnostjo (5) pet let, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Sklenitev najemnega razmerja, najemniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne pravice).

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-375 ali 05/6646-280, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 - 12.00, sreda: 8.00 - 12.00 in 14.00 - 17.00) ali osebno, pri referentki Hajdeji Lipolt Veljić.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.

 

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER

 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Turistična kartica Prijava napak, razsvetljava Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije Prometna strategija Vodovodne izboljšave asdasd RVK 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA e-točke E-občina