Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
3. redna seja Občinskega sveta (18.12.2014)
  


Vabilo
 
Številka: 013-2/2014
Datum: 10.12.2014
Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)
S K L I C U J E M
3. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo
v četrtek, 18. decembra 2014 ob 16. uri
 
v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru
Za sejo predlagam naslednji
 Številka: 013-2/2014Datum: 10.12.2014

Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

S K L I C U J E M
3. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo
v četrtek, 18. decembra 2014 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

Za sejo predlagam naslednji


Dnevni red:

1. točka
Potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 4/12-2014

Osnovno gradivo
01 - Zapisnik-svet2.pdf (212 kb)

Odločitve
Zapisnik ( 210 kb)

2. točka
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih »Semedela, Za gradom in del Žusterne« – prva obravnava

Osnovno gradivo
02 - Odlok - spremembe - PUP SEMEDELA_ZA_GRADOM_ZUSTERNA - predlog.pdf (499 kb)
02 - Odlok - spremembe PUP Semedela Za gradom Žusterna - obrazl.pdf (357 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za okolje in prostor ( 206 kb)
Odbor za krajevno samoupravo ( 201 kb)
Statutarno-pravna komisija ( 125 kb)

3. točka
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Žusterna – prva obravnava 
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Žusterna – prva obravnava

Osnovno gradivo
03- Odlok - spremembe odloka PUP Žusterna - predlog.pdf (404 kb)
03 - Odlok - spremembe odloka PUP Žusterna - obrazl.pdf (139 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za okolje in prostor ( 199 kb)
Odbor za krajevno samoupravo ( 124 kb)
Statutarno-pravna komisija ( 124 kb)

Odločitve
03- Odlok - spremembe odloka PUP Žusterna - sklep - prva obravnava.pdf (120 kb)

4. točka
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek

Osnovno gradivo
4 - odlok - spremembe - NUSZ - predlog z obr.pdf (311 kb)
Priloge ( 10 MB)
Spremembe in dopolnitve besedila predloga odloka ( 250 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance in gospodarstvo ( 128 kb)
Odbor za okolje in prostor ( 121 kb)
Statutarno-pravna komisija ( 124 kb)

Odločitve
4 - odlok - spremembe - NUSZ - čistopis - (PONOVNO ODLOČANJE - 1. IZREDNA SEJA).pdf (295 kb)

4/1
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki– prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek

Osnovno gradivo
4-1 - odlok - spremembe - komunalni - odpadki odpadki - predlog z obr.pdf (204 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance in gospodarstvo ( 128 kb)
04-1 -Odbor za GJSP - Odlok - komunalni odpadki.pdf (128 kb)
04-1 -Statutarno-pravna komisija - Odlok - komunalni odpadki.pdf (124 kb)

Odločitve
4-1 - odlok - spremembe - komunalni - odpadki odpadki - čistopis.pdf (114 kb)

4/2
Predlog odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek

Osnovno gradivo
Predlog odloka ( 251 kb)

Stališča delovnih teles
04-2 - Odbor za finance - odlok - odvajanje in čiščenje-kanalizacija.pdf (128 kb)
Odbor za gospodarske javne službe in promet ( 128 kb)
Statutarno-pravna komisija ( 124 kb)

Odločitve
Odlok ( 299 kb)

4/3
Predlog sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Koper za obdobje 2015 – 2017

Osnovno gradivo
04-03 - SKLEP - potrditev elaborata-odpadki - predlog.pdf (106 kb)
4-3 - Elaborat o oblikovanju cene ravnanja s komunalnimi odpadki_.pdf (249 kb)
4-3 - prilmer položnice 2015.pdf (14 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance in gospodarstvo ( 128 kb)
04-03 -Odbor za GJSP - SKLEP - potrditev elaborata-odpadki.pdf (129 kb)

Odločitve
Sklep ( 92 kb)

4/4
Predlog sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper za obdobje 2015 - 2017
Predlog sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper za obdobje 2015 - 2017

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 124 kb)
4-4 -Elaborat_oblikovanje cen - odpadne vode.pdf (310 kb)
4-4 - primer položnice kanalizacija.pdf (45 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance in gospodarstvo ( 131 kb)
Odbor za gospodarske javne službe in promet ( 130 kb)

Odločitve
4-4 - SKLEP - potrditev elaborata-odvajanje in čiščenje - čistopis.pdf (112 kb)

5. točka
Predlog sklepa o potrditvi Novelacije št. 2 Investicijskega programa za projekt »Obnova Pokrajinskega muzeja Koper«

Osnovno gradivo
05 - Sklep - potrditev novelacije IP-muzej.pdf (147 kb)
05 - NOVELACIJA 2 IP OBNOVA POKRAJINSKEGA MUZEJA KOPER 2014.pdf (1003 kb)
05 - NOVELACIJA 2 IP OBNOVA POKRAJINSKEGA MUZEJA KOPER 2014 PRILOGA 11.zip (216 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za družbene dejavnosti ( 138 kb)
Odbor za finance in gospodarstvo ( 129 kb)

Odločitve
05 - Sklep - potrditev novelacije IP-muzej - čistopis.pdf (144 kb)

8. točka
Predlog sklepa o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2015

Osnovno gradivo
08 - Sklep - vrednost točke NUSZ 2015 - predlog.pdf (137 kb)

Stališča delovnih teles
08 - Odbor za finance - Sklep - vrednost točke NUSZ 2015.pdf (128 kb)
Odbor za okolje in prostor ( 134 kb)

Odločitve
08 - Sklep - vrednost točke NUSZ 2015 - čistopis - (PONOVNO ODLOČANJE - 1. IZREDNA SEJA).pdf (119 kb)

9. točka
Predlog Poslovnega in finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2015

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 108 kb)
09 - Poslovni in FN JSS MOK za leto 2015.pdf (714 kb)
09 - Pisno poročilo NS JSS 2015.pdf (139 kb)

Stališča delovnih teles
Nadzorni odbor ( 93 kb)
09 - Odbor za finance - Poslovni in FN JSS MOK za leto 2015.pdf (128 kb)

Odločitve
09 - Sklep - poslovni in FN 2015 JSS MOK - čistopis.pdf (107 kb)

10. točka
Predlog sklepa o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper

Osnovno gradivo
10 - Sklep- zmanjšanje vrednosti nam. prem. JSS.pdf (123 kb)

Stališča delovnih teles
10 - Nadzorni odbor - Sklep- zmanjšanje vrednosti nam. prem. JSS.pdf (126 kb)
10 - Odbor za finance - Sklep- zmanjšanje vrednosti nam. prem. JSS.pdf (128 kb)

Odločitve
10 - Sklep- zmanjšanje vrednosti nam. prem. JSS - čistopis.pdf (117 kb)

11. točka
Predlog sklepa o brezplačni odsvojitvi solastniškega deleža na več nepremičninah v korist Mestne občine Koper

Osnovno gradivo
11 - Sklep - brezplačna odsvojitev - JSS.pdf (122 kb)

Stališča delovnih teles
11 - Nadzorni odbor - Sklep - brezplačna odsvojitev - JSS.pdf (126 kb)
Odbor za finance in gospodarstvo ( 128 kb)

Odločitve
11 - Sklep - brezplačna odsvojitev - JSS - čistopis.pdf (117 kb)

12. točka
Predlog sklepa o spremembi in dopolnitvi sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2014

Osnovno gradivo
12 - Sklep - letni načrt razpolaganja s premoženjem 2014- spremembe.pdf (543 kb)

Stališča delovnih teles
12 - Odbor za finance - Sklep - letni načrt razpolaganja s premoženjem 2014- spremembe.pdf (129 kb)

13. točka
Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Osnovno gradivo
13 - Sklep - vzpostavitev JD.pdf (137 kb)
Priloge ( 20 MB)

Odločitve
13 - Sklep - vzpostavitev JD - čistopis.pdf (120 kb)

14. točka
Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Osnovno gradivo
14 - Sklep - ukinitev JD.pdf (160 kb)
Priloge ( 23 MB)

Odločitve
14 - Sklep - ukinitev JD - čistopis.pdf (119 kb)

15. točka
Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Osnovno gradivo
15 - CSD - član sveta - 2014-predlog.pdf (131 kb)
Predlog ( 133 kb)
Predlog ( 130 kb)
Predlog ( 129 kb)
Predlog ( 128 kb)
Predlog ( 127 kb)

Odločitve
15 - odlocitve.zip (818 kb)

15/1

Predlog ugotovitvenega sklepa o izvolitvi članov Nadzornega sveta Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper d.o.o. – s.r.l. – predstavnikov delavcevOsnovno gradivo
15 - 1 - Komunala - ugotovitveni-sklep - predlog2014.pdf (128 kb)
Sklep Sveta delavcev ( 268 kb)

16. točka
Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta

Odgovori na vprašanja
Odgovori ( 270 kb)
Priloga ( 283 kb)


Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.
Gradivo je dostopno na spletni strani  www.koper.si (Občinski svet - Seje Občinskega sveta – 3. seja Občinskega sveta). 
                                                                                                  ŽUPAN
                                                                                                       Boris Popovič, l.r. 
Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.

Gradivo je dostopno na spletni strani  www.koper.si (Občinski svet - Seje Občinskega sveta – 3. seja Občinskega sveta). 
                                                                                                  ŽUPAN                                                                                                       Boris Popovič, l.r. 


Priloženi dokumenti
00 - vabilo-svet3-slo.pdf (179 kb)
00 - vabilo-svet3-razširitev-slo.pdf (142 kb)
00 - vabilo-svet3-razširitev1-slo.pdf (140 kb)
Tretja razširitev dnevnega reda ( 121 kb)
Obvestilo - vodovod in kanalizacija Loka.pdf (598 kb)
Obvestilo občinskemu svetu ( 111 kb)

 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina