Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
5. redna seja Občinskega sveta (23.04.2015)
  


Vabilo

Številka: 013-2/2014
Datum:  15.04.2015

 

Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

 

S K L I C U J E M

5. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo

v četrtek, 23. aprila 2015, ob 16. uri

v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

 

Za sejo predlagam naslednji
Dnevni red:

1. točka
Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 26/3-2015

Osnovno gradivo
Zapisnik 4. redne seje ( 295 kb)

Odločitve
Zapisnik ( 292 kb)

2. točka
Predlog za podelitev priznanj Mestne občine Koper »Priznanje 15. maj« in »Priznanje z veliko plaketo« za leto 2015

Osnovno gradivo
Predlog ( 238 kb)

Odločitve
Priznanja ( 276 kb)

3. točka
- Predlog zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2014

- Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjemOsnovno gradivo
Predlog sklepa o zaključnem računu ( 232 kb)
Zaključni račun ( 1 MB)
Popravek zaključnega računa ( 123 kb)
Predlog sklepa o poročilu o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem ( 189 kb)
Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem ( 288 kb)

Stališča delovnih teles
Komisija za vprašanja italijanske narodnosti ( 231 kb)
Nadzorni odbor ( 193 kb)
Odbor za gospodarske javne službe in promet ( 193 kb)
Odbor za krajevno samoupravo ( 268 kb)
Odbor za družbene dejavnosti ( 202 kb)
Odbor za finance in gospodarstvo ( 192 kb)
Odbor za okolje in prostor ( 154 kb)
Statutarno-pravna komisija ( 192 kb)
Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Koper (IT) ( 384 kb)
Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Koper (SLO) ( 384 kb)

Odločitve
Sklep o zaključnem računu ( 229 kb)
Sklep o poročilu ( 189 kb)
Zaključni račun ( 1 MB)

3/A
Predlog sklepa v zvezi s prekategorizacijo obalne ceste Koper - Izola

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 128 kb)
Obrazložitev ( 113 kb)

Odločitve
Sklep ( 185 kb)

4. točka
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper – prva obravnava


Osnovno gradivo
Predlog odloka ( 447 kb)
04- Odlok sprememb. in dopol. PUP KOPER - obrazl.pdf (678 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za krajevno samoupravo ( 266 kb)
04 - Odbor za okolje in prostor - Odlok sprememb. in dopol. PUP KOPER.pdf (202 kb)
Statutarno-pravna komisija ( 191 kb)

Odločitve
Odlok ( 187 kb)

5. točka
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih »Semedela, Za gradom in del Žusterne« – druga obravnava

Osnovno gradivo
Predlog odloka ( 388 kb)
Obrazložitev predloga odloka ( 605 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za krajevno samoupravo ( 268 kb)
Statutarno-pravna komisija ( 192 kb)
Amandma odbora za okolje in prostor ( 163 kb)

Odločitve
Odlok ( 289 kb)

6. točka
Predlog odloka  o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Žusterna – druga obravnava

Osnovno gradivo
Predlog odloka ( 359 kb)
06 - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka PUP Žusterna - obrazl.pdf (186 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za krajevno samoupravo ( 267 kb)
Statutarno-pravna komisija ( 191 kb)
Amandma odbora za okolje in prostor ( 161 kb)

Odločitve
Odlok ( 359 kb)

9. točka
Predlog sklepa o sprejetju Koncepta trajnostno urbane strategije v Mestni občini Koper

Osnovno gradivo
09 - Sklep-Koncept TUS-predlog.pdf (141 kb)
09 - Sklep-Koncept TUS-obrazložitev.pdf (159 kb)
09 - Koncept - TUS Koper.pdf (892 kb)

Stališča delovnih teles
Komisija za vprašanja italijanske narodnosti ( 157 kb)
Odbor za gospodarske javne službe in promet ( 191 kb)
Odbor za krajevno samoupravo ( 266 kb)
Odbor za družbene dejavnosti ( 199 kb)
Odbor za finance in gospodarstvo ( 192 kb)
Odbor za okolje in prostor ( 152 kb)
Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Koper (SLO) ( 321 kb)
Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Koper (IT) ( 384 kb)

Odločitve
Sklep ( 188 kb)

11. točka
Predlog sklepa o pristopu Mestne občine Koper h Konvenciji županov »zavezani lokalni trajnostni energiji«

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 198 kb)

Stališča delovnih teles
Komisija za vprašanja italijanske narodnosti ( 231 kb)
Odbor za gospodarske javne službe in promet ( 193 kb)
Odbor za krajevno samoupravo ( 267 kb)
Odbor za družbene dejavnosti ( 202 kb)
Odbor za finance in gospodarstvo ( 193 kb)
Odbor za okolje in prostor ( 154 kb)
Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Koper (SLO) ( 321 kb)
Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Koper (IT) ( 384 kb)

Odločitve
Sklep ( 157 kb)

12. točka
Predlog sklepa o uvedbi javne službe “upravljanje določenih javnih parkirišč”

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 610 kb)
Dopolnitev predloga sklepa ( 112 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za gospodarske javne službe in promet ( 193 kb)

Odločitve
Sklep ( 220 kb)

13. točka
Predlog sklepa o imenovanju revizorja za poslovno in finančno poročilo JSS MOK za leto 2015

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 183 kb)

Odločitve
Sklep ( 165 kb)

14. točka
- Predlog ugotovitvenega sklepa o imenovanju in prenehanju mandatov članov nadzornega sveta JSS MOK

- Predlog sklepa o dopolnitvi sklepa o imenovanju nadzornega sveta JSS MOK, št. 011-8/2014 z dne 18.12.2014Osnovno gradivo
Predlog ugotovitvenega sklepa ( 242 kb)
Obrazložitev predloga ugotovitvenega sklepa ( 156 kb)
Predlog sklepa o dopolnitvi sklepa ( 157 kb)

Odločitve
Sklep ( 242 kb)
Sklep ( 157 kb)

15. točka
Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 196 kb)
Predlog sklepa ( 197 kb)

Odločitve
Sklep ( 192 kb)
Sklep ( 192 kb)

15/1
Predlog sklepa o imenovanju člana sveta Javnega zavoda za šport in mladino Mestne občine Koper

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 192 kb)

Odločitve
Sklep ( 192 kb)

16. točka
Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta

Odgovori na vprašanja
Odgovori ( 286 kb)
16 - Odgovori na vprašanja - priloga.pdf (171 kb)


Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.

Gradivo je dostopno na spletni strani  www.koper.si (Občinski svet - Seje Občinskega sveta – 5. seja Občinskega sveta). 
                                                                                                  ŽUPAN        
Boris Popovič, l.r. 


Osnovno gradivo
Vabilo ( 173 kb)
Razširitev dnevnega reda ( 125 kb)
Razširitev dnevnega reda (IT) ( 142 kb)

 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina