Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
6. sejo Občinskega sveta (28.05.2015)
  


Vabilo
 
Številka: 013-2/2014
Datum:   20.5.2015
Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)
S K L I C U J E M
6. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo
v četrtek, 28. maja 2015 ob 16. uri
 
v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru
Za sejo predlagam naslednji
 Številka: 013-2/2014Datum:   20.5.2015

Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

S K L I C U J E M
6. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo
v četrtek, 28. maja 2015 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

Za sejo predlagam naslednji


Dnevni red:

1. točka
Potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 23/4-2015

Osnovno gradivo
Zapisnik ( 350 kb)
Popravek zapisnika ( 236 kb)

Odločitve
Zapisnik ( 350 kb)

2. točka
Predlog odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Koper – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek

Osnovno gradivo
Predlog odloka ( 208 kb)
Obrazložitev ( 192 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za družbene dejavnosti ( 202 kb)
Odbor za finance in gospodarstvo ( 192 kb)
Odbor za gospodarske javne službe in promet ( 192 kb)
Statutarno-pravna komisija ( 191 kb)

Odločitve
Odlok ( 206 kb)

3. točka
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zagotavljanju javne službe na področju zaščite živali – prva obravnava

Osnovno gradivo
Predlog odloka ( 188 kb)
Obrazložitev ( 118 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za družbene dejavnosti ( 202 kb)
Odbor za finance in gospodarstvo ( 192 kb)
Odbor za gospodarske javne službe in promet ( 127 kb)
Odbor za krajevno samoupravo ( 267 kb)
Statutarno-pravna komisija ( 191 kb)

Odločitve
Odlok ( 187 kb)

4. točka
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek

Osnovno gradivo
Predlog odloka ( 186 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance in gospodarstvo ( 193 kb)
Odbor za gospodarske javne službe in promet ( 193 kb)
Statutarno-pravna komisija ( 191 kb)

Odločitve
Odlok ( 223 kb)

4.1
Predlog obvezne razlage 20. člena Odloka o zazidalnem načrtu »Oskrbni center ob Dolinski cesti« v Kopru (Uradne objave, št. 38/1991 in Uradni list RS, št. 99/2007)

Osnovno gradivo
Predlog obvezne razlage ( 411 kb)
Popravek ( 205 kb)
Popravek ( 205 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za okolje in prostor ( 116 kb)

Odločitve
04 - 1 Obvezna razlaga - 20.člena ZN Oskrni center Ob dolinski - čistopis.pdf (199 kb)

5. točka
Predlog poslovnega in finančnega poročila Javnega stanovanjskega sklada MOK za leto 2014

Osnovno gradivo
Predlog ( 152 kb)
Poslovno in finančno poročilo ( 1 MB)
Poročilo Nadzornega sveta ( 169 kb)

Stališča delovnih teles
Nadzorni odbor ( 193 kb)
Odbor za finance in gospodarstvo ( 192 kb)

Odločitve
Sklep ( 152 kb)

6. točka
Poročilo o delu Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letu 2014

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 167 kb)
Poročilo ( 800 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance in gospodarstvo ( 191 kb)

Odločitve
Sklep ( 164 kb)

7. točka
Predlog sklepa o nadaljnjem delovanju mestne blagajne

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 201 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance in gospodarstvo ( 192 kb)

Odločitve
Sklep ( 191 kb)

8. točka
Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 172 kb)
Grafike ( 10 MB)
Popravek predloga sklepa ( 155 kb)
Grafika ( 321 kb)
Mapna kopija ( 124 kb)

Odločitve
Sklep ( 163 kb)

9. točka
Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 176 kb)
Grafike ( 12 MB)

Odločitve
Sklep ( 164 kb)

10. točka
Predlog sklepa o dopolnitvi sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2014

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 178 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance in gospodarstvo ( 192 kb)

Odločitve
Sklep ( 172 kb)

11. točka
Predloga sklepov o vračilu komunalnega prispevka

Osnovno gradivo
Predlog ( 163 kb)
Predlog ( 162 kb)
Popravek predlogov sklepov ( 136 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance in gospodarstvo ( 192 kb)
Odbor za okolje in prostor ( 141 kb)

Odločitve
Sklep ( 157 kb)
Sklep ( 154 kb)

11/A
Predlog sklepa o imenovanju direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 182 kb)

Odločitve
Sklep ( 153 kb)

12. točka
Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Osnovno gradivo
Predlog ( 194 kb)
Predlog ( 202 kb)

Odločitve
Sklep ( 189 kb)
Sklep ( 200 kb)

13. točka
Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta

Odgovori na vprašanja
Odgovor JSS ( 165 kb)
Odgovori ( 346 kb)


Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.
Gradivo je dostopno na spletni strani  www.koper.si (Občinski svet - Seje Občinskega sveta – 6. seja Občinskega sveta). 
                                                                                                  ŽUPAN
                                                                                                       Boris Popovič, l.r. 

Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.
Gradivo je dostopno na spletni strani  www.koper.si (Občinski svet - Seje Občinskega sveta – 6. seja Občinskega sveta).                                                                                                   ŽUPAN
Boris Popovič, l.r. 


Priloženi dokumenti
Vabilo ( 137 kb)
Razširitev dnevnega reda ( 121 kb)
Druga razširitev dnevnega reda ( 116 kb)
Predlog za umik ( 179 kb)

 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina