Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
8. redna seja Občinskega sveta (24.9.2015)
  


Vabilo
Številka: 013-2/2014
Datum: 16.9.2015  
Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)
S K L I C U J E M
8. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo
v četrtek, 24. septembra 2015 ob 16. uri
 
v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru
Za sejo predlagam naslednji
d n e v n i   r e d :
Številka: 013-2/2014Datum: 16.9.2015  

Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

S K L I C U J E M
8. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo
v četrtek, 24. septembra 2015 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:


Dnevni red:

1. točka
Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 18/6-2015

Osnovno gradivo
Zapisnik ( 286 kb)

Odločitve
Zapisnik ( 284 kb)

2. točka
Potrditev mandatov članoma Občinskega sveta Mestne občine Koper

Osnovno gradivo
Predlog ( 220 kb)

Odločitve
Potrditev ( 196 kb)

3. točka
Predlog sklepa o začasnem financiranju Mestne občine Koper in Občine Ankaran v obdobju oktober  –  december 2015

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 244 kb)
Obrazložitev ( 153 kb)

Stališča delovnih teles
Nadzorni odbor ( 145 kb)
Odbor za finance ( 193 kb)

Odločitve
Sklep ( 243 kb)

4. točka
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek

Osnovno gradivo
Predlog odloka ( 245 kb)

Stališča delovnih teles
Statutarno - pravna komisija ( 193 kb)
Odbor za finance ( 194 kb)
Odbor za gospodarske javne službe in promet ( 194 kb)

Odločitve
Odlok ( 207 kb)

4/1
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu – prva obravnava

Osnovno gradivo
Predlog odloka ( 218 kb)
Obrazložitev ( 203 kb)

Stališča delovnih teles
Statutarno - pravna komisija ( 191 kb)
Odbor za gospodarske javne službe in promet ( 193 kb)

Odločitve
Odlok ( 196 kb)

4/2
Predlog obvezne razlage prvega stavka sedmega odstavka 24. člena  Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta   Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991 in Uradni list RS, št. 16/2007- obvezna razlaga, 39/2007- obvezna razlaga, 65/2010, 14/2011- obvezna razlaga, 18/2014)

Osnovno gradivo
Predlog obvezne razlage ( 341 kb)

Odločitve
Obvezna razlaga ( 201 kb)

5. točka
Predlog pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Koper za programsko obdobje 2015 – 2020

Osnovno gradivo
Predlog pravilnika ( 476 kb)
Obrazložitev ( 216 kb)

Stališča delovnih teles
Statutarno - pravna komisija ( 193 kb)
Odbor za finance ( 193 kb)

Odločitve
Pravilnik ( 473 kb)

6. točka
Predlog sklepa o potrditvi Novelacije št. 2 investicijskega programa za projekt »Kanalizacija Brageti«

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 191 kb)
Obrazložitev ( 186 kb)
Novelacija ( 764 kb)
Priloge ( 338 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance ( 193 kb)
Odbor za gospodarske javne službe in promet ( 194 kb)

Odločitve
Sklep ( 189 kb)

7. točka
Predlog sklepa o dopolnitvi sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2014

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 300 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance ( 193 kb)

Odločitve
Sklep ( 295 kb)

8. točka
Predlog za vložitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti 22. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 193 kb)
Predlog za vložitev zahteve ( 285 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance ( 193 kb)

Odločitve
Sklep ( 191 kb)

9. točka
Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Osnovno gradivo
Predlog sklepa - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ( 209 kb)

Odločitve
Sklep ( 216 kb)
Sklep ( 202 kb)

Mnenja
Center za socialno delo ( 218 kb)

10. točka
Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta

Odgovori na vprašanja
Odgovori ( 454 kb)
Priloga ( 1 MB)


Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.
Gradivo je dostopno na spletni strani  www.koper.si (Občinski svet - Seje Občinskega sveta – 8. seja Občinskega sveta). 
                                                                                                  ŽUPAN
                                                                                                       Boris Popovič, l.r. 
Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.

Gradivo je dostopno na spletni strani  www.koper.si (Občinski svet - Seje Občinskega sveta – 8. seja Občinskega sveta).                                                                                                   ŽUPAN
Boris Popovič, l.r. 


Osnovno gradivo
Razširitev dnevnega reda ( 147 kb)

 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina