Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
12. redna seja Občinskega sveta (17.03.2016)
  


Vabilo
Številka: 013-2/2014
Datum: 9/3-2016
Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)
S K L I C U J E M
12. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo
v četrtek, 17. marca 2016 ob 16.30 uri
 
v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru
Za sejo predlagam naslednji
Številka: 013-2/2014Datum: 9/3-2016

Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

S K L I C U J E M
12. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo
v četrtek, 17. marca 2016 ob 16.30 uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

Za sejo predlagam naslednji


Dnevni red:

1. točka
Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 7/1-2016

Osnovno gradivo
Zapisnik ( 265 kb)

Odločitve
Zapisnik ( 263 kb)

2. točka
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah in javnih površinah – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek

Osnovno gradivo
Predlog odloka ( 351 kb)
Obrazložitev ( 254 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za krajevno samoupravo ( 191 kb)
Statutarno - pravna komisija ( 190 kb)
Odbor za gospodarske javne službe in promet ( 194 kb)

Odločitve
Odlok ( 268 kb)

3. točka
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja - Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek

Osnovno gradivo
Predlog odloka ( 221 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance in gospodarstvo ( 198 kb)
Statutarno - pravna komisija ( 191 kb)
Odbor za gospodarske javne službe in promet ( 194 kb)

Odločitve
Odlok ( 218 kb)

4. točka
Predlog sklepa o potrditvi Sporazuma med Mestno občino Koper in Občino Ankaran o delni delitvi skupnega premoženja ter delni delitvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti v skupnih javnih zavodih na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 249 kb)
Sporazum ( 244 kb)

Stališča delovnih teles
Komisija za vprašanja italijanske narodnosti ( 208 kb)
Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Koper ( 391 kb)
Odbor za družbene dejavnosti ( 203 kb)

Odločitve
Sklep ( 165 kb)

5. točka
Predlog odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Aleš Bebler-Primož  Hrvatini – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek

Osnovno gradivo
Predlog odloka ( 175 kb)
Obrazložitev ( 164 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za družbene dejavnosti ( 204 kb)
Odbor za finance in gospodarstvo ( 197 kb)
Statutarno - pravna komisija ( 192 kb)

Odločitve
Odlok ( 173 kb)

6. točka
Predlog odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Semedela – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek

Osnovno gradivo
Predlog odloka ( 162 kb)
Obrazložitev ( 163 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za družbene dejavnosti ( 203 kb)
Odbor za finance in gospodarstvo ( 197 kb)
Statutarno - pravna komisija ( 191 kb)

Odločitve
Odlok ( 161 kb)

7. točka
Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov – prva obravnava

Osnovno gradivo
Predlog odloka ( 370 kb)
Obrazložitev ( 265 kb)
Grafika ( 313 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za krajevno samoupravo ( 191 kb)
Odbor za okolje in prostor ( 154 kb)
Statutarno - pravna komisija ( 190 kb)

Odločitve
Odlok ( 196 kb)

8. točka
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu »Marina in komunalni privezi« v Kopru – prva obravnava

Osnovno gradivo
Predlog odloka ( 233 kb)
Obrazložitev ( 287 kb)
Predlog ureditvene situacije ( 1 MB)
Grafika ( 2 MB)

Stališča delovnih teles
Odbor za krajevno samoupravo ( 192 kb)
Odbor za okolje in prostor ( 155 kb)
Statutarno - pravna komisija ( 191 kb)

Odločitve
Odlok ( 196 kb)

9. točka
Predlog odloka o spremembah  in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu »Nad Dolinsko cesto« – prva obravnava

Osnovno gradivo
Predlog odloka ( 354 kb)
Obrazložitev ( 569 kb)
Ureditvena situacija ( 165 kb)
Grafika ( 209 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za krajevno samoupravo ( 191 kb)
Odbor za okolje in prostor ( 155 kb)
Statutarno - pravna komisija ( 191 kb)

Odločitve
Odlok ( 196 kb)

10. točka
Predlog odloka o občinskem  podrobnem prostorskem načrtu »Trgovsko poslovna cona pri Badaševici ob Šmarski cesti« - prva obravnava

Osnovno gradivo
Predlog odloka ( 398 kb)
Obrazložitev ( 317 kb)
Ureditvena situacija ( 981 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za krajevno samoupravo ( 192 kb)
Odbor za okolje in prostor ( 154 kb)
Statutarno - pravna komisija ( 191 kb)

Odločitve
Odlok ( 196 kb)

11. točka
Predlog Trajnostne urbane strategije mesta Koper

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 163 kb)
Gradivo ( 15 MB)

Stališča delovnih teles
Komisija za vprašanja italijanske narodnosti ( 205 kb)
Odbor za družbene dejavnosti ( 200 kb)
Odbor za finance in gospodarstvo ( 194 kb)
Odbor za krajevno samoupravo ( 136 kb)
Odbor za okolje in prostor ( 152 kb)
Odbor za gospodarske javne službe in promet ( 192 kb)

Odločitve
Sklep ( 157 kb)

12. točka
Predlog sklepa o spremembi načrta razvojnih programov Mestne občine Koper za obdobje 2016-2019

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 192 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance in gospodarstvo ( 197 kb)
Odbor za krajevno samoupravo ( 192 kb)

Odločitve
Sklep ( 190 kb)

13. točka
Predlog letnega poročila o izvedenih ukrepih in njihovih učinkih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Koper

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 173 kb)
Poročilo ( 353 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za družbene dejavnosti ( 202 kb)
Odbor za finance in gospodarstvo ( 196 kb)
Odbor za krajevno samoupravo ( 190 kb)
Odbor za okolje in prostor ( 154 kb)
Odbor za gospodarske javne službe in promet ( 194 kb)

Odločitve
Sklep ( 161 kb)

14. točka
Predlog sklepa o neplačilu komunalnega prispevka  za Športno, kulturno, turistično društvo FINED iz Pregare

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 176 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance in gospodarstvo ( 196 kb)
Odbor za okolje in prostor ( 154 kb)

Odločitve
Sklep ( 167 kb)

15. točka
Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 215 kb)
Grafike ( 12 MB)

Odločitve
Sklep ( 164 kb)

16. točka
Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 175 kb)
Grafike ( 12 MB)

Odločitve
Sklep ( 165 kb)

17. točka
Predlog za določitev višine denarnega dela priznanja Mestne občine Koper – »Priznanje 15. maj« za leto 2016

Osnovno gradivo
Predlog ( 190 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance in gospodarstvo ( 198 kb)

Odločitve
Sklep ( 187 kb)

18. točka
Predlog sklepa o imenovanju članov  Nadzornega sveta Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 196 kb)

Odločitve
Sklep ( 194 kb)

19. točka
Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 196 kb)
Predlog sklepa ( 204 kb)

Odločitve
Sklep ( 193 kb)
Sklep ( 198 kb)

20. točka
Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta

Priloženi dokumenti
Zabeležka ( 432 kb)

Odgovori na vprašanja
Odgovori ( 445 kb)


Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.
Gradivo je dostopno na spletni strani  www.koper.si (Občinski svet - Seje Občinskega sveta – 12. seja Občinskega sveta). 
                                                                                                  ŽUPAN
                                                                                                       Boris Popovič, l.r. 
Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.
Gradivo je dostopno na spletni strani  www.koper.si (Občinski svet - Seje Občinskega sveta – 12. seja Občinskega sveta). 


                                                                                                  ŽUPAN
Boris Popovič, l.r. 


Priloženi dokumenti
Gradivo ( 59 MB)

 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina