Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
14. redna seja Občinskega sveta (16.6.2016)
  


Vabilo

Številka: 013-2/2014

Datum: 8/6-2016

 

Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

 

 

S K L I C U J E M

 

14. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo

 

v četrtek, 16. junija 2016, ob 16. uri

 

v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

 

 

Za sejo predlagam naslednji
Dnevni red:

1. točka
Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 21/4-2016

Osnovno gradivo
Zapisnik ( 266 kb)

Odločitve
Zapisnik ( 263 kb)

2. točka
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper – druga obravnava

Osnovno gradivo
Predlog odloka ( 508 kb)
Obrazložitev ( 382 kb)
Daljša obrazložitev ( 631 kb)
Amandmaji ( 333 kb)
Dolga obrazložitev z amandmaji ( 1 MB)

Stališča delovnih teles
Odbor za krajevno samoupravo ( 190 kb)
Odbor za okolje in prostor ( 153 kb)
Statutarno-pravna komisija ( 190 kb)

Odločitve
Odlok ( 508 kb)

3. točka
Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov - druga obravnava

Osnovno gradivo
Predlog odloka ( 371 kb)
Obrazložitev ( 268 kb)
Grafika ( 385 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za krajevno samoupravo ( 191 kb)
Odbor za okolje in prostor ( 154 kb)
Statutarno-pravna komisija ( 191 kb)

Odločitve
Odlok ( 370 kb)

4. točka
Predlog odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za postavitev oglaševalskih objektov v Mestni občini Koper - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek

Osnovno gradivo
Predlog odloka ( 193 kb)
Obrazložitev ( 153 kb)
Grafika ( 194 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za krajevno samoupravo ( 191 kb)
Odbor za okolje in prostor ( 154 kb)
Statutarno-pravna komisija ( 191 kb)

Odločitve
Odlok ( 191 kb)

5. točka
Predlog odloka o programu opremljanja za območje opremljanja »OPPN za ureditev trgovsko poslovne cone  Bivje« - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek

Osnovno gradivo
Predlog odloka ( 254 kb)
Obrazložitev ( 472 kb)
Grafike ( 1 MB)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance ( 197 kb)
Odbor za okolje in prostor ( 155 kb)
Statutarno-pravna komisija ( 192 kb)

Odločitve
Odlok ( 188 kb)

6. točka
Predlog odloka o nezahtevnih in enostavnih objektih na stavbnih zemljiščih v Mestni občini Koper - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek

Osnovno gradivo
Predlog odloka ( 188 kb)
Obrazložitev ( 259 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za krajevno samoupravo ( 191 kb)
Odbor za okolje in prostor ( 154 kb)
Statutarno-pravna komisija ( 191 kb)

Odločitve
Odlok ( 188 kb)

7. točka
Predlog pravilnika o nezahtevnih in enostavnih objektih na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v Mestni občini Koper

Osnovno gradivo
Predlog pravilnika ( 211 kb)
Obrazložitev ( 258 kb)
Sprememba pravilnika ( 196 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za krajevno samoupravo ( 190 kb)
Odbor za okolje in prostor ( 153 kb)
Statutarno-pravna komisija ( 190 kb)

Odločitve
Pravilnik ( 210 kb)

8. točka
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek

Osnovno gradivo
Predlog odloka ( 373 kb)
Obrazložitev ( 170 kb)
Popravek predloga odloka ( 270 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance ( 196 kb)
Odbor za okolje in prostor ( 154 kb)
Statutarno-pravna komisija ( 190 kb)

Odločitve
Odlok ( 373 kb)

9. točka
Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa za projekt »Izgradnja velikega nogometnega igrišča v športno rekreacijskem centru Bonifika«

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 164 kb)
Investicijski program ( 3 MB)

Stališča delovnih teles
Odbor za družbene dejavnosti ( 203 kb)
Odbor za finance ( 196 kb)
Odbor za okolje in prostor ( 155 kb)

Odločitve
Sklep ( 163 kb)

10. točka
Predlog sklepa o spremembi načrta razvojnih programov Mestne občine Koper za obdobje 2016-2019

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 220 kb)
Predlog za dopolnitev predloga sklepa ( 193 kb)
Dodatna obrazložitev ( 227 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za družbene dejavnosti ( 203 kb)
Odbor za finance ( 198 kb)
Odbor za gospodarske javne službe in promet ( 195 kb)

11. točka
Predlog sklepa o potrditvi Sporazuma med Mestno občino Koper in Občino Ankaran glede delne delitve skupnega nepremičnega premoženja

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 171 kb)
Sporazum ( 2 MB)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance ( 197 kb)

Odločitve
Sklep ( 167 kb)

12. točka
Predlog sklepa o  dopolnitvi Sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2016

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 213 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance ( 197 kb)

Odločitve
Sklep ( 209 kb)

13. točka
Predlog sklepa o soglasju k prenosu lastninske pravice na objektu Garibaldijeva 1  v Kopru z Znanstveno raziskovalnega središča v Kopru na Republiko Slovenijo

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 169 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za finance ( 198 kb)

Odločitve
Sklep ( 165 kb)

14. točka
Poročilo o delu in ugotovitvah Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2015 in Program dela Nadzornega odbora za leto 2016

Osnovno gradivo
Poročilo 2015 ( 248 kb)
Poročilo 2016 ( 160 kb)

Odločitve
Sklep ( 186 kb)

15. točka
Predlog sklepa o  ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 207 kb)
Priloge ( 7 MB)

Odločitve
Sklep ( 156 kb)

16. točka
Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 166 kb)
Priloge ( 11 MB)

Odločitve
Sklep ( 158 kb)

17. točka
Predlog  sklepa o določitvi plačil za člane Nadzornega sveta Javnega podjetja Marjetica Koper d.o.o. – Azienda pubblica Marjetica Koper s.r.l.

Osnovno gradivo
Predlog sklepa ( 207 kb)

Stališča delovnih teles
Odbor za gospodarske javne službe in promet ( 193 kb)

Odločitve
Sklep ( 168 kb)

18. točka
Predlogi Župana v zvezi z razrešitvami in imenovanji

Osnovno gradivo
Predlog ( 199 kb)
Predlog ( 213 kb)

Odločitve
Sklep ( 193 kb)
Sklep ( 208 kb)

19. točka
Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Osnovno gradivo
Predlog ( 206 kb)
Predlog ( 205 kb)

Odločitve
Sklep ( 202 kb)
Sklep ( 200 kb)

20. točka
Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta

Odgovori na vprašanja
Odgovori ( 445 kb)
Odgovor (JSS) ( 171 kb)


Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.
Gradivo je dostopno na spletni strani  www.koper.si (Občinski svet - Seje Občinskega sveta – 14. seja Občinskega sveta). 
                                                                                                  ŽUPAN
                                                                                                       Boris Popovič, l.r. 


Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.


Gradivo je dostopno na spletni strani  www.koper.si (Občinski svet - Seje Občinskega sveta – 14. seja Občinskega sveta).                                                                                                   ŽUPAN
Boris Popovič, l.r. 

 Osnovno gradivo
Vabilo ( 229 kb)
Vabilo (sprememba) ( 192 kb)

 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina