Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
17. redna seja Občinskega sveta (22.12.2016)
  


Vabilo

Številka: 013-2/2014

Datum: 14.12.2016

 

Na podlagi 35. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 36. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

 

S K L I C U J E M

 

17. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo

v četrtek, 22. decembra 2016 ob 16. uri

v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

 

Za sejo predlagam naslednjiOsnovno gradivo
00 - Vabilo - svet17 - SLO.pdf (631 kb)
00 - vabilo-svet17-razširitev - SLO.pdf (194 kb)
00 - Mnenje - predlog za raširitev dnevnega-reda - Bržan.pdf (244 kb)
00 - predlog za razširitev dnevnega-reda 1- ZL - Boškovič.pdf (308 kb)
00 - predlog za razširitev dnevnega-reda 2 - ZL - Boškovič.pdf (259 kb)
00 - Predlog za razširitev predloga dnevnega reda - Aleš Bržan.pdf (313 kb)
00 - Menje - predlog za razširitev predloga dnevnega reda - ZL - Polka Boškovič.pdf (437 kb)
00 - Menje 2 - predlog za razširitev predloga dnevnega reda - ZL - Polka Boškovič.pdf (238 kb)
00 - Mnenje predlog za razširitev predloga dnevnega reda - Olga Franca.pdf (229 kb)
00 - Predlog za razširitev predloga dnevnega reda - Olga Franca.pdf (118 kb)
00 - Pregled aktov-Statut, Poslovnik OS, Poslovnik NO.pdf (245 kb)


Dnevni red:

1. točka
Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 27. oktobra 2016


Osnovno gradivo
01 - zapisnik-svet16.pdf (293 kb)

Odločitve
01 - zapisnik-svet16 - čistopis.pdf (290 kb)

2. točka
- Predlog odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2017 – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek

 - Predlog sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem    Mestne občine Koper za leto 2017Osnovno gradivo
02 - Kadrovski načrt 2017-2018 - predlog.pdf (468 kb)
02 - Načrt razvojnih programov - 2017 - 2020.pdf (189 kb)
02 - Načrt razvojnih programov - 2017-2020 - obrazl.pdf (396 kb)
02 - ODLOK - proračun 2017 - obrazl.pdf (1 MB)
02 - ODLOK - proračun 2017 - posebni del.pdf (367 kb)
02 - ODLOK - proračun 2017 - predlog.pdf (341 kb)
02 - ODLOK - proračun 2017 - splošni del.pdf (53 kb)
02 - SKLEP - letni načrt ravnanja s stvarnim in fin. premoženjem - 2017 - predlog.pdf (3 MB)
02 - ODLOK - proračun 2017 - dopolnitev.pdf (249 kb)

Stališča delovnih teles
02 - Amandma k proračunu 2017 - ZL-Boškovič.pdf (187 kb)
02 - Komisija za vprašanja italijanske narodnosti - ODLOK - proračun 2017 - predlog.pdf (207 kb)
02 - Odbor za DD - ODLOK - proračun 2017 - predlog.pdf (205 kb)
02 - Odbor za finance - ODLOK - proračun 2017 - predlog.pdf (200 kb)
02 - Odbor za GJSP - ODLOK - proračun 2017 - predlog.pdf (197 kb)
02 - Odbor za KS - ODLOK - proračun 2017 - predlog.pdf (195 kb)
02 - Odbor za okolje - ODLOK - proračun 2017 - predlog.pdf (157 kb)
02 - SSIN-CAN - ODLOK - proračun 2017.pdf (219 kb)
02 - Statutarno-pravna komisija - ODLOK - proračun 2017 - predlog.pdf (195 kb)
02 - Nadzorni odbor - ODLOK - proračun 2017 - predlog.pdf (155 kb)
02 - Odbor za finance - ODLOK - spremembe - proračun.pdf (199 kb)

Odločitve
02 - ODLOK - proračun 2017 - čistopis.pdf (332 kb)
02 - SKLEP - letni načrt ravnanja s stvarnim in fin. premoženjem - 2017 - čistopis.pdf (3 MB)

3. točka
Predlog sklepa o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2017


Osnovno gradivo
03 - SKLEP - vrednost točke - NUSZ - predlog.pdf (184 kb)

Stališča delovnih teles
03 - Odbor za finance - SKLEP - vrednost točke - NUSZ - predlog.pdf (198 kb)
03 - Odbor za okolje - SKLEP - vrednost točke - NUSZ - predlog.pdf (155 kb)

Odločitve
03 - SKLEP - vrednost točke - NUSZ - čistopis.pdf (168 kb)

4. točka
Predlog Poslovnega in finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2017 


Osnovno gradivo
04 - Pisno poročilo NS JSS 2017 OS.pdf (185 kb)
04 - Poslovni in FN JSS MOK za leto 2017.pdf (1 MB)
04 - SKLEP - Poslovni in FN JSS-2017.pdf (152 kb)

Stališča delovnih teles
04 - Odbor za finance - SKLEP - Poslovni in FN JSS-2017.pdf (199 kb)
04 - Nadzorni odbor - SKLEP - Poslovni in FN JSS-2017.pdf (196 kb)

Odločitve
04 - SKLEP - Poslovni in FN JSS-2017 - čistopis.pdf (154 kb)

5. točka
Predloga odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vertikalno povezavo obalnega območja z Markovim hribom in spremljajoče parkovne ureditve – prva obravnava


Osnovno gradivo
05 - ODLOK - OPPN - vertikalna povezava - Markov hrib - obrazl.pdf (180 kb)
05 - ODLOK - OPPN - vertikalna povezava - Markov hrib - predlog.pdf (338 kb)
05 - Ureditvena situacija s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji.pdf (3 MB)

Stališča delovnih teles
05 - Odbor za KS - ODLOK - OPPN - vertikalna povezava - Markov hrib - predlog.pdf (193 kb)
05 - Odbor za okolje - ODLOK - OPPN - vertikalna povezava - Markov hrib - predlog.pdf (156 kb)
05 - Statutarno-prava komisija - ODLOK - OPPN - vertikalna povezava - Markov hrib - predlog.pdf (192 kb)

Odločitve
05 - ODLOK - OPPN - vertikalna povezava - Markov hrib - SKLEP - prva obravnava.pdf (198 kb)

7. točka
Predlog odloka o spremembah  in dopolnitvah odloka o nezahtevnih in enostavnih objektih na stavbnih zemljiščih v Mestni občini Koper – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek


Osnovno gradivo
07 - ODLOK-spremembe-nezahtevni-enostavni-objekti-stavbna - predlog.pdf (161 kb)
07 -ODLOK-spremembe-nezahtevni-enostavni-objekti-stavbna - obrazl.pdf (184 kb)

Stališča delovnih teles
07 - Odbor za KS - ODLOK-spremembe-nezahtevni-enostavni-objekti-stavbna - predlog.pdf (193 kb)
07 - Odbor za okolje - ODLOK-spremembe-nezahtevni-enostavni-objekti-stavbna - predlog.pdf (155 kb)
07 - Statutarno-pravna komisija - ODLOK-spremembe-nezahtevni-enostavni-objekti-stavbna - predlog.pdf (193 kb)

Odločitve
07 - ODLOK-spremembe-nezahtevni-enostavni-objekti-stavbna - čistopis.pdf (160 kb)

10. točka
Predlog odloka o štipendiranju – prva obravnava s  predlogom za skrajšani postopek


Osnovno gradivo
10 - ODLOK - štipendiranje - predlog.pdf (236 kb)
10 -ODLOK - štipendiranje - obrazl.pdf (170 kb)

Stališča delovnih teles
10 - Odbor za DD - ODLOK - štipendiranje - predlog.pdf (203 kb)
10 - Odbor za finance - ODLOK - štipendiranje - predlog.pdf (198 kb)
10 - Statutarno-pravna komisija - ODLOK - štipendiranje - predlog.pdf (192 kb)

Odločitve
10 - ODLOK - štipendiranje - čistopis.pdf (234 kb)

11. točka
Predlog odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek


Osnovno gradivo
11 - ODLOK - dodeljevanje - dsp - predlog.pdf (178 kb)
11 - ODLOK - dodeljevanje - dsp - obrazl.pdf (175 kb)

Stališča delovnih teles
11 - Odbor za DD - ODLOK - dodeljevanje - dsp - predlog.pdf (204 kb)
11 - Odbor za finance - ODLOK - dodeljevanje - dsp - predlog.pdf (198 kb)
11 - Statutarno-pravna komisija - ODLOK - dodeljevanje - dsp - predlog.pdf (192 kb)

Odločitve
11 - ODLOK - dodeljevanje - soc. pomoči - čistopis.pdf (174 kb)

12. točka
Predlog odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek


Osnovno gradivo
12 - ODLOK - kanalizacija - predlog - obrazl.pdf (282 kb)
12 -ODLOK - kanalizacija - predlog.pdf (372 kb)

Stališča delovnih teles
12 - Odbor za finance - ODLOK - kanalizacija - predlog.pdf (198 kb)
12 - Odbor za GJSP - ODLOK - kanalizacija - predlog.pdf (196 kb)
12 - Statutarno-pravna komisija - ODLOK - kanalizacija - predlog.pdf (192 kb)

Odločitve
12 -ODLOK - kanalizacija - čistopis.pdf (367 kb)

13. točka
Predlog izjave o seznanitvi občinskega sveta s finančnim jamstvom in z odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine, določenih z zakonom


Osnovno gradivo
13 - IZJAVA - Finančno jamstvo in naloge Dvori.pdf (171 kb)

Stališča delovnih teles
13 - Odbor za finance - IZJAVA - Finančno jamstvo in naloge Dvori.pdf (198 kb)
13 - Odbor za GJSP - IZJAVA - Finančno jamstvo in naloge Dvori.pdf (196 kb)

Odločitve
13 - IZJAVA - Finančno jamstvo in naloge Dvori - čistopis.pdf (237 kb)

14. točka
Predlog sklepa o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper


Osnovno gradivo
14 - SKLEP - znižanje najemnin - predlog.pdf (175 kb)

Stališča delovnih teles
14 - Odbor za finance - SKLEP - znižanje najemnin - predlog.pdf (198 kb)

Odločitve
14 - SKLEP - znižanje najemnin - čistopis.pdf (166 kb)

15. točka
Predlog sklepa o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper


Osnovno gradivo
15 - Grafike_manjsa_odstopanja.pdf (2 MB)
15 - SKLEP - ugotovitev manjšega odstopanja od plana - predlog.pdf (191 kb)
15 - SKLEP - ugotovitev manjšega odstopanja od plana - obrazl.pdf (274 kb)

Stališča delovnih teles
15 - Odbor za KS - SKLEP - ugotovitev manjšega odstopanja od plana - predlog.pdf (193 kb)
15 - Odbor za okolje - SKLEP - ugotovitev manjšega odstopanja od plana - predlog.pdf (156 kb)

Odločitve
15 - SKLEP - ugotovitev manjšega odstopanja od plana - čistopis.pdf (188 kb)

18. točka
Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta


Osnovno gradivo
18 - Odgovori na vprašanja.pdf (818 kb)
18 - Priloga št. 1 - nepremičnine.pdf (230 kb)
18 - Priloga št. 2.pdf (994 kb)
18 - Priloga št. 3.pdf (810 kb)


Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.

 Gradivo je dostopno na spletni strani  www.koper.si (Občinski svet - Seje Občinskega sveta – 17. seja Občinskega sveta).

 

                                                                                                  ŽUPAN

                                                                                                       Boris Popovič, l.r. Prijava na e-obvestila
Ime in Priimek:
E-naslov:
zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina