Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
17. redna seja Občinskega sveta (22.12.2016)
  


Vabilo

Številka: 013-2/2014

Datum: 14.12.2016

 

Na podlagi 35. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 36. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

 

S K L I C U J E M

 

17. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo

v četrtek, 22. decembra 2016 ob 16. uri

v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

 

Za sejo predlagam naslednjiOsnovno gradivo
00 - Vabilo - svet17 - SLO.pdf (631 kb)
00 - vabilo-svet17-razširitev - SLO.pdf (194 kb)
00 - Mnenje - predlog za raširitev dnevnega-reda - Bržan.pdf (244 kb)
00 - predlog za razširitev dnevnega-reda 1- ZL - Boškovič.pdf (308 kb)
00 - predlog za razširitev dnevnega-reda 2 - ZL - Boškovič.pdf (259 kb)
00 - Predlog za razširitev predloga dnevnega reda - Aleš Bržan.pdf (313 kb)
00 - Menje - predlog za razširitev predloga dnevnega reda - ZL - Polka Boškovič.pdf (437 kb)
00 - Menje 2 - predlog za razširitev predloga dnevnega reda - ZL - Polka Boškovič.pdf (238 kb)
00 - Mnenje predlog za razširitev predloga dnevnega reda - Olga Franca.pdf (229 kb)
00 - Predlog za razširitev predloga dnevnega reda - Olga Franca.pdf (118 kb)
00 - Pregled aktov-Statut, Poslovnik OS, Poslovnik NO.pdf (245 kb)


Dnevni red:

1. točka
Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 27. oktobra 2016


Osnovno gradivo
01 - zapisnik-svet16.pdf (293 kb)

Odločitve
01 - zapisnik-svet16 - čistopis.pdf (290 kb)

2. točka
- Predlog odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2017 – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek

 - Predlog sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem    Mestne občine Koper za leto 2017Osnovno gradivo
02 - Kadrovski načrt 2017-2018 - predlog.pdf (468 kb)
02 - Načrt razvojnih programov - 2017 - 2020.pdf (189 kb)
02 - Načrt razvojnih programov - 2017-2020 - obrazl.pdf (396 kb)
02 - ODLOK - proračun 2017 - obrazl.pdf (1 MB)
02 - ODLOK - proračun 2017 - posebni del.pdf (367 kb)
02 - ODLOK - proračun 2017 - predlog.pdf (341 kb)
02 - ODLOK - proračun 2017 - splošni del.pdf (53 kb)
02 - SKLEP - letni načrt ravnanja s stvarnim in fin. premoženjem - 2017 - predlog.pdf (3 MB)
02 - ODLOK - proračun 2017 - dopolnitev.pdf (249 kb)

Stališča delovnih teles
02 - Amandma k proračunu 2017 - ZL-Boškovič.pdf (187 kb)
02 - Komisija za vprašanja italijanske narodnosti - ODLOK - proračun 2017 - predlog.pdf (207 kb)
02 - Odbor za DD - ODLOK - proračun 2017 - predlog.pdf (205 kb)
02 - Odbor za finance - ODLOK - proračun 2017 - predlog.pdf (200 kb)
02 - Odbor za GJSP - ODLOK - proračun 2017 - predlog.pdf (197 kb)
02 - Odbor za KS - ODLOK - proračun 2017 - predlog.pdf (195 kb)
02 - Odbor za okolje - ODLOK - proračun 2017 - predlog.pdf (157 kb)
02 - SSIN-CAN - ODLOK - proračun 2017.pdf (219 kb)
02 - Statutarno-pravna komisija - ODLOK - proračun 2017 - predlog.pdf (195 kb)
02 - Nadzorni odbor - ODLOK - proračun 2017 - predlog.pdf (155 kb)
02 - Odbor za finance - ODLOK - spremembe - proračun.pdf (199 kb)

Odločitve
02 - ODLOK - proračun 2017 - čistopis.pdf (332 kb)
02 - SKLEP - letni načrt ravnanja s stvarnim in fin. premoženjem - 2017 - čistopis.pdf (3 MB)

3. točka
Predlog sklepa o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2017


Osnovno gradivo
03 - SKLEP - vrednost točke - NUSZ - predlog.pdf (184 kb)

Stališča delovnih teles
03 - Odbor za finance - SKLEP - vrednost točke - NUSZ - predlog.pdf (198 kb)
03 - Odbor za okolje - SKLEP - vrednost točke - NUSZ - predlog.pdf (155 kb)

Odločitve
03 - SKLEP - vrednost točke - NUSZ - čistopis.pdf (168 kb)

4. točka
Predlog Poslovnega in finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2017 


Osnovno gradivo
04 - Pisno poročilo NS JSS 2017 OS.pdf (185 kb)
04 - Poslovni in FN JSS MOK za leto 2017.pdf (1 MB)
04 - SKLEP - Poslovni in FN JSS-2017.pdf (152 kb)

Stališča delovnih teles
04 - Odbor za finance - SKLEP - Poslovni in FN JSS-2017.pdf (199 kb)
04 - Nadzorni odbor - SKLEP - Poslovni in FN JSS-2017.pdf (196 kb)

Odločitve
04 - SKLEP - Poslovni in FN JSS-2017 - čistopis.pdf (154 kb)

5. točka
Predloga odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vertikalno povezavo obalnega območja z Markovim hribom in spremljajoče parkovne ureditve – prva obravnava


Osnovno gradivo
05 - ODLOK - OPPN - vertikalna povezava - Markov hrib - obrazl.pdf (180 kb)
05 - ODLOK - OPPN - vertikalna povezava - Markov hrib - predlog.pdf (338 kb)
05 - Ureditvena situacija s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji.pdf (3 MB)

Stališča delovnih teles
05 - Odbor za KS - ODLOK - OPPN - vertikalna povezava - Markov hrib - predlog.pdf (193 kb)
05 - Odbor za okolje - ODLOK - OPPN - vertikalna povezava - Markov hrib - predlog.pdf (156 kb)
05 - Statutarno-prava komisija - ODLOK - OPPN - vertikalna povezava - Markov hrib - predlog.pdf (192 kb)

Odločitve
05 - ODLOK - OPPN - vertikalna povezava - Markov hrib - SKLEP - prva obravnava.pdf (198 kb)

7. točka
Predlog odloka o spremembah  in dopolnitvah odloka o nezahtevnih in enostavnih objektih na stavbnih zemljiščih v Mestni občini Koper – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek


Osnovno gradivo
07 - ODLOK-spremembe-nezahtevni-enostavni-objekti-stavbna - predlog.pdf (161 kb)
07 -ODLOK-spremembe-nezahtevni-enostavni-objekti-stavbna - obrazl.pdf (184 kb)

Stališča delovnih teles
07 - Odbor za KS - ODLOK-spremembe-nezahtevni-enostavni-objekti-stavbna - predlog.pdf (193 kb)
07 - Odbor za okolje - ODLOK-spremembe-nezahtevni-enostavni-objekti-stavbna - predlog.pdf (155 kb)
07 - Statutarno-pravna komisija - ODLOK-spremembe-nezahtevni-enostavni-objekti-stavbna - predlog.pdf (193 kb)

Odločitve
07 - ODLOK-spremembe-nezahtevni-enostavni-objekti-stavbna - čistopis.pdf (160 kb)

10. točka
Predlog odloka o štipendiranju – prva obravnava s  predlogom za skrajšani postopek


Osnovno gradivo
10 - ODLOK - štipendiranje - predlog.pdf (236 kb)
10 -ODLOK - štipendiranje - obrazl.pdf (170 kb)

Stališča delovnih teles
10 - Odbor za DD - ODLOK - štipendiranje - predlog.pdf (203 kb)
10 - Odbor za finance - ODLOK - štipendiranje - predlog.pdf (198 kb)
10 - Statutarno-pravna komisija - ODLOK - štipendiranje - predlog.pdf (192 kb)

Odločitve
10 - ODLOK - štipendiranje - čistopis.pdf (234 kb)

11. točka
Predlog odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek


Osnovno gradivo
11 - ODLOK - dodeljevanje - dsp - predlog.pdf (178 kb)
11 - ODLOK - dodeljevanje - dsp - obrazl.pdf (175 kb)

Stališča delovnih teles
11 - Odbor za DD - ODLOK - dodeljevanje - dsp - predlog.pdf (204 kb)
11 - Odbor za finance - ODLOK - dodeljevanje - dsp - predlog.pdf (198 kb)
11 - Statutarno-pravna komisija - ODLOK - dodeljevanje - dsp - predlog.pdf (192 kb)

Odločitve
11 - ODLOK - dodeljevanje - soc. pomoči - čistopis.pdf (174 kb)

12. točka
Predlog odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek


Osnovno gradivo
12 - ODLOK - kanalizacija - predlog - obrazl.pdf (282 kb)
12 -ODLOK - kanalizacija - predlog.pdf (372 kb)

Stališča delovnih teles
12 - Odbor za finance - ODLOK - kanalizacija - predlog.pdf (198 kb)
12 - Odbor za GJSP - ODLOK - kanalizacija - predlog.pdf (196 kb)
12 - Statutarno-pravna komisija - ODLOK - kanalizacija - predlog.pdf (192 kb)

Odločitve
12 -ODLOK - kanalizacija - čistopis.pdf (367 kb)

13. točka
Predlog izjave o seznanitvi občinskega sveta s finančnim jamstvom in z odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine, določenih z zakonom


Osnovno gradivo
13 - IZJAVA - Finančno jamstvo in naloge Dvori.pdf (171 kb)

Stališča delovnih teles
13 - Odbor za finance - IZJAVA - Finančno jamstvo in naloge Dvori.pdf (198 kb)
13 - Odbor za GJSP - IZJAVA - Finančno jamstvo in naloge Dvori.pdf (196 kb)

Odločitve
13 - IZJAVA - Finančno jamstvo in naloge Dvori - čistopis.pdf (237 kb)

14. točka
Predlog sklepa o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper


Osnovno gradivo
14 - SKLEP - znižanje najemnin - predlog.pdf (175 kb)

Stališča delovnih teles
14 - Odbor za finance - SKLEP - znižanje najemnin - predlog.pdf (198 kb)

Odločitve
14 - SKLEP - znižanje najemnin - čistopis.pdf (166 kb)

15. točka
Predlog sklepa o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper


Osnovno gradivo
15 - Grafike_manjsa_odstopanja.pdf (2 MB)
15 - SKLEP - ugotovitev manjšega odstopanja od plana - predlog.pdf (191 kb)
15 - SKLEP - ugotovitev manjšega odstopanja od plana - obrazl.pdf (274 kb)

Stališča delovnih teles
15 - Odbor za KS - SKLEP - ugotovitev manjšega odstopanja od plana - predlog.pdf (193 kb)
15 - Odbor za okolje - SKLEP - ugotovitev manjšega odstopanja od plana - predlog.pdf (156 kb)

Odločitve
15 - SKLEP - ugotovitev manjšega odstopanja od plana - čistopis.pdf (188 kb)

18. točka
Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta


Osnovno gradivo
18 - Odgovori na vprašanja.pdf (818 kb)
18 - Priloga št. 1 - nepremičnine.pdf (230 kb)
18 - Priloga št. 2.pdf (994 kb)
18 - Priloga št. 3.pdf (810 kb)


Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite Službi za  Občinski svet - tel. št. 6646 – 382.

 Gradivo je dostopno na spletni strani  www.koper.si (Občinski svet - Seje Občinskega sveta – 17. seja Občinskega sveta).

 

                                                                                                  ŽUPAN

                                                                                                       Boris Popovič, l.r.  
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina