Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
18. redna seja Občinskega sveta (23.02.2017)
  


Vabilo

 

Številka: 013-2/2014

Datum: 15.2.2017

 

Na podlagi 35. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 36. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)

 

S K L I C U J E M

 

18. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo

 

v četrtek, 23. februarja 2017 ob 16. uri

 

v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

 

 

Za sejo predlagam naslednjiOsnovno gradivo
00 - vabilo-svet18-slo.pdf (481 kb)
00 - vabilo-svet18-slo - razširitev.pdf (243 kb)
00 - predlog za umik 5-1-točke - Polka Bošković.pdf (186 kb)


Dnevni red:

1. točka
Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 22. decembra 2016


Osnovno gradivo
01 - zapisnik-svet17.pdf (418 kb)

Odločitve
01 - zapisnik-svet17 - čistopis.pdf (415 kb)

2. točka
Predloga odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vertikalno povezavo obalnega območja z Markovim hribom in spremljajoče parkovne ureditve – druga obravnava


Osnovno gradivo
02 - ODLOK - OPPN - vertikalna povezava - Markov hrib - predlog - druga obravnava - obraz.pdf (190 kb)
02 - ODLOK - OPPN - vertikalna povezava - Markov hrib - predlog - druga obravnava.pdf (338 kb)
02 - ODLOK - OPPN - vertikalna povezava - Markov hrib - ureditvena situacija.pdf (3 MB)

Stališča delovnih teles
02 - Odbor za KS - ODLOK - OPPN - vertikalna povezava - Markov hrib - predlog - druga obravnava.pdf (193 kb)
02 - Odbor za okolje - ODLOK - OPPN - vertikalna povezava - Markov hrib - predlog - druga obravnava.pdf (155 kb)
02 - Statutarno-prava komisija - ODLOK - OPPN - vertikalna povezava - Markov hrib - predlog.pdf (193 kb)

Odločitve
02 - ODLOK - OPPN - vertikalna povezava - Markov hrib - predlog - čistopis.pdf (335 kb)

3. točka
Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nezahtevnih in enostavnih objektih na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v Mestni občini Koper


Osnovno gradivo
03 - pravilnik - nezahtevni-objekti-spremembe - obrazl.pdf (231 kb)
03 - pravilnik - nezahtevni-objekti-spremembe - predlog.pdf (168 kb)

Stališča delovnih teles
03 - Odbor za KS - pravilnik - nezahtevni-objekti-spremembe - predlog.pdf (192 kb)
03 - Odbor za okolje - pravilnik - nezahtevni-objekti-spremembe - predlog.pdf (155 kb)
03 - Statutarno-pravna komisija - pravilnik - nezahtevni-objekti-spremembe - predlog.pdf (193 kb)

Odločitve
03 - pravilnik - nezahtevni-ob jekti-spremembe - čistopis.pdf (168 kb)

4. točka
Predlog sklepa o potrditvi Investicijskega programa za projekt »Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Vrtca Delfino Blu enota Bertoki ter Vrtca Semedela enota Prisoje«,


Osnovno gradivo
04 - IP Sanacija OŠ in vrtec Bertoki in Vrtec Prisoje v3.pdf (2 MB)
04 - sklep - IP - ital-šola-vrtec - predlog.pdf (173 kb)

Stališča delovnih teles
04 - Odbor za DD - IP Sanacija OŠ in vrtec Bertoki in Vrtec Prisoje.pdf (208 kb)
04 - Odbor za finance - IP Sanacija OŠ in vrtec Bertoki in Vrtec Prisoje.pdf (200 kb)

Odločitve
04 - sklep - IP - ital-šola-vrtec - čistopis.pdf (172 kb)

5. točka
Predlog sklepa o potrditvi 2. novelacije investicijskega programa  za projekt ''Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper)''


Osnovno gradivo
05 - IP - Olimpijski bazen Koper - 2.nov.pdf (2 MB)
05 -sklep - IP - Olimpijski bazen Koper - 2.nov - predlog.pdf (167 kb)

Stališča delovnih teles
05 - Odbor za DD - IP - Olimpijski bazen Koper - 2.nov.pdf (206 kb)
05 - Odbor za finance - IP - Olimpijski bazen Koper - 2.nov.pdf (199 kb)

Odločitve
05 -sklep - IP - Olimpijski baz en Koper - 2.nov - čistopis.pdf (166 kb)

5/1 točka

a)    Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper  za leto 2017

 

b)    Predlog sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja,ki jih lahko sklepa Mestna občina Koper v letu 2017Osnovno gradivo
05-1-a - sklep - letni načrt - dopolnitev - februar - predlog.pdf (228 kb)
05-1-b - sklep - letni načrt - izjeme - določitev zneska - predlog.pdf (216 kb)
05-1-a - sklep - letni načrt - dopolnitev - februar - predlog - spremenjeno besedilo -23-2-2017.pdf (227 kb)

Stališča delovnih teles
05-1 - Odbor za finance - sklep - letni načrt - dopolnitev - februar - predlog.pdf (200 kb)

Odločitve
05-1-a - sklep - letni načrt - dopolnitev - februar - predlog - spremenjeno besedilo -23-2-2017 - čistopis.pdf (210 kb)
05-1-b - sklep - letni nacrt - izje me - določitev zneska - čistopis.pdf (205 kb)

6. točka
Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena


Osnovno gradivo
06 - sklep ukinitev jd februar 2017.pdf (169 kb)
06 - Slikovno gradivo - ukinitev JD.zip (5 MB)

Odločitve
06 - sklep ukinitev jd februar 2017 - čistopis.pdf (158 kb)

7. točka
Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena


Osnovno gradivo
07 - sklep vzpostavitev jd februar 2017.pdf (174 kb)
07 - Slikovno gradivo - vzpostavitev JD.zip (14 MB)

Odločitve
07 - sklep vzpostavitev jd februar 2017 - čistopis.pdf (160 kb)

8. točka
Predloga sklepov o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za:

-          gradnjo Osnovne šole Dekani z vrtcem Dekani,

-          dozidavo Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije Osnovno gradivo
08-a - Sklep o oprostitvi plačila kom.prisp. - OŠ Dekani in vrtec Dekani - predlog.pdf (174 kb)
08-b - Sklep o oprostitvi plačila kom.prisp. - OŠ Oskarja Kovačiča Škofije - predlog.pdf (175 kb)

Stališča delovnih teles
08 - Odbor za DD - Sklep o oprostitvi plačila kom.prisp. - predlog.pdf (206 kb)
08 - Odbor za finance - Sklep o oprostitvi plačila kom.prisp. - predlog.pdf (199 kb)
08 - Odbor za okolje - Sklep o oprostitvi plačila kom.prisp. - predlog.pdf (156 kb)

Odločitve
08-a - Sklep o oprostitvi placila kom.prisp . - OŠ Dekani in vrtec Dekani - čistopis.pdf (168 kb)
08-b - Sklep o oprostitvi placila kom.prisp. - OŠ Oskarja Kovačiča Škofije - čistopis.pdf (168 kb)

9. točka
Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


Osnovno gradivo
09 - JSKD - člani sveta - predlog.pdf (210 kb)
09 - BOLNICA Izola - član sveta - predlog.pdf (206 kb)

Odločitve
09 - BOLNICA Izola - član sveta - čistopis.pdf (202 kb)
09 - JSKD - člani sveta - čistopis.pdf (207 kb)

10. točka
Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta


Stališča delovnih teles
10 - Odgovori na vprašanja.pdf (634 kb)
10 - Podatki glede planov za odkupe 2017_končni.xlsx (18 kb)
10 - zakupi 2015 in 2016.xlsx (61 kb)

 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina