Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
34. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (11.10.2018)
  


34. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (11.10.2018)

Številka: 013-2/2014
Datum:  3.10.2018

 

Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18)

 

 

S K L I C U J E M 

34. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo 

v četrtek, 11. oktobra 2018  ob 13. uri 

v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru.

Za sejo predlagam naslednji
Dnevni red:

1. točka

Potrditev zapisnika 33. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne  20. septembra 2018Osnovno gradivo
01 - zapisnik-svet33.pdf (434 kb)

Odločitve
01 - zapisnik-svet33 - čistopis.pdf (434 kb)

2. točka

Predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju pedontologije - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopekOsnovno gradivo
02 - odlok - koncesija - pedontologija - predlog.pdf (2 MB)

Stališča delovnih teles
02 - Odbor za DD - odlok - koncesija - pedontologija - predlog.pdf (295 kb)
02 - Odbor za finance - odlok - koncesija - pedontologija - predlog.pdf (293 kb)
02 - Statutarno-pravna komisija - odlok - koncesija - pedontologija - predlog.pdf (285 kb)

Odločitve
02 - odlok - koncesija - pedontologija - čistopis.pdf (599 kb)

3. točka

Predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju fizioterapije - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopekOsnovno gradivo
03 - odlok - koncesija-fizioterapija - predlog.pdf (2 MB)

Stališča delovnih teles
03 - Odbor za DD - odlok - koncesija-fizioterapija - predlog.pdf (297 kb)
03 - Odbor za finance - odlok - koncesija-fizioterapija - predlog.pdf (293 kb)
03 - Statutarno-pravna komisija - odlok - koncesija-fizioterapija - predlog.pdf (286 kb)

Odločitve
03 - odlok - koncesija-fizioterapija - ćistopis.pdf (599 kb)

5. točka

Predlog odloka o  spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vertikalno povezavo obalnega območja z Markovim hribom in spremljajoče parkovne ureditve - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopekOsnovno gradivo
05 - odlok - OPPN - vertikalna povezava Markov hrib - predlog.pdf (5 MB)

Stališča delovnih teles
05 - Odbor za KS - odlok - OPPN - vertikalna povezava Markov hrib - predlog.pdf (462 kb)
05 - Odbor za okolje - odlok - OPPN - vertikalna povezava Markov hrib - predlog.pdf (218 kb)
05 - Statutarno-pravna komisija - odlok - OPPN - vertikalna povezava Markov hrib - predlog.pdf (286 kb)

Odločitve
05 - odlok - OPPN - vertikalna povezava Markov hrib - čistopis.pdf (342 kb)

6. točka - UMIK

Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Mestno občino Koper - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek7. točka

Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kare ob Ferrarski« - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopekOsnovno gradivo
07 - odlok - program opremljanja - Kare ob Ferrarski - predlog.pdf (2 MB)
07 - Priloga 1 - obracunsko obmocje.jpg (166 kb)
07 - Priloga 2 - krozisce Ogrlica - prometna zasnova.pdf (3 MB)

Odločitve
07 - odlok - program opremljanja Kare ob Ferrarski - čistopis.pdf (518 kb)

8. točka

Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN »Nad Dolinsko – izgradnja neprofitnih stanovanj« - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopekOsnovno gradivo
08 - odlok - program opremljanja - Nad Dolinsko - predlog.pdf (2 MB)
08 - Priloga 1 - ureditvena situacija.pdf (2 MB)
08 - Priloga 2 - prikaz parcelacije.pdf (446 kb)
08 - Priloga 3 - prikaz prikljucevanja na GJI.pdf (1 MB)

Odločitve
08 - odlok - program opremljanja - Nad Dolinsko - čistopis.pdf (354 kb)

8/1

Predlog obvezne razlage prvega in drugega odstavka 12. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/91 in Uradni list RS, št. 65/10, 14/11, 18/14, 76/15, 43/17 in 41/18)Osnovno gradivo
8-1 - OBVEZNA - RAZLAGA - PUP-mestno jedro-člen12 - predlog.pdf (2 MB)

Stališča delovnih teles
8-1 - Odbor za okolje - OBVEZNA - RAZLAGA - PUP-mestno jedro-člen12 - predlog.pdf (226 kb)

Odločitve
8-1 - OBVEZNA - RAZLAGA - PUP-mestno jedro-člen12 - čistopis.pdf (284 kb)

9. točka

Predlog sklepa o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2019Osnovno gradivo
09 - sklep - vrednost točke nusz2019 - predlog.pdf (1 MB)

Stališča delovnih teles
09 - Odbor za finance - sklep - vrednost točke nusz2019 - predlog.pdf (296 kb)
09 - Odbor za okolje - sklep - vrednost točke nusz2019 - predlog.pdf (218 kb)

Odločitve
09 - sklep - vrednost točke nusz2019 - čistopis.pdf (222 kb)

10. točka

Predlog sklepa o podaljšanju izvajanja sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2018 za obdobje začasnega financiranja Mestne občine Koper v letu 2019   Osnovno gradivo
10 - sklep - podaljšanje veljavnosti letnega načrta - predlog.pdf (911 kb)

Stališča delovnih teles
10 - Odbor za finance - sklep - podaljšanje veljavnosti letnega načrta - predlog.pdf (298 kb)

Odločitve
10 - sklep - podaljšanje veljavnosti letnega načrta - čistopis.pdf (237 kb)

12. točka

Predlog sklepa o povečanju namenskega premoženja JSS MOKOsnovno gradivo
12 - sklep - povečanje namenskega premoženja JSS - predlog.pdf (897 kb)

Stališča delovnih teles
12 - Odbor za finance - sklep - povečanje namenskega premoženja JSS - predlog.pdf (292 kb)

Odločitve
12 - sklep - povečanje namenskega premoženja JSS - čistopis.pdf (224 kb)

13/1

Predlog sklepa o soglasju k pravnemu poslu razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Koper (neposredna pogodba o prodaji nepremičnin Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Koper)Osnovno gradivo
13-1 - sklep o soglasju k pravnemu poslu jss s pogodbo - predlog.pdf (3 MB)

Odločitve
13-1 - sklep o soglasju k pravnemu poslu razpolaganja z občinskim premoženjem Merkur - čistopis.pdf (593 kb)

14. točka

Predlog akcijskega načrta za trajnostni razvoj turizma v destinaciji Koper – na podlagi priporočil v okviru ocenjevanja za znak »Green destination«Osnovno gradivo
14 - Akcijski načrt - Green destination - predlog.pdf (669 kb)
14 - sklep - Akcijski načrt - Green destination - predlog.pdf (1 MB)

Stališča delovnih teles
14 - Odbor za DD - Akcijski načrt - Green destination - predlog.pdf (297 kb)
14 - Odbor za finance - Akcijski načrt - Green destination - predlog.pdf (294 kb)
14 - Odbor za okolje - Akcijski načrt - Green destination - predlog.pdf (218 kb)

Odločitve
14 - sklep - Akcijski načrt - Green destination - čistopis.pdf (582 kb)

16. točka

Predlog programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Mestne občine Koper za obdobje  2018 – 2020Osnovno gradivo
16 - Program - varstvo - naravne nesreče - predlog.pdf (3 MB)
16 - SKLEP - program - varstvo - naravne nesreče - predlog.pdf (352 kb)

Stališča delovnih teles
16 - Odbor za finance - Program - varstvo - naravne nesreče - predlog.pdf (295 kb)
16 - Odbor za GJSP - Program - varstvo - naravne nesreče - predlog.pdf (289 kb)

Odločitve
16 - SKLEP - program - varstvo - naravne nesreče - čistopis.pdf (282 kb)

17. točka - UMIK

Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja18. točka

Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta
Gradivo je dostopno na spletni strani  www.koper.si (Občinski svet - Seje Občinskega sveta – 34. seja Občinskega sveta).

 

 

 

 

 

                                                                                                  ŽUPAN

                                                                                              Boris Popovič, l.r.

 Osnovno gradivo
Vabilo ( 640 kb)
Vabilo_razširitev ( 243 kb)
Vabilo_sprememba ( 274 kb)

Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina