Turizem

Turistično informacijski center Koper
Titov trg 3
6000 Koper - SI

T: +386 (0) 5 664 64 03
F: +386 (0) 5 664 64 06
E: tic@koper.si
W: www.koper.si

Turistično informacijski center Hrastovlje
Hrastovlje 53
6275 Črni Kal - SI

T: +386(0)41 398 368
E: tic@koper.si
W: www.koper.si
Črni Kal
  


Naselje v prisojni legi pod robom kraške planote ob regionalni cesti Koper - Ljubljana.
Okrog Črnega Kala se ponavljajo plasti paleogenskega fliša in apnenca, ki na več mestih tvori prepadne stene; v eni, severno od vasi, je kamnolom, na flišnih predelih pa so bolj ugodne razmere za sadjarstvo in vinogradništvo. Jedro vasi leži na flišnih tleh z zaselki Barkole, Brandolini in Katinara (Spodnji Črni Kal). V okolici so pomembna arheološka najdišča in kulturni ostanki iz paleolitskega obdobja. V kamnolomu je paleolitsko jamsko najdišče, ki ga je leta 1955 izkopal Srečko Brodar (kamnita konica moustérienskega oziroma srednje paleolitskega tipa ter kurišče z ogljem). Sklenjeno pozidana vas istrsko-kraškega tipa se je razvila ob pomembni trgovski poti, ki je iz Rižanske doline vodila v notranjost, zlasti na Kranjsko. Kraj je slovel po vinski trti, o čemer je v svoji »Slavi vojvodine Kranjske« poročal Janez Vajkard Valvasor. Nad vasjo se na strmi skali, ki je ločena od Kraškega roba, nahajajo ostanki nekdanjega obrambnega stolpa, ki ga je dal v 11. stoletju postaviti istrski mejni grof Ulrik I. Weimarski zaradi obrambe svojih istrskih posesti in prometne poti med Rižansko dolino in kraško planoto. V prvem obdobju je pripadal tržaškim škofom, z beneško osvojitvijo Istre pa je ta pomembna stražarska postojanka prišla leta 1370 v njihovo posest. Utrdba v Črnem Kalu, ki je odlično nadzirala »cesarsko cesto« iz doline Rižane čez Trpce mimo Soligrada in Prešnice v Klanec ter od tod na Kranjsko, je po beneško-avstrijski vojni v letih 1508-1516 pripadala socerbskemu gospostvu in bila z njim leta 1521 neposredno priključena Kranjski. Leta 1615, v času krvave uskoške vojne, je bila črnokalska utrdba opustošena in se ohranila do danes le še kot ruševina. V vasi prevladujejo zidane nadstropne hiše, povečini iz 16. in 17. stoletja, ki kažejo na bogato kamnoseško tradicijo. Med najstarejšimi kmečkimi hišami na Slovenskem je znamenita »Benkova hiša«, ki sta jo leta 1489 zgradila Andrej in Benko iz Sočerge, kot priča glagolski napis pa sta postavila tudi sosednjo hišo. Glede na čas nastanka bi lahko »Benkovo hišo« uvrstili v renesanso, vendar krepki, rustikalni detajli delujejo romansko. Mogočen portal na južni fasadi je zaključen s polkrožno preklado iz enega samega kamna, majhno okno v nadstropju pa deluje kar trdnjavsko. Sam način zidave iz pravilno klesanih kamnitih kvadrov je poznogotski. V preklado portala je vklesana letnica nastanka s podpisom obeh mojstrov: »ANDREAS ET BENCO CONSTRUXERUNT«. Znameniti zidar in kamnosek Benko iz Sočerge je znan tudi po svojih delih v Predloki in Buzetu. »Benkova hiša« je bila prvotno enonadstropna, v 19. stoletju pa so jo povišali še za eno etažo. V ostenju je ostala jasna sled nekdanjega zatrepa, ki nakazuje precej oster naklon strehe, saj je bila prvotno krita s kamnitimi ploščami-skrilami. V steni novejše stanovanjske hiše, prislonjene na »Benkovo hišo« z vzhodne strani, sta vgrajeni kamniti plošči z glagolskima napisoma. Verjetno sta prvotno pripadali portalu starejše hiše, ki je stala na tem mestu in skupaj z »Benkovo hišo« sestavljala celoto. Iz napisov lahko razberemo čas nastanka in sicer v drugi polovici 15. stoletja, ter imeni Andrejašič in Bažec, ki se lahko nanašata na mojstra ali lastnika hiše. Vas je bila požgana v času nemške ofenzive oktobra 1943; pod vasjo je ob regionalni cesti Koper-Ljubljana spomenik padlim v NOB, pred odcepom za Osp pa je na ovinku kamnita skulptura v obliki treh premcev bark v spomin na prekomorske brigade. Kljub opustošenju, ki je nastalo v času NOB in mlajšim gradbenim posegom, večina vasi še vsaj deloma ohranja tradicionalno istrsko stavbarstvo, ki se je oblikovalo skozi stoletja in je dragocena priča nekdanjega načina življenja tukajšnjega kmečkega prebivalstva.

 
Drugo
Vstopnina ne
Lokacija        
 
 
 

Oddaj svoj komentar in oceno
Ocena
Uporabnik
Komentar

 
Koper zdravo mesto Active Koper Mestna občina Koper v Zeleni shemi slovenskega turizma Rezerviraj nastanitev Turistična kartica Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije Prometna strategija Autentica 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra E-turist Slovenska turistična organizacija Pretorska palača