11. 01. 2022 Občina stranke poziva k omejitvi nenujnih stikov Preberi več
Zapri
Vse vloge, obrazci in predpisi

Soglasje upravljavca občinske ceste / javnega dobra k projektu PGD za pridobitev gradbenega dovoljenja

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge:

  • projektna dokumentacija PGD, to je povzetek vodilne mape na katero se podaja soglasje in obsega:
  1. Naslovno stran vodilne mape
  2. Povzetek tehničnega poročila
  3. Načrt/situacijo poteka predvidenih komunalnih vodov (elektrika, vodovod in kanalizacija) s prikazom točke priključevanja na javno infrastrukturo
  4. Načrt/situacijo prometne ureditve z prikazom poteka dostopne poti od točke priključevanja na občinsko cesto (cestni priključek) do predvidenega objekta to je parkirišča z vrisanimi parkirišči
  5. Načrt zunanje ureditve

Vloga in soglasje sta takse prosta na podlagi 35. tč 28.člen ZUT-a.

Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Upravna taksa: brez