Vloga za pridobitev lokacijske informacije za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih

Skladno z določili Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 - UPB5, 14/2015-ZUUJFO, 32/16) se za lokacijsko informacijo plača taksa v znesku 22,70€ za posamezno lokacijsko informacijo.