Lokalne volitve 2018

Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17)

Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17)

Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13)

Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13)

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št. 48/18)

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 50/18)

Bando per le elezioni ordinarie per il Consiglio della Comunita’ autogestita della nazionalita’ italiana di Capodistria – Razpis volitev Italijanske samoupravne skupnosti Koper (Uradni list RS, št. 50/18)

Sklep o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 48/18)

Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2018 (Uradni list RS, št. 48/18)