Služba za inšpekcijo, redarstvo, zaščito in reševanje

Služba za inšpekcijo, redarstvo, zaščito in reševanje nadzira izvajanje veljavne zakonodaje in vseh drugih predpisov, ki mu podeljujejo pristojnost nadzora s področja občinskega redarstva in inšpekcije, vodi prekrškovne postopke v skladu z veljavno zakonodajo s področja občinskega redarstva in inšpekcije v primerih kršitev zakonskih določb in občinskih predpisov iz svoje pristojnosti, odloča o podanih ugovorih in zahtevah za sodno varstvo, ki jih kršitelji podajo na izdane odločbe o prekrških oziroma plačilne naloge v prekrškovnih postopkih v okviru svoje pristojnosti, skrbi za javno varnost in javni red, vodi druge inšpekcijske in redarske postopke v skladu z veljavno zakonodajo, opravlja naloge s področja sistema zaščite in reševanja ter druge naloge s svojega delovnega področja.

V okviru urada delujejo:

  • Občinski inšpektorat
  • Občinsko redarstvo
  • Oddelek za zaščito in reševanje