Projekti

“Gospodarsko obrtna razvojna cona Srmin”

Opis projekta: Ureditev komunalno urejenih zemljišč za razvoj gospodarstva in podjetništva. Površina na novo opremljenih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju: 7ha. Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest: 290.

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

Vrednost realizacije celotnega projekta: 15.353.580,01 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 3.148.447,00 €

Vrednost MOK: 12.205.133,01 €

Datum začetka operacije: december 2007

Datum zaključka operacije: 30.06.2010

 

“Rekonstrukcija ceste Gračišče – Smokvica”

Obnovljena lokalna cesta v dolžini 2,64 km ter 145 bivališč, katerim se rešuje problematika dostopa po slovenskem ozemlju.

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

Vrednost realizacije celotnega projekta: 1.841.835,00 €

Vrednost realizacije celotnega projekta: 500.000,00 €

Datum začetka operacije: 2007

Datum zaključka operacije: 2010

 

“Rekonstrukcija ceste Gračišče – Smokvica”

Opis projekta: Obnovljena lokalna cesta v dolžini 2,64 km ter 145 bivališč, katerim se rešuje problematika dostopa po slovenskem ozemlju.

Sklad: ZFO

Vrednost realizacije celotnega projekta: 1.841.835,00 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 673.745,00 €

Vrednost MOK: 668.090,00 €

Datum začetka operacije: 2007

Datum zaključka operacije: 2010

 

 

“Nadgradnja doma KS Gradin na Brezovici”

Opis projekta: Nadgradnja doma KS, nabava pohištva in druge opreme ter vzpostavitev delovanja e-točke.

Sklad: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Vrednost realizacije celotnega projekta: 520.176,57 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 120.064,66 €

Vrednost MOK: 400.111,91 €

Datum začetka operacije: pred 2008

Datum zaključka operacije: junij 2009

 

“Gradnja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v naselju Zazid”

Opis projekta: Varovanje in zaščita okolja, vodnih virov, z učinkovitim čiščenjem odpadnih voda, oskrba s pitno vodo. Št. prebivalcev priključenih na kanilizacijski sistem v aglomeracijah: 75. Število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim sistemom: 75.

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

Vrednost realizacije celotnega projekta: 3.293.980,44 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 2.231.638,55 €

Vrednost MOK: 1.062.341,85 €

Datum začetka operacije: februar 2008

Datum zaključka operacije: junij 2009

 

“Prenova Vojkovega nabrežja”

Opis projekta: Obnovitev dotrajane komunalne infrastrukture in vozne površine. Izvedba naslednjih aktivnosti: izgradnja ceste in pločnikov, NN omrežja, telekomunikacijskega omrežja, javne razsvetljave in vodovoda.

Sklad: ZFO

Vrednost realizacije celotnega projekta: 1.252.644,54 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 407.174,84 €

Vrednost MOK: 845.469,70 €

Datum začetka operacije: 2008

Datum zaključka operacije: 2010

 

“Ureditev športnega igrišča Žusterna”

Opis projekta: Ureditev športnega igrišča v Žusterni. Nove vadbene površine 800 m2.

Sklad: Ministrstvo za šolstvo in šport

Vrednost realizacije celotnega projekta: 151.749,90 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 30.110,00 €

Datum začetka operacije: maj 2009

Datum zaključka operacije: oktober 2010

 

“Ureditev športnega igrišča Žusterna”

Opis projekta: Ureditev športnega igrišča v Žusterni. Nove vadbene površine 800 m2.

Sklad: Fundacija za šport

Vrednost realizacije celotnega projekta: 151.749,90 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 31.300,00 €

Vrednost MOK: 90.339,90 €

Datum začetka operacije: maj 2009

Datum zaključka operacije: oktober 2010

 

“Izgradnja balinarske dvorane Žusterna”

Opis projekta: Izgradnja športne štiristezne balinarske dvorane.

Sklad: Ministrstvo za šolstvo in šport

Vrednost realizacije celotnega projekta: 1.195.950,00 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 132.940,00 €

Datum začetka operacije: februar 2010

Datum zaključka operacije: november 2010

 

“Izgradnja balinarske dvorane Žusterna”

Opis projekta: Izgradnja športne štiristezne balinarske dvorane.

Sklad: Fundacija za šport

Vrednost realizacije celotnega projekta: 1.195.950,00 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 79.327,00 €

Vrednost MOK: 983.683,00 €

Datum začetka operacije: september 2010

Datum zaključka operacije: junij 2011

 

“Prenova dvorane Zadružnega doma Škofije”

Opis projekta: Prenova 486,30 m2 dvorane Zadružnega doma Škofije s pripadajočimi prostori (oder, garderobe, sanitarije, predprostori), 177,40m2 kletnih prostorov (prostor pod odrom in shramba rekvizitov) ter prenova fasade.

Sklad: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Vrednost realizacije celotnega projekta: 397.194,17 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 122.569,95 €

Vrednost MOK: 274.624,22 €

Datum začetka operacije: marec 2009

Datum zaključka operacije: februar 2010

 

“Rekonstrukcija Pristaniške ulice od Vojkovega nabrežja do Piranske vpadnice”

Opis projekta: Rekonstrukcija 300m cestišča, razširitev pločnika za pešče ter ureditev dotrajane komunalne infrastrukture. Omogočiti tekoč in varen promet vseh udeležencev v prometu okrog starega mestnega jedra.

Sklad: ZFO

Vrednost realizacije celotnega projekta: 1.213.815,15 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 676.273,00 €

Vrednost MOK: 537.542,15 €

Datum začetka operacije: januar 2009

Datum zaključka operacije: julij 2009

 

“Vodovod Hliban – Padovani”

Opis projekta: Razširitev vodooskrbnega sistema na manj razvita obmejna območja. Zagotovitev vodovodnega omrežja za 107 prebivalcev. Dolžina novozgrajenega vodovodnega omrežja 1.616 km.

Sklad: Evrospki sklad za regionalni razvoj

Vrednost realizacije celotnega projekta: 660.942,76 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 500.000,00 €

Vrednost MOK: 160.942,76 €

Datum začetka operacije: december 2009

Datum zaključka operacije: december 2010

 

“Izvedba kanalizacije v naselju Šmarje območje 4”

Opis projekta: Zagotoviti prebivalcem naselja Šmarje (102 prebivalca) kvalitetnejše in bolj zdravo bivalno okolje. Dolžina odpadne kanalizacije: 0,760 km. Dolžina meteorne kanalizacije: 0,708 km.

Sklad: Evrospki sklad za regionalni razvoj

Vrednost realizacije celotnega projekta: 878.968,55 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 434.480,00 €

Vrednost MOK: 444.488,55 €

Datum začetka operacije: januar 2010

Datum zaključka operacije: september 2010

 

“Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Dekani I. faza – I. etapa”

Opis projekta: Varovanje in zaščita okolja, voda in vodotokov, čiščenje odpadnih voda zagotovitev oskrbe s pitno vodo.Dolžina novozgrajenega vodovodnega omrežja: 2,834 km. Dolžina odpadne kanalizacije:: 4,874 km.Dolžina meteorne kanalizacije: 3,332 km. Število hišnih priključkov: 92.

Sklad: Evrospki sklad za regionalni razvoj

Vrednost realizacije celotnega projekta: 3.842.939,10 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 1.961.476,01 €

Datum začetka operacije: januar 2010

Datum zaključka operacije: december 2011

 

“Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Dekani I. faza – I. etapa”

Opis projekta: Varovanje in zaščita okolja, voda in vodotokov, čiščenje odpadnih voda zagotovitev oskrbe s pitno vodo.Dolžina novozgrajenega vodovodnega omrežja: 2,834 km. Dolžina odpadne kanalizacije:: 4,874 km.Dolžina meteorne kanalizacije: 3,332 km. Število hišnih priključkov: 92.

Sklad: ZFO

Vrednost realizacije celotnega projekta: 3.842.939,10 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 311.644,08 €

Vrednost MOK: 1.569.819,01 €

Datum začetka operacije: januar 2010

Datum zaključka operacije: december 2011

 

“Sekundarno kanalizacisjko omrežje naselja Škofije I. faza – I. etapa”

Opis projekta: Ohranjanje in varovanje okolja. Dolžina rekonstruiranega vodovoda: 0,518 km. Dolžina odpadne kanalizacije: 2,175 km. Dolžina meteorne kanalizacije: 1,977 km. Število hišnih priključkov: 58.

Sklad: Evrospki sklad za regionalni razvoj

Vrednost realizacije celotnega projekta: 1.649.439,77 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 945.771,35 €

Vrednost MOK: 703.668,42 €

Datum začetka operacije: januar 2010

Datum zaključka operacije: august 2011

 

“Izgradnja kanalizacije Šmarje – območje 3.3., 3.4., 3.5.”

Opis projekta: Ohranjanje in varovanje okolja. Zgraditi ločen sistem omrežja fekalne kanalizacije: 0,770 km. Dolžina meteorne kanalizacije: 0,117 km. Število hišnih priključkov: 51.

Sklad: Evrospki sklad za regionalni razvoj

Vrednost realizacije celotnega projekta: 558.334,30 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 343.640,41 €

Vrednost MOK: 214.693,88 €

Datum začetka operacije: november 2010

Datum zaključka operacije: september 2011

 

“Prenova večnamenske dvorane Bonifika”

Opis projekta: Površina novih in obnovljenih športnih površin: 3300 m2. Število novih sedežev: 4245. Število ustvarjenih bruto delovnih mest: 1.

Sklad: Evrospki sklad za regionalni razvoj

Vrednost realizacije celotnega projekta: 2.821.492,09 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 1.381.340,00 €

Datum začetka operacije: 2013

 

“Prenova večnamenske dvorane Bonifika”

Opis projekta: Površina novih in obnovljenih športnih površin: 3300 m2. Število novih sedežev: 4245. Število ustvarjenih bruto delovnih mest: 1.

Sklad: Fundacija za šport

Vrednost realizacije celotnega projekta: 2.821.492,09 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 162.000,00 €

Datum začetka operacije: 2013

 

“Prenova večnamenske dvorane Bonifika”

Opis projekta: Površina novih in obnovljenih športnih površin: 3300 m2. Število novih sedežev: 4245. Število ustvarjenih bruto delovnih mest: 1.

Sklad: ZFO

Vrednost realizacije celotnega projekta: 2.821.492,09 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 659.245,00 €

Vrednost MOK: 618.907,09 €

Datum začetka operacije: 2013

 

“Protokolarno prireditvena dvorana Sv. Frančiška Asiškega v Kopru”

Opis projekta: Obnova in revitalizacija objekta kulturne dediščine cerkve Sv. Frančiška v Kopru za potrebe protokolarno – prireditvene dvorane.

Sklad: Evrospki sklad za regionalni razvoj

Vrednost realizacije celotnega projekta: 1.556.803,61 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 1.291.232,25 €

Datum začetka operacije: junij 2008

Datum zaključka operacije: september 2014

 

“Protokolarno prireditvena dvorana Sv. Frančiška Asiškega v Kopru”

Opis projekta: Obnova in revitalizacija objekta kulturne dediščine cerkve Sv. Frančiška v Kopru za potrebe protokolarno – prireditvene dvorane.

Sklad: ZFO

Vrednost realizacije celotnega projekta: 1.556.803,61 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 158.281,87 €

Vrednost MOK: 107.289,49 €

Datum začetka operacije: junij 2008

Datum zaključka operacije: december 2014

 

“Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Elvire Vatovec Prade”

Kratek opis operacije: Z energetsko učinkovito sanacijo smo omogočili boljšo kvaliteto učnega procesa, izboljšali bivalno ugodje ter okolje otrok, prihranili pri stroških za energijo, zmanjšali emisije CO2 v okolje in upoštevali normative, ki jih postavlja Pures.

Z izvedbo investicije je bila na predmetni stopnji izolirana fasada, izolirana streha z notranje strani, zamenjano stavbno pohištvo, postavljena zunanja senčila, izvedeno je bilo prezračevanje. Na razredni stopnji je bila izolirana streha, postavljena so bila zunanja senčila in toplotna črpalka.

Sklad: Kohezijski sklad

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

Višina skupnih stroškov operacije: 683.016,56 €.

Višina javnih virov financiranja: 424.769,78 €.

Datum začetka operacije: 28.09.2012

Datum zaključka operacije: 18.12.2013

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Timotej Pirjevec, odgovorni vodja projekta.

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

 

“Energetsko učinkovita sanacija Vrtec Semedela enota Rozmanova”

Kratek opis operacije: Z energetsko učinkovito sanacijo smo omogočili boljšo kvaliteto učnega procesa, izboljšali bivalno ugodje ter okolje otrok, prihranili pri stroških za energijo, zmanjšali emisije CO2 v okolje in upoštevali normative, ki jih postavlja Pures.

Z izvedbo investicije je bila izolirana celotna fasada, vse strehe so bile izolirane in na novo pokrite, zamenjano je bilo stavbno pohištvo in postavljena toplotna črpalka.

Sklad: Kohezijski sklad

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

Višina skupnih stroškov operacije: 413.264,90 €.

Višina javnih virov financiranja: 221.217,97 €.

Datum začetka operacije: 16.10.2012

Datum zaključka operacije: 18.12.2013

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Timotej Pirjevec, odgovorni vodja projekta.

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

 

“Izgradnja komunalne infrastrukture OPPN “Oskrbovana stanovanja in dom starejših občanov Olmo””

Opis projekta: Celovita ureditev komunalne infrastrukture na tem območju.

Sklad: ZFO

Vrednost realizacije celotnega projekta: 293.188,56 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 252.971,91 €

Vrednost MOK: 40.216,65 €

Datum začetka operacije: januar 2012

Datum zaključka operacije: julij 2012

 

“Izgradnja kemijskega filtra na črpališču Č2 v Kopru”

Opis projekta: Izgradnja in montaža kemijskega filtrirnega sistema v okviru stavbe črpališča Č2 z vsemi potrebnimi sestavinami.

Sklad: ZFO

Vrednost realizacije celotnega projekta: 85.187,19 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 80.240,51 €

Vrednost MOK: 4.946,68 €

Datum začetka operacije:  2012

 

“Kolesarska pot Vanganel, odsek Manžan – Guci”

Opis projekta: Celovita ureditev kolesarske steze s pripadajočimi objekti.

Sklad: ZFO

Vrednost realizacije celotnega projekta: 240.757,21 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 83.762,12 €

Vrednost MOK: 156.995,09 €

Datum začetka operacije: 2012

 

“Obnova vaškega jedra Šmarje – 1. faza”

Opis projekta: Ureditev tržnega prostora okoli servisno-storitvenega poslovnega in kulturnega objekta ter ureditev tržne površine.

Sklad: ZFO

Vrednost realizacije celotnega projekta: 281.720,74 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 204.351,87 €

Vrednost MOK: 77.368,87 €

Datum začetka operacije: 2012

 

“Dozidava vrtca v Škofijah”

Kratek opis operacije: Namen investicije je dozidava obstoječega vrtca za zagotovitev primernih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno – varstvene dejavnosti v 8 oddelkih, od tega 2 za prvo in 6 za drugo starostno obdobje. Dozidava obstoječega vrtca v skupni velikosti 518,75 m2 površin, zagotovitev enakovrednih pogojev za optimalen razvoj vseh otrok in ustrezne varnostne pogoje za izvajanje dejavnosti. Doseči učinkovito in racionalno delovanje vrtca, kvaliteten vzgojni proces ter zagotoviti nova delovna mesta.

Sklad: Evrospki sklad za regionalni razvoj

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

Višina skupnih stroškov operacije: 746.718,34 €.

Višina javnih virov financiranja: 160.650,00 €.

Datum začetka operacije: 14.05.2009

Datum zaključka operacije: 31.12.2014

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Viljan Tončič, skrbnik pogodbe na strani upravičenca.

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

“Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Dušana Bordona Semedela”

Kratek opis operacije: Z izvedbo investicije je bila izvedena energetska sanacija stavbe, doseženo zmanjšanje porabe toplotne energije ter povečanje prihrankov. S sanacijo je bila omogočena boljša kvaliteta učnega procesa ter izboljšanje bivalnega okolja učencev. Izvedena je bila izolacija fasade, izolacija in zamenjava poševne in ravne strehe, zamenjava stavbnega pohištva ter zunanja senčila na južno orientiranih oknih, izolacija stropa v prostoru desno od kotlovnice, notranja in zunanja izolacija vkopanega zidu.

Sklad: Kohezijski sklad

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

Višina skupnih stroškov operacije: 872.384,35 €.

Višina javnih virov financiranja: 404.372,74 €.

Datum začetka operacije: 07.02.2013

Datum zaključka operacije: 24.12.2014

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Viljan Tončič, odgovorni vodja projekta.

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

“Energetsko učinkovita sanacija Vrtca Koper enota Kekec”

Kratek opis operacije: Z energetsko učinkovito sanacijo smo omogočili boljšo kvaliteto vzgojno izobraževalnega procesa, izboljšali bivalno ugodje ter okolje otrok, prihranili pri stroških za energijo, zmanjšali emisije CO2 v okolje in upoštevali normative, ki jih postavlja Pures.

Z izvedbo investicije je bila izolirana celotna fasada, izolirane in na novo prekrite strehe, menjava vrat.

Sklad: Kohezijski sklad

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

Višina skupnih stroškov operacije: 251.762,98 €.

Višina javnih virov financiranja: 141.132,64 €.

Datum začetka operacije: 21.02.2013

Datum zaključka operacije: 19.11.2014

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Viljan Tončič, odgovorni vodja projekta.

Povezava na spletno stran organa upravljanja:  SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

“Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Antona Ukmarja Koper”

Kratek opis operacije: Z izvedbo investicije je bila izvedena energetska sanacija stavbe, zmanjšanje porabe toplotne energije in s tem tudi povečanje prihrankov, ter zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi uporabe obnovljivih virov energije za ogrevanje. Posledično je omogočena boljša kvaliteta vzgojno izobraževalnega procesa in izboljšanje bivalnih pogojev učencev.

Sklad: Kohezijski sklad

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

Višina skupnih stroškov operacije: 837.506,57 €.

Višina javnih virov financiranja: 559.439,42 €.

Datum začetka operacije: 10.04.2013

Datum zaključka operacije: 22.12.2014

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Viljan Tončič, odgovorni vodja projekta.

Povezava na spletno stran organa upravljanja:SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

“Energetsko učinkovita sanacija vrtec Semedela enota Markovec z dislociranimi oddelki OŠ Antona Ukmarja Koper”

Kratek opis operacije: Z izvedeno investicijo je bila izvedena energetska sanacija stavbe, zmanjšanje porabe toplotne energije in s tem povečanje prihrankov ter zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi uporabe obnovljivih virov energije za ogrevanje. Posledično je bila zvišana kvaliteta vzgojno izobraževalnega procesa.  

Sklad: Kohezijski sklad

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

Višina skupnih stroškov operacije: 419.637,15 €.

Višina javnih virov financiranja: 252.135,47 €.

Datum začetka operacije: 21.02.2013

Datum zaključka operacije: 19.02.2015

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Viljan Tončič, odgovorni vodja projekta.

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

“Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije – vrtec pri osnovni šoli”

Kratek opis operacije: Z izvedbo investicije je bila izvedena energetska sanacija stavbe, zmanjšanje porabe toplotne energije in s tem tudi povečanje prihrankov, ter zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi uporabe obnovljivih virov energije za ogrevanje. Posledično je omogočena boljša kvaliteta vzgojno izobraževalnega procesa in izboljšanje bivalnih pogojev otrok.

Sklad: Kohezijski sklad

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

Višina skupnih stroškov operacije: 202.826,65 €.

Višina javnih virov financiranja: 127.048,32 €.

Datum začetka operacije: 06.05.2013

Datum zaključka operacije: 22.12.2014

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Viljan Tončič, odgovorni vodja projekta.

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

“Parkirišče ob priključnem kraku Semedela”

Kratek opis operacije: Neposreden cilj investicije je izgradnja parkirišča za osebna vozila v neposredni bližini lokacije koles za najem in postajališča javnega potniškega prometa, skupne površine 5.245 m2, skupne zmogljivosti 186 parkirnih mest z izvedbo ustreznega odvajanja meteornih odpadnih voda ter javne razsvetljave s potrebno električno napeljavo ter izgradnjo povezovalne ceste. Parkirišče bo opremljeno z videonadzorom, polnilnima postajama za vozila na elektro pogon ter parkomati. Uveden bo enoten sistem plačevanja tako, da bo plačilo parkirnine veljalo kot plačilo vozovnice za javni potniški promet.

Sklad: Kohezijski sklad

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

Višina skupnih stroškov operacije ob prijavi: 519.232,00 €.

Višina javnih virov financiranja ob prijavi: 345.261,50 €.

Datum začetka operacije: Avgust 2013

Datum zaključka operacije: Julij 2014

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Viljan Tončič, odgovorni vodja projekta.

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

“Ureditev parkirišča ob Kolodvorski cesti”

Kratek opis operacije: Neposreden cilj investicije je izgradnja parkirišča z 193 parkirnimi mesti, skupne površine 4.318 m2. Parkirišče bo opremljeno z videonadzorom pred krajami avtomobilov, koles in vandalizmom, polnilno postajo za vozila na elektro pogon ter parkomati. Uveden bo enoten sistem plačevanja tako, da bo plačilo parkirnine veljalo kot plačilo vozovnice za javni potniški promet (dnevne ali mesečne).

Sklad: Kohezijski sklad

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

Višina skupnih stroškov operacije ob prijavi: 538.282,00 €.

Višina javnih virov financiranja ob prijavi: 348.840,00 €.

Datum začetka operacije: Avgust 2013

Datum zaključka operacije: Julij 2014

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Viljan Tončič, odgovorni vodja projekta.

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

“Ureditev dodatnih športnih površin v športnem parku Bonifika v Kopru”

Opis projekta: S prenovo obstoječih in izvedbo novih športnih površin omogočiti vsem uporabnikom izredno pomembne športne površine, ki bodo pripomogle k izboljšanju pogojev za njihovo delovanje.

Sklad: Fundacija za šport

Vrednost realizacije celotnega projekta: 566.035,59 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 85.000,00 €

Vrednost MOK: 481.035,59 €

Datum zaključka operacije: maj 2013

Zaključek operacije: maj 2014

 

“Parkirišče ob glavni avtobusni postaji Koper”

Kratek opis operacije: Zgrajeno bo parkirišče z 84 parkirnimi mesti, od tega 57 za osebna vozila in 27 za avtodome. Uveden bo enoten sistem plačevanja  tako, da bo plačilo parkirnine veljalo kot plačilo vozovnice za javni potniški promet. Osnovni namen investicije je vzpostavitev in spodbujanje razvoja učinkovitejšega, potnikom privlačnejšega in hitrejšega integriranega sistema javnega potniškega prometa. Projekt bo potnikom omogočil možnost preusmeritve na trajnostne oblike prevoza s prestopanjem iz osebnih vozil na trajnostno naravnan, energetsko učinkovitejši in čistejši javni potniški promet in uporabo koles za prevoz v center mesta.

Sklad: Kohezijski sklad

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

Vrednost realizacije celotnega projekta: 625.157,12 €

Višina skupnih stroškov operacije ob prijavi: 757.961,60 €.

Višina javnih virov financiranja ob prijavi: 510.340,00 €.

Datum začetka operacije: December 2013

Datum zaključka operacije: September 2015

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Viljan Tončič, odgovorni vodja projekta.

Povezava na spletno stran organa upravljanjaSVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

 

“Parkirišče ob glavni avtobusni postaji Koper”

Opis projekta: Vzpostavitev in spodbujanje razvoja učinkovitejšega, potnikom privlačnejšega in hitrejšega integriranega sistema javnega potniškega prometa. Izgradnja parkirišča v izmeri 3.147 m2 in 84 parkirnih mest.

Sklad: ZFO

Vrednost realizacije celotnega projekta: 625.157,12 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 30.000,00 €

Vrednost MOK: 282.270,07 €

Datum začetka operacije: januar 2014

Datum zaključka operacije: februar 2015

“Celovita prenova javnih površin na obalnem delu mestnega jedra Kopra”

Prenovljenih je 8.193 m2 javnih površin na obalnem delu mestnega jedra Kopra: prenovljen in razširjen je park pri Kapitaniji z montažo nepremične opreme skupne površine 2.815 m2, rekonstrukcija ulice Kopališko nabrežje v skupni površini 5.253 m2, ki obsega ureditev promenade za pešce, kar je z obstoječim prometnim režimom bistveno povečalo peščeve površine, prepolovila pa se je širina enosmerne ceste, kjer promet poteka enosmerno v smeri proti severni obvoznici zaradi ukinitve vzdolžnih parkirišč, izgradnja novega panoramskega dvigala na starem mestnem obzidju ob Bastionu s tlakovanjem 125 m2 površin na Belvederju.

Sklad: Evrospki sklad za regionalni razvoj

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

Višina skupnih stroškov operacije: 1.983.029,67 €.

Višina javnih virov financiranja: 1.359.458,54 €.

Datum začetka operacije: 29.11.2013

Datum zaključka operacije: 31.12.2014

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Viljan Tončič, skrbnik pogodbe na strani upravičenca.

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko Kohezijsko politiko.

“Obnova Pokrajinskega muzeja Koper”

Opis projekta: Ohraniti pomemben arhitekturni kulturni spomenik, omogočiti boljše pogoje za normalno poslovanje muzeja. Obnova kulturnega objekta v skupni kvadraturi 1.822 m2.

Sklad: Evrospki sklad za regionalni razvoj

Vrednost realizacije celotnega projekta: 1.127.530,33 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 777.954,59 €

Datum začetka operacije: april 2013

Datum zaključka operacije: december 2014

 

“Obnova Pokrajinskega muzeja Koper”

Opis projekta: Ohraniti pomemben arhitekturni kulturni spomenik, omogočiti boljše pogoje za normalno poslovanje muzeja. Obnova kulturnega objekta v skupni kvadraturi 1.822 m2.

Sklad: ZFO

Vrednost realizacije celotnega projekta: 1.127.530,33 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 60.000,00 €

Vrednost MOK: 289.575,74 €

Datum začetka operacije: april 2013

Datum zaključka operacije: november 2014

“Kanalizacija Brageti”

Projekt je v fazi izvajanja. Neposredni cilj investicije je zgraditi ločeni sistem omrežja fekalne kanalizacije v zaselku Brageti s pripadajočimi objekti (jaški), skupaj z novimi hišnimi priključki, izgradnja črpališča s potrebnimi elektro instalacijami, izgradnja meteorne kanalizacije, obenem pa se obnovi 144 m javnega vodovodnega omrežja.

Sklad: Evrospki sklad za regionalni razvoj

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

Višina skupnih stroškov operacije ob prijavi: 493.163,33 €.

Višina javnih virov financiranja ob prijavi: 211.258,30 €.

Datum začetka operacije: 04.11.2013

Datum zaključka operacije: 31.12.2015

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Viljan Tončič, odgovorni vodja projekta.

Povezava na spletno stran organa upravljanja:SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko Kohezijsko politiko.

 

 

“Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije I. faza – 2. etapa”

Projekt je v fazi izvajanja. Načrtovana izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja območja Škofij zajema izgradnjo fekalnih kanalov s priključitvijo na obstoječi zbirni fekalni kanal Škofije-Iplas-CČN, ki odpadno vodo odvaja v centralni kanalizacijski sistem mesta Koper s čiščenjem odpadne vode na centralni čistilni napravi. Neposredni cilj investicije je zgraditi ločeni sistem omrežja fekalne kanalizacije v delu Spodnjih Škofij v zaselku Čuki, v skupni dolžini 1.218 m, skupaj z novimi 87 hišnimi priključki s 140 prebivalci, 425 m meteorne kanalizacije, obenem pa obnoviti 1.150 m javnega vodovodnega omrežja.

Sklad: Evrospki sklad za regionalni razvoj

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

Višina skupnih stroškov operacije ob prijavi: 1.105.250,16 €.

Višina javnih virov financiranja ob prijavi: 568.843,58 €.

Datum začetka operacije: 07.01.2014

Datum zaključka operacije: 31.12.2015

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Viljan Tončič, odgovorni vodja projekta.

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko Kohezijsko politiko.

“KS Šmarje – Cesta Šmarje – Puče”

Opis projekta: Obnova lokalne ceste v dolžini 790 m in širini 4,50 m.

Sklad: ZFO

Vrednost realizacije celotnega projekta: 266.470,63 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 163.478,00 €

Vrednost MOK: 102.992,63 €

Datum začetka operacije: november 2013

Datum zaključka operacije: december 2015

 

“Delna obnova prostorov na Gregorčičevi ulici 4 v Kopru”

Opis projekta: Izboljšanje pogojev za izvajanje družbene dejavnosti. Obnova prostorov za Center mladih Koper v skupni kvadraturi 415,9 m2.

Sklad: ZFO

Vrednost realizacije celotnega projekta: 119.213,69 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 65.544,00 €

Vrednost MOK: 53.669,69 €

Datum začetka operacije: marec 2015

Datum zaključka operacije: december 2015

 

 

“EUS OŠ in telovadnice Hrvatini”

Opis projekta: Varstvo okolja in energetska varčnost, 30% prihranek energije.

Sklad: ZFO

Vrednost realizacije celotnega projekta: 449.356,90 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 10.571,00 €

Vrednost MOK: 195.031,17 €

Datum začetka operacije: marec 2015

Datum zaključka operacije: august 2015

 

“Obnova spremljajočih objektov v Žusterni – I.faza”

Opis projekta: Investicijsko vzdrževalna dela v obstoječem objektu sanitarij in garderob; notranja preureditev prostorov; sanacij fasade in strehe.

Sklad: ZFO

Vrednost realizacije celotnega projekta: 441.742,03 €

Vrednost dodeljenih povratnih sredstev: 226.000,00 €

Datum začetka operacije: december 2015

Datum zaključka operacije: december 2016

 

“Obnova spremljajočih objektov v Žusterni – I.faza”

Opis projekta: Investicijsko vzdrževalna dela v obstoječem objektu sanitarij in garderob; notranja preureditev prostorov; sanacij fasade in strehe.

Sklad: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vrednost realizacije celotnega projekta: 441.742,03 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 39.316,48 €

Vrednost MOK: 402.425,55 €

Datum začetka operacije: december 2015

Datum zaključka operacije: december 2016

 

“ŠRC Koper – malo nogometno igrišče”

Opis projekta: Izgradnja dodatne športne površine – malega nogometnega igrišča v skupni izmeri 1.911,2 m2.

Sklad: ZFO

Vrednost realizacije celotnega projekta: 271.322,23 €

Vrednost dodeljenih povratnih sredstev: 225.000,00 €

Vrednost MOK: 271.322,23 €

Datum začetka operacije: december 2015

Datum zaključka operacije: december 2016

 

“Preplastitve in sanacije mestnih ulic 2016”

Opis projekta: Obnova sedmih ulic v starem mestnem jedru, ki so zaradi dotrajanosti asfalta potrebne prenove.

Sklad: ZFO

Vrednost realizacije celotnega projekta: 67.365,50 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 63.400,00 €

Vrednost MOK: 3.965,50 €

Datum začetka operacije: december 2015

Datum zaključka operacije: december 2016

 

“Ureditev ceste na Markovec 2016”

Opis projekta: Obnova lokalne ceste. Postavitev treh hitrostnih ovir in preplastitev vozišča.

Sklad: ZFO

Vrednost realizacije celotnega projekta: 107.313,09 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 107.000,00 €

Vrednost MOK: 313,09 €

Datum začetka operacije: december 2015

Datum zaključka operacije: december 2016

 

“Ureditev ploščadi ob panoramskem dvigalu – Bastion”

Opis projekta: Ureditev razgledne ploščadi ob Bastionu pri panoramskem dvigalu v skupni izmeri cca 150 m2.

Sklad: ZFO

Vrednost realizacije celotnega projekta: 198.077,40 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 101.000,00 €

Vrednost dodeljenih povratnih sredstev: 49.000,00 €

Vrednost MOK: 97.077,40 €

Datum začetka operacije: december 2015

Datum zaključka operacije: december 2016

 

“Ozelenitev Ljubljanske ceste in mestnih vpadnic”

Opis projekta: Sanacija ozelenitve in postavitev namakalnega sistema na obstoječih vpadnicah v skupni površini 11.111 m2.

Sklad: ZFO

Vrednost realizacije celotnega projekta: 67.414,70 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 67.000,00 €

Vrednost MOK: 414,70 €

Datum začetka operacije: december 2015

Datum zaključka operacije: december 2016

 

“Izgradnja velikega nogometnega igrišča v športno rekreacijskem centru Bonifika”

Opis projekta: Ureditev dodatne športne površine – velikega nogometnega igrišča v športnem parku Bonifika

Sklad: Fundacija za šport

Vrednost realizacije celotnega projekta: 1.132.992,70 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 67.132,00 €

Datum začetka operacije: december 2016

Datum zaključka operacije: maj 2017

 

“Izgradnja velikega nogometnega igrišča v športno rekreacijskem centru Bonifika”

Opis projekta: Ureditev dodatne športne površine – velikega nogometnega igrišča v športnem parku Bonifika

Sklad: ZFO

Vrednost realizacije celotnega projekta: 1.132.992,70 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 200.000,00 €

Vrednost dodeljenih povratnih sredstev: 400.000,00 €

Vrednost MOK: 865.860,70 €

Datum začetka operacije: december 2016

Datum zaključka operacije: maj 2017

 

“Zagotovitev prostorskih potreb osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije”

Opis projekta: Novogradnja osnovne šole v skupni kvadraturi 279,53 m2 in obnova osnovne šole v skupni kvadraturi 67,57 m2.

Sklad: ZFO

Vrednost realizacije celotnega projekta: 459.901,96 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 144.878,00 €

Vrednost dodeljenih povratnih sredstev: 110.000,00 €

Vrednost MOK: 315.023,96 €

Datum začetka operacije: december 2016

Datum zaključka operacije: december 2017

 

“Energetsko učinkovita sanacija OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio in vrtca Delfino Blu Bertoki ter vrtca Semedela, enota Prisoje”

Opis projekta: Energetska sanacija stavbe ter zmanjšanje porabe toplotne energije in s tem povečanje prihrankov

Sklad: Kohezijski sklad

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 157.681,74 €

Datum začetka operacije: januar 2014

Datum zaključka operacije: september 2018

 

 

“Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper)”

Opis projekta: Namen projekta je sanirati degradirano območje v Kopru. Cilj projekta je dokončati obstoječi javni objekt (Olimpijski bazen KOper) v katerem bo olimpijski bazen. Z investicijo bo revitaliziranih 7291,40 m2 površin in bo odpravljena funkcionalna in socialna defgradacija. Cilj projekta, glede na opredelitve TUS: prenova in revitalizacija degradiranih urbanih območji, varno in prijetno okolje, vključujoče družbeno okolje in povezanost skupnosti (mladi, starejši, kulturne in interesne skupine), razvoj specializiranih gospodarskih dejavnosti, gospodarska dejavnost in delovanje javnih urbanih funkcij, programska raznolikost vsebin, celovit športno rekreacijski sistem.

Sklad: ESRR

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 5.679.248,65 €

Datum začetka operacije: maj 2014

Datum zaključka operacije: januar 2019

“Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper)”

Opis projekta: 7291,40 m2 nerevitaliziranih površin v mestih, v katerih se izvajajo TUS

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 50.000,00 (čakamo še 1.000)

Datum začetka operacije: maj 2017

Datum zaključka operacije: januar 2019

 

“Ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin”

Opis projekta: Namen je sanirati jugozahodni del degradiranega urbanega območja v neposredni bližini morske obale ob Semedelski promenadi v Kopru, ki je ujet med tamkajšnjim Mandračen, Kanalom Grande in Piransko cesto. Cilj projekta je izgradnja parkovnih rekreacijskih površin ter servisnega objekta. Z investicijo bosta tako odpravljeni obstoječi degradaciji v skupni izmeri površine 12280,00 m2.

Sklad: ESRR

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 922.374,14 €

Datum začetka operacije: december 2015

Datum zaključka operacije: december 2018

 

“Ureditev parka ob Semedelski promenadi v Kopru”

Opis projekta: Namen je sanirati del degradiranega urbanega območja ob Semdelski promenadi v Kopru v višini 26239,02 m2, ki je po metodologiji DUO fizično in funkcionalno degradirano. Urejene bodo parkovno rekreacijske površine, umeščene zelene površine, postavljena urbana oprema ter hortikulturna ureditev. Cilj projekta, glede na opredelitve TUS: prenova in revitalizacija degradiranih urbanih območji, varno in prijetno okolje, vključujoče družbeno okolje in povezanost skupnosti (mladi, starejši, kulturne in interesne skupine), življenje v mestu – stalni prebivalci, uporabniki in obiskovalci, celovita zasnova in upravljanje zelenega sistema mesta, povezanost zelenih in odprtih površin mesta in zaledja v sistem, dostopnost in uporabnost odprtih mestnih površin in mestnih obal, programska raznolikost vsebin, trajnostno načrtovanje in upravljanje z vodami in obalnim prostorom (zaščita pred škodljivim delovanjem voda), usklajenost med varstvom in rabami.

Sklad: ESRR

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 500.000,00 €

Datum začetka operacije: november 2016

Datum zaključka operacije: december 2018

 

“Novogradnja vrtca v Dekanih”

Opis projekta: Zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje vzgojno-varstvenega in osnovnošolskega izboraževalnega procesa. Zagotoviti ustrezne prostore za varstvo in vzgojo otrok z izgradnjo vrtcca za tri oddelke ter izgradnjo manjkajočih površin OŠ, ki bi omogočala vpis 17 oddelkov.

Sklad: ZFO

Vrednost realizacije celotnega projekta: 2.329.117,68 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 550.072,00 €

Vrednost dodeljenih povratnih sredstev: 520.000,00 €

Vrednost MOK: 1.259.045,68 €

Datum začetka operacije: avgust 2014

Datum zaključka operacije: avgust 2018

 

esrr