Vloge in obrazci

Gradnja

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge:
 • situacijski načrt;
 • izjava, da bodo uporabljeni del površine vzpostavili v prejšnje stanje;
 • čas izvajanja del na občinski cesti.
Za vlogo je potrebno plačati upravno takso v znesku 22,66 €. Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge (projekt idejne zasnove predvidenega posega v prostor - gradnje). Takse prosto na podlagi Zakona o upravnih taksah. Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge:
 • Projektna dokumentacija PGD, to je povzetek vodilne mape na katero se podaja soglasje in obsega:
 1. naslovno stran vodilne mape
 2. povzetek tehničnega poročila
 3. načrt/situacijo poteka predvidenih komunalnih vodov (elektrika, vodovod in kanalizacija) z prikazom točke priključevanja na javno infrastrukturo
 4. načrt/situacijo prometne ureditve z prikazom poteka dostopne poti od točke priključevanja na občinsko cesto (cestni priključek) do predvidenega objekta to je parkirišča z vrisanimi parkirišči
 5. načrt zunanje ureditve
Vloga in soglasje sta takse prosta na podlagi Zakona o upravnih taksah. Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge (projekt priključka ali situacijski načrt). Za vlogo je potrebno plačati upravno takso v znesku 22,66 €. Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge:
 • situacijski načrt;
 • povzetek projektne dokumentacije iz katere je razviden poseg v varovalnem pasu občinske ceste.
Za vlogo je potrebno plačati upravno takso v znesku 22,66 €. Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Priloga:
 • priloge navedene v priloženem obrazcu
 • upravna taksa: 22,60 €

Promet in javne površine

Dovoljenje je novost, in sicer ga izda UGJSP na vlogo stranke (vložnika) na podlagi 8. člena Odloka o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu (Uradni list RS, št. 112/2005). Stranka (vložnik) mora vplačati upravno takso, v skladu s tarifo št. 4 Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Koper pa se obračuna tudi komunalna taksa.

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo je potrebno oddati osebno na naslovu Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri oddaji vloge je potrebno predložiti originalno dokazilo o stalnem prebivališču ter prometno dovoljenje vozila za katerega se pridobiva dovolilnica. Za vlogo je potrebno plačati upravno takso v znesku 4,54 € ter strošek dovolilnice v znesku 10,00 € za dve leti.

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge (situacijski načrt). Za vlogo je potrebno plačati upravno takso v znesku 22,66 €. Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Priloga: • fotokopije overjenih izvodov licenc ter prometnih dovoljenj za vsako posamezno vozilo • potrdilo o plačani občinski taksi v višini 373,50 € za eno vozilo • upravno takso v višini 22,60 €

Prireditve

Priloge: - situacijski načrt - soglasje upravljalca javne površine - upravna taksa 22,66 €

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge (načrt prometne ureditve in termin zapore). Za vlogo je potrebno plačati upravno takso v znesku 22,66 €. Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si