Urad za nepremičnine

Urad za nepremičnine opravlja upravne, strokovne in druge naloge na področju upravljanja in gospodarjenja z zemljišči in poslovnimi prostori v lasti občine, vodi postopke pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine, vodi upravne postopke glede uveljavljanja predkupne pravice lokalne skupnosti na nepremičninah, ki so predmet prometa, opravlja naloge urejanja zemljiškoknjižnega stanja nepremičnega premoženja v lasti občine ter vodi postopke vzpostavitve in ukinitve statusa javnega dobra lokalnega pomena. Poleg tega opravlja strokovne naloge v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Urad vodi evidenco nepremičnega premoženja v lasti občine.

 

Predkupna pravica Mestne občine Koper

Zakonita predkupna pravica občine je določena na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) in Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Koper (Uradne objave št. 17/03). Skladno z določili 189. člena ZUReP, mora lastnik zemljišča, ki se nahaja v območju predkupne pravice po tem zakonu, zemljišče pred prodajo najšrej ponuditi v odkup občini kot nosilcu predkupne pravice.

Predkupna pravica je izključena v naslednjih primerih:

1. če lastnik proda ali podari nepremičnino solastniku, svojemu zakoncu ali osebi, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, oziroma svojemu sorodniku v ravni vrsti, posvojitelju ali posvojencu;

2. če je kupec država, oseba javnega prava, ki jo je ustanovila država, ali izvajalec državne javne službe, kakor tudi investitor gospodarske javne infrastrukture ali

3. pri prodaji etažne lastnine, razen v primeru prenove po tem zakonu.

Občina se o sprejemu ali zavrnitvi ponudbe za prodajo nepremičnine izjavi v 15 dneh.

Postopek ni predmet plačila upravne takse.

 

Predkupna pravica občine je izključena:
  1. če lastnik proda ali podari nepremičnino svojemu zakoncu ali osebi, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, oziroma svojemu sorodniku v ravni vrsti, posvojitelju ali posvojencu;
  2. če je kupec država, oseba javnega prava, ki jo je ustanovila država, ali izvajalec državne javne službe, kakor tudi investitor infrastrukture iz 91. člena tega zakona. Z uveljavitvijo Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/2003) se prenehajo uporabljati 85.- 89. člen Zakona o urejanju prostora za prodajo samostojnega dela v etažni lastnini. (Za prodajo stanovanja ali poslovnega prostora v etažni lastnini ni potrebno potrdilo, da občina ne uveljavlja predkupne pravice).

Pripombe k odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemjlišča

Urad za nepremičnine Mestne občine Koper tekom leta izvaja spremembe in usklajevanja podatkov za odmero NUSZ, na podlagi zahteve strank ali po uradni dolžnosti. Usklajeni podatki za odmero za tekoče leto, se nato posredujejo Finančni upravi RS, ki izda odločbo o odmeri NUSZ za tekoče leto. Zavezanci lahko podajo pripombe, ki se nanašajo na: spremembo zavezanca, uskladitev površin, namembnosti, opremljenosti ipd.). Poleg tega iz razlogov iz 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Koper lahko zavezanci podajo zahtevo za oprostitev plačila nadomestila.

V kolikor pa zavezanec po izdaji odločbe ugotovi, da se podatki v prejeti odločbi ne ujemajo z dejanskim stanjem, lahko zoper odločbo vloži pritožbo v 15-dnevnem roku na FURS. Podatke nato Urad za nepremičnine ponovno pregleda in ugotovi utemeljenosti pritožbe.

Razpolaganje z nepremičnim premoženjem občine

Urad za nepremičnine vodi postopke razpolaganja z nepremičnin premoženjem v lasti občine v skladu z veljavno zakonodajo. Stranka pri uradu poda pisno vlogo oz pobudo za odkup zemljišča. Pogoj za razpolaganje z nepremičnim premoženjem je uvrstitev nepremičnine v letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki ga sprejme Občinski svet.

Nepremičnina, ki je predmet prodaje, mora biti pred izvedbo postopka prodaje ocenjena. Na osnovi pridobljene vrednosti zemljišča se določi metoda razpolaganja z nepremičnino. Neposredna prodaja se izvede, če je ocenjena vrednost nepremičnine nižja od 20.000,00 € oz. če se prodaja solastniški delež na nepremičnini, ki so manjši od 50% ali enaki 50%. V kolikor je ocenjena vrednost nepremičnine višja od 20.000,00 € se izvede javna dražba ali javno zbiranje ponudb, katera se predhodno objavi na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si) in v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Ustanovitev stvarne služnosti

Postopek ustanovitve služnosti na zemljišču v lasti občine se začne na podlagi vloge občana. Najpogostejši obliki služnosti, ki ju občani potrebujejo na nepremičninah v lasti občine sta služnost dostopne poti ter služnost postavitve, uporabe in vzdrževanja komunalnih vodov.

Vlogi mora biti priložena potrebna dokumentacija (projektna dokumentacija, načrt poteka služnosti, soglasja upravljavcev infrastrukture, osebni podatki pogodbenih strank (ime in priimek, EMŠO, Davčna številka, naslov stalnega bivališča…), glede na obliko služnosti, ki jo želi stranka pridobiti. Mestna občina Koper lahko na podlagi Zakona o razpolaganju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, obremenjuje nepremičnine le proti plačilu ustrezne odškodnine, ki jo določi sodni cenilec. Služnost se uredi s služnostno pogodbo, ki se vpiše v zemljiško knjigo.

Najem oz. oddaja poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Koper

Mestna občina Koper oddaja poslovne prostore, ki so v njeni lasti po metodi javnega zbiranja ponudb ali javne dražbe, oziroma ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev na podlagi neposredne pogodbe. Aktualni razpisi so objavljeni na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si) in v Uradnem listu Republike Slovenije. V času trajanja razpisa si zainteresirani ponudniki prostore, ki so namenjeni oddaji, lahko ogledajo in pridobijo razpisno dokumentacijo, s katero se na razpis tudi prijavijo. V razpisni dokumentaciji so podrobne informacije tako o prostorih namenjenih oddaji kakor tudi o načinu prijave na razpis. Na razpisu z javnim zbiranjem ponudb uspe tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo najemnino ter vlaganja oz. doseže najvišje število točki pri izpolnitvi drugih pogojev iz razpisa.