Komunalni prispevek

Področje komunalnega prispevka urejajo Zakon o prostorskem načrtovanju, Odlok o komunalnem prispevku in Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji. Odlok o komunalnem prispevku se uporablja v primeru, da za območje, na katerem se načrtuje poseg, ni pripravljen program opremljanja zemljišč. Na območjih za katera je sprejet program opremljanja pa predstavlja le-ta osnovo za odmero komunalnega prispevka. Odmera komunalnega prispevka je izvirna pristojnost lokalne samouprave, ki ga na Mestni občini Koper izvršuje Urad za okolje in prostor.

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec plača občini, brez stroškov vzdrževanja komunalne opreme in brez stroškov gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. S plačilom komunalnega prispevka je zavezancu zagotovljena priključitev na že zgrajeno komunalno opremo.