Vloge in obrazci

Gradnja

Stranka (izvajalec) je dolžna na podlagi četrte točke 80. člena Zakona o graditvi objektov, o datumu in kraju zakoličenja, pisno obvestiti občinsko upravo tiste občine, na katerem območju leži zemljišče z nameravano gradnjo in sicer najpozneje osem dni pred zakoličenjem.

Skladno z določili Zakona o upravnih taksah se za lokacijsko informacijo plača taksa v znesku 22,70€ za posamezno lokacijsko informacijo. Povezava na aplikacijo

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št.33/2007, 108/2009) določa, da se pogoje za parcelacijo na stavbnih zemljiščih izda v obliki potrdila, ki vsebuje tudi podatek o namenski rabi zemljišča. Potrdilo ima značaj potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku ter skladno s predpisi, ki urejajo upravne takse.
Sklado s 5., 6. in 7. členom Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/2015) se za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča s pogoji parcelacije na stavbnih zemljiščih zaračuna upravna taksa v znesku 22,66 EUR za zahtevek, pri čemer se šteje, da zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek in da en zahtevek lahko obsega največ deset posameznih zemljiških parcel.
Zakon o prostorskem načrtovanju določa, da se pogoje za parcelacijo na stavbnih zemljiščih izda v obliki potrdila, ki vsebuje tudi podatek o namenski rabi zemljišča. Potrdilo ima značaj potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku ter skladno s predpisi, ki urejajo upravne takse. Sklado z Zakonom o upravnih taksah se za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča s pogoji parcelacije na stavbnih zemljiščih zaračuna upravna taksa v znesku 22,70 EUR za zahtevek, pri čemer se šteje, da zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek in da en zahtevek lahko obsega največ deset posameznih zemljiških parcel.

V skladu z Zakonom o upravnih taksah se za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča zaračuna upravna taksa v znesku 22,70 EUR za zahtevek, pri čemer se šteje, da zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek in da en zahtevek lahko obsega največ deset posameznih zemljiških parcel. Izdelaj informacijo o namenski rabi zemljišča: Povezava

Priloge:
  • upravna taksa 22,60 €
  • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
  • pogodba z lokalno skupnostjo o lastnih vlaganjih v komunalno infrastrukturo ter dokazila o plačilu

Prireditve

Organizator javne prireditve, na kateri se bodo uporabljale zvočne naprave, ki bodo presegale mejne ravni določene z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS št. 105/23.11.2005, spremembe Uradni list RS št. 34/2008) poda pisno vlogo za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, v skladu z drugim odstavkom 94. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - UPB1) v glavni pisarni Mestne občine Koper. Uporabo zvočnih naprav ureja Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS št. 118/2005). Stranka lahko, na podlagi Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list, št. 118/2005) poda naslednjo vlogo/prijavo:
  1. Vlogo za izdajo DOVOLJENJA za občasno prekomerno obremenitev okolja s hrupom:
PROSIMO, DA PRED VLOŽITVIJO VLOGE ZA DOVOLJENJE NATANČNO IN TEMELJITO PREBERETE NAVODILA IN POJASNILA.
  • Navodila in pojasnila glede vloge in dovoljenja najdete med prilogami.
  • Za izdajo Dovoljenja je potrebno plačati upravno takso v znesku 22,60€.
  • Vloga mora biti vložena najmanj 30 dni pred začetkom prireditve! Stranka prejme Dovoljenje.
Obrazec: Vloga za izdajo dovoljenja – slovenska, italijanska (med prilogami) ALI 2. PRIJAVO: ki jo stranka lahko predloži v naslednjih primerih: –       prireditev poteka podnevi ali zvečer (do 22. ure), in razdalja od zvočnikov do območja, kjer je določena III. stopnja varstva pred hrupom, je najmanj 300 m, nazivna električna moč ne presega 4000 W in vseh zvočnikov ni več kot štiri, –       prireditev poteka podnevi na območju s III. stopnjo varstva pred hrupom/, / in razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori  je najmanj 300 m, nazivna električna moč ne presega 1000 W, število vseh zvočnikov pa ni večje od štiri, ali –       prireditev poteka podnevi na javnih površinah ob uporabi štirih zvočnikov, priključenih na zvočno napravo z nazivno električno močjo, ki ne presega 100 W, in čas uporabe zvočnih naprav na prireditvi ni daljši od osem ur. –       če je zvočnik zvočne naprave na prireditvi nameščen na vozilu ali se drugače premika in če nazivna električna moč posamezne zvočne naprave ne presega 30 W, prireditev pa se ne izvaja ponoči. - Prijava je takse prosta. - Vložena mora biti najmanj 7 dni pred začetkom prireditve. Stranka vloži dva (2) izvoda prijave od katerih prejme potrjeno (1) prijavo. Pomembno! Pristojni občinski organ lahko v dovoljenju za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav na posamezni prireditvi določi čas, ki je ne glede na obdobje dneva daljši od osem ur, če gre za prireditev, ki se izvaja oziroma poteka v času občinskih ali državnih praznikov in dela prostih dnevih, ali če gre za tradicionalno prireditev, ki poteka oziroma se izvaja na istem prostoru najmanj vsako drugo leto, ali prireditev, ki bo taka prireditev postala. Da bo pristojni organ izdal takšno dovoljenje, je tudi pogoj, da organizator priloži dovoljenje krajevne skupnosti v kateri se prireditev odvija, v katerem mora biti navedeno, da se krajevna skupnost strinja z uporabo zvočnih naprav več kot 4 ure v času noči (po 02:00). Kontakt: Andreja Poklar, univ.dipl.inž. Urad za okolje in prostor - Ufficio per l’ambiente ed il territorio Mestna občina Koper - Comune citta di Capodistria Verdijeva ulica - Via Verdi 10, 6000 Koper- Capodistria, Slovenija T: +386 (0)5 6646-386 F: +386 (0)5 6273-214 E: andreja.poklar@koper.si Povezava na aplikacijo
Vloga zahteva e-certifikat

Vloga zahteva e-certifikat