Predpisi

Področje upravljanja in gospodarjenja s poslovnimi prostori

Zazidalni načrti

Občinski podrobni prostorski načrti

Ostalo

Državni lokacijski in prostorski načrti v MOK

Področje upravljanja in gospodarjenja z zemljišči

Planski akti

Lokacijski načrti

Prostorski ureditveni pogoji

Ostalo

Predpisi v postopku sprejemanja s področja prostora

Področje upravljanja in gospodarjenja z zemljišči

Zazidalni načrti

Ureditveni načrti

Lokacijski načrti

Prostorski ureditveni pogoji

Občinski podrobni prostorski načrti

Državni lokacijski in prostorski načrti v MOK

Občinski podrobni prostorski načrti

Prostorski ureditveni pogoji

Planski akti