Sodelovanje na projektih

Digitalna promocija vodilne destinacije Koper (DIGITALNI KOPER)
Namen operacije je intenzivnejša in učinkovitejša digitalna promocija vodilne destinacije Koper na slovenskem in tujem trgu z vključevanjem inovativnih in naprednih digitalnih tehnologij.
V okviru operacije bo vzpostavljeno novo modernejše spletno mesto s fototeko in videoteko, izdelan bo kakovosten foto in video material vezan na nosilne produkte destinacije, vmesnik za obveščanje in komunikacijo s ciljnimi skupinami, izvedene bodo promocijske digitalne kampanje z zakupom medijskega prostora na različnih digitalnih kanalih in družbenih omrežjih, vpeljane bodo napredne digitalne tehnologije VR/AR in . Za učinkovito komunikacijo na digitalnih kanalih bodo organizirana izobraževanja turističnih delavcev na temo digitalnega marketinga.
Vir financiranja: Evropski sklad za regionalni razvoj

Gastonomski zakladi Istre in morja (MARISTRA)
Namen projekta je vzpostaviti kakovosten in visoko konkurenčen produkt osnovan na gastronomiji Istre, ki predstavlja infrastrukturo za mreženje deležnikov, razvoj inovativne ter celovite ponudbe lokalnih produktov in ponudbe, skupno promocijo in trženje istrske gastronomije ter turističnih storitev in spodbujanje kakovosti ponudbe.
Območje LAS Istra bo tako postalo pomembna in kakovostna gastronomska destinacija, v okviru katere imajo glavno vlogo promotorjev ponudniki lokalnih kakovostnih gastronomskih produktov, kar bo vplivalo na večje število obiskovalcev destinacije in njihovo večjo potrošnjo. Posledično se bo slednje odražalo na splošnem dvigu kakovosti ponudbe in turističnih storitev v destinaciji.
Med aktivnosti projekta sodijo izdelava standardov kakovosti, izobraževanja ponudnikov, izdelava različnih promocijskih materialov, oglaševanje in promocija, izdelava zelenih turističnih programov in druge aktivnosti.
Vodilni partner: Mestna občina Koper
Partnerji operacije: Občina Piran, Občina Ankaran, Turistično združenje Izola g.i.z., Društvo vinogradnikov slovenske Istre
Vir financiranja: Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Nadgradnja kulturne in rekreacijske integracije podeželja obalnih občin (UŽIVAJMO PODEŽELJE II)
Namen operacije je ureditev označevanja poti v vseh obalnih občinah in postavitev temeljev za njihovo povezovanje tudi na drugih področjih, kakor tudi razbremenitev obalnega pasu s preusmeritvijo obiska v zaledje. Operacija bo omogočila skupno promocijo vseh obalnih občin.
Z vzpostavitvijo pravilnika, registra poti, nadgradnjo obstoječih ter dodajanjem novih poti se bo izboljšalo obstoječo infrastrukturo (tudi informacijsko). Poleg tega se bo z vzpostavitvijo pravil izboljšalo prostorsko načrtovanje in upravljanje z okoljem. Preusmerjanje obiska v preživljanje časa na okolju bolj prijazen način bo omogočilo zmanjšanje ogljičnega odtisa obiskovalcev in izboljšalo življenjsko okolje lokalnega prebivalstva. Z vzpostavitvijo skupnega interaktivnega zemljevida se bo povečala prepoznavnost območja oziroma enotne destinacije nasploh.
Z aktivnostmi bo omogočena ureditev in nadgradnja obstoječe infrastrukture za aktivno doživljanje Istre, preusmeritev obiska na podeželje in posledično krepitev gospodarstva na podeželju.
Vodilni partner: Občina Piran
Partner operacije: Občina Izola, Mestna občina Koper, Občina Ankara, Turistično združenje Portorož g.i.z.
Vir financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Izkusimo istrsko podeželje: novi (tematski) turistični produkti in njihova promocija (TURIZMO IŠTRIANO)
Namen operacije je razvoj istrskega podeželja z razvojem novih tematskih turističnih produktov, pri čemer želimo izhajati iz konceptov edinstvenosti, avtentičnosti, sonaravnega razvoja in bogate naravne in kulturne dediščine istrskega podeželja.
V okviru operacije bodo izvedene izobraževalne delavnice za obstoječe in potencialne turistične ponudnike (podjetnike v turizmu) na ruralnem območju Istre, tematski tečaji in delavnice (jezikovni tečaji in drugi tečaji s podjetniškimi vsebinami – tudi start-up delavnice); povezovalo se bo ponudnike s ciljem doseganja sinergijskih učinkov s poudarkom na povezovanju obalnega območja in podeželja, identificiralo se bo priložnosti in neodkrite potenciale za razvoj novih tematskih produktov (npr. bogata zgodovina podeželja Istre, šege, navade in šagre itd.), intenzivno se bo izvajalo promocijske aktivnosti inovativnih turističnih produktov, ki pripomorejo k uveljavitvi destinacije.
Vodilni partner: UP FTŠ Turistica
Partner operacije: Mestna občina Koper
Vir financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje