Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh v mestni občini koper za leto 2019


Št. 35280-43/2019

 

Mestna občina Koper na podlagi 6. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 57/05 in 43/19) (v nadaljevanju Pravilnik) in Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2019 (Uradni list RS, št. 11/19 in 43/19) objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA OBNOVO FASAD IN STREH V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2019

 

 1. Namen razpisa

Namen javnega razpisa je spodbujanje in pomoč pri obnovi enot nepremične kulturne dediščine na območju  Mestne občine Koper. S subvencioniranjem projektov varovanja kulturne dediščine želi Mestna občina Koper omogočiti obstoj vrednot dediščine, njeno uporabo in s tem ohranitev nepremične kulturne dediščine. Za proračunsko leto 2019 je subvencija namenjena obnovi dotrajanih starih fasad in streh na objektih, ki imajo status stavbne dediščine. Obnova fasad in streh mora biti skladna s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Piran.

 

 1. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje obnove fasad in delno streh v stičnem delu s fasado (nad napuščem oz. napuščnim vencem, v delu ki ga je nujno potrebno sanirati za izvedbo pravilnega zaključka fasade).

 

 1. Območje izvajanja javnega razpisa

Območje izvajanja javnega razpisa so območja razglašenega kulturnega spomenika historičnega mestnega jedra Kopra in območja razglašenih kulturnih  spomenikov naselbinske dediščine, določene z:

 • Odlokom o razglasitvi historičnega mestnega jedra Kopra za kulturni spomenik lokalnega pomena (uradni list RS, št. 98/2007) in
 • Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov v občini Koper (Uradne objave, št. 27/87) za naselbinska območja: Abitanti, Črni Kal, Črnotiče, Fijeroga, Glem, Hrastovlje, Koštabona, Krkavče, Kubed, Labor, Podpeč, Pomjan, Pregara, Socerb, Tinjan, Topolovec z zaselkom Žrnjovec, Trebeše, Trsek in Zabavlje.

 

 1. Sredstva, višina in način subvencioniranja

Obnova fasad in streh se na osnovi tega javnega razpisa v letu 2019 subvencionira v višini 40% upravičenih stroškov, vključno z davkom na dodano vrednost, vendar največ 30,00 eur/mbrez vključenega ddvja, pri čemer se ddv subvencije tudi subvencionira.

Upravičeni stroški so vsa obnovitvena dela izvedena v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji ZVKD – OE Piran na fasadi in delno strehi v stičnem delu s fasado (nad napuščem oz. napuščnim vencem, v delu ki ga je nujno potrebno sanirati za izvedbo pravilnega zaključka fasade), ter vsa pomožna dela, ki so potrebna za izvedbo fasade, vključno z davkom na dodano vrednost.

Za en objekt kulturne dediščine se lahko vloži le ena vloga. Če bo prijavitelj (lastnik, solastnik, etažni lastnik, upravnik ali pooblaščenec), za isti objekt predložil več vlog, bo obravnavana samo vloga, ki je prispela prva, ostale vloge pa bodo zavržene.

Na javni razpis se ne morejo prijaviti posamezni etažni lastniki objekta ali posamezni solastniki, temveč le vsi etažni lastniki skupaj oz. vsi solastniki skupaj, ki si določijo pooblaščenca, ki jih zastopa v postopku prijave in dodelitve subvencije.

Prijavitelj k vlogi za subvencijo priloži popis in predračun za izvedbo del, ki mora biti potrjen (podpisan in požigosan) s strani izvajalca dela. Iz popisa del mora biti razvidna površina fasade v m2, ki je predmet obnove. Izvajalec del je pravna oseba, ki opravlja dejavnost gradbeništva v skladu z Gradbenim zakonom in je ustrezno usposobljen za izvedbo prenov fasad na objektih razglašene kulturne dediščine (priporočljiva je referenca, ki jo je izdala pristojna služba ZVKDS).

Komisija za izvedbo in nadzor postopka obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra (v nadaljevanju: Komisija) imenovana s sklepom župana bo v sodelovanju s sodnim cenilcem gradbene stroke, poleg popolnosti vloge pregledala popis del in predračun in ugotovila ustreznost predvidenih del ter višino upravičenih stroškov.

Komisija bo popolne vloge ovrednotila glede na merila navedena v 7. točki tega razpisa. Večje število doseženih točk pomeni višjo uvrstitev na  prednostno listo.

Prijavitelje, ki bodo podali nepopolno vlogo, bo komisija pozvala k dopolnitvi vloge. Vloga prijavitelja, ki ne bo dopolnjena v določenem roku, bo zavržena.

Komisija bo prednostno listo sestavila na podlagi vlog, ki bodo prispele v roku 30 dni od objave razpisa in po prejemu morebitnih dopolnitev vlog.

Vse vloge, ki bodo prispele po zgoraj določenem terminu, bodo točkovane naknadno in naknadno uvrščene na prednostno listo, ki se bo dopolnjevala do porabe proračunskih sredstev za tekoče leto.

O uvrstitvi na prednostno listo, bodo prijavitelji prejeli sklep.

Mestna občina Koper bo sklenila pogodbe za subvencioniranje fasad s prijavitelji, po vrstnem redu kot so uvrščeni na prednostno listo do porabe sredstev.

 

 1. Vsebina zahtevka za izplačilo odobrene subvencije

Po izvedenih delih prijavitelj posreduje na Mestno občino Koper zahtevek za izplačilo subvencije iz katerega mora biti razvideno:

 • številka sklepa o uvrstitvi na prednostno listo,
 • številka sklenjene pogodbe,
 • prejemnik sredstev (prijavitelj oziroma upravičenec)

in priloženo:

 • vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi del,
 • račun za izvedena dela potrjen s strani nadzornega organa, ki je določen v skladu z Gradbenim zakonom in ga mora zagotoviti prijavitelj. Račun mora biti plačan v celoti oz. v deležu, katerega je dolžan plačati prijavitelj oz. etažni lastniki stavbe.
 • najmanj tri fotografije obnovljene fasada iz različnih zornih kotov, na eni mora biti vidna hišna številka objekta.

Komisija bo v sodelovanju s sodnim cenilcem gradbene stroke, zahtevek pregledala in ugotovila dejanski znesek upravičenih stroškov ter posredovala prijavitelju v podpis pogodbo o subvencioniranju, v kateri bo določen znesek subvencije in način nakazila subvencije. Pogodba bo sklenjena po prejemu popolnega zahtevka za izplačilo subvencije.

S pogodbo odobrena sredstva bo Mestna občina Koper nakazala v tridesetih dneh po prejemu zahtevka za izplačilo. Popolni zahtevek za izplačilo subvencije mora biti predložen Mestni občini Koper najkasneje do 29. 11. 2019.

Prijavitelj ima možnost izbirati med več načini nakazila subvencije, ki ga mora  ustrezno označiti ob prijavi na javni razpis, in sicer:

 • Na račun prijavitelja ali lastnika objekta. Prijavitelj mora računu izvajalca priložiti potrdilo o plačilu računa v celoti.
 • Na račun posameznega etažnega lastnika ali solastnika. Etažni lastniki oz. solastniki morajo računu izvajalca priložiti dokazilo o plačilu računa v celoti. Priloga računu je specifikacija posameznih deležev, na podlagi katere se nakaže odobrena subvencija.
 • Na račun izvajalca. Prijavitelj mora k računu priložiti potrdilo o plačilu računa v svojem deležu (neupravičeni stroški v celoti, delež upravičenih stroškov, katerih plačilo bremeni prijavitelje).
 • Na račun rezervnega sklada stavbe. Prijavitelj, ki je hkrati upravljavec stavbe mora priložiti dokazilo, da je račun izvajalcu plačan iz rezervnega sklada stavbe.

 

Sredstva so namenjena za dela izvedena v tekočem letu s tem, da morajo biti izvedena in posredovan popoln zahtevek  za izplačilo subvencije na Mestno občino Koper najkasneje do 29. 11. 2019.

 

 1. Pogoji za sodelovanje na razpisu

Na razpis se lahko prijavijo:

 • Fizične osebe, ki so lastniki ali solastniki stanovanjskih ali poslovno stanovanjskih stavb v Mestni občini Koper, na območjih določenih v 3. točki javnega razpisa.
 • Prijavitelj mora izpolnjevati pravno-formalne pogoje iz razpisa.
 • Prijavitelji morajo imeti poravnane finančne obveznosti do Mestne občine Koper.

 

 1. Vsebina prijave

Prijava mora vsebovati:

 1. Izpolnjeno vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Mestne občine Koper (obrazec 1);
 2. Upravno overjeno soglasje k nameravani investiciji in izjavo prijavitelja/etažnega lastnika/solastnika/upravljalca o zagotovitvi plačila svojega deleža sredstev potrebnih za izvedbo investicije (obrazec 2);
 3. Izpolnjen vzorec pogodbe (obrazec 3);
 4. Kulturnovarstvene pogoje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, ali dokazilo o oddaji vloge za pridobitev Kulturnovarstvenih pogojev Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Kulturno varstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine v primeru, da ga je prijavitelj že pridobil. (priloga 1)
 5. Potrjen predračun izvajalca del, ki je skladen s kulturnovarstvenimi pogoji (v primeru, ko prijavitelj še ni pridobil kulturnovarstvenih pogojev, je predračun le informativnega značaja in kasneje predloži dopolnjenega) in kopija morebitne projektne dokumentacije (priloga 2);
 6. Kopija pogodbe med prijaviteljem in izvajalcem, če je le ta že sklenjena (priloga 3);
 7. Vsaj tri fotografije trenutnega stanja stavbe iz različnih zornih kotov med drugim z vidno hišno številko (priloga 4);
 8. Pooblastilo upravnika stavbe in ustrezno kopijo pogodbe o upravljanju, če se na razpis prijavlja upravnik v imenu etažnih lastnikov ali solastnikov stavbe, oziroma pooblastilo drugih etažnih lastnikov oz. solastnikov prijavitelju v primeru, da hiša nima upravnika in se prijavlja na razpis eden od etažnih lastnikov oz. solastnikov ali druga pooblaščena fizična oseba. (v primeru potrebe vključeno v obrazec 2)

 

 1. Merila za izbor in vrednotenje projektov
MERILO MOŽNE TOČKE
1.    Pomen objekta z vidika kulturne dediščine in arhitekturne vrednosti (opredeljeno v odloku)

 

0-5 točk
·         Objekt je razglašen kot posamični nepremični kulturni spomenik 5 točk
·         Objekt ni razglašen kot posamični nepremični kulturni spomenik 0 točk
2.     Stanje objekta oz. so fasade in strehe nevarne za okolico in mimoidoče  (stanje fasade oceni komisija) 0-20 točk
·         Močno dotrajana fasada; močno odpadanje ometa 20 točk
·         Delno dotrajana fasada; odpadanje ometa na posameznih mestih 15 točk
·         Fasada, ki izkazuje dotrajanost in je v začetnem stanju poškodb 10 točk
·         Fasada, ki ne izkazuje dotrajanosti 0 točk
3.    Objekti, ki imajo na fasadah ali strehah neustrezne arhitekturne rešitve ali motečo infrastrukturno napeljavo, vključno z vsemi sodobnimi infrastrukturnimi dodatki. (Z obnovo fasad in streh se neustrezne arhitekturne rešitve in moteča infrstrukturna napeljava odstrani ali prestavi na neopazno  pozicijo) (stanje fasade oceni komisija)

 

0-10 točk
·      Neustrezne arhitekturne rešitve in moteča napeljava 10 točk
·      Neustrezne arhitekturne rešitve ali moteča infrastrukturna napeljava 5 točk
·      Nič od navedenega 0 točka
4.    Objekti s starejšo izvedbo fasade ali strehe (prijavitelj navede podatek o letu izgradnje oz. obnove fasade) 5-10 točk
·      Nad 50 let 10 točk
·      Od 25 do 50 let 5 točk
·      Manj kot 25 let 0 točk
5.      Lega stavbe ob predelu, ki je že delno urejen (lego stavbe in okolice oceni komisija) 0-10 točk
·      Stavba se nahaja na območju, ki je delno že urejeno 10 točk
·      Stavba se ne nahaja na območju, ki je delno že urejeno 0 točk
6.      Faza projekta (razvidna iz vloge prijavitelja) 0-30 točk
·         Prijavitelj je podal popolno vlogo in prijavil projekt, ki je pripravljen za takojšnji pričetek del (kulturnovarstveni pogoji, kulturnovarstveno soglasje, ponudba izvajalca, pogodba z izvajalcem, soglasja vseh solastnikov objekta) 30 točk
·         Prijavitelj je podal popolno vlogo, vendar projekt še ni pripravljen za takojšen pričetek del 0 točk

 

Komisija bo popolne vloge ovrednotila glede na zgoraj navedena merila, ki so določena s pravilnikom. Večje število doseženih točk pomeni višjo uvrstitev na  prednostno listo.

 

 1. Oddaja prijave

Pisne prijave je potrebno poslati na naslov Mestna občina Koper, Urad za okolje in prostor, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali oddati osebno na vložišče na istem naslovu. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – obnova fasad in streh razglašene stavbne dediščine v Mestni občini Koper 2019, št. 35280-43/2019, NE ODPIRAJ«.

Rok za prijavo na javni razpis prične teči z dnem objave tega razpisa in je odprt do preklica. Pri sestavi prednostne liste za tekoče leto bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele v roku 30 dni od objave razpisa in bodo po potrebi v določenem roku ustrezno dopolnjene. Prednostna lista se v proračunskem obdobju dopolnjuje glede na datum prejete popolne vloge. Prednostna lista za leto 2019 bo na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Koper, Uradu za okolje in prostor.

 

 1. Datum odpiranja vlog

Odpiranje in pregled prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi Komisija. Prispele vloge se odpirajo in pregledujejo sproti po vrstnem redu prispetja. Odpiranje vlog ni javno. O odpiranju vlog se vodi zapisnik.

 

Ne glede na datum in način pošiljanja prijave je merodajen datum prispetja prijave v vložišče Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.

 

Komisija pregleda popolnost prispelih vlog in izpolnjevanje pogojev, določenih v javnem razpisu. O uvrstitvi na prednostno listo se odloči s sklepom, zoper katerega je možna pritožba.

 

Prijavitelji oziroma upravičenci, ki so bili uvrščeni na prednostno listo in v tekočem letu niso črpali sredstev, ker v proračunu ni bilo zagotovljenih dovolj sredstev, so neposredno uvrščeni na prednostno listo za naslednje leto.

 

 1. Koriščenje sredstev

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

Sredstva se izplačajo upravičencu na podlagi določil medsebojne pogodbe po izvedenih delih in po vložitvi popolnega zahtevka za izplačilo subvencije.

Sredstva se dodeljujejo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.

Upravičenec do sredstev je dolžan najkasneje do 29. novembra 2019 Mestni občini Koper predložiti popoln Zahtevek za izplačilo sredstev za subvencioniranje obnove fasad in streh.

V primeru, da nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na terminsko in/ali vsebinsko izvedbo obnove fasade ali v primeru zamude pri izvajanju posamezne faze obnove, za katero so dodeljena sredstva proračuna Mestne občine Koper, mora prijavitelj pisno obvestiti Občino o nastopu takšne okoliščine.

V primeru, da komisija ugotovi, da se dela niso izvedla skladno s popisom del ter predpisi o varstvu kulturne dediščine, upravičenec izgubi pravico do subvencije. O izgubi pravice do subvencije se odloči s sklepom, zoper katerega je možna pritožba.

 

 1. Nadzor

Komisija za izvedbo Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh v Mestni občini Koper imenovana s sklepom župana, ali od nje pooblaščena oseba, je  pristojna za spremljanje poteka obnove fasad in streh na objektih, katere je prijavitelj prijavil na predmetni razpis.

 

 1. Dvig razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si.

Informacije kot so npr. kraj oddaje prijave in podobno v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za okolje in prostor Mestne občine Koper, telefon 05/66-46-275 ali 05/66-46-339.

 

 1. Priloge javnemu razpisu
 1. Vloga za dodelitev subvencije za obnovo fasad in streh v Mestni občini Koper za leto 2019 (Obrazec 1)
 2. Soglasje (Obrazec 2)
 3. Vzorec pogodbe (Obrazec 3)

 

 

Župan

Aleš Bržan