Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v Zadružnem domu Škofije


Na podlagi sklepa št. 164 Sveta KS Škofije
z dne 20.02.2013 objavljamo:

JAVNI RAZPIS Z ZBIRANJEM PISNIH PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM ZA STORITVENO DEJAVNOST ALI DRUGO DEJAVNOST PRIMERNO LOKACIJI IN PROSTORU.

Naslov:
Krajevna Skupnost Škofije
Sp. Škofije 54  – Zadružni dom
6281 ŠKOFIJE

Prostori :

  1. mala soba v 1. nadstropju zadružnega doma velikosti 6,5 m2,
  2. poslovni prostor v 1. nadstropju zadružnega doma v velikosti 12,75 m2,
  3. poslovni prostor (trgovina) v pritličju zadružnega doma,velikosti 217 m2.

Vsi prostori so neopremljeni.

Izklicna najemnina je za prostore je:

Ad 1.: 7,00 EUR/m2/mesec (45,50 eur/ mesečno)

Ad 2.: 7,00 EUR/m2/mesec (89,25 eur /mesečno)

Ad 3:  7,00 EUR/m2/mesec (1.519,00 eur/ mesečno)

V ceno niso vključeni stroški komunalij, ki se obračunavajo posebej.

Zainteresirani najemniki so vabljeni na ogled prostorov vsak dan po predhodnem dogovoru s tajništvom KS .Kontaktni številki sta:

Tel.: 05 6549121
GSM:041 698435
e-mail: ks.skofije@siol.net

Končni rok zbiranja ponudb je 22.03.2013.

Ponudbe oddajte v zaprti ovojnici z oznako :«NE ODPIRAJ –PONUDBA ZA NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA ZD ŠKOFIJE«.

Naslov za dostavo ponudb:
Krajevna skupnost Škofije
Sp. Škofije 54
6281 Škofije .

Ponudbe lahko oddate po pošti ali osebno v času uradnih ur na sedežu KS.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni 15 dni po izteku roka zbiranja ponudb.

Ponudniki,ki bodo uvrščeni v ožji izbor bodo povabljeni na predstavitev  nameravane dejavnosti in morebitnih dodatnih pojasnil.

Poleg višine ponudbe se bo ocenjevala tudi boniteta ponudnika in pomembnost vsebine oz. nameravane dejavnosti za lokalno skupnost.

Prostori  se bodo lahko prevzeli v najem takoj po podpisu pogodbe o najemu. Pogodbe bodo notarsko overjene z izvršilno klavzulo in se bodo sklepale za minimalno dobo 2 let z možnostjo podaljšanja.

Varščini sta dve najemnini, ki se plačata ob podpisu pogodbe.

V primeru gradbenih posegov v prostor zaradi potreb nameravane dejavnosti se lahko varščina dogovorno določi tudi drugače.Za vsak tak poseg bo moral najemodajalec pridobiti najemodajalčevo  predhodno soglasje na podlagi predstavitve izvedbenega projekta.

Krajevna skupnost Škofije si pridržuje diskrecijsko pravico, da ne sklene pogodbo, če dejavnost oceni za neustrezno ali nepomembno za lokalno skupnost.

KS Škofije