Poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta izgradnja komunalne opreme na območju opremljanja ”Večnamenski objekt z olimpijskim bazenom”


Številka: 354-130/2013
Datum:  20.5.2013 

POZIV PROMOTORJEM K ODDAJI VLOGE O ZAINTERESIRANOSTI ZA IZVEDBO PROJEKTA IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME NA OBMOČJU OPREMLJANJA ”VEČNAMENSKI OBJEKT Z OLIMPIJSKIM BAZENOM”

 

Mestna občina Koper na podlagi 32. člena Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) poziva promotorje (potencialne zasebne partnerje), da oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta izgradnja komunalne opreme na območju opremljanja ” Večnamenski objekt z olimpijskim bazenom” na podlagi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Večnamenski objekt z olimpijskim bazenom (Uradni list RS, št. 20/13).

1. Naročnik : Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper

2. Predmet poziva promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti je  izgradnja manjkajoče komunalne opreme na območju opremljanja ” Večnamenski objekt z olimpijskim bazenom” na podlagi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Večnamenski objekt z olimpijskim bazenom (Uradni list RS, št. 20/13).

Območje opremljanja je kompleks olimpijskega centra – bazena in spremljajočih programov na lokaciji, ki jo na zahodu omejuje Piranska cesta, na severu Ulica Zore Perello Godina, na vzhodu večnamenska dvorana Bonifika in na jugu depresija semedelske Bonifike.  Predvidena je izgradnja naslednje komunalne opreme:

–          prometna  ureditev,

–          kanalizacija (fekalna in meteorna),

–          vodovodno omrežje,

–          plinovodno omrežje,

–          elektroenergetsko omrežje,

–          telekomunikacijsko omrežje in

–          javne površine z javno razsvetljavo.

 

Za gradnjo je bilo Mestni občini Koper izdano gradbeno dovoljenje št. 351-518/2009 z dne 26.2.2010 ter izdelana projektna dokumentacija vključno s projektno dokumentacijo za izvedbo del (PZI), ki je na vpogled pri naročniku. Projekt mora biti končan (pridobitev uporabnega dovoljenja) v enem letu od datuma pričetka del. Predviden pričetek del je v septembru  2013. Mestna občina Koper si pridržuje pravico do morebitne spremembe izdelane PZI dokumentacije. Mestna občina Koper bo vložek zasebnega partnerja poravnala s prenosom lastništva dela površin v objektu.

 

3. Objava javnega poziva : javni poziv promotorjem je objavljen na spletni strani Mestne občine Koper in na Portalu javnih naročil RS.

4. Pravna podlaga: pravna podlaga je veljavni Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list, RS, št 127/06), določila poglavja o predhodnem postopku (od 31. do 35. člena).

5. Oblike javno zasebnega partnerstva: posebej opozarjamo promotorje, da s tem pozivom ne prejudiciramo oblike javno-zasebnega partnerstva.

6. Zahteva vsebina in oblika vloge o zainteresiranosti: Iz vloge o zainteresiranosti morajo biti jasno razvidni podatke o promotorju (firma, sedež, davčna številka), podatke o odgovorni osebi promotorja (osebno ime, prebivališče), predstavitev referenc, sposobnosti in razvojnih možnosti promotorja, ki se ji predloži bonitetna ocena : S.BON-1/P (ali druge ustrezne bonitetne informacije, ki niso starejše od 30. dni od dneva oddaje vlog) ter prikaz finančne konstrukcije realizacije predmeta javnega poziva.

Vloga o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva promotorju ne zagotavlja nobene prednosti pri izvedbi in sklenitvi morebitnega javno-zasebnega partnerstva ali pri vodenju drugih postopkov, katerih cilj je izvedba predmetnega projekta.

7. Rok in način oddaje vloge o zainteresiranosti: vloge o zainteresiranosti za izvedbo predmeta javnega poziva oddajo zainteresirane osebe v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, s pripisom Vloga JZP- Izgradnja komunalne infrastrukture –Večnamenski objekt z olimpijskim bazenom.  Rok za oddajo vlog o zainteresiranosti je 14.6.2013 najkasneje do 12. ure v sprejemno pisarno Mestne občine Koper na Verdijevi 10 v Kopru.

8. Pristojnost dajanja informacij o javnem pozivu: pristojni osebi za dajanje informacij sta vodja Samostojne investicijske službe Mestne občine Koper, g. Viljan Tončič, tel. št. 05/66-46-267 in predstojnik Urada za okolje in prostor Mestne občine Koper, g. Georgi Bangiev, tel. št. 05/66-46-275.

 

Župan

Boris Popovič