Strateška izhodišča prostorskega razvoja MOK

STRATEŠKA IZHODIŠČA PROSTORSKEGA RAZVOJA MESTNE OBČINE KOPER

Spoštovani,

Strateška izhodišča prostorskega razvoja MOK predstavljajo osnutek dokumenta dolgoročne prostorske vizije občine v postopku priprave Strateškega dela OPN. Dokument je pripravljen na podlagi in ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov in strateških dokumentov MOK:

  • Trajnostna urbana  strategija MOK, februar 2016,
  • Celostna prometna strategija MOK, april 2017,
  • Strategija razvoja in trženja turizma v MOK do leta 2025, oktober 2017.

V dokumentu smo izpostavili predvsem izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine, zasnovo prostorskega razvoja občine ter usmeritve za razvoj poselitve in celovite prenove ter krajine.

Ker je za oblikovanje učinkovite strategije prostorskega razvoja ključnega pomena širše razumevanje razvojnih prioritet Mestne občine Koper, je občina k sooblikovanju dokumenta povabila zainteresirano javnost. Zavedamo se, da se javnost vse bolj prizadeva za aktivno vključenost v načrtovalske procese, ne samo kot opazovalec temveč kot aktivni soustvarjalec že med snovanjem rešitev v procesu priprave dokumentov.

Osnovni cilj, ki ga želi občina doseči z vključevanjem javnosti, je predvsem bolj kakovostna izdelava Strateškega dela OPN, kar pomeni, da bo strategija temeljila na dejanskih potrebah in predlogih občanov.

Strateška izhodišča prostorskega razvoja Mestne občine Koper bomo oblikovali ob sodelovanju zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb. Na objavljeno gradivo lahko svoje pripombe posredujete na email naslov obcina@koper.si z obveznim pripisom v polje Zadeva: »Pripombe na Strateška izhodišča OPN« do marca 2019.

Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo.

Pripravil:

Urad za okolje in prostor

Gradivo je dostopno tukaj.