Turistična taksa

Turistična in promocijska taksa

 

Obveščamo vas, da na podlagi Zakona o spodbujanju razvoju turizma (ZRST-1) (Ur. list RS,  št. 13/2018) (v nadaljevanju: ZRST-1) in Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Koper (Ur. list RS, št. 13/2018) (v nadaljevanju: Odlok) z dnem 1. januarja 2019 stopi v veljavo nova višina turistične takse (v nadaljevanju: TT), kot tudi nov institut pristojbine, t.i. promocijska taksa.

Na območju Mestne občine Koper so na podlagi ZRST-1 in Odloka zavezanci za plačilo turistične takse:

  • državljani RS in tujci, ki na območju Mestne občine Koper prenočujejo v nastanitvenem obratu (t.i. NOČITVENA TURISTIČNA TAKSA);
  • lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj (t.i. PAVŠALNA TURISTIČNA TAKSA);
  • lastniki plovil na stalnih privezih v turističnih pristaniščih.

 

Za dodatna pojasnila in pomoč v povezavi s turistično takso lahko pokličete na 05/6646-216 ali pišete na turisticna.taksa@koper.si.

Dodatne informacije: 

1. Odlok o turistični taksi na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS, št.41/2018): https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018041.pdf

2. Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1): https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0541/zakon-o-spodbujanju-razvoja-turizma-zsrt-1

 

NOČITVENA TURISTIČNA TAKSA

Nova višina TT, kateri se ji obračuna tudi promocijska taksa (25% od TT), od 1. januarja 2019 znaša:

–          2€ na dan/na osebo: polna turistična taksa (1,60 € na dan/na osebo) + promocijska taksa (25% od TT = 0,40 € na dan/na osebo),

–          1€ na dan/na osebo: polovična turistična taksa (0,80 € na dan/na osebo) + promocijska taksa (25% od TT = 0,20 € na dan/na osebo).

 

Gostitelji so pobrano turistično in promocijsko takso na podlagi 21. člena ZSRT-1 in 7. člena Odloka dolžni nakazati na poseben račun Mestne občine Koper do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na TRR občine:

SI56 0125 0845 2057 807
IBAN: SI56 BANKA SLOVENIJE
Sklic: SI19 davčna številka zavezanca – 07129

 

PAVŠALNA TURISTIČNA TAKSA

Skladno s 4. členom Odloka turistična taksa v pavšalnem letnem znesku za lastnike počitniških hiš in počitniških stanovanj znaša:

–           za stanovanjsko površino do 30 m2:   90,00 EUR,

–           za stanovanjsko površino nad 30 do 50 m2: 135,00 EUR,

–           za stanovanjsko površino nad 50 do 70 m2: 180,00 EUR,

–           za stanovanjsko površino nad 70 do 90 m2: 225,00 EUR,

–           za stanovanjsko površino nad 90 m2: 270,00 EUR.

Na podlagi 6. člena Odloka so oproščeni plačila pavšalne turistične takse:

– zavezanci, katerih počitniška hiša ali počitniško stanovanje je neprimerno za bivanje oziroma prenočevanje (npr. ruševina, rekonstrukcija, adaptacija), kar zavezanec dokazuje z ustreznim fotografskim materialom, ustreznimi dovoljenji/dokumenti oziroma z ogledom nepremičnine, na podlagi vloge zavezanca;

– zavezanci, katerih počitniška hiša ali počitniško stanovanje je bilo v posameznem letu, za katero se odmerja pavšalna turistična taksa, oddano v najem, kar zavezanec izkazuje s fotokopijo obrazca napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem in potrdila o oddaji napovedi Finančni upravi Republike Slovenije ter s prijavo vsaj začasnega prebivališča najemnika na naslovu obravnavanega počitniške hiše ali počitniškega stanovanja;

– lastniki počitniške hiše, počitniškega stanovanja ali plovila s stalnim privezom v turističnem pristanišču, ki imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Koper.

 

Turistično takso zavezanci nakažejo na poseben račun določen v prejeti odločbi, v rokih, ki jih opredeljuje ZRST-1, oziroma v roku opredeljenim v odločbi.

V primerih, ko zavezanec postane lastnik počitniške hiše ali stanovanja med letom, se mu obračuna sorazmerni del višine pavšalnega zneska turistične takse.

 

LASTNIKI PLOVIL NA STALNIH PRIVEZIH V TURISTIČNIH PRISTANIŠČIH

Na podlagi 3. odstavka, 10. člena Odloka je upravljalec turističnega pristanišča dolžan v imenu in za račun občine pobirati turistično takso od lastnikov plovil, ki so zavezanci za plačilo turistične takse v letnem pavšalnem znesku.

 

Turistična taksa v pavšalnem letnem znesku za lastnike plovil na stalnem privezu v turističnem pristanišču znaša:

o   za plovila do 8 m dolžine: 30,00 evrov,

o   za plovila od 8 m do 12 m dolžine: 60,00 evrov,

o   za plovila nad 12 m dolžine: 90,00 evrov.

 

Upravljalec turističnega pristanišča, ki sklepa pogodbe z lastniki plovil o najemu turističnih privezov v turističnih pristaniščih, je dolžan vsako leto, najkasneje do 28. februarja (do 28. 2. 2020 za leto 2019), občini dostaviti podatke o sklenjenih pogodbah za preteklo leto (podatek o osebnem imenu in stalnem naslovu prebivališča lastnika plovila, davčni številki lastnika plovila, podatke o dolžini plovila ter obdobju zakupa stalnega priveza v turističnem pristanišču). Upravljalec pristanišča je navedene podatke dolžan dostaviti občini, na podlagi katerih občina izda upravljavcu turističnega pristanišča skupno odločbo za plačilo turistične takse. Navedene podatke občina potrebuje tudi za vzpostavitev in vodenje evidence lastnikov plovil.

 

OPROSTITVE:

ZSRT-1 spreminja nabor oprostitev in polovičnih oprostitev plačil turistične takse (in posledično promocijske takse). Na podlagi določil ZRST-1 in Odloka o turistični in promocijski taksi so v celoti ali polovični zavezanci, ki ji opredeljuje 18. člen ZSRT-1 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0541/zakon-o-spodbujanju-razvoja-turizma-zsrt-1 )

 

Dodatne informacije:

1. eTurizmem: https://www.ajpes.si/eTurizem;

2. aplikacija Turistična taksa: www.ttaksa.si;

3. Register nastanitvenih obratov:

https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_obratov/Splosno;

4. Poročanje o gostih in prenočitvah:

https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno;

5. Vpis sobodajalcev v register:

https://www.ajpes.si/Registracija/Vpis_sobodajalca/Splosno#b427

6. Navodila za poslovanje sobodajalcev, ki jih je objavil FURS:

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_dejavnosti/Opis/Podrobnejsi_opis_1_izdaja_Brosura_za_sobodajalce_-_fizicne_osebe.pdf

7. Informacije ter odgovori na najpogostejša vprašanja v povezavi s sobodajalstvom in spremembami, ki jih prinaša nov zakon o prijavi prebivališča:

http://www.policija.si/index.php/en/component/content/article/35-sporocila-za-javnost/85985-nov-zakon-o-prijavi-prebivalia-bo-poenostavil-prijavljanje-gostov