Vloge in obrazci

Prireditve

Izpolnjeno vlogo za uporabo prostorov Pretorske palače (ali njenih delov) mora uporabnik oddati vsaj 30 dni pred načrtovanim datumom, in sicer:
 • po navadni pošti na naslov: Turistična organizacija Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper;
 • po elektronski pošti v elektronski obliki na elektronski naslov: turizem@koper.si;
 • osebno v sprejemni pisarni občine v času uradnih ur.
Kontaktni podatki: turizem@koper.si, tel: 05/66 46 465.

Priloge: - situacijski načrt - soglasje upravljalca javne površine - upravna taksa 22,66 €

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge (načrt prometne ureditve in termin zapore). Za vlogo je potrebno plačati upravno takso v znesku 22,66 €. Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Izpolnjeno vlogo za uporabo protokolarno-prireditvene dvorane sv. Frančiška asiškega mora uporabnik oddati vsaj 30 dni pred načrtovanim datumom, in sicer:
 • po navadni pošti na naslov: Turistična organizacija Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper;
 • po elektronski pošti v elektronski obliki na elektronski naslov: turizem@koper.si;
 • osebno v sprejemni pisarni občine v času uradnih ur. (s klikom te vrže na prikaz uradnih ur).
Kontaktni podatki: turizem@koper.si, tel: 05/66 46 242.

Izpolnjeno vlogo za uporabo Taverne mora uporabnik oddati vsaj 30 dni pred načrtovanim datumom, in sicer:
 • po navadni pošti na naslov: Turistična organizacija Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper;
 • po elektronski pošti v elektronski obliki na elektronski naslov: turizem@koper.si;
 • osebno v sprejemni pisarni občine v času uradnih ur. (s klikom te vrže na prikaz uradnih ur).
  K vlogi za uporabo Taverne, mora uporabnik priložiti tudi:
 • podroben vsebinski program dogodka, prireditve, vsebino uporabe objekta;
 • načrt varovanja, če zakon slednje predvideva (navedeno št. rediteljev – varnostnikov in njihovo postavitev);
 • dokazilo o zagotovitvi čiščenja prizorišča po koncu uporabe objekta.
  Kontaktni podatki: turizem@koper.si, tel: 05/66 46 242.

Organizator javne prireditve, na kateri se bodo uporabljale zvočne naprave, ki bodo presegale mejne ravni določene z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS št. 105/23.11.2005, spremembe Uradni list RS št. 34/2008) poda pisno vlogo za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, v skladu z drugim odstavkom 94. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - UPB1) v glavni pisarni Mestne občine Koper. Uporabo zvočnih naprav ureja Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS št. 118/2005). Stranka lahko, na podlagi Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list, št. 118/2005) poda naslednjo vlogo/prijavo:
 1. Vlogo za izdajo DOVOLJENJA za občasno prekomerno obremenitev okolja s hrupom:
PROSIMO, DA PRED VLOŽITVIJO VLOGE ZA DOVOLJENJE NATANČNO IN TEMELJITO PREBERETE NAVODILA IN POJASNILA.
 • Navodila in pojasnila glede vloge in dovoljenja najdete med prilogami.
 • Za izdajo Dovoljenja je potrebno plačati upravno takso v znesku 22,60€.
 • Vloga mora biti vložena najmanj 30 dni pred začetkom prireditve! Stranka prejme Dovoljenje.
Obrazec: Vloga za izdajo dovoljenja – slovenska, italijanska (med prilogami) ALI 2. PRIJAVO: ki jo stranka lahko predloži v naslednjih primerih: –       prireditev poteka podnevi ali zvečer (do 22. ure), in razdalja od zvočnikov do območja, kjer je določena III. stopnja varstva pred hrupom, je najmanj 300 m, nazivna električna moč ne presega 4000 W in vseh zvočnikov ni več kot štiri, –       prireditev poteka podnevi na območju s III. stopnjo varstva pred hrupom/, / in razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori  je najmanj 300 m, nazivna električna moč ne presega 1000 W, število vseh zvočnikov pa ni večje od štiri, ali –       prireditev poteka podnevi na javnih površinah ob uporabi štirih zvočnikov, priključenih na zvočno napravo z nazivno električno močjo, ki ne presega 100 W, in čas uporabe zvočnih naprav na prireditvi ni daljši od osem ur. –       če je zvočnik zvočne naprave na prireditvi nameščen na vozilu ali se drugače premika in če nazivna električna moč posamezne zvočne naprave ne presega 30 W, prireditev pa se ne izvaja ponoči. - Prijava je takse prosta. - Vložena mora biti najmanj 7 dni pred začetkom prireditve. Stranka vloži dva (2) izvoda prijave od katerih prejme potrjeno (1) prijavo. Pomembno! Pristojni občinski organ lahko v dovoljenju za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav na posamezni prireditvi določi čas, ki je ne glede na obdobje dneva daljši od osem ur, če gre za prireditev, ki se izvaja oziroma poteka v času občinskih ali državnih praznikov in dela prostih dnevih, ali če gre za tradicionalno prireditev, ki poteka oziroma se izvaja na istem prostoru najmanj vsako drugo leto, ali prireditev, ki bo taka prireditev postala. Da bo pristojni organ izdal takšno dovoljenje, je tudi pogoj, da organizator priloži dovoljenje krajevne skupnosti v kateri se prireditev odvija, v katerem mora biti navedeno, da se krajevna skupnost strinja z uporabo zvočnih naprav več kot 4 ure v času noči (po 02:00). Kontakt: Andreja Poklar, univ.dipl.inž. Urad za okolje in prostor - Ufficio per l’ambiente ed il territorio Mestna občina Koper - Comune citta di Capodistria Verdijeva ulica - Via Verdi 10, 6000 Koper- Capodistria, Slovenija T: +386 (0)5 6646-386 F: +386 (0)5 6273-214 E: andreja.poklar@koper.si Povezava na aplikacijo
Vloga zahteva e-certifikat

Vloga zahteva e-certifikat

Gradnja

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge:
 • situacijski načrt;
 • izjava, da bodo uporabljeni del površine vzpostavili v prejšnje stanje;
 • čas izvajanja del na občinski cesti.
Za vlogo je potrebno plačati upravno takso v znesku 22,66 €. Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge (projekt idejne zasnove predvidenega posega v prostor - gradnje). Takse prosto na podlagi Zakona o upravnih taksah. Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge:
 • Projektna dokumentacija PGD, to je povzetek vodilne mape na katero se podaja soglasje in obsega:
 1. naslovno stran vodilne mape
 2. povzetek tehničnega poročila
 3. načrt/situacijo poteka predvidenih komunalnih vodov (elektrika, vodovod in kanalizacija) z prikazom točke priključevanja na javno infrastrukturo
 4. načrt/situacijo prometne ureditve z prikazom poteka dostopne poti od točke priključevanja na občinsko cesto (cestni priključek) do predvidenega objekta to je parkirišča z vrisanimi parkirišči
 5. načrt zunanje ureditve
Vloga in soglasje sta takse prosta na podlagi Zakona o upravnih taksah. Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge (projekt priključka ali situacijski načrt). Za vlogo je potrebno plačati upravno takso v znesku 22,66 €. Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge:
 • situacijski načrt;
 • povzetek projektne dokumentacije iz katere je razviden poseg v varovalnem pasu občinske ceste.
Za vlogo je potrebno plačati upravno takso v znesku 22,66 €. Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Priloga:
 • priloge navedene v priloženem obrazcu
 • upravna taksa: 22,60 €

Stranka (izvajalec) je dolžna na podlagi četrte točke 80. člena Zakona o graditvi objektov, o datumu in kraju zakoličenja, pisno obvestiti občinsko upravo tiste občine, na katerem območju leži zemljišče z nameravano gradnjo in sicer najpozneje osem dni pred zakoličenjem.

Skladno z določili Zakona o upravnih taksah se za lokacijsko informacijo plača taksa v znesku 22,70€ za posamezno lokacijsko informacijo. Povezava na aplikacijo

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št.33/2007, 108/2009) določa, da se pogoje za parcelacijo na stavbnih zemljiščih izda v obliki potrdila, ki vsebuje tudi podatek o namenski rabi zemljišča. Potrdilo ima značaj potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku ter skladno s predpisi, ki urejajo upravne takse.
Sklado s 5., 6. in 7. členom Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/2015) se za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča s pogoji parcelacije na stavbnih zemljiščih zaračuna upravna taksa v znesku 22,66 EUR za zahtevek, pri čemer se šteje, da zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek in da en zahtevek lahko obsega največ deset posameznih zemljiških parcel.
Zakon o prostorskem načrtovanju določa, da se pogoje za parcelacijo na stavbnih zemljiščih izda v obliki potrdila, ki vsebuje tudi podatek o namenski rabi zemljišča. Potrdilo ima značaj potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku ter skladno s predpisi, ki urejajo upravne takse. Sklado z Zakonom o upravnih taksah se za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča s pogoji parcelacije na stavbnih zemljiščih zaračuna upravna taksa v znesku 22,70 EUR za zahtevek, pri čemer se šteje, da zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek in da en zahtevek lahko obsega največ deset posameznih zemljiških parcel.

V skladu z Zakonom o upravnih taksah se za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča zaračuna upravna taksa v znesku 22,70 EUR za zahtevek, pri čemer se šteje, da zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek in da en zahtevek lahko obsega največ deset posameznih zemljiških parcel. Izdelaj informacijo o namenski rabi zemljišča: Povezava

Priloge:
 • upravna taksa 22,60 €
 • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
 • pogodba z lokalno skupnostjo o lastnih vlaganjih v komunalno infrastrukturo ter dokazila o plačilu

Promet in javne površine

Dovoljenje je novost, in sicer ga izda UGJSP na vlogo stranke (vložnika) na podlagi 8. člena Odloka o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu (Uradni list RS, št. 112/2005). Stranka (vložnik) mora vplačati upravno takso, v skladu s tarifo št. 4 Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Koper pa se obračuna tudi komunalna taksa.

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo je potrebno oddati osebno na naslovu Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri oddaji vloge je potrebno predložiti originalno dokazilo o stalnem prebivališču ter prometno dovoljenje vozila za katerega se pridobiva dovolilnica. Za vlogo je potrebno plačati upravno takso v znesku 4,54 € ter strošek dovolilnice v znesku 10,00 € za dve leti.

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge (situacijski načrt). Za vlogo je potrebno plačati upravno takso v znesku 22,66 €. Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Priloga: • fotokopije overjenih izvodov licenc ter prometnih dovoljenj za vsako posamezno vozilo • potrdilo o plačani občinski taksi v višini 373,50 € za eno vozilo • upravno takso v višini 22,60 €

Ostali

Storitev obveščanja strank Mestne občine Koper o postopkih, vezanih na vložene zadeve, omogoča strankam, da so na svojo željo sprotno elektronsko obveščene o stanju svojih zadev (npr.: zadeva je v reševanju pri referentu, vloga je bila rešena,...). Elektronsko obveščanje poteka preko e-pošte in/ali SMS sporočil. Vrste obveščanja, če stranka (pravna ali fizična oseba):   1. nima digitalnega certifikata SIGEN-CA:

2. ima digitalni certifikat SIGEN-CA:

 • stranka se lahko prijavi preko interneta;
 • na podlagi prijave pridobi status e-stranke in možnost obveščanja preko e-pošte in/ali SMS sporočil ter možnost spreminjanja svojih zahtev o vrsti obveščanja.
Več informacij o digitalnem ceritifikatu SIGEN-CA je na voljo na spletnem mestu overitelja digitalnih potrdil Ministrstva za javno upravo.

Zahteva za dostop do informacije javnega značaja na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja s spremembami (Ur.l. 24/03 in Ur.l. 61/05).
Višino stroškov posredovanja informacij javnega značaja določa  Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. 76/05).

Aplikacija se avtomatsko prilagaja med namizno in mobilno različico glede na napravo iz katere dostopate. Za navodila za uporabo kliknite na  help_button  v pregledovalniku.   Izberite tematski prikaz s klikom na eno izmed spodnjih slik. S tem se vam bo odprl pregledovalnik v novem zavihku z že nastavljenim naborom slojev, v vsakem trenutku pa lahko sloje poljubno dodatno prikažete ali skrijete.

Gospodarstvo

Obveščamo vas, da na podlagi Zakona o spodbujanju razvoju turizma (ZRST-1) (Ur. list RS,  št. 13/2018) (v nadaljevanju: ZRST-1) in Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Koper (Ur. list RS, št. 13/2018) (v nadaljevanju: Odlok) z dnem 1. januarja 2019 stopi v veljavo nova višina turistične takse (v nadaljevanju: TT), kot tudi nov institut pristojbine, t.i. promocijska taksa.   Na območju Mestne občine Koper so na podlagi ZRST-1 in Odloka zavezanci za plačilo turistične takse:
 • državljani RS in tujci, ki na območju Mestne občine Koper prenočujejo v nastanitvenem obratu (t.i. NOČITVENA TURISTIČNA TAKSA);
 • lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj (t.i. PAVŠALNA TURISTIČNA TAKSA);
 • lastniki plovil na stalnih privezih v turističnih pristaniščih.
  Za dodatna pojasnila in pomoč v povezavi s turistično takso lahko pokličete na 05/6646-216 ali pišete na turisticna.taksa@koper.si.   Dodatne informacije:
 1. Odlok o turistični taksi na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS, št.41/2018): https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018041.pdf
 2. Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1): https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0541/zakon-o-spodbujanju-razvoja-turizma-zsrt-1
  NOČITVENA TURISTIČNA TAKSA   Nova višina TT, kateri se ji obračuna tudi promocijska taksa (25% od TT), od 1. januarja 2019 znaša: -           2€ na dan/na osebo  polna turistična taksa (1,60 € na dan/na osebo) + promocijska taksa (25% od TT = 0,40 € na dan/na osebo), -           1€ na dan/na osebo  polovična turistična taksa (0,80 € na dan/na osebo) + promocijska taksa (25% od TT = 0,20 € na dan/na osebo).     Gostitelji so pobrano turistično in promocijsko takso na podlagi 21. člena ZSRT-1 in 7. člena Odloka dolžni nakazati na poseben račun Mestne občine Koper do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na TRR občine:   SI56 0125 0450 3206 237 (za plačila iz tujine: SWIFT: BSLJSI2X) IBAN: SI56 BANKA SLOVENIJE Sklic: SI19 davčna številka zavezanca – 07129   Turistična taksa na območju Mestne občine Koper do vključno 31. 12. 2018 znaša 1,27 EUR na osebo/na nočitev, polovična turistična taksa pa znaša 0,63 EUR.       PAVŠALNA TURISTIČNA TAKSA   Skladno s 4. členom Odloka turistična taksa v pavšalnem letnem znesku za lastnike počitniških hiš in počitniških stanovanj znaša: -           za stanovanjsko površino do 30 m2:   90,00 EUR, -           za stanovanjsko površino nad 30 do 50 m2: 135,00 EUR, -           za stanovanjsko površino nad 50 do 70 m2: 180,00 EUR, -           za stanovanjsko površino nad 70 do 90 m2: 225,00 EUR, -           za stanovanjsko površino nad 90 m2: 270,00 EUR. Na podlagi 6. člena Odloka so oproščeni plačila pavšalne turistične takse: – zavezanci, katerih počitniška hiša ali počitniško stanovanje je neprimerno za bivanje oziroma prenočevanje (npr. ruševina, rekonstrukcija, adaptacija), kar zavezanec dokazuje z ustreznim fotografskim materialom, ustreznimi dovoljenji/dokumenti oziroma z ogledom nepremičnine, na podlagi vloge zavezanca; – zavezanci, katerih počitniška hiša ali počitniško stanovanje je bilo v posameznem letu, za katero se odmerja pavšalna turistična taksa, oddano v najem, kar zavezanec izkazuje s fotokopijo obrazca napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem in potrdila o oddaji napovedi Finančni upravi Republike Slovenije ter s prijavo vsaj začasnega prebivališča najemnika na naslovu obravnavanega počitniške hiše ali počitniškega stanovanja; – lastniki počitniške hiše, počitniškega stanovanja ali plovila s stalnim privezom v turističnem pristanišču, ki imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Koper.   Turistično takso zavezanci nakažejo na poseben račun določen v prejeti odločbi, v rokih, ki jih opredeljuje ZRST-1, oziroma v roku opredeljenim v odločbi. V primerih, ko zavezanec postane lastnik počitniške hiše ali stanovanja med letom, se mu obračuna sorazmerni del višine pavšalnega zneska turistične takse.     LASTNIKI PLOVIL NA STALNIH PRIVEZIH V TURISTIČNIH PRISTANIŠČIH Na podlagi 3. odstavka, 10. člena Odloka je upravljalec turističnega pristanišča dolžan v imenu in za račun občine pobirati turistično takso od lastnikov plovil, ki so zavezanci za plačilo turistične takse v letnem pavšalnem znesku.   Turistična taksa v pavšalnem letnem znesku za lastnike plovil na stalnem privezu v turističnem pristanišču znaša: o          za plovila do 8 m dolžine: 30,00 evrov, o          za plovila od 8 m do 12 m dolžine: 60,00 evrov, o          za plovila nad 12 m dolžine: 90,00 evrov.   Upravljalec turističnega pristanišča, ki sklepa pogodbe z lastniki plovil o najemu turističnih privezov v turističnih pristaniščih, je dolžan vsako leto, najkasneje do 28. februarja (do 28. 2. 2020 za leto 2019), občini dostaviti podatke o sklenjenih pogodbah za preteklo leto (podatek o osebnem imenu in stalnem naslovu prebivališča lastnika plovila, davčni številki lastnika plovila, podatke o dolžini plovila ter obdobju zakupa stalnega priveza v turističnem pristanišču). Upravljalec pristanišča je navedene podatke dolžan dostaviti občini, na podlagi katerih občina izda upravljavcu turističnega pristanišča skupno odločbo za plačilo turistične takse. Navedene podatke občina potrebuje tudi za vzpostavitev in vodenje evidence lastnikov plovil.     OPROSTITVE: ZSRT-1 spreminja nabor oprostitev in polovičnih oprostitev plačil turistične takse (in posledično promocijske takse). Na podlagi določil ZRST-1 in Odloka o turistični in promocijski taksi so v celoti ali polovični zavezanci, ki ji opredeljuje 18. člen ZSRT-1 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0541/zakon-o-spodbujanju-razvoja-turizma-zsrt-1 )   Dodatne informacije:
 1. eTurizmem: https://www.ajpes.si/eTurizem;
 2. aplikacija Turistična taksa: www.ttaksa.si;
 3. Register nastanitvenih obratov:
https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_obratov/Splosno;
 1. Poročanje o gostih in prenočitvah:
https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno;
 1. Vpis sobodajalcev v register:
https://www.ajpes.si/Registracija/Vpis_sobodajalca/Splosno#b427
 1. Navodila za poslovanje sobodajalcev, ki jih je objavil FURS:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_dejavnosti/Opis/Podrobnejsi_opis_1_izdaja_Brosura_za_sobodajalce_-_fizicne_osebe.pdf
 1. Informacije ter odgovori na najpogostejša vprašanja v povezavi s sobodajalstvom in spremembami, ki jih prinaša nov zakon o prijavi prebivališča:
http://www.policija.si/index.php/en/component/content/article/35-sporocila-za-javnost/85985-nov-zakon-o-prijavi-prebivalia-bo-poenostavil-prijavljanje-gostov