Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper v letu 2019

Na podlagi 17. člena Zakona o športu – ZŠpo-1 (Uradni list RS, št. 29/17 z dne 9. 6. 2017 in sklepa Župana št.: 671-1/2019 z dne 15.1.2019 Mestna občina Koper objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper v letu 2019

 

  

Predmet razpisa je sofinanciranje programov na področju športa v Mestni občini Koper za leto 2019.

 

1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov:

 • športna društva in klubi;
 • zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oz. športne panoge s sedežem v Mestni občini Koper;
 • zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu;
 • ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne;
 • vrtci, osnovne šole, srednje šole ter višje in visoke strokovne šole;
 • univerza;
 • študentske organizacije.

 

Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da imajo sedež v Mestni občini Koper;
 • da je od njihove registracije preteklo vsaj eno leto, v katerem so izvajali ustrezno dejavnost v športu;
 • da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;
 • da imajo za določene športne panoge zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo najmanj 36 tednov v letu, kar pa ne velja za programe interesnega športa otrok in mladine: naučimo se plavati, Zlati sonček, Krpan in šolska tekmovanja;
 • da imajo društva urejeno evidenco članstva ostali izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posameznem programu.

 

 2. V letu 2019 bomo sofinancirali naslednje vsebine športnih programov:

 1. Športna vzgoja otrok in mladine;
 2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
 3. Športna dejavnost študentov;
 4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport;
 5. Športna rekreacija;
 6. Kakovostni šport;
 7. Vrhunski šport;
 8. Šport invalidov;
 9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov;
 10. Informatika, založništvo, promocijska dejavnost ter znanstveno raziskovalna dejavnost;

 

3. Pogoji sofinanciranja:

Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Pogojev, meril in normativov za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Koper,  upoštevaje razpoložljiva proračunska sredstva.

 

Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji bodo imela športna društva in njihova združenja.

 

4. Vrednost razpisnih sredstev za sofinanciranje športnih programov (točka 2. tega razpisa) bo opredeljena z Odlokom o izvrševanju proračunu Mestne občine Koper za leto 2019.

 

5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena za delovanje v letu 2019, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 

6. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

 

8. Rok predložitve prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 18. februarja 2019 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper v času uradnih ur.

 

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj-prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2019, št.:671-1/2019«.

 

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.

 

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane.

 

9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 45. dneh po zaključku razpisa.

 

10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si, ter na tajništvu Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper (tel.: 05/6646-239).

 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v Javnem zavodu za šport Mestne občine Koper pri g. Aleš Šepec (tel.: 05/6146-019, e-mail: ales.sepec@sportkoper.si ) ter na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper (tel.: 05/6646-239).

 

Mestna občina Koper

Župan

Aleš Bržan

 

 

 

 

 

 

 

 

Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2019

Številka: 122-3/2019

Na podlagi sklepa Župana, št. 122-3/2019 z dne 15.1.2019, Mestna občina Koper objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA  V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2019

 

I. PREDMET IN CILJ JAVNEGA RAZPISA je sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2019, ki jih izvajajo društva, ustanove in zavodi.

a) Programi društev, in sicer:

 • programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
 • programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom;
 • programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam;
 • programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti.

b) Programi za delo z zasvojenimi, in sicer:

 • programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija);
 • preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju zasvojenosti.

c) Preventivni programi, in sicer:

 • programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov;
 • preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov;
 • preventivni programi za preprečevanje nasilja v družinah;
 • programi usposabljanja prostovoljcev za pomoč ogroženim posameznikom in družinam.

 

Predmet sofinanciranja ne bodo programi, ki sodijo v redno dejavnost zavodov, organizacija počitnic, izletov, taborov in letovanj, programi stanovanjskih skupin, katerim občina plačuje stroške namestitve uporabnikov v skladu s predpisi socialnega varstva ter programi, ki so predmet drugih javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2019.

 

II. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU

Na javni razpis se lahko prijavijo za sofinanciranje programov socialnega varstva

 • pod točko a – društva in ustanove,
 • pod točko b in c – društva, ustanove in zavodi,

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
 2. program izvajajo za uporabnike iz Mestne občine Koper;
 3. so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva, humanitarno dejavnost ali dejavnost, ki je predmet razpisa, opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
 4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
 5. imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa;
 6. imajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje oz. reference na področju, za katero se prijavljajo;
 7. imajo predvideno sofinanciranje programa s strani drugih sofinancerjev, najmanj v višini 50 % vrednosti celotnega programa.

 

Prijavitelj se s svojim programom za leto 2019 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2019, in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oz. večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za leto 2019 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2019.

 

III. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

Za ocenjevanje posameznih programov bodo uporabljena naslednja merila:

 1. Kvaliteta in realnost predloženega programa:
 • program ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov;
 • uporabniki programa so jasno opredeljeni;
 • metode in način dela v programu so jasno opredeljeni;
 • program ima zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa.
 1. Sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu:
 • uporabniki aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi programa;
 • izvajalci programa so tudi prostovoljci.
 1. Finančna konstrukcija programa:
 • program ima pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
 1. Dosedanje delo oz. reference:
 • izkušnje oz. reference prijavitelja na področju, za katero se prijavlja.

 

Programi bodo ocenjeni v skladu z merili, ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih prijavljenih programov.

 

IV. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV

Višina razpisanih sredstev bo določena z Odlokom o proračunu Mestne občine Koper za leto 2019.

 

V. ROK IZVEDBE

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 

VI. VSEBINA PRIJAVE

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2019, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, navedenimi v obrazcu prijave.

 

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav. V kolikor prijav v določenem roku ne bodo dopolnili, le – te ne bodo obravnavane.

 

VII. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE

Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 18. februarja 2019 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.

 

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva za leto 2019, št. 122-3/2019«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.

 

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.

 

VIII. IZID JAVNEGA RAZPISA

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni predvidoma v roku 45 dni od roka za oddajo prijav.

 

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2019, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

 

IX. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper (pritličje desno), vsak dan v času uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si .

 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, telefon št. 05 6646 256.

 

ŽUPAN

Aleš Bržan

 

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov ali projektov v Mestni občini Koper za leto 2019

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in sklepa Župana, št. 610-1/2019 z dne 15.1.2019, Mestna občina Koper objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ALI PROJEKTOV V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2019
(v nadaljevanju: razpis)

 

 1. CILJI JAVNEGA RAZPISA

Cilji razpisa so:

 • spodbujanje ustvarjalnosti;
 • podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki jih ne izvajajo javni zavodi in so pomembni za splošni kulturni razvoj Mestne občine Koper (v nadaljevanju: MOK) in promocijo v RS ter v tujini;
 • podpiranje izvajanja kakovostnih projektov, ki predstavljajo posamično aktivnost kulturnih izvajalcev (izdaja knjige, organiziranje razstave, …) ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOK in promocijo v RS ter v tujini;
 • povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov in dostopnosti kulturnih vsebin.

 

2. RAZPISNA PODROČJA KULTURNIH DEJAVNOSTI IN SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE NA POSAMEZNIH PODROČJIH

MOK bo sofinancirala programe/projekte z naslednjih področij kulturne dejavnosti:

A. umetniški programi;
B. redno delovanje in programi ljubiteljske kulturne dejavnosti s področja glasbe, gledališča in lutk, folklore, intermedija;
C. likovna in galerijska dejavnost;
D. projekti samostojnih ustvarjalcev na področju kulture;
E. projekti založništva.

 

 3. POGOJI ZA SODELOVANJE

 Prijavitelj mora za izvajanje programov/projektov zagotoviti najmanj 40% delež sofinanciranja iz drugih virov, kar mora biti razvidno iz finančne konstrukcije.

 

Za sofinanciranje kulturnih programov/projektov se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje razpisa:

a) za področja A. in B.:

 • se lahko prijavijo s svojimi programi le kulturna društva s sedežem v MOK, ki so registrirana za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju razpisa;
 • imajo svoj sedež na območju MOK najmanj eno (1) leto, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj;
 • bodo prijavljene programe izvedli v letu 2019 na območju MOK;
 • bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
 • bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program sofinanciran s strani MOK;
 • so izvedli oz. priredili v zadnjih dveh (2) letih delovanja v okviru izvajanja svojega programa najmanj šest (6) kulturnih dogodkov;
 • tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe na področju A. ali B., ne morejo kandidirati na področjih C. in D.

 

za področje B.:

 • se lahko s svojimi programi prijavijo tudi zveze kulturnih društev, ki imajo sedež na območju MOK ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
  • v zvezo je vključenih vsaj 20 društev;
  • zveza mora biti registrirana v MOK;
  • svojo dejavnost izvaja na območju MOK;
  • ima v ustanovitvenih aktih opredeljeno delovanje na področju povezovanja in širjenja kulturne dejavnosti v društvih;
  • spodbuja razvoj na področju ljubiteljskih (društvenih) kulturnih dejavnosti in množične kulturne dejavnosti v MOK;
  • ima zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za opravljanje svoje dejavnosti;
 • bodo prijavljene programe izvedli v letu 2019 na območju MOK;
 • bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
 • bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program sofinanciran s strani MOK;
 • so izvedli oz. priredili v zadnjih 5 letih delovanja v okviru izvajanja svojega programa najmanj 20 kulturnih dogodkov;
 • tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe na področju B., ne morejo kandidirati na področjih C. in D.

b) za področje C. in D.:

 • s svojimi projekti se lahko prijavijo pravne osebe zasebnega prava (tudi kulturna društva) in samozaposleni v kulturi;
 • so registrirana za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju javnega razpisa (dokazilo: potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi);
 • prijavitelji morajo prijavljene programe oz. projekte v letu 2019 izvesti na območju MOK;
 • bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
 • bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program ali projekt sofinanciran s strani MOK;
 • so izvedli oz. priredili v zadnjem letu delovanja na območju MOK najmanj 3 kulturne dogodke;
 • tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe ali projekte na področju C. ali D., ne morejo kandidirati na področjih A. in B.

c) za področje E.:

 • se lahko prijavijo kulturna društva, samozaposleni v kulturi in mikro družbe, v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah;
 • so registrirana za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju javnega razpisa (dokazilo: potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi);
 • prijavitelji morajo imeti svoj sedež na območju MOK najmanj dve (2) leti, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj;
 • bodo prijavljene projekte izvedli v letu 2019 na območju MOK;
 • bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
 • bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je projekt sofinanciran s strani MOK.

d) za vsa področja:

 • V primeru, da je bil prijavitelj v letu 2018 pogodbena stranka Mestne občine Koper mora imeti izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Mestne občine Koper (podpisana izjava prijavitelja).

 

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in za spomeniško varstvene akcije.

 

Prijavitelj se s svojim programom oz. projektom za leto 2019 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2019 in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oz. večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2019 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2019.

 

V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih postopkov ter s sklepom zavržene.

 

4. MERILA IN KRITERJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Za kvalitetno presojo prispelih prijav na razpis bodo upoštevani naslednji kriteriji:

 • kakovost, inovativnost in zasnova programa oz. projekta:
  • za izvedbo programa oz. projekta obstaja izdelan časovni načrt z lokacijo
  • dostopnost programa oz. projekta
  • obrazložitev in utemeljitev programa oz. projekta
 • število realiziranih predstav, razstav, koncertov, … na leto (velja za področje A., B., C. in D.);
 • število izdanih knjig, brošur in drugih publikacij oz. izdanih številk revij v zadnjih dveh letih (velja za področje E – kulturna društva in samozaposleni v kulturi);
 • najmanj tri knjige izdane v letu 2018 z 200 izvodi vsaka, (velja za področje E – mikro družbe);
 • reference prijavitelja in reference sodelujočih partnerjev (število kritik, nagrad,…) oz. prepoznavnost preteklih projektov oz. programov prijavitelja v slovenskem kulturnem in mednarodnem prostoru;
 • realno in natančno prikazana finančna konstrukcija programa oz. projekta;
 • čas delovanja prijavitelja (število let delovanja prijavitelja);
 • število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pripravo programa oz. projekta;
 • predstavitev programa delovanja v okviru kulturnega programa Mestne občine Koper (velja za področje A in B).

 

Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju zgoraj navedenih kriterijev, dodeljena določena sredstva.

 

Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena takoj, ko bo to ugotovljeno.

 

5. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV

 Višina razpisanih sredstev bo določena z Odlokom o proračunu Mestne občine Koper za leto 2019.

 

6. ROK IZVEDBE

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 

7. DOKUMENTI POTREBNI ZA VELJAVNOST PRIJAVE

Za pravilnost prijave programa oz. projekta mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:

 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1Podatki o prijavitelju programa ali projekta
 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih podatkih
 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – Prijava programa ali projekta
 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-7 – Izjava družbe (samo za področje E – mikro družbe)

 

Prijavitelj k vlogi ne potrebuje priložiti obrazcev številka 4, 5 in 6.

 

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.

 

V kolikor prijavitelj prijavlja več programov – projektov oziroma področij, mora za vsak posamični program oz. projekt izpolniti ločen obrazec OBR-3. Ostale obrazce (OBR-1 in OBR-2) pa izpolne samo enkrat. Vse izpolnjene obrazce naj prijavitelj dostavi v eni kuverti.

 

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

 

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni na dokazila o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za pravilno.

 

Vsi fotokopirani dokumenti morajo biti opremljeni na način: »kopija je enaka originalu, jamči:« sledi podpis odgovorne osebe oz. zakonitega zastopnika, žig ter datum.

 

Spodaj navedeni dokumenti so obvezna sestavina prijave na razpis:

I. akt o ustanovitvi oz. statut društva – priložijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oz. delujejo že dalj časa in so imeli spremembe od zadnje prijave na razpis.

Dokazilo: Akt o ustanovitvi pravne osebe oz. statut društva.

 

II. fotokopija razvida pri Ministrstvu za kulturo in potrdilo o stalnem prebivališču (ali kopija veljavnega osebnega dokumenta – osebna izkaznica, potni list) v kolikor je prijavitelj fizična oseba, ki ima status samozaposlenega v kulturi in deluje na področju Mestne občine Koper.

Dokazilo: fotokopija

 

III. pisna izjava založnika o vključitvi predlagane izdaje v založniški program

(velja samo za področje E.).

Dokazilo: pisna izjava

 

Prijavitelj programa oz. projekta mora v obrazcu OBR-3 Prijava programa oz. projekta obvezno navesti terminski plan, t.j. časovni potek programa oz. projekta z navedbo planiranih aktivnosti. V primeru odobritve programa oz. projekta je prijavitelj morebitna odstopanja od načrtovanega plana in obrazložitve zanje dolžan pisno sporočiti na naslov Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.

 

Kakršnekoli druge spremembe v zvezi z izvajanjem sofinanciranja programa oz. projekta lahko prijavitelj javi pisno na zgornji naslov ali na zgoraj navedeno elektronsko pošto.

 

Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo posredovati na zgoraj naveden naslov vmesno poročilo. Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno poročilo posredovano najkasneje do 22.11.2019. Obvezno pa mora prijavitelj ob končnem poročilu priložiti dodatna gradiva (letake, časopisne članke, nosilce podatkov, razne materiale, ipd.) kot dokazilo o realiziranem programu oz. projektu. Navedena gradiva so obvezna priloga končnega poročila. Rok za oddajo končnega poročila o sofinanciranju programa oz. projekta s področja kulturnih dejavnosti za leto 2019 je 29.2.2020.

Vmesno in končno poročilo lahko prijavitelj odda tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom odgovorne osebe) na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.

 

V kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je nepopolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi bo taka vloga zavržena.

 

8. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovojnici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico (OBR-8).

 

Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 18. februarja 2019 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

 

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.

 

Nepravočasne prijave in ne popolne dopolnitve ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.

 

9. OBRAVNAVA PRIJAV IN IZID RAZPISA

Prijavljen program / projekt lahko komisija prerazporedi na drugo področje kulturne dejavnosti glede na vsebino prijave in razpisana sredstva oz. na drug razpis.

 

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo razpisa.

 

Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

 

10. DVIG RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

 

Informacije kot so npr. kraj oddaje prijave in podobno v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, telefon 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.

 

Župan

Aleš Bržan

 

Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in drugih društev in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper za leto 2019

Na podlagi sklepa Župana, št. 139-1/2019 z dne 15.1.2019, Mestna občina Koper objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VETERANSKIH ORGANIZACIJ IN DRUGIH DRUŠTEV IN ZDRUŽENJ, KI NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2019
(v nadaljevanju: razpis)

 

 1. CILJI JAVNEGA RAZPISA

Cilji razpisa so:

 • spodbujanje ustvarjalnosti;
 • podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni razvoj Mestne občine Koper (v nadaljevanju: MOK);
 • povečanje raznolikosti dogodkov in dostopnosti raznih vsebin.

 

2. RAZPISNA PODROČJA IN SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE

MOK bo sofinancirala:

A. programe veteranskih organizacij;
B. programe drugih društev in združenj, ki niso predmet drugih razpisov Mestne občine Koper.

 

Za sofinanciranje programov se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje razpisa:

 • se lahko prijavijo s svojimi programi:
  • društva
  • zveze društev
  • zavodi (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti)
  • drugi subjekti,
 • prijavitelji morajo biti registrirani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju javnega razpisa (dokazilo: kopija veljavnega statuta – priložijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oz. delujejo že dalj časa in so imeli določene spremembe);
 • imajo svoj sedež na območju MOK najmanj dve (2) leti, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj. Izjemoma najmanj eno (1) leto za tiste prijavitelje, ki so v zadnjem dvoletnem obdobju dosegli izjemne in vidne, dokazljive uspehe na svojem področju delovanja (priznanja na nivoju države in/ali EU);
 • nosilci programa imajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje in reference na področju, ki ga prijavljajo;
 • bodo prijavljene programe izvedli v letu 2019 na območju MOK;
 • prijavljeni program mora omogočati vključevanje članov oziroma uporabnikov in Mestne občine Koper;
 • bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
 • bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program sofinanciran s strani MOK.

 

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije.

 

Prijavitelj se s svojim programom za leto 2019 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2019 in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oz. večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2019 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2019.

 

V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih postopkov ter s sklepom zavržene.

 

3. MERILA IN KRITERJI ZA DODELITEV SREDSTEV

 Za kvalitetno presojo prispelih prijav na razpis bodo upoštevani naslednji kriterijev:

 • kakovost, inovativnost in zasnova programa:
  • za izvedbo programa obstaja izdelan časovni načrt z lokacijo
  • dostopnost programa
  • obrazložitev in utemeljitev programa;
 • reference prijavitelja oz. prepoznavnost preteklih programov prijavitelja v slovenskem prostoru;
 • realno prikazana finančna konstrukcija programa;
 • čas delovanja prijavitelja (število let delovanja prijavitelja);
 • število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pripravo programa.

 

Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju zgoraj navedenih kriterijev, dodeljena določena sredstva.

 

MOK bo posamezne programe sofinancirala največ do višine pričakovanih sredstev in glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

 

Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena takoj, ko bo to ugotovljeno.

 

4. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV

Višina razpisanih sredstev bo določena z Odlokom o proračunu Mestne občine Koper za leto 2019.

 

5. ROK IZVEDBE

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 

6. DOKUMENTI POTREBNI ZA VELJAVNOST PRIJAVE

 

Za pravilnost prijave programa mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:

 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1Podatki o prijavitelju programa
 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih podatkih
 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – Prijava programa

 

Prijavitelj k vlogi ne potrebuje priložiti obrazcev številka 4, 5 in 6.

 

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.

 

V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec OBR-3. Ostale obrazce (OBR-1 in OBR-2) pa izpolne samo enkrat. Vse izpolnjene obrazce naj prijavitelj dostavi v eni kuverti.

 

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

 

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni na dokazila o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za pravilno.

 

Vsi fotokopirani dokumenti morajo biti opremljeni na način: »kopija je enaka originalu, jamči:« sledi podpis odgovorne osebe oz. zakonitega zastopnika, žig ter datum.

 

Spodaj navedeni dokumenti so obvezna sestavina prijave na razpis:

I. akt o ustanovitvi oz. statut društva – priložijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oz. delujejo že dalj časa in so imeli spremembe od zadnje prijave na razpis.

Dokazilo: Akt o ustanovitvi pravne osebe oz. statut društva.

 

Prijavitelj programa mora v obrazcu OBR-3 Prijava programa obvezno navesti terminski plan, t.j. časovni potek programa z navedbo planiranih aktivnosti. V primeru odobritve programa je prijavitelj morebitna odstopanja od načrtovanega plana in obrazložitve zanje dolžan pisno sporočiti na naslov Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.

 

Kakršnekoli druge spremembe v zvezi z izvajanjem sofinanciranja programa oz. projekta lahko prijavitelj javi pisno na zgornji naslov ali na zgoraj navedeno elektronsko pošto.

 

Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo posredovati na zgoraj naveden naslov vmesno poročilo. Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno poročilo posredovano najkasneje do 22.11.2019. Obvezno pa mora prijavitelj ob končnem poročilu priložiti dodatna gradiva (letake, časopisne članke, nosilce podatkov, razne materiale, ipd.) kot dokazilo o realiziranem programu. Navedena gradiva so obvezna priloga končnega poročila. Rok za oddajo končnega poročila o sofinanciranju programa za leto 2019 je 29.2.2020.

 

Vmesno in končno poročilo lahko prijavitelj odda tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom odgovorne osebe) na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.

 

V kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je nepopolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi bo taka vloga zavržena.

 

7. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovojnici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico (OBR-7).

 

Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 18. februarja 2019 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

 

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.

 

Nepopolne in nepravočasne prijave in dopolnitve ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.

 

8. OBRAVNAVA PRIJAV IN IZID RAZPISA

 

Prijavljen program lahko komisija prerazporedi na drug razpis glede na vsebino prijave in razpisana sredstva.

 

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo razpisa.

 

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

 

9. DVIG RAZPISNE DOKUMENTACIJE

 

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

 

Pojasnila o vsebini dokumentacije prijave smejo prijavitelji zahtevati izključno v pisni obliki od Urada za družbene dejavnosti in razvoj MOK in sicer do pet dni pred potekom roka za predložitev prijav.

 

Informacije kot so npr. kraj oddaje prijave in podobno v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, telefon 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.

 

Župan

Aleš Bržan

 

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino v Mestni občini Koper za leto 2019

Na podlagi sklepa Župana, št. 410-27/2019 z dne 15.1.2019, Mestna občina Koper objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA OTROKE IN MLADINO V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2019
(v nadaljevanju: razpis)

 

 1. CILJI JAVNEGA RAZPISA

Cilji razpisa so:

 • spodbujanje ustvarjalnosti;
 • podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki jih ne izvajajo javni zavodi in so pomembni za splošni razvoj otrok in mladine;
 • podpiranje izvajanja kakovostnih projektov, ki predstavljajo posamično aktivnost izvajalcev, ki so pomembni za splošni razvoj otrok in mladine;
 • povečanje raznolikosti programov in projektov za otroke in mladino.

 

2. RAZPISNA PODROČJA IN SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE NA POSAMEZNIH PODROČJIH

 

a) Mestna občina Koper (v nadaljevanju: MOK) bo sofinancirala programe/projekte z naslednjih področij dejavnosti:

 

A. programe in projekte za otroke (do 14 let starosti), ki so namenjeni:

 • dvigu kakovosti življenja in kakovostnemu preživljanju prostega časa otrok;
 • zadovoljevanju interesov otrok;
 • spodbujanju in razvijanju ustvarjalnega dela;
 • spodbujanju in razvijanju neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
 • dejavnostim med šolskimi počitnicami;
 • posamičnim dejavnostim, ki se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte;
 • razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in društvi, ki delajo na področju dela z otroki v Mestni občini Koper;
 • prireditve, namenjene otrokom, izvedene v okviru širšega programa prijavitelja;
 • vključevanje otrok z manj priložnostmi in/ali težavami v odraščanju;
 • zmanjševanje diskriminacije in socialne izključenosti otrok.

 

B. programe in projekte za mladino (od starosti 15 do 29 let).

 • izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo;
 • spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje interesov mladih;
 • aktivno preživljanje prostega časa;
 • spodbujanje in razvijanje ustvarjalnega dela;
 • spodbujanje prostovoljnega dela;
 • dejavnosti med šolskimi oziroma študijskimi počitnicami;
 • zmanjševanje diskriminacije in socialne izključenosti mladih;
 • preprečevanje nasilja med mladimi in nad mladimi;
 • spodbujanje in razvijanje neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
 • osveščanje in sprejemanje drugačnosti;
 • informiranost mladih in zmanjšanje odliva intelektualnega potenciala iz Mestne občine Koper;
 • mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi;
 • spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih;
 • izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so pomembne za razvoj vzgoje in izobraževanja;
 • razvoj interesnih oblik združevanja mladih;
 • posamične dejavnosti, ki se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte;
 • prireditve, namenjene mladim, izvedene v okviru širšega programa prijavitelja;
 • vključevanje mladih z manj priložnostmi in/ali težavami v odraščanju.

 

Predmet sofinanciranja ne bodo programi oz. projekti izvajalcev s področja kulture, športa, turizma, socialnega varstva, zdravstva in preventivni programi, ki so predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper, kot tudi ne aktivnosti komercialnega značaja ter organizacija izletov in letovanj.

 

Predmet sofinanciranja po tem razpisu tudi niso posamične prireditve, ki so kot enodnevni ali večdnevni javni dogodek namenjene širši javnosti in so kot take predmet javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za tekoče leto.

 

b) Za sofinanciranje programov/projektov se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje razpisa:

a) za področje A.:

 • društva in njihove zveze, mladinski sveti, ustanove, zavodi in ostale nevladne organizacije, ki so registrirani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju razpisa (dokazilo: kopija veljavnega statuta – priložijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oz. delujejo že dalj časa in so imeli določene spremembe);
 • imajo sedež v MOK oziroma imajo v aktu o ustanovitvi (statut, …) določeno (dislocirano, območno,…) enoto na območju MOK;
 • izvajajo programe in projekte za otroke najmanj eno (1) leto, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj, na območju in za uporabnike MOK;
 • niso redno financirani iz sredstev proračuna MOK;
 • da se program izvaja izven rednih šolskih programov;
 • da je vsebina prijavljenega programa skladna s predmetom razpisa;
 • da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
 • bodo prijavljene programe izvedli v letu 2019 na območju MOK;
 • bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
 • bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program oz. projekt sofinanciran s strani MOK;
 • posamezni prijavitelj lahko prijavi programe oz. projekte samo za otroke ALI za mladino.

b) za področje B.:

 • društva in njihove zveze, mladinski sveti, ustanove, zavodi in ostale nevladne organizacije, ki so registrirani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju razpisa (dokazilo: kopija veljavnega statuta – priložijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oz. delujejo že dalj časa in so imeli določene spremembe);
 • imajo sedež v MOK oziroma imajo v aktu o ustanovitvi (statut, …) določeno (dislocirano, območno,…) enoto na območju MOK;
 • izvajajo programe in projekte za mladino najmanj eno (1) leto, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj, na območju in za uporabnike MOK;
 • niso redno financirani iz sredstev proračuna MOK;
 • da se program izvaja izven rednih šolskih oz. študijskih programov;
 • da je vsebina prijavljenega programa skladna s predmetom razpisa;
 • da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
 • bodo prijavljene programe izvedli v letu 2019 na območju MOK;
 • bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
 • bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program oz. projekt sofinanciran s strani MOK;
 • posamezni prijavitelj lahko prijavi programe oz. projekte samo za otroke ALI za mladino.

 

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije.

 

Prijavitelj se s svojim programom oz. projektom za leto 2019 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2019 in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oz. večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2019 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2019.

 

V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih postopkov ter s sklepom zavržene.

 

 3. MERILA IN KRITERJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Za kvalitetno presojo prispelih prijav na razpis bodo upoštevani naslednji kriteriji:

 • kakovost, inovativnost in zasnova programa oz. projekta:
  • za izvedbo programa oz. projekta obstaja izdelan časovni načrt z lokacijo
  • dostopnost programa oz. projekta
  • obrazložitev in utemeljitev programa oz. projekta;
 • reference prijavitelja in reference sodelujočih partnerjev oz. prepoznavnost preteklih projektov oz. programov prijavitelja v slovenskem prostoru;
 • realno prikazana finančna konstrukcija programa oz. projekta;
 • čas delovanja prijavitelja (število let delovanja prijavitelja);
 • število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pripravo programa oz. projekta;
 • sodelovanje mladih pri načrtovanju in izvedbi programov oz. projektov (samo za področje B);
 • sodelovanje in povezovanje z drugimi akterji na področju mladine (samo za področje B);
 • zagotovljene ustrezne prostorske pogoje za realizacijo načrtovanega/ih programa/ov.

 

Na področju B bodo bili prednostno obravnavani prijavitelji:

 • ki bodo zagotavljali ustrezne prostorske pogoje za izvajanje programov / projektov, torej najmanj 150 m2 uporabnih in servisnih prostorov (OBR 7a – Izjava o lastništvu objekta ALI OBR 7b – Soglasje lastnika ali upravljalca objekta);
 • ki bodo prijavi priložili vsaj tri izjave oseb mlajših od 30 let o sodelovanju v programski / projektni skupini (OBR 8 – Izjava osebe o sodelovanju v programski / projektni skupini);
 • ki bodo program izvajali v sodelovanju s Centrom mladih Koper.

 

Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju zgoraj navedenih kriterijev, dodeljena določena sredstva.

 

MOK bo posamezne programe oz. projekte sofinancirala največ do višine pričakovanih sredstev in glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena takoj, ko bo to ugotovljeno.

 

4. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV

Višina razpisanih sredstev bo določena z Odlokom o proračunu Mestne občine Koper za leto 2019.

 

5. ROK IZVEDBE

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 

6. DOKUMENTI POTREBNI ZA VELJAVNOST PRIJAVE

Za pravilnost prijave programa oz. projekta mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:

 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1Podatki o prijavitelju programa ali projekta
 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih podatkih
 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – Prijava programa ali projekta
 • podpisan in žigosan OBR-7a – Izjava o lastništvu objekta – v primeru, da se program / projekt izvaja v lastnih prostorih (samo za področje B)
 • podpisan in žigosan OBR-7b – Soglasje lastnika ali upravljalca objekta – v primeru, da se program / projekt izvaja v drugih prostorih (samo za področje B)
 • podpisan in žigosan OBR-8 – Izjava osebe o sodelovanju v programski / projektni skupini (samo za področje B).
 • podpisan in žigosan OBR-9 – Izjava o partnerstvu (samo za področje B).

 

Prijavitelj k vlogi ne potrebuje priložiti obrazcev številka 4, 5 in 6.

 

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.

 

V kolikor prijavitelj prijavlja več programov oz. projektov za različno področje (otroci ali mladina), mora za vsak posamični program oz. projekt izpolniti ločen obrazec:

 • OBR-3 ter na njem označiti za katero področje gre,
 • OBR-7a ali 7b (samo za področje B),
 • OBR-8 (samo za področje B) in
 • OBR-9 (samo za področje B).

Ostale obrazce (OBR-1 in OBR-2) pa izpolne samo enkrat.

 

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

 

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni na dokazila o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za pravilno.

 

Vsi fotokopirani dokumenti morajo biti opremljeni na način: »kopija je enaka originalu, jamči:« sledi podpis odgovorne osebe oz. zakonitega zastopnika, žig ter datum.

 

Spodaj navedeni dokumenti so obvezna sestavina prijave na razpis:

 

I. akt o ustanovitvi oz. statut društva – priložijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oz. delujejo že dalj časa in so imeli spremembe od zadnje prijave na razpis.

Dokazilo: Akt o ustanovitvi pravne osebe oz. statut društva.

 

II. poročilo o izvajanju programov/projektov za otroke na območju in za uporabnike MOK za leto 2018

Dokazilo: Poročilo o izvajanju programov/projektov za otroke za leto 2018.

 

Prijavitelj programa oz. projekta mora v obrazcu OBR-3 Prijava programa oz. projekta obvezno navesti terminski plan, t.j. časovni potek programa oz. projekta z navedbo planiranih aktivnosti. V primeru odobritve programa oz. projekta je prijavitelj morebitna odstopanja od načrtovanega plana in obrazložitve zanje dolžan pisno sporočiti na naslov Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti ingrid.kozlovic@koper.si.

 

Kakršnekoli druge spremembe v zvezi z izvajanjem sofinanciranja programa oz. projekta lahko prijavitelj javi pisno na zgornji naslov ali na zgoraj navedeno elektronsko pošto.

 

Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo posredovati na zgoraj naveden naslov vmesno poročilo. Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno poročilo posredovano najkasneje do 22.11.2019. Obvezno pa mora prijavitelj ob vmesnem in končnem poročilu priložiti dodatna gradiva (letake, časopisne članke, nosilce podatkov, razne materiale, ipd.) kot dokazilo o realiziranem programu oz. projektu. Navedena gradiva so obvezna priloga vmesnega in končnega poročila. Rok za oddajo končnega poročila o sofinanciranju programa oz. projekta za leto 2019 je 29.2.2020.

 

Vmesno in končno poročilo lahko prijavitelj odda tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom odgovorne osebe) na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.

 

V kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je nepopolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi bo taka vloga zavržena.

 

7. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovojnici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico (OBR-10).

 

Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 18. februarja 2019 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

 

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.

 

Nepravočasne in nepravilno označene prijave ne bodo obravnavane.

 

8. OBRAVNAVA PRIJAV IN IZID RAZPISA

Prijavljen program / projekt lahko komisija prerazporedi na drugo področje glede na vsebino prijave in razpisana sredstva oz. na drug razpis.

 

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo razpisa.

 

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

 

9. DVIG RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

 

Informacije kot so npr. kraj oddaje prijave in podobno v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, telefon 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.

 

 

Župan

Aleš Bržan

 

 

 

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2018

Na podlagi sklepa Župana, št. 122-1/2018 z dne 4.1.2018, Mestna občina Koper objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA

V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2018

I. PREDMET IN CILJ JAVNEGA RAZPISA je sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2018, ki jih izvajajo društva, ustanove in zavodi.

a) Programi društev, in sicer:

–       programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;

–       programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom;

–       programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam;

–       programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti.

b) Programi za delo z zasvojenimi, in sicer:

–       programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija);

–       preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju zasvojenosti.

c) Preventivni programi, in sicer:

–       programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov;

–       preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov;

–       preventivni programi za preprečevanje nasilja v družinah;

–       programi usposabljanja prostovoljcev za pomoč ogroženim posameznikom in družinam.

Predmet sofinanciranja ne bodo programi, ki sodijo v redno dejavnost zavodov, organizacija počitnic, izletov, taborov in letovanj, programi stanovanjskih skupin, katerim občina plačuje stroške namestitve uporabnikov v skladu s predpisi socialnega varstva ter programi, ki so predmet drugih javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2018.

II. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU

Na javni razpis se lahko prijavijo za sofinanciranje programov socialnega varstva

–       pod točko a – društva in ustanove,

–       pod točko b in c – društva, ustanove in zavodi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
 2. program izvajajo za uporabnike iz Mestne občine Koper;
 3. so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva, humanitarno dejavnost ali dejavnost, ki je predmet razpisa, opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
 4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
 5. imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa;
 6. imajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje oz. reference na področju, za katero se prijavljajo;
 7. imajo predvideno sofinanciranje programa s strani drugih sofinancerjev, najmanj v višini 50% vrednosti celotnega programa.

Prijavitelj se s svojim programom za leto 2018 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2018, in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oz. večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za leto 2018 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2018.

III. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

Za ocenjevanje posameznih programov bodo uporabljena naslednja merila:

1. Kvaliteta in realnost predloženega programa:

–       program ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov;

–       uporabniki programa so jasno opredeljeni;

–       metode in način dela v programu so jasno opredeljeni;

–       program ima zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa.

2. Sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu:

–       uporabniki aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi programa;

–       izvajalci programa so tudi prostovoljci.

3. Finančna konstrukcija programa:

–       program ima pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.

4. Dosedanje delo oz. reference:

–       izkušnje oz. reference prijavitelja na področju, za katero se prijavlja.

Programi bodo ocenjeni v skladu z merili, ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih prijavljenih programov.

IV. OKVIRNA VIŠINA razpisanih sredstev za leto 2018 je največ do 66.400,00 EUR.

V. ROK IZVEDBE

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

VI. VSEBINA PRIJAVE

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2018, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, navedenimi v obrazcu prijave.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav. V kolikor prijav v določenem roku ne bodo dopolnili, le – te ne bodo obravnavane.

VII. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE

Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 2. februarja 2018 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva za leto 2018, št. 122-1/2018«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.

VIII. IZID JAVNEGA RAZPISA

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 45 dni od roka za oddajo prijav.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2018, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

XI. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper (pritličje desno), vsak dan v času uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si .

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, telefon št. 05 6646 256.

Številka: 122-1/2018                                                                                     ŽUPAN

Koper, 4. januar 2018                                                                               Boris Popovič

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje promocije športnih društev in klubov Mestne občine Koper v letu 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju promocije športnih društev in klubov Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 20/13) in Sklepa župana št. 671-2/2018 z dne 4.1.2018 Mestna občina Koper objavlja

                                                                                                              JAVNI RAZPIS

                                                                        ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN KLUBOV 

                                                                                              MESTNE OBČINE KOPER V LETU 2018

 

Predmet razpisa je sofinanciranje promocije društev in klubov na področju športa v Mestni občini Koper za leto 2018.

 

 1. 1.      Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov:

–          registrirana športna društva in klubi,

–          zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oz. športne panoge s sedežem v Mestni občini Koper,

–          ki so bili izbrani za sofinanciranje športnih programov v MOK za leto preteklo leto.

 1. 2.      Kot pogoj za izbor za sofinanciranje morajo prijavitelji zbrati najmanj 70 točk skladno s spodnjimi kriteriji:
KRITERIJI

točke

1. finančno ovrednotena izvedba programa, ki izhaja iz finančnega načrta izvedbe (pri čemer se za finančni načrt šteje zaključno finančno poročilo za preteklo leto v skladu z veljavnimi predpisi v RS)

–          Od 100.000€ do 499.000€

–          od 500.000 do 1.000.000€

–          nad 1.000.000€

 (prijavitelj prejme 20 ali 30 ali 50 točk)

do 50

20

30

50

2. tradicija (leta neprekinjenega delovanja in tekmovanja prijavitelja)

–          od 5 do 10 let

–          nad 10 let

 (prijavitelj prejme 10 ali 20 točk)

do 20

10

20

3. medijska odmevnost (povprečno število obiskovalce na tekmah enega izmed ligaških oziroma drugih tekmovanj na letni ravni)

–          od 50 do 150

–          nad 150 do 500

–          nad 500

 (prijavitelj prejme 10 ali 20 ali 30 točk)

do 30

10

20

30

SKUPAJ

100

 1. MERILA JAVNEGA RAZPISA ZA DOLOČITEV VIŠINE SOFINANCIRANJA

Za določitev višine sofinanciranja bodo uporabljena spodaj navedena merila. Pri tem izrecno opozarjamo, da je možno pri merilih dobiti samo opredeljeno število točk za posamezno pod merilo in ne sorazmerno manj (v kolikor prijavitelj izpolnjuje navedeno merilo dobi število točk v celoti oz. seštevek upravičenih točk, v kolikor ga ne, pa 0 točk).

 

MERILA

točke

1. množičnost na lokalni ravni (število registriranih tekmoval/k/cev športne panoge prijavitelja v MOK, ločeno M/Ž)

–          od 1 do 99

–          od 100 do 299

–          300 in več

 (prijavitelj prejme 10 ali 20 ali 40 točk)

do 40

10

20

40

2. razširjenost športne panoge na lokalni ravni (število klubov  oziroma društev športne panoge prijavitelja v MOK ločeno M/Ž)

–          od 1 do 3

–          4 in več

 (prijavitelj prejme 30 ali 10 točk)

do 30

10

30

3. razširjenost športne panoge na mednarodni ravni (število vključenih držav v mednarodne panožne zveze)

–          od 1 do 49

–          od 50 do 99

–          100 in več

 (prijavitelj prejme 30 ali 20 ali 10 točk)

do 30

10

20

30

SKUPAJ

100

Na podlagi vrednotenja po merilih javnega razpisa (zgornja tabela) se prijavitelju izračuna skupno število točk. Vrednost točke se izračuna tako, da se razpoložljiva proračunska sredstva delijo z vsoto točk, ki so jih prejeli vsi prijavitelji, ki so bili izbrani za sofinanciranje promocije športnih društev in klubov.

Višina sofinanciranja se določi na podlagi zmnožka števila točk in vrednosti točke.

 1. 4.      Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje športnih programov iz druge točke za leto 2018 je največ do 350.000 EUR.

 

 1. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena za leto 2018 skladno s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
 1. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v določenem roku ne dopolni, se zavržejo.

 

 1. Rok predložitve prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do torka, 3. aprila 2018 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj-prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje promocije športnih društev in klubov  Mestne občine Koper za leto 2018, št.:671-2/2018«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

 1. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni predvidoma v 45. dneh po zaključku razpisa.

 

 1. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani  lahko dobijo na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper (tel.: 05/6646-239).

                                                                                                                  Mestna občina Koper  

                                                                                                                              Župan

                                                                                                                       Boris Popovič

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino v Mestni občini Koper 2018

Na podlagi sklepa Župana, št. 410-1/2018 z dne 4.1.2018, Mestna občina Koper objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE

PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA OTROKE IN MLADINO

V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2018

(v nadaljevanju: razpis)

 

 

 1. CILJI JAVNEGA RAZPISA

Cilji razpisa so:

–          spodbujanje ustvarjalnosti;

–          podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki jih ne izvajajo javni zavodi in so pomembni za splošni razvoj otrok in mladine;

–          podpiranje izvajanja kakovostnih projektov, ki predstavljajo posamično aktivnost izvajalcev, ki so pomembni za splošni razvoj otrok in mladine;

–          povečanje raznolikosti programov in projektov za otroke in mladino.

 1. RAZPISNA PODROČJA IN SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE NA POSAMEZNIH PODROČJIH

 

a)      Mestna občina Koper (v nadaljevanju: MOK) bo sofinancirala programe/projekte z naslednjih področij dejavnosti:

 1. programe in projekte za otroke (do 14 let starosti), ki so namenjeni:
 • dvigu kakovosti življenja in kakovostnemu preživljanju prostega časa otrok;
 • zadovoljevanju interesov otrok;
 • spodbujanju in razvijanju ustvarjalnega dela;
 • spodbujanju in razvijanju neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
 • dejavnostim med šolskimi počitnicami;
 • posamičnim dejavnostim, ki se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte;
 • razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in društvi, ki delajo na področju dela z otroki v Mestni občini Koper;
 • prireditve, namenjene otrokom, izvedene v okviru širšega programa prijavitelja;
 • vključevanje otrok z manj priložnostmi in/ali težavami v odraščanju;
 • zmanjševanje diskriminacije in socialne izključenosti otrok.
 1. programe in projekte za mladino (od starosti 15 do 29 let).
 • izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo;
 • spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje interesov mladih;
 • aktivno preživljanje prostega časa;
 • spodbujanje in razvijanje ustvarjalnega dela;
 • spodbujanje prostovoljnega dela;
 • dejavnosti med šolskimi oziroma študijskimi počitnicami;
 • zmanjševanje diskriminacije in socialne izključenosti mladih;
 • preprečevanje nasilja med mladimi in nad mladimi;
 • spodbujanje in razvijanje neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
 • osveščanje in sprejemanje drugačnosti;
 • informiranost mladih in zmanjšanje odliva intelektualnega potenciala iz Mestne občine Koper;
 • mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi;
 • spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih;
 • izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so pomembne za razvoj vzgoje in izobraževanja;
 • razvoj interesnih oblik združevanja mladih;
 • posamične dejavnosti, ki se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte;
 • prireditve, namenjene mladim, izvedene v okviru širšega programa prijavitelja;
 • vključevanje mladih z manj priložnostmi in/ali težavami v odraščanju.

Predmet sofinanciranja ne bodo programi oz. projekti izvajalcev s področja kulture, športa, turizma, socialnega varstva, zdravstva in preventivni programi, ki so predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper, kot tudi ne aktivnosti komercialnega značaja ter organizacija izletov in letovanj.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu tudi niso posamične prireditve, ki so kot enodnevni ali večdnevni javni dogodek namenjene širši javnosti in so kot take predmet javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za tekoče leto.

b)      Za sofinanciranje programov/projektov se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje razpisa:

a)         za področje A.:

–          društva in njihove zveze, mladinski sveti, ustanove, zavodi in ostale nevladne organizacije, ki so registrirani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju razpisa (dokazilo: kopija veljavnega statuta – priložijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oz. delujejo že dalj časa in so imeli določene spremembe);

–          imajo sedež v MOK oziroma imajo v aktu o ustanovitvi (statut, …) določeno (dislocirano, območno,…) enoto na območju MOK;

–          izvajajo programe in projekte za otroke najmanj eno (1) leto, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj, na območju in za uporabnike MOK;

–          niso redno financirani iz sredstev proračuna MOK;

–          da se program izvaja izven rednih šolskih programov;

–          da je vsebina prijavljenega programa skladna s predmetom razpisa;

–          da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;

–          bodo prijavljene programe izvedli v letu 2018 na območju MOK;

–          bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

–          bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program oz. projekt sofinanciran s strani MOK;

–          posamezni prijavitelj lahko prijavi programe oz. projekte samo za otroke ALI za mladino.

b)        za področje B.:

–          društva in njihove zveze, mladinski sveti, ustanove, zavodi in ostale nevladne organizacije, ki so registrirani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju razpisa (dokazilo: kopija veljavnega statuta – priložijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oz. delujejo že dalj časa in so imeli določene spremembe);

–          imajo sedež v MOK oziroma imajo v aktu o ustanovitvi (statut, …) določeno (dislocirano, območno,…) enoto na območju MOK;

–          izvajajo programe in projekte za mladino, ter so ustanovljeni najkasneje na dan objave tega razpisa, na območju in za uporabnike MOK;

–          niso redno financirani iz sredstev proračuna MOK;

–          da se program izvaja izven rednih šolskih oz. študijskih programov;

–          da je vsebina prijavljenega programa skladna s predmetom razpisa;

–          da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;

–          bodo prijavljene programe izvedli v letu 2018 na območju MOK;

–          bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

–          bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program oz. projekt sofinanciran s strani MOK;

–          posamezni prijavitelj lahko prijavi programe oz. projekte samo za otroke ALI za mladino.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije.

Prijavitelj se s svojim programom oz. projektom za leto 2018 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2018 in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oz. večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2018 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2018.

V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih postopkov ter s sklepom zavržene.

 

 3.      MERILA IN KRITERJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Za kvalitetno presojo prispelih prijav na razpis bodo upoštevani naslednji kriteriji:

 • kakovost, inovativnost in zasnova programa oz. projekta:
  • za izvedbo programa oz. projekta obstaja izdelan časovni načrt z lokacijo
  • dostopnost programa oz. projekta
  • obrazložitev in utemeljitev programa oz. projekta;
  • reference prijavitelja in reference sodelujočih partnerjev oz. prepoznavnost preteklih projektov oz. programov prijavitelja v slovenskem prostoru;
  • realno prikazana finančna konstrukcija programa oz. projekta;
  • čas delovanja prijavitelja (število let delovanja prijavitelja);
  • število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pripravo programa oz. projekta;
  • sodelovanje mladih pri načrtovanju in izvedbi programov oz. projektov (samo za področje B);
  • sodelovanje in povezovanje z drugimi akterji na področju mladine (samo za področje B);
  • zagotovljene ustrezne prostorske pogoje za realizacijo načrtovanega/ih programa/ov.

Na področju B bodo bili prednostno obravnavani prijavitelji:

–          ki bodo zagotavljali ustrezne prostorske pogoje za izvajanje programov / projektov, torej najmanj 150 m2 uporabnih in servisnih prostorov (OBR 7a – Izjava o lastništvu objekta ALI OBR 7b – Soglasje lastnika ali upravljalca objekta);

–          ki bodo prijavi priložili vsaj tri izjave oseb mlajših od 30 let o sodelovanju v programski / projektni skupini (OBR 8 – Izjava osebe o sodelovanju v programski / projektni skupini);

–          ki bodo program izvajali v sodelovanju s Centrom mladih Koper.

Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju zgoraj navedenih kriterijev, dodeljena določena sredstva.

MOK bo posamezne programe oz. projekte sofinancirala največ do višine pričakovanih sredstev in glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena takoj, ko bo to ugotovljeno.

 1.  VIŠINA SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV

Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino v Mestni občini Koper v letu 2018 je opredeljena s proračunom za leto 2018, in sicer največ do 109.400,00 €, na naslednjih področjih v zneskih:

–           programi za otroke                                                                            60.000,00 €

–           programi za mladino                                                                         49.400,00 €.

MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev za posamezno področje.

MOK v okviru tega razpisa ne bo sofinancirala tistih programov in projektov, ki po vsebini ne sodijo na področja tega razpisa in tistih, ki resorno spadajo na druga področja (npr. šolstvo – daljše izobraževalne oblike, šport, sociala, znanost, raziskovanje, …). Prav tako ne bodo sofinancirani programi in projekti, katerih finančna konstrukcija ne bo odražala realnih možnosti koriščenja razpisanih sredstev.

 1. ROK IZVEDBE

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 1. DOKUMENTI POTREBNI ZA VELJAVNOST PRIJAVE

Za pravilnost prijave programa oz. projekta mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:

–          izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1Podatki o prijavitelju programa ali projekta

–          izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih podatkih

–          izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – Prijava programa ali projekta

–          podpisan in žigosan OBR-7a – Izjava o lastništvu objekta – v primeru, da se program / projekt izvaja v lastnih prostorih (samo za področje B)

–          podpisan in žigosan OBR-7b – Soglasje lastnika ali upravljalca objekta – v primeru, da se program / projekt izvaja v drugih prostorih (samo za področje B)

–          podpisan in žigosan OBR-8 – Izjava osebe o sodelovanju v programski / projektni skupini (samo za področje B).

–          podpisan in žigosan OBR-9 – Izjava o partnerstvu (samo za področje B).

 

Prijavitelj k vlogi ne potrebuje priložiti obrazcev številka 4, 5 in 6.

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.

V kolikor prijavitelj prijavlja več programov oz. projektov za različno področje (otroci ali mladina), mora za vsak posamični program oz. projekt izpolniti ločen obrazec:

–          OBR-3 ter na njem označiti za katero področje gre,

–          OBR-7a ali 7b (samo za področje B),

–          OBR-8 (samo za področje B) in

–          OBR-9 (samo za področje B).

Ostale obrazce (OBR-1 in OBR-2) pa izpolne samo enkrat.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni na dokazila o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za pravilno.

Vsi fotokopirani dokumenti morajo biti opremljeni na način: »kopija je enaka originalu, jamči:« sledi podpis odgovorne osebe oz. zakonitega zastopnika, žig ter datum.

Spodaj navedeni dokumenti so obvezna sestavina prijave na razpis:

I. akt o ustanovitvi oz. statut društva – priložijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oz. delujejo že dalj časa in so imeli spremembe od zadnje prijave na razpis.

Dokazilo: Akt o ustanovitvi pravne osebe oz. statut društva.

II. poročilo o izvajanju programov/projektov za otroke na območju in za uporabnike MOK za leto 2017

     Dokazilo: Poročilo o izvajanju programov/projektov za otroke za leto 2017.

Prijavitelj programa oz. projekta mora v obrazcu OBR-3 Prijava programa oz. projekta obvezno navesti terminski plan, t.j. časovni potek programa oz. projekta z navedbo planiranih aktivnosti. V primeru odobritve programa oz. projekta je prijavitelj morebitna odstopanja od načrtovanega plana in obrazložitve zanje dolžan pisno sporočiti na naslov Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti ingrid.kozlovic@koper.si.

Kakršnekoli druge spremembe v zvezi z izvajanjem sofinanciranja programa oz. projekta lahko prijavitelj javi pisno na zgornji naslov ali na zgoraj navedeno elektronsko pošto.

Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo posredovati na zgoraj naveden naslov vmesno poročilo. Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno poročilo posredovano najkasneje do 23.11.2018. Obvezno pa mora prijavitelj ob vmesnem in končnem poročilu priložiti dodatna gradiva (letake, časopisne članke, nosilce podatkov, razne materiale, ipd.) kot dokazilo o realiziranem programu oz. projektu. Navedena gradiva so obvezna priloga vmesnega in končnega poročila. Rok za oddajo končnega poročila o sofinanciranju programa oz. projekta za leto 2018 je 28.2.2019.

Vmesno in končno poročilo lahko prijavitelj odda tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom odgovorne osebe) na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.

V kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je nepopolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi bo taka vloga zavržena.

 1. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovojnici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico (OBR-10).

Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do petka, 2. februarja 2018 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.

Nepopolne in nepravočasne prijave in dopolnitve ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.

 1. OBRAVNAVA PRIJAV IN IZID RAZPISA

Prijavljen program / projekt lahko komisija prerazporedi na drugo področje glede na vsebino prijave in razpisana sredstva oz. na drug razpis.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo razpisa.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

 1. DVIG RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Informacije kot so npr. kraj oddaje prijave in podobno v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, telefon 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.

                                                                                                               Župan

                                                                                                          Boris Popovič

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih programov ali projektov v Mestni občini Koper za leto 2018

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK – Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in  61/17) in sklepa Župana, št. 610-1/2018 z dne 4.1.2018, Mestna občina Koper objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE

KULTURNIH PROGRAMOV ALI PROJEKTOV

V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2018

(v nadaljevanju: razpis)

 

 

 

 1. CILJI JAVNEGA RAZPISA

Cilji razpisa so:

–          spodbujanje ustvarjalnosti;

–          podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki jih ne izvajajo javni zavodi in so pomembni za splošni kulturni razvoj Mestne občine Koper (v nadaljevanju: MOK) in promocijo v RS ter v tujini;

–          podpiranje izvajanja kakovostnih projektov, ki predstavljajo posamično aktivnost kulturnih izvajalcev (izdaja knjige, organiziranje razstave, …) ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOK in promocijo v RS ter v tujini;

–          povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov in dostopnosti kulturnih vsebin.

 1. RAZPISNA PODROČJA KULTURNIH DEJAVNOSTI IN SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE NA POSAMEZNIH PODROČJIH

MOK bo sofinancirala programe/projekte z naslednjih področij kulturne dejavnosti:

 1. umetniški programi;
 2. redno delovanje in programi ljubiteljske kulturne dejavnosti s področja glasbe, gledališča in lutk, folklore;
 3. likovna in galerijska dejavnost;
 4. projekti samostojnih ustvarjalcev na področju kulture;
 5. projekti založništva.
 1. POGOJI ZA SODELOVANJE

 

Prijavitelj mora za izvajanje programov/projektov zagotoviti najmanj 40% delež sofinanciranja iz drugih virov, kar mora biti razvidno iz finančne konstrukcije.

Za sofinanciranje kulturnih programov/projektov se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje razpisa:

a)      za področja A. in B.:

–          se lahko prijavijo s svojimi programi le kulturna društva s sedežem v MOK, ki so registrirana za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju razpisa;

–          imajo svoj sedež na območju MOK najmanj eno (1) leto, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj;

–          bodo prijavljene programe izvedli v letu 2018 na območju MOK;

–          bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

–          bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program sofinanciran s strani MOK;

–          so izvedli oz. priredili v zadnjih dveh (2) letih delovanja v okviru izvajanja svojega programa najmanj šest (6) kulturnih dogodkov;

–          tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe na področju A. ali B., ne morejo kandidirati na področjih C. in D.

za področje B.:

–          se lahko s svojimi programi prijavijo tudi zveze kulturnih društev, ki imajo sedež na območju MOK ter izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • v zvezo je vključenih vsaj 20 društev;
 • zveza mora biti registrirana v MOK;
 • svojo dejavnost izvaja na območju MOK;
 • ima v ustanovitvenih aktih opredeljeno delovanje na področju povezovanja in širjenja kulturne dejavnosti v društvih;
 • spodbuja razvoj na področju ljubiteljskih (društvenih) kulturnih dejavnosti in množične kulturne dejavnosti v MOK;
 • ima zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za opravljanje svoje dejavnosti;

–          bodo prijavljene programe izvedli v letu 2018 na območju MOK;

–          bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

–          bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program sofinanciran s strani MOK;

–          so izvedli oz. priredili v zadnjih 5 letih delovanja v okviru izvajanja svojega programa najmanj 20 kulturnih dogodkov;

–          tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe na področju B., ne morejo kandidirati na področjih C. in D.

b)      za področje C. in D.:

–          s svojimi projekti se lahko prijavijo pravne osebe zasebnega prava (tudi kulturna društva) in samozaposleni v kulturi;

–          so registrirana za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju javnega razpisa (dokazilo: potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi);

–          prijavitelji morajo prijavljene programe oz. projekte v letu 2018 izvesti na območju MOK;

–          bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

–          bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program ali projekt sofinanciran s strani MOK;

–          so izvedli oz. priredili v zadnjem letu delovanja na območju MOK najmanj 3 kulturne dogodke;

–          tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe ali projekte na področju C. ali D., ne morejo kandidirati na področjih A. in B.

c)      za področje E.:

–          se lahko prijavijo kulturna društva, samozaposleni v kulturi in mikro družbe, v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah;

–          so registrirana za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju javnega razpisa (dokazilo: potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi);

–          prijavitelji morajo imeti svoj sedež na območju MOK najmanj dve (2) leti, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj;

–          bodo prijavljene projekte izvedli v letu 2018 na območju MOK;

–          bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

–          bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je projekt sofinanciran s strani MOK.

d)      za vsa področja:

–          V primeru, da je bil prijavitelj v letu 2017 pogodbena stranka Mestne občine Koper mora imeti izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Mestne občine Koper (podpisana izjava prijavitelja).

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in za spomeniško varstvene akcije.

Prijavitelj se s svojim programom oz. projektom za leto 2018 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2018 in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oz. večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2018 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2018.

V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih postopkov ter s sklepom zavržene.

 

 1. MERILA IN KRITERJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Za kvalitetno presojo prispelih prijav na razpis bodo upoštevani naslednji kriteriji:

 • kakovost, inovativnost in zasnova programa oz. projekta:
  • za izvedbo programa oz. projekta obstaja izdelan časovni načrt z lokacijo
  • dostopnost programa oz. projekta
  • obrazložitev in utemeljitev programa oz. projekta
  • število realiziranih predstav, razstav, koncertov, … na leto (velja za področje A., B., C. in D.);
  • število izdanih knjig, brošur in drugih publikacij oz. izdanih številk revij v zadnjih dveh letih (velja za področje E – kulturna društva in samozaposleni v kulturi);
  • najmanj tri knjige izdane v letu 2017 s 350 izvodi vsaka,  (velja za področje E – mikro družbe);
  • reference prijavitelja in reference sodelujočih partnerjev (število kritik, nagrad,…) oz. prepoznavnost preteklih projektov oz. programov prijavitelja v slovenskem kulturnem in mednarodnem prostoru;
  • realno in natančno prikazana finančna konstrukcija programa oz. projekta;
  • čas delovanja prijavitelja (število let delovanja prijavitelja);
  • število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pripravo programa oz. projekta;
  • predstavitev programa delovanja v okviru kulturnega programa Mestne občine Koper (velja za področje A in B).

 

Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju zgoraj navedenih kriterijev, dodeljena določena sredstva.

Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena takoj, ko bo to ugotovljeno.

 1.  VIŠINA SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV

Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje kulturnih programov / projektov v Mestni občini Koper v letu 2018 je opredeljena s proračunom za leto 2018, in sicer največ do 157.600,00 €, na naslednjih področjih v zneskih:

–          področje A. umetniški programi                                                                      39.500,00 €

–          področje B. programi ljubiteljske kulturne dejavnosti s področja glasbe,

gledališča in lutk, folklore                                                                 104.700,00 €

–          področje C. likovna in galerijska dejavnost                                         10.400,00 €

–          področje D. projekti samostojnih ustvarjalcev na področju kulture          500,00 €

–          področje E. projekti založništva                                                                       2.500,00 €.

MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev za posamezno področje.

MOK v okviru tega razpisa ne bo sofinancirala tistih programov in projektov, ki po vsebini ne sodijo na področja kulturnih dejavnosti in tistih, ki resorno spadajo na druga področja (npr. šolstvo – daljše izobraževalne oblike, šport, sociala, znanost, …). Prav tako ne bodo sofinancirani programi in projekti, katerih finančna konstrukcija ne bo odražala realnih možnosti koriščenja razpisanih sredstev.

 1. ROK IZVEDBE

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 1. DOKUMENTI POTREBNI ZA VELJAVNOST PRIJAVE

Za pravilnost prijave programa oz. projekta mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:

–          izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1Podatki o prijavitelju programa ali projekta

–          izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih podatkih

–          izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – Prijava programa ali projekta

–          izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-7 –       Izjava družbe (samo za področje E – mikro družbe)

 

Prijavitelj k vlogi ne potrebuje priložiti obrazcev številka 4, 5 in 6.

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.

V kolikor prijavitelj prijavlja več programov – projektov oziroma področij, mora za vsak posamični program oz. projekt izpolniti ločen obrazec OBR-3. Ostale obrazce (OBR-1 in OBR-2) pa izpolne samo enkrat. Vse izpolnjene obrazce naj prijavitelj dostavi v eni kuverti.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni na dokazila o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za pravilno.

Vsi fotokopirani dokumenti morajo biti opremljeni na način: »kopija je enaka originalu, jamči:« sledi podpis odgovorne osebe oz. zakonitega zastopnika, žig ter datum.

Spodaj navedeni dokumenti so obvezna sestavina prijave na razpis:

I. akt o ustanovitvi oz. statut društva priložijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oz. delujejo že dalj časa in so imeli spremembe od zadnje prijave na razpis.

Dokazilo: Akt o ustanovitvi pravne osebe oz. statut društva.

II. fotokopija razvida pri Ministrstvu za kulturo in potrdilo o stalnem prebivališču (ali kopija veljavnega osebnega dokumenta – osebna izkaznica, potni list) v kolikor je prijavitelj fizična oseba, ki ima status samozaposlenega v kulturi in deluje na področju Mestne občine Koper.

Dokazilo: fotokopija

III. pisna izjava založnika o vključitvi predlagane izdaje v založniški program

(velja samo za področje E.).

Dokazilo: pisna izjava

Prijavitelj programa oz. projekta mora v obrazcu OBR-3 Prijava programa oz. projekta obvezno navesti terminski plan, t.j. časovni potek programa oz. projekta z navedbo planiranih aktivnosti. V primeru odobritve programa oz. projekta je prijavitelj morebitna odstopanja od načrtovanega plana in obrazložitve zanje dolžan pisno sporočiti na naslov Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.

Kakršnekoli druge spremembe v zvezi z izvajanjem sofinanciranja programa oz. projekta lahko prijavitelj javi pisno na zgornji naslov ali na zgoraj navedeno elektronsko pošto.

Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo posredovati na zgoraj naveden naslov vmesno poročilo. Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno poročilo posredovano najkasneje do 23.11.2018. Obvezno pa mora prijavitelj ob končnem poročilu priložiti dodatna gradiva (letake, časopisne članke, nosilce podatkov, razne materiale, ipd.) kot dokazilo o realiziranem programu oz. projektu. Navedena gradiva so obvezna priloga končnega poročila. Rok za oddajo končnega poročila o sofinanciranju programa oz. projekta s področja kulturnih dejavnosti za leto 2018 je 28.2.2019.

Vmesno in končno poročilo lahko prijavitelj odda tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom odgovorne osebe) na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.

V kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je nepopolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi bo taka vloga zavržena.

 1. 8.      ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovojnici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico (OBR-8).

Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 12. februarja 2018 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.

Nepravočasne prijave in ne popolne dopolnitve ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.

 1. OBRAVNAVA PRIJAV IN IZID RAZPISA

Prijavljen program / projekt lahko komisija prerazporedi na drugo področje kulturne dejavnosti glede na vsebino prijave in razpisana sredstva oz. na drug razpis.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo razpisa.

Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

 1. DVIG RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Informacije kot so npr. kraj oddaje prijave in podobno v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, telefon 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.

                                                                                                               Župan

                                                                                                          Boris Popovič

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper v letu 2018

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in sklepa Župana št.: 671-1/2018 z dne 4.1.2018 Mestna občina Koper objavlja

 

   Javni razpis za sofinanciranje športnih programov

v Mestni občini Koper v letu 2018

 

                                                                             

Predmet razpisa je sofinanciranje programov na področju športa v Mestni občini Koper za leto 2018.

 

1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov:

–          športna društva in klubi;

–          zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oz. športne panoge s sedežem v Mestni občini Koper;

–          zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu;

–          ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne;

–          vrtci, osnovne šole, srednje šole ter višje in visoke strokovne šole;

–          univerza;

–          študentske organizacije.

Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

–          da imajo sedež v Mestni občini Koper;

–          da je od njihove registracije preteklo vsaj  eno leto, v katerem so izvajali ustrezno dejavnost v športu;

–          da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;

–          da imajo za določene športne panoge zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo najmanj 36 tednov v letu, kar pa ne velja za programe interesnega športa otrok in mladine: naučimo se plavati, Zlati sonček, Krpan in šolska tekmovanja;

–          da imajo društva urejeno evidenco članstva ostali izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posameznem programu.

 

2.  V letu 2018 bomo sofinancirali naslednje vsebine športnih programov:

1. Športna vzgoja otrok in mladine;

2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;

3. Športna dejavnost študentov;

4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport;

5. Športna rekreacija;

6.  Kakovostni šport;

7. Vrhunski šport;

8. Šport invalidov;

9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov;

10. Informatika, založništvo, promocijska dejavnost ter znanstveno raziskovalna dejavnost;

3. Pogoji sofinanciranja:

Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Pogojev, meril in normativov za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Koper,  upoštevaje razpoložljiva proračunska sredstva.

Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji bodo imela športna društva in njihova združenja.

4. Vrednost razpisnih sredstev za sofinanciranje športnih programov (točka 2. tega razpisa) je opredeljena v proračunu Mestne občine Koper za leto 2018.

5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena za delovanje v letu 2018, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

6. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

 

8.  Rok predložitve prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do petka, 2. februarja 2018 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj-prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2018, št.:671-1/2018«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane.

9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 45. dneh po zaključku razpisa.

 

10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si, ter na tajništvu Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper (tel.: 05/6646-239).

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v Javnem zavodu za šport Mestne občine Koper pri g. Aleš Šepec (tel.: 05/6146-019, e-mail: ales.sepec@zavodzasport-kp.si ) ter na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper (tel.: 05/6646-239).

                                                                                                                      Mestna občina Koper  

                                                                                                                     Župan

                                                                                                                     Boris Popovič