Javni razpis za dodelitev štipendij študentom za študijsko leto 2019/2020

Številka:  410-168/2019

 

Na podlagi Odloka o štipendiranju (Uradni list RS, št. 3/2017, v nadaljevanju: odlok) in Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2019 (Uradni list RS, št. 11/2019) Mestna občina Koper objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS

za dodelitev štipendij študentom za študijsko leto 2019/2020

 

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendij študentom na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih v študijskem letu 2019/2020, in sicer 5 (pet) štipendij za študij v Republiki Sloveniji in tujini.

 

 

Štipendije za študij v Republiki Sloveniji bodo podeljene samo za naslednja področja oziroma ožja področja izobraževanja (Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17)):

 • umetnost,
 • naravoslovje, matematika in statistika,
 • informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT),
 • tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo,
 • kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo,
 • medicina.

 

Višina štipendije znaša:

 • za študij v Republiki Sloveniji: 220,00 EUR
 • za študij v tujini: 350,00 EUR.

 

1. Pravico do štipendije lahko uveljavljajo študenti dodiplomskega in podiplomskega študija, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • študenti prvega letnika dosegajo povprečno oceno vseh številčno ocenjenih predmetov predhodnega letnika izobraževanja glede na študijsko leto uveljavljanja štipendije najmanj 4,30, študenti višjih letnikov pa povprečno oceno vseh opravljenih številčno ocenjenih izpitov v predhodnem študijskem letu glede na študijsko leto uveljavljanja štipendije najmanj 8,50;
 • študenti dodiplomskega študija ob prvem vpisu v prvi letnik niso starejši od 21 let, študenti podiplomskega študija pa ne starejši od 26 let;
 • so državljani Republike Slovenije;
 • imajo ob prijavi najmanj 3 leta neprekinjeno stalno prebivališče v Mestni občini Koper;
 • mesečni bruto dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne presega 1.600,00 EUR;
 • niso v delovnem razmerju, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo dejavnosti, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika in
 • niso prejemniki druge štipendije, razen v primeru, če je prijavitelj prejemnik državne štipendije.

 

Študenti, ki študirajo v tujini morajo dosegati ocene, ki so primerljive z zahtevanimi ocenami v Republiki Sloveniji. V primeru ocen, ki jih je vlagatelj dosegel zunaj Republike Slovenije in ne ustrezajo ocenam v skladu s predpisi s področja šolstva ali visokega šolstva v Republiki Sloveniji, mora vlagatelj zagotoviti prevod listin v slovenski jezik, ocenjevalno lestvico tuje izobraževalne ustanove, na podlagi katere dodeljevalec štipendije izvede pretvorbo ocen v slovenski ocenjevalni sistem ter dokazilo, da študij poteka v okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na akreditirani tuji izobraževalni ustanovi.

 

Izjemoma se lahko dodeli štipendija tudi študentom, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prve alinee te točke, če imajo izjemne dosežke v evropskem ali svetovnem merilu v zadnjih dveh letih glede na študijsko leto, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije.

 

2. Prijavi za dodelitev štipendije na obrazcu »Vloga za dodelitev štipendije za študijsko leto 2019/2020«, ki ga dobite na spletnih straneh Mestne občine Koper www.koper.si ali osebno dvignete v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, pritličje, mora vlagatelj priložiti:

 • dokazilo o vpisu za tekoče študijsko leto 2019/2020 (v kolikor kandidat za dodelitev štipendije za študij v tujini še ni vpisan, mora k vlogi za dodelitev štipendije priložiti potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali povabilo tuje izobraževalne organizacije. Potrdilo o vpisu mora predložiti v roku 15 dni od opravljenega vpisa, sicer se vloga zavrže).
 • dokazilo o učnem uspehu predhodnega letnika izobraževanja glede na letnik, za katerega se uveljavlja pravica do štipendije oziroma dokazilo o opravljenih izpitih; za študente v tujini še prevod listin v slovenski jezik, ocenjevalno lestvico tuje izobraževalne ustanove ter dokazilo, da študij poteka v okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na akreditirani tuji izobraževalni ustanovi;
 • morebitna dokazila o izjemnih dosežkih na posameznem področju, pridobljenih izven rednih šolskih oziroma študijskih obveznosti. Upoštevajo se potrdila in dokazila, ki so bila pridobljena v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih;
 • izjavo, da ima kandidat ob prijavi stalno prebivališče v Mestni občini Koper neprekinjeno najmanj 3 leta;
 • izjavo, da je kandidat državljan Republike Slovenije;
 • življenjepis europass;
 • podpisano izjavo kandidata, da ni v delovnem razmerju, ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti, nima statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika in podpisano izjavo kandidata, da ni prejemnik druge štipendije v Republiki Sloveniji, razen morebitne državne štipendije;
 • kopije odločb o odmeri dohodnine družinskih članov kandidatove družine za leto 2018 in potrdilo o vpisu za družinske člane, ki se šolajo.

 

3. Pri dodeljevanju štipendije se upoštevajo merila iz odloka (objavljen na spletni strani www.koper.si).

 

4. Rok za oddajo prijave

 

Prijava na razpis mora biti oddana na obrazcu: »Vloga za dodelitev štipendije za študijsko leto 2019/2020«. Prijava je popolna, če vsebuje vse zahtevane priloge oziroma dokazila navedena v točki 2. javnega razpisa in na vlogi.

 

Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 20. novembra 2019 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.

 

Prijave, prejete po tem roku, bo štipenditor štel za nepravočasne in jih bo neodprte vrnil pošiljatelju.

 

Prijava mora biti pravilno označena, in sicer mora biti v spodnjem desnem kotu zapis: »NE ODPIRAJ – VLOGA ZA DODELITEV ŠTIPENDIJE 2019/2020 št. 410-168/2019«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.

 

Obravnavane bodo le pravilno označene, popolne in pravočasne vloge.

 

5. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dni od izteka roka za oddajo prijav.

 

Medsebojna razmerja med Mestno občino Koper in izbranim kandidatom bodo urejena s pogodbo o štipendiranju.

 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so na voljo na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, Helena Benčič, telefon 05 66 46 311 ali 05 66 46 239 ali po elektronski pošti: helena.bencic@koper.si.

 

 

                                                                                                           Župan

Aleš Bržan

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih projektov in dnevov ustvarjalnosti v Mestni občini Koper za leto 2019

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in sklepa Župana, št. 410-121/2019 z dne 20.6.2019 objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH RAZISKOVALNIH PROJEKTOV IN DNEVOV USTVARJALNOSTI V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2019

(v nadaljevanju: razpis)

 

1. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju MOK)

 

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih raziskovalnih projektov in dnevov ustvarjalnosti v Mestni občini Koper za leto 2019.

 

3. CILJI JAVNEGA RAZPISA

 

Cilji razpisa so:

 • usmerjanje in spodbujanje učencev in dijakov k raziskovalnem delu,
 • delo z učenci in dijaki na posameznih področjih raziskovanja,
 • ponuditi učencem in dijakom možnost za nadgradnjo in dopolnjevanje v šoli

pridobljenega znanja,

 • omogočiti učencem in dijakom, da svojemu znanju dodajo praktično vrednost,
 • omogočiti učencem in dijakom, da utrdijo zaupanje vase, v svoje delo in razmišljanje,
 • učenje inovativnega in ustvarjalnega razmišljanja,
 • učenje postavljanja hipotez oziroma raziskovalnih vprašanj,
 • učenje projektnega in skupinskega dela ter medsebojnega sodelovanja,
 • izvajanje projekta od zamisli do uporabnega izdelka in predstavitev končnega izdelka.

 

4. RAZPISNA PODROČJA

 

Mestna občina Koper (v nadaljevanju: MOK) bo sofinancirala projekte z naslednjih področij oz. dejavnosti:

 

A. Mladinski raziskovalni projekti (do 19 let starosti), ki so namenjeni:

 • dela z učenci in dijaki na posameznih področjih raziskovanja;
 • spodbujanju in razvijanju ustvarjalnega dela;
 • spodbujanju k poglabljanju znanja, ustvarjalnosti in kreativnosti;
 • uvajanju učencev in dijakov v znanost;
 • popularizaciji znanosti ter tehnike;
 • dejavnostim, ki se vključujejo v nacionalne ali mednarodne projekte.

 

B. Dnevi ustvarjalnosti (do 14 let starosti).

 • delo z identificiranimi nadarjenimi učenci na posameznih področjih raziskovanja;
 • spodbujanju in razvijanju ustvarjalnega dela;
 • spodbujanju k poglabljanju znanja, ustvarjalnosti in kreativnosti;
 • povezovanje med učenci različnih osnovnih šol.

 

5. SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE NA POSAMEZNIH PODROČJIH

 

Za sofinanciranje projektov se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje razpisa:

 

a) za področje A.:

 • kot prijavitelji na tem razpisu lahko kandidirajo srednje šole s sedežem v MOK ter članice univerze na Primorskem in zasebni zavodi, ki izvajajo programe na področju raziskovanja;
 • delujejo na območju MOK najmanj eno leto;
 • mladinski raziskovalni projekti ne smejo biti del obveznega predmetnika v šolah, temveč so nadstandardni programi, ki niso financirani iz rednih programov šol;
 • da je vsebina prijavljenega programa skladna s predmetom razpisa;
 • da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
 • bodo prijavljene programe izvedli v letu 2019;
 • bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je projekt sofinanciran s strani MOK;
 • posamezni prijavitelj lahko prijavi projekte samo za eno področje;
 • prijavitelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi projekti, ki so že financirani iz sredstev proračuna MOK;

 

b) za področje B.:

 • dnevi ustvarjalnosti so aktivnost, ki poteka vsaj dva dneva zapored;
 • na tem razpisu se kot prijavitelji lahko kandidirajo le osnovne šole s sedežem v MOK;
 • da se program izvaja izven rednih šolskih programov;
 • da je vsebina prijavljenega programa skladna s predmetom razpisa;
 • da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
 • bodo prijavljene programe izvedli v letu 2019;
 • bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je projekt sofinanciran s strani MOK;
 • posamezni prijavitelj lahko prijavi projekte samo za eno področje;
 • prijavitelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi projekti, ki so že financirani iz sredstev proračuna MOK;
 • da so vključeni identificirani nadarjeni učenci iz vsaj štirih (4) različnih osnovnih šol s sedežem v MOK.

 

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije.

 

V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih postopkov ter s sklepom zavržene.

 

 

6. POSEBNI POGOJI PRIJAVE NA POSAMEZNIH PODROČJIH

 

 • Posamezni vlagatelj se lahko prijavi z največ dvema (2) vsebinsko različnima projektoma. Vsak projekt mora biti vsebinsko in časovno zaokrožena samostojna celota, projekti se po vsebini in strukturi ne smejo podvajati. V primeru podvajanja projektov bo MOK ocenjevala le prvi projekt, zapisan v prijavnem obrazcu na predmetni javni razpis;
 • udeleženci so učenci od 7. do 9. razreda osnovne šole s sedežem v MOK, dijaki srednjih šol s sedežem v MOK.

 

7. MERILA IN KRITERJI ZA DODELITEV SREDSTEV

 

Za presojo prispelih prijav na razpis bodo upoštevani naslednji kriteriji:

 • jasnost, konkretnost, merljivost in dosegljivost zastavljenih ciljev projekta:
 • jasno, natančno, realno in racionalno prikazana finančna konstrukcija projekta;

 

Prednostno bodo sofinancirani mladinski raziskovalni projekti (področje A):

 • ki bodo jasno in konkretno predstavljeni;
 • ki bodo imeli aplikativno vrednost.

 

Prednostno bodo sofinancirani dnevi ustvarjalnosti (področje B):

 • pri katerih bo sodelovalo čim več učencev oziroma dijakov z različnih šol na območju MOK.

 

Posameznemu prijavitelju bodo dodeljena sredstva ob upoštevanju zgoraj navedenih kriterijev.

 

MOK bo posamezne projekte sofinancirala največ do višine pričakovanih sredstev in glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

Iz obravnave bodo izločene prijave, pri katerih se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena takoj, ko bo to ugotovljeno.

 

8. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV

 

Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih projektov in dnevov ustvarjalnosti v Mestni občini Koper za leto 2019 je opredeljena s proračunom za leto 2019, in sicer največ do 11.000,00 €.

 

 

9. ROK IZVEDBE

 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 

 

10. DOKUMENTI POTREBNI ZA VELJAVNOST PRIJAVE

 

Za pravilnost prijave programa oz. projekta mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:

 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1Podatki o prijavitelju projekta
 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih podatkih
 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – Prijava projekta
 • kopija temeljnega akta prijavitelja (statut, pravila)

 

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.

 

V kolikor prijavitelj prijavlja dva (2) projekta za področje A oziroma B, mora za vsak posamični projekt izpolniti ločen obrazec Prijava projekta (OBR-3) ter na njem označiti za katero področje gre.

Ostale obrazce (OBR-1 in OBR-2) pa izpolne samo enkrat.

 

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge, ki so navedene v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

 

Vsi fotokopirani dokumenti morajo biti opremljeni na način: »kopija je enaka originalu, jamči:« sledi podpis odgovorne osebe oz. zakonitega zastopnika, žig ter datum.

 

Prijavitelj programa oz. projekta mora v obrazcu OBR-3 Prijava projekta obvezno navesti terminski plan, t.j. časovni potek programa oz. projekta z navedbo planiranih aktivnosti. V primeru odobritve projekta je dolžan prijavitelj morebitna odstopanja od načrtovanega plana in obrazložitve zanje pisno sporočiti na naslov Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti ingrid.kozlovic@koper.si.

 

Kakršnekoli druge spremembe v zvezi z izvajanjem sofinanciranja projekta lahko prijavitelj javi pisno na zgornji naslov ali na zgoraj navedeno elektronsko pošto.

 

V kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je nepopolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi bo taka vloga zavržena.

 

 

11. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

 

Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do petka, 12. julija 2019 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

 

Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovojnici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico (OBR-4).

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.

 

Nepravočasne in nepravilno označene prijave ne bodo obravnavane.

 

 

12. DATUM ODPIRANJA VLOG

 

Odpiranje prijav, ki ga vodi komisija, bo najkasneje v roku 5. delovnih dni po poteku roka za prijavo.

V kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je nepopolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi bo taka vloga zavržena.

 

 

13. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA

 

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil župan. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od njegove vročitve na Mestno občino Koper. Pritožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje pri organu, ki je odločbo izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.

 

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo razpisa.

 

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

 

 

14. DVIG RAZPISNE DOKUMENTACIJE

 

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

 

Informacije kot so npr. kraj oddaje prijave in podobno v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, telefon 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.

 

 

 

                                                                                                               Župan

                                                                                                           Aleš Bržan

Javno naročilo »Izvajanje prevoza šolskih otrok s posebnimi potrebami iz Mestne občine Koper v CIRIUS VIPAVA  in CUDV Draga – Enota Dnevni center Slovenske Istre na Debelem Rtiču v obdobju september 2019 – junij 2020«

POVABILO K SODELOVANJU

 

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 40. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za  »Izvajanje prevoza šolskih otrok s posebnimi potrebami iz Mestne občine Koper v CIRIUS VIPAVA  in CUDV Draga – Enota Dnevni center Slovenske Istre na Debelem Rtiču v obdobju september 2019 – junij 2020«.

 

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

 

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10665 najkasneje do 30.7.2019 do 8.30 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

 

 

ŽUPAN

Aleš Bržan

Javno naročilo za dozidavo OŠ Ivan Babič Jager Marezige

POVABILO K SODELOVANJU

 

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 40. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Dozidavo OŠ Ivan Babič Jager Marezige«.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9252 najkasneje do 30. 5. 2019 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

                                                                                                                                                ŽUPAN

                                                                                                                                             Aleš Bržan

Javni natečaj za delovno mesto Višji svetovalec – za socialno varstvo in zdravstvo

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-upb3, 65/08, 69/08 -ZTFI-A, 69/08 – ZZavr-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

 

 

objavlja javni natečaj za zasedbo enega prostega uradniškega delovnega mesta

VIŠJI SVETOVALEC – ZA SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVSTVO

v Uradu za družbene dejavnosti in razvoj (m/ž)

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 

 

Delovno mesto Višji svetovalec – za socialno varstvo in zdravstvo v Uradu za družbene dejavnosti in razvoj je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu Višji svetovalec I (IV. stopnja), Višji svetovalec II (V. stopnja) in Višji svetovalec III (VI. stopnja). Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu Višji svetovalec III.

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine in višja raven znanja jezika

narodne skupnosti – italijanščine),

 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • opravljen izpit iz upravnega postopka,
 • uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 • 6 mesecev delovnih izkušenj na sorodnem področju,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni

dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot pogoj 4 let delovnih izkušenj se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe (tarifni razred VII/1), ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec (status javnega uslužbenca) pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo v skladu z določili 54. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 s spremembami).

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti navedeno usposabljanje, na katero ga bo napotil župan, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo tudi, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga bo moral v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopkom (Uradni list RS, št. 24/06-upb s spremembami), opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Delovno področje:

 • sodelovanje pri vodenju, organizaciji in koordinaciji dela v upravnem organu,
 • zbiranje in analiziranje pravnih virov in drugih podatkov za pripravo predpisov in splošnih aktov,
 • opravljanje najzahtevnejših, normativno pravnih, analitičnih in drugih strokovnih opravil s področja socialnega varstva in zdravstva,
 • vodenje raznovrstnih zelo zahtevnih upravnih in drugih postopkov na I. stopnji s področja socialnega varstva in zdravstva,
 • priprava strokovnih podlag za temeljne letne plane,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oz. nadrejenega.

Prijava na javni natečaj mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih 4 let delovnih izkušenj (z navedbo datuma začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela),
 3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja 6 mesečnih delovnih izkušenj na sorodnem področju,
 4. izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oziroma izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima),
 5. izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka oziroma

izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima);

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine,
 2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede višje ravni znanja jezika italijanske narodne skupnosti, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno,
 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja uporabniškega znanja za delo z računalnikom,
 4. izjavo kandidata, da:

–  je državljan Republike Slovenije,

–  ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni

dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

–  zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se

preganja po uradni dolžnosti,

 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Koper pridobitev podatkov iz 9. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov in druge delovne sposobnosti, presojala na podlagi priloženih dokazil ter na podlagi razgovora s kandidati. Delovne izkušnje in izobrazba se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela, smer in stopnja izobrazbe. Za preverjanje izpolnjevanja pogojev znanja uradnega jezika se upoštevajo področni predpisi in interni akti.

Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom z razveznim oziroma odložnim pogojem, da izbrani kandidat uspešno opravi poskusno delo v trajanju treh mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v drugih uradnih prostorih ter na terenu.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na javni natečaj za delovno mesto: Višji svetovalec – za socialno varstvo in zdravstvo« in sicer v roku 8 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Mestna občina Koper prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Informacije o izvedbi javnega natečaja dajeta Katja Turk in Bogdana Novak, zaposleni v kadrovski službi Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se ne uvrstijo v izbirni postopek, o čemer se vsakemu kandidatu izda sklep. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Datum:    17.04.2019

Številka: 110-14/2019

 

Datum objave na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si): 25.04.2019

 

 

                                                                                                      ŽUPAN

                                                                                                    Aleš Bržan

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO V NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV V OLIMPIJSKEM BAZENU KOPER

Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, Koper na podlagi 52. in 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja:

 

 

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM

 

 

 

 1. Olimpijski bazen Koper, Cesta Zore Perello Godina b.š., prostori v skupni izmeri 359,21 m2, ki se nahajajo v II. nadstropju objekta, stoječega na parceli 1423/8 k.o. Koper (ID znak: 2605-2119) se oddajajo za športno dejavnost – FITNESS. Prostori obsegajo recepcijo, moško in žensko garderobo z sanitarijami, prostorom za čistila, predprostorom in prostorom za fitness (281,3 m2).

 

 1. Olimpijski bazen Koper, Cesta Zore Perello Godina b.š., prostor v skupni izmeri 174,9 m2, ki se nahaja v I nadstropju objekta, stoječega na parceli 1423/8 k.o. Koper (ID znak: 2605-2119) se oddaja za mirno storitveno dejavnost (v sklopu fitness centra)

 

 1. Olimpijski bazen Koper, Cesta Zore Perello Godina b.š., prostori v skupni izmeri 291 m2, ki se nahajajo v medetaži (mezzanin) objekta, stoječega na parceli 1423/8 k.o. Koper (ID znak: 2605-2119) se oddajajo za športno, zdravstveno ali drugo za mirno storitveno dejavnost (v sklopu fitness centra). Prostori obsegajo večnamenski prostor in moške in ženske sanitarije.

 

Najnižja izklicna  mesečna najemnina za vse tri sklope skupaj znaša 3.867,14 EUR za mesec april 2019.

 

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe v zaprti ovojnici oddati priporočeno po pošti ali osebno  na naslov: Javni zavod za šport, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, najpozneje do 09.05.2019.

 

Zainteresirani ponudniki lahko prošnje za dodatna pojasnila v zvezi z Javnim razpisom pošljejo po elektronski pošti na naslov: info@sportkoper.si, s pripisom »najem poslovnih prostorov v Olimpijskem bazenu Koper«, do najkasneje (vključno) tretjega dne pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb. Na vprašanja, ki bi prispela po izteku tega roka, organizator ni dolžan odgovoriti.

 

Javni zavod za šport Mestne občine Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedel razloge.

 

 

 

                                                           JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT MESTNE OBČINE KOPER

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM V ŠPORTNEM PARKU BONIFIKA

Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, Koper na podlagi 52. in 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja:

 

 

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM

 

 

Del parc. št. 1423/4 k.o. Koper (ID znak parcela 2605 1185) v Športnem parku Bonifika v izmeri 100 m2 za namen postavitve začasnega premičnega objekta za opravljanje sezonske gostinske dejavnosti za obdobje 6 (šestih) mesecev, za izhodiščno najemnino 6.000,00 EUR. Del nepremičnine se nahaja ob modularnem kompleksu Tenis centra ŠP Bonifika.

 

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe v zaprti ovojnici oddati priporočeno po pošti ali osebno  na naslov: Javni zavod za šport, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, najpozneje do 09.05.2019.

 

Zainteresirani ponudniki lahko prošnje za dodatna pojasnila v zvezi z Javnim razpisom pošljejo po elektronski pošti na naslov: info@sportkoper.si, s pripisom »najem dela nepremičnine v Športnem parku Bonifika«, do najkasneje (vključno) tretjega dne pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb. Na vprašanja, ki bi prispela po izteku tega roka, organizator ni dolžan odgovoriti.

 

 

Javni zavod za šport Mestne občine Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedel razloge.

 

 

 

                                                           JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT MESTNE OBČINE KOPER

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2019