Javno naročilo za dozidavo OŠ Ivan Babič Jager Marezige

POVABILO K SODELOVANJU

 

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 40. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Dozidavo OŠ Ivan Babič Jager Marezige«.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9252 najkasneje do 30. 5. 2019 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

                                                                                                                                                ŽUPAN

                                                                                                                                             Aleš Bržan

Javni natečaj za delovno mesto Višji svetovalec – za socialno varstvo in zdravstvo

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-upb3, 65/08, 69/08 -ZTFI-A, 69/08 – ZZavr-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

 

 

objavlja javni natečaj za zasedbo enega prostega uradniškega delovnega mesta

VIŠJI SVETOVALEC – ZA SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVSTVO

v Uradu za družbene dejavnosti in razvoj (m/ž)

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 

 

Delovno mesto Višji svetovalec – za socialno varstvo in zdravstvo v Uradu za družbene dejavnosti in razvoj je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu Višji svetovalec I (IV. stopnja), Višji svetovalec II (V. stopnja) in Višji svetovalec III (VI. stopnja). Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu Višji svetovalec III.

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine in višja raven znanja jezika

narodne skupnosti – italijanščine),

 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • opravljen izpit iz upravnega postopka,
 • uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 • 6 mesecev delovnih izkušenj na sorodnem področju,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni

dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot pogoj 4 let delovnih izkušenj se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe (tarifni razred VII/1), ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec (status javnega uslužbenca) pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo v skladu z določili 54. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 s spremembami).

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti navedeno usposabljanje, na katero ga bo napotil župan, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo tudi, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga bo moral v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopkom (Uradni list RS, št. 24/06-upb s spremembami), opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Delovno področje:

 • sodelovanje pri vodenju, organizaciji in koordinaciji dela v upravnem organu,
 • zbiranje in analiziranje pravnih virov in drugih podatkov za pripravo predpisov in splošnih aktov,
 • opravljanje najzahtevnejših, normativno pravnih, analitičnih in drugih strokovnih opravil s področja socialnega varstva in zdravstva,
 • vodenje raznovrstnih zelo zahtevnih upravnih in drugih postopkov na I. stopnji s področja socialnega varstva in zdravstva,
 • priprava strokovnih podlag za temeljne letne plane,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oz. nadrejenega.

Prijava na javni natečaj mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih 4 let delovnih izkušenj (z navedbo datuma začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela),
 3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja 6 mesečnih delovnih izkušenj na sorodnem področju,
 4. izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oziroma izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima),
 5. izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka oziroma

izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima);

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine,
 2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede višje ravni znanja jezika italijanske narodne skupnosti, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno,
 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja uporabniškega znanja za delo z računalnikom,
 4. izjavo kandidata, da:

–  je državljan Republike Slovenije,

–  ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni

dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

–  zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se

preganja po uradni dolžnosti,

 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Koper pridobitev podatkov iz 9. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov in druge delovne sposobnosti, presojala na podlagi priloženih dokazil ter na podlagi razgovora s kandidati. Delovne izkušnje in izobrazba se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela, smer in stopnja izobrazbe. Za preverjanje izpolnjevanja pogojev znanja uradnega jezika se upoštevajo področni predpisi in interni akti.

Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom z razveznim oziroma odložnim pogojem, da izbrani kandidat uspešno opravi poskusno delo v trajanju treh mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v drugih uradnih prostorih ter na terenu.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na javni natečaj za delovno mesto: Višji svetovalec – za socialno varstvo in zdravstvo« in sicer v roku 8 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Mestna občina Koper prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Informacije o izvedbi javnega natečaja dajeta Katja Turk in Bogdana Novak, zaposleni v kadrovski službi Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se ne uvrstijo v izbirni postopek, o čemer se vsakemu kandidatu izda sklep. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Datum:    17.04.2019

Številka: 110-14/2019

 

Datum objave na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si): 25.04.2019

 

 

                                                                                                      ŽUPAN

                                                                                                    Aleš Bržan

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO V NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV V OLIMPIJSKEM BAZENU KOPER

Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, Koper na podlagi 52. in 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja:

 

 

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM

 

 

 

 1. Olimpijski bazen Koper, Cesta Zore Perello Godina b.š., prostori v skupni izmeri 359,21 m2, ki se nahajajo v II. nadstropju objekta, stoječega na parceli 1423/8 k.o. Koper (ID znak: 2605-2119) se oddajajo za športno dejavnost – FITNESS. Prostori obsegajo recepcijo, moško in žensko garderobo z sanitarijami, prostorom za čistila, predprostorom in prostorom za fitness (281,3 m2).

 

 1. Olimpijski bazen Koper, Cesta Zore Perello Godina b.š., prostor v skupni izmeri 174,9 m2, ki se nahaja v I nadstropju objekta, stoječega na parceli 1423/8 k.o. Koper (ID znak: 2605-2119) se oddaja za mirno storitveno dejavnost (v sklopu fitness centra)

 

 1. Olimpijski bazen Koper, Cesta Zore Perello Godina b.š., prostori v skupni izmeri 291 m2, ki se nahajajo v medetaži (mezzanin) objekta, stoječega na parceli 1423/8 k.o. Koper (ID znak: 2605-2119) se oddajajo za športno, zdravstveno ali drugo za mirno storitveno dejavnost (v sklopu fitness centra). Prostori obsegajo večnamenski prostor in moške in ženske sanitarije.

 

Najnižja izklicna  mesečna najemnina za vse tri sklope skupaj znaša 3.867,14 EUR za mesec april 2019.

 

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe v zaprti ovojnici oddati priporočeno po pošti ali osebno  na naslov: Javni zavod za šport, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, najpozneje do 09.05.2019.

 

Zainteresirani ponudniki lahko prošnje za dodatna pojasnila v zvezi z Javnim razpisom pošljejo po elektronski pošti na naslov: info@sportkoper.si, s pripisom »najem poslovnih prostorov v Olimpijskem bazenu Koper«, do najkasneje (vključno) tretjega dne pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb. Na vprašanja, ki bi prispela po izteku tega roka, organizator ni dolžan odgovoriti.

 

Javni zavod za šport Mestne občine Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedel razloge.

 

 

 

                                                           JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT MESTNE OBČINE KOPER

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM V ŠPORTNEM PARKU BONIFIKA

Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, Koper na podlagi 52. in 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja:

 

 

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM

 

 

Del parc. št. 1423/4 k.o. Koper (ID znak parcela 2605 1185) v Športnem parku Bonifika v izmeri 100 m2 za namen postavitve začasnega premičnega objekta za opravljanje sezonske gostinske dejavnosti za obdobje 6 (šestih) mesecev, za izhodiščno najemnino 6.000,00 EUR. Del nepremičnine se nahaja ob modularnem kompleksu Tenis centra ŠP Bonifika.

 

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe v zaprti ovojnici oddati priporočeno po pošti ali osebno  na naslov: Javni zavod za šport, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, najpozneje do 09.05.2019.

 

Zainteresirani ponudniki lahko prošnje za dodatna pojasnila v zvezi z Javnim razpisom pošljejo po elektronski pošti na naslov: info@sportkoper.si, s pripisom »najem dela nepremičnine v Športnem parku Bonifika«, do najkasneje (vključno) tretjega dne pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb. Na vprašanja, ki bi prispela po izteku tega roka, organizator ni dolžan odgovoriti.

 

 

Javni zavod za šport Mestne občine Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedel razloge.

 

 

 

                                                           JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT MESTNE OBČINE KOPER

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2019

Ocenjevanje škode zaradi posledic poplav 2. in 3. februarja 2019

Mestna občina Koper obvešča, da bo na podlagi Sklepa o ocenjevanju škode na stvareh, zaradi posledic poplav 2. in 3. februarja 2019, št. 844-5/2019-5-DGZR z dne 19. 2. 2019, ki ga je izdalo Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, pričela z ocenjevanjem škode. Oškodovanci, ki so v Mestni občini Koper utrpeli škodo na kmetijskih zemljiščih (škoda na kmetijskih pridelkih se ne ocenjuje), stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih, lahko to prijavijo na predpisanih obrazcih (1, 3, 4 in 5). Na podlagi prejetih vlog bodo škodo ocenile občinske komisije.

Obrazci so na voljo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper (Verdijeva ul. 10) in na spletni strani www.koper.si.

Oškodovance opozarjamo, da morajo izpolnjene obrazce oddati osebno, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, oz. jih poslati priporočeno po pošti, najkasneje do vključno petka, 8. 3. 2019. Le – ti morajo biti obvezno podpisani (2x), na njih pa navedene telefonske številke (obvezen podatek zaradi morebitnega poziva k dopolnitvi obrazca oz. dogovora o izvedbi terenskega ogleda). Vlogi morajo biti priložene tudi fotografije nastale škode.

Kontrole na terenu bosta izvajali Občinska in Regijska komisija, pristojno ministrstvo pa bo odločalo o višini odškodnine za nastalo škodo.

Škoda se ocenjuje skladno s predpisano metodologijo, določeno z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08), in sicer:

Škoda na kmetijskih zemljiščih: (Kontakt: 05/6646-244 – UDDR, Valter Kozlovič)

Obrazec 1 – Zapisnik o ogledu in oceni škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih

Škoda na stavbah: (Kontakt: 05/6646-295 – Služba za zaščito in reševanje, Živa Banovac)

Obrazec 3 – Zapisnik o ogledu in oceni škode na stavbah

Obrazec 4 – Zapisnik o ogledu in oceni delne škode na stavbah

Škoda na infrastrukturi: (Kontakt: 05/6646-393 – UGJSP, Anže Novinec)

Obrazec – Zapisnik o ogledu in oceni škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo).

 

Škodo v gozdovih ocenjuje  Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija  RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo, in sicer do 22. 3. 2019.

 

MESTNA OBČINA KOPER

 

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper v letu 2019

Na podlagi 17. člena Zakona o športu – ZŠpo-1 (Uradni list RS, št. 29/17 z dne 9. 6. 2017 in sklepa Župana št.: 671-1/2019 z dne 15.1.2019 Mestna občina Koper objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper v letu 2019

 

  

Predmet razpisa je sofinanciranje programov na področju športa v Mestni občini Koper za leto 2019.

 

1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov:

 • športna društva in klubi;
 • zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oz. športne panoge s sedežem v Mestni občini Koper;
 • zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu;
 • ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne;
 • vrtci, osnovne šole, srednje šole ter višje in visoke strokovne šole;
 • univerza;
 • študentske organizacije.

 

Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da imajo sedež v Mestni občini Koper;
 • da je od njihove registracije preteklo vsaj eno leto, v katerem so izvajali ustrezno dejavnost v športu;
 • da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;
 • da imajo za določene športne panoge zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo najmanj 36 tednov v letu, kar pa ne velja za programe interesnega športa otrok in mladine: naučimo se plavati, Zlati sonček, Krpan in šolska tekmovanja;
 • da imajo društva urejeno evidenco članstva ostali izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posameznem programu.

 

 2. V letu 2019 bomo sofinancirali naslednje vsebine športnih programov:

 1. Športna vzgoja otrok in mladine;
 2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
 3. Športna dejavnost študentov;
 4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport;
 5. Športna rekreacija;
 6. Kakovostni šport;
 7. Vrhunski šport;
 8. Šport invalidov;
 9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov;
 10. Informatika, založništvo, promocijska dejavnost ter znanstveno raziskovalna dejavnost;

 

3. Pogoji sofinanciranja:

Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Pogojev, meril in normativov za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Koper,  upoštevaje razpoložljiva proračunska sredstva.

 

Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji bodo imela športna društva in njihova združenja.

 

4. Vrednost razpisnih sredstev za sofinanciranje športnih programov (točka 2. tega razpisa) bo opredeljena z Odlokom o izvrševanju proračunu Mestne občine Koper za leto 2019.

 

5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena za delovanje v letu 2019, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 

6. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

 

8. Rok predložitve prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 18. februarja 2019 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper v času uradnih ur.

 

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj-prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2019, št.:671-1/2019«.

 

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.

 

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane.

 

9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 45. dneh po zaključku razpisa.

 

10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si, ter na tajništvu Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper (tel.: 05/6646-239).

 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v Javnem zavodu za šport Mestne občine Koper pri g. Aleš Šepec (tel.: 05/6146-019, e-mail: ales.sepec@sportkoper.si ) ter na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper (tel.: 05/6646-239).

 

Mestna občina Koper

Župan

Aleš Bržan

 

 

 

 

 

 

 

 

Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2019

Številka: 122-3/2019

Na podlagi sklepa Župana, št. 122-3/2019 z dne 15.1.2019, Mestna občina Koper objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA  V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2019

 

I. PREDMET IN CILJ JAVNEGA RAZPISA je sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2019, ki jih izvajajo društva, ustanove in zavodi.

a) Programi društev, in sicer:

 • programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
 • programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom;
 • programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam;
 • programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti.

b) Programi za delo z zasvojenimi, in sicer:

 • programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija);
 • preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju zasvojenosti.

c) Preventivni programi, in sicer:

 • programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov;
 • preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov;
 • preventivni programi za preprečevanje nasilja v družinah;
 • programi usposabljanja prostovoljcev za pomoč ogroženim posameznikom in družinam.

 

Predmet sofinanciranja ne bodo programi, ki sodijo v redno dejavnost zavodov, organizacija počitnic, izletov, taborov in letovanj, programi stanovanjskih skupin, katerim občina plačuje stroške namestitve uporabnikov v skladu s predpisi socialnega varstva ter programi, ki so predmet drugih javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2019.

 

II. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU

Na javni razpis se lahko prijavijo za sofinanciranje programov socialnega varstva

 • pod točko a – društva in ustanove,
 • pod točko b in c – društva, ustanove in zavodi,

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
 2. program izvajajo za uporabnike iz Mestne občine Koper;
 3. so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva, humanitarno dejavnost ali dejavnost, ki je predmet razpisa, opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
 4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
 5. imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa;
 6. imajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje oz. reference na področju, za katero se prijavljajo;
 7. imajo predvideno sofinanciranje programa s strani drugih sofinancerjev, najmanj v višini 50 % vrednosti celotnega programa.

 

Prijavitelj se s svojim programom za leto 2019 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2019, in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oz. večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za leto 2019 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2019.

 

III. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

Za ocenjevanje posameznih programov bodo uporabljena naslednja merila:

 1. Kvaliteta in realnost predloženega programa:
 • program ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov;
 • uporabniki programa so jasno opredeljeni;
 • metode in način dela v programu so jasno opredeljeni;
 • program ima zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa.
 1. Sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu:
 • uporabniki aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi programa;
 • izvajalci programa so tudi prostovoljci.
 1. Finančna konstrukcija programa:
 • program ima pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
 1. Dosedanje delo oz. reference:
 • izkušnje oz. reference prijavitelja na področju, za katero se prijavlja.

 

Programi bodo ocenjeni v skladu z merili, ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih prijavljenih programov.

 

IV. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV

Višina razpisanih sredstev bo določena z Odlokom o proračunu Mestne občine Koper za leto 2019.

 

V. ROK IZVEDBE

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 

VI. VSEBINA PRIJAVE

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2019, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, navedenimi v obrazcu prijave.

 

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav. V kolikor prijav v določenem roku ne bodo dopolnili, le – te ne bodo obravnavane.

 

VII. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE

Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 18. februarja 2019 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.

 

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva za leto 2019, št. 122-3/2019«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.

 

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.

 

VIII. IZID JAVNEGA RAZPISA

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni predvidoma v roku 45 dni od roka za oddajo prijav.

 

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2019, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

 

IX. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper (pritličje desno), vsak dan v času uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si .

 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, telefon št. 05 6646 256.

 

ŽUPAN

Aleš Bržan

 

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov ali projektov v Mestni občini Koper za leto 2019

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in sklepa Župana, št. 610-1/2019 z dne 15.1.2019, Mestna občina Koper objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ALI PROJEKTOV V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2019
(v nadaljevanju: razpis)

 

 1. CILJI JAVNEGA RAZPISA

Cilji razpisa so:

 • spodbujanje ustvarjalnosti;
 • podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki jih ne izvajajo javni zavodi in so pomembni za splošni kulturni razvoj Mestne občine Koper (v nadaljevanju: MOK) in promocijo v RS ter v tujini;
 • podpiranje izvajanja kakovostnih projektov, ki predstavljajo posamično aktivnost kulturnih izvajalcev (izdaja knjige, organiziranje razstave, …) ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOK in promocijo v RS ter v tujini;
 • povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov in dostopnosti kulturnih vsebin.

 

2. RAZPISNA PODROČJA KULTURNIH DEJAVNOSTI IN SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE NA POSAMEZNIH PODROČJIH

MOK bo sofinancirala programe/projekte z naslednjih področij kulturne dejavnosti:

A. umetniški programi;
B. redno delovanje in programi ljubiteljske kulturne dejavnosti s področja glasbe, gledališča in lutk, folklore, intermedija;
C. likovna in galerijska dejavnost;
D. projekti samostojnih ustvarjalcev na področju kulture;
E. projekti založništva.

 

 3. POGOJI ZA SODELOVANJE

 Prijavitelj mora za izvajanje programov/projektov zagotoviti najmanj 40% delež sofinanciranja iz drugih virov, kar mora biti razvidno iz finančne konstrukcije.

 

Za sofinanciranje kulturnih programov/projektov se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje razpisa:

a) za področja A. in B.:

 • se lahko prijavijo s svojimi programi le kulturna društva s sedežem v MOK, ki so registrirana za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju razpisa;
 • imajo svoj sedež na območju MOK najmanj eno (1) leto, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj;
 • bodo prijavljene programe izvedli v letu 2019 na območju MOK;
 • bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
 • bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program sofinanciran s strani MOK;
 • so izvedli oz. priredili v zadnjih dveh (2) letih delovanja v okviru izvajanja svojega programa najmanj šest (6) kulturnih dogodkov;
 • tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe na področju A. ali B., ne morejo kandidirati na področjih C. in D.

 

za področje B.:

 • se lahko s svojimi programi prijavijo tudi zveze kulturnih društev, ki imajo sedež na območju MOK ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
  • v zvezo je vključenih vsaj 20 društev;
  • zveza mora biti registrirana v MOK;
  • svojo dejavnost izvaja na območju MOK;
  • ima v ustanovitvenih aktih opredeljeno delovanje na področju povezovanja in širjenja kulturne dejavnosti v društvih;
  • spodbuja razvoj na področju ljubiteljskih (društvenih) kulturnih dejavnosti in množične kulturne dejavnosti v MOK;
  • ima zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za opravljanje svoje dejavnosti;
 • bodo prijavljene programe izvedli v letu 2019 na območju MOK;
 • bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
 • bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program sofinanciran s strani MOK;
 • so izvedli oz. priredili v zadnjih 5 letih delovanja v okviru izvajanja svojega programa najmanj 20 kulturnih dogodkov;
 • tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe na področju B., ne morejo kandidirati na področjih C. in D.

b) za področje C. in D.:

 • s svojimi projekti se lahko prijavijo pravne osebe zasebnega prava (tudi kulturna društva) in samozaposleni v kulturi;
 • so registrirana za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju javnega razpisa (dokazilo: potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi);
 • prijavitelji morajo prijavljene programe oz. projekte v letu 2019 izvesti na območju MOK;
 • bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
 • bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program ali projekt sofinanciran s strani MOK;
 • so izvedli oz. priredili v zadnjem letu delovanja na območju MOK najmanj 3 kulturne dogodke;
 • tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe ali projekte na področju C. ali D., ne morejo kandidirati na področjih A. in B.

c) za področje E.:

 • se lahko prijavijo kulturna društva, samozaposleni v kulturi in mikro družbe, v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah;
 • so registrirana za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju javnega razpisa (dokazilo: potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi);
 • prijavitelji morajo imeti svoj sedež na območju MOK najmanj dve (2) leti, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj;
 • bodo prijavljene projekte izvedli v letu 2019 na območju MOK;
 • bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
 • bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je projekt sofinanciran s strani MOK.

d) za vsa področja:

 • V primeru, da je bil prijavitelj v letu 2018 pogodbena stranka Mestne občine Koper mora imeti izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Mestne občine Koper (podpisana izjava prijavitelja).

 

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in za spomeniško varstvene akcije.

 

Prijavitelj se s svojim programom oz. projektom za leto 2019 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2019 in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oz. večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2019 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2019.

 

V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih postopkov ter s sklepom zavržene.

 

4. MERILA IN KRITERJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Za kvalitetno presojo prispelih prijav na razpis bodo upoštevani naslednji kriteriji:

 • kakovost, inovativnost in zasnova programa oz. projekta:
  • za izvedbo programa oz. projekta obstaja izdelan časovni načrt z lokacijo
  • dostopnost programa oz. projekta
  • obrazložitev in utemeljitev programa oz. projekta
 • število realiziranih predstav, razstav, koncertov, … na leto (velja za področje A., B., C. in D.);
 • število izdanih knjig, brošur in drugih publikacij oz. izdanih številk revij v zadnjih dveh letih (velja za področje E – kulturna društva in samozaposleni v kulturi);
 • najmanj tri knjige izdane v letu 2018 z 200 izvodi vsaka, (velja za področje E – mikro družbe);
 • reference prijavitelja in reference sodelujočih partnerjev (število kritik, nagrad,…) oz. prepoznavnost preteklih projektov oz. programov prijavitelja v slovenskem kulturnem in mednarodnem prostoru;
 • realno in natančno prikazana finančna konstrukcija programa oz. projekta;
 • čas delovanja prijavitelja (število let delovanja prijavitelja);
 • število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pripravo programa oz. projekta;
 • predstavitev programa delovanja v okviru kulturnega programa Mestne občine Koper (velja za področje A in B).

 

Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju zgoraj navedenih kriterijev, dodeljena določena sredstva.

 

Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena takoj, ko bo to ugotovljeno.

 

5. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV

 Višina razpisanih sredstev bo določena z Odlokom o proračunu Mestne občine Koper za leto 2019.

 

6. ROK IZVEDBE

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 

7. DOKUMENTI POTREBNI ZA VELJAVNOST PRIJAVE

Za pravilnost prijave programa oz. projekta mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:

 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1Podatki o prijavitelju programa ali projekta
 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih podatkih
 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – Prijava programa ali projekta
 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-7 – Izjava družbe (samo za področje E – mikro družbe)

 

Prijavitelj k vlogi ne potrebuje priložiti obrazcev številka 4, 5 in 6.

 

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.

 

V kolikor prijavitelj prijavlja več programov – projektov oziroma področij, mora za vsak posamični program oz. projekt izpolniti ločen obrazec OBR-3. Ostale obrazce (OBR-1 in OBR-2) pa izpolne samo enkrat. Vse izpolnjene obrazce naj prijavitelj dostavi v eni kuverti.

 

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

 

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni na dokazila o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za pravilno.

 

Vsi fotokopirani dokumenti morajo biti opremljeni na način: »kopija je enaka originalu, jamči:« sledi podpis odgovorne osebe oz. zakonitega zastopnika, žig ter datum.

 

Spodaj navedeni dokumenti so obvezna sestavina prijave na razpis:

I. akt o ustanovitvi oz. statut društva – priložijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oz. delujejo že dalj časa in so imeli spremembe od zadnje prijave na razpis.

Dokazilo: Akt o ustanovitvi pravne osebe oz. statut društva.

 

II. fotokopija razvida pri Ministrstvu za kulturo in potrdilo o stalnem prebivališču (ali kopija veljavnega osebnega dokumenta – osebna izkaznica, potni list) v kolikor je prijavitelj fizična oseba, ki ima status samozaposlenega v kulturi in deluje na področju Mestne občine Koper.

Dokazilo: fotokopija

 

III. pisna izjava založnika o vključitvi predlagane izdaje v založniški program

(velja samo za področje E.).

Dokazilo: pisna izjava

 

Prijavitelj programa oz. projekta mora v obrazcu OBR-3 Prijava programa oz. projekta obvezno navesti terminski plan, t.j. časovni potek programa oz. projekta z navedbo planiranih aktivnosti. V primeru odobritve programa oz. projekta je prijavitelj morebitna odstopanja od načrtovanega plana in obrazložitve zanje dolžan pisno sporočiti na naslov Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.

 

Kakršnekoli druge spremembe v zvezi z izvajanjem sofinanciranja programa oz. projekta lahko prijavitelj javi pisno na zgornji naslov ali na zgoraj navedeno elektronsko pošto.

 

Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo posredovati na zgoraj naveden naslov vmesno poročilo. Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno poročilo posredovano najkasneje do 22.11.2019. Obvezno pa mora prijavitelj ob končnem poročilu priložiti dodatna gradiva (letake, časopisne članke, nosilce podatkov, razne materiale, ipd.) kot dokazilo o realiziranem programu oz. projektu. Navedena gradiva so obvezna priloga končnega poročila. Rok za oddajo končnega poročila o sofinanciranju programa oz. projekta s področja kulturnih dejavnosti za leto 2019 je 29.2.2020.

Vmesno in končno poročilo lahko prijavitelj odda tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom odgovorne osebe) na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.

 

V kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je nepopolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi bo taka vloga zavržena.

 

8. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovojnici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico (OBR-8).

 

Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 18. februarja 2019 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

 

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.

 

Nepravočasne prijave in ne popolne dopolnitve ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.

 

9. OBRAVNAVA PRIJAV IN IZID RAZPISA

Prijavljen program / projekt lahko komisija prerazporedi na drugo področje kulturne dejavnosti glede na vsebino prijave in razpisana sredstva oz. na drug razpis.

 

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo razpisa.

 

Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

 

10. DVIG RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

 

Informacije kot so npr. kraj oddaje prijave in podobno v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, telefon 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.

 

Župan

Aleš Bržan