Sprememba Javnega razpisa za dodelitev štipendij študentom za študijsko leto 2019/2020, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 21/2020 z dne 13.3.2020.

V javnem razpisu za dodelitev štipendij študentom za študijsko leto 2019/2020, se spremeni rok za oddajo prijave, zato se drugi odstavek 4. točke javnega razpisa spremeni, tako, da se glasi:

»Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 24. aprila 2020 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.« Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Sprememba Javnega poziva za vložitev predlogov za imenovanje kandidata za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča – podaljšanje roka

Številka: 610-5/2020

Datum:   25. 3. 2020

 

 

 

Sprememba

Javnega poziva za vložitev predlogov za imenovanje kandidata za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča

 

 

V javnem pozivu za vložitev predlogov za imenovanje kandidata za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča, se spremeni rok za oddajo predlogov, zato se prvi in tretji odstavek 6. točke in prvi odstavek 7.točke javnega poziva spremenijo, tako, da se glasijo:

 

 1. ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV KANDIDATA:

»Rok prične teči naslednji dan po objavi javnega poziva in se zaključi 24.4.2020.«

»Predlog mora biti predložen v zaprti ovojnici na naslov:

Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper do vključno 24.4.2020 oziroma najkasneje ta dan oddan na pošti kot priporočena pošiljka v zaprtem ovitku z izpisom na sprednji strani: NE ODPIRAJ – JAVNI POZIV za izbor člana komisije Alojza Kocjančiča.«

 

 1. PREPOZNI IN NEPOPOLNI PREDLOGI

»Za prepozen se šteje predlog, ki ni bil oddan priporočeno na pošti do vključno 2.4.2020, oziroma do tega dne ni bil v poslovnem času predložen na vložišču Mestne občine Koper.«

 

Vsa ostala določila javnega poziva ostanejo nespremenjena.

 

 

Župan

Aleš Bržan

Javni razpis za zagotovitev prevozov učencev Osnovne šole Koper v Mestni občini Koper v obdobju april 2020 – junij 2020

POVABILO K SODELOVANJU

 

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za  »Zagotovitev prevozov učencev Osnovne šole Koper v Mestni občini Koper v obdobju april 2020 – junij 2020«.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16714 najkasneje do 16.3.2020 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

ŽUPAN

Aleš Bržan, l.r.

Javni poziv za vložitev predlogov za imenovanje kandidata za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča

Številka: 610-5/2020

 

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)  in 8. člena Odloka o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča (Uradni list, št 9/20 z dne 14.2.2020) župan Mestne občine Koper, objavlja

 

 

JAVNI POZIV

za vložitev predlogov za imenovanje kandidata za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča

 

 

 1. NAROČNIK JAVNEGA POZIVA

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju MOK)

 

 1. JAVNI POZIV

Župan Mestne občine Koper objavlja javni poziv, s katerim poziva zainteresirano javnost, da predlagajo kandidate za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča.

 

 1. PREDMET IN PODROČJE JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva je izbor člana komisije zainteresirane javnosti za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča.

 

Komisija odloča o podelitvi priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča. Imenovana je za obdobje 5 let. Komisija dela na sejah. Delo komisije vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika, ki ju izvolijo člani komisije med seboj. Komisija odloča z večino glasov vseh članov. Delo komisije je neodvisno in avtonomno.

 

 1. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI KANDIDATI

Kandidati morajo izhajati iz vrst kulturnih ustvarjalcev in uglednih strokovnjakov s področja kulture in humanistike in ne morejo biti nosilci javne funkcije v občini.

 

 1. PREDLOG ZA KANDIDATURO MORA VSEBOVATI:
 • Naziv, naslov in kontaktne podatke predlagatelja;
 • Podatke o kandidatu (ime in priimek, rojstni podatki, podatki o izobrazbi, podatki o prebivališču);
 • opis strokovnih znanj in dosedanjih izkušnjah s področja kulture in humanistike;
 • pisno soglasje kandidata h kandidaturi.

Obvezna priloga je podpisano soglasje kandidata.

 

 1. ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV KANDIDATA:

Rok prične teči naslednji dan po objavi javnega poziva in se zaključi 2.4.2020.

Predlog mora vsebovati vse bistvene sestavine predloga ter obvezne priloge in podatke, določene s tem pozivom.

Predlog mora biti predložen v zaprti ovojnici na naslov:

Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper do vključno 2.4.2020 oziroma najkasneje ta dan oddan na pošti kot priporočena pošiljka v zaprtem ovitku z izpisom na sprednji strani: NE ODPIRAJ – JAVNI POZIV za izbor člana komisije Alojza Kocjančiča.

Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: točen in čitljivo izpisan naslov naziv in sedež (Ulica, hišna številka, pošta).

Priporočena pošiljka, na kateri ni označena ura oddaje priporočene pošiljke, se šteje, da je bila tistega dne oddana ob 23.59 uri.

 

 1. PREPOZNI IN NEPOPOLNI PREDLOGI

Za prepozen se šteje predlog, ki ni bil oddan priporočeno na pošti do vključno 2.4.2020, oziroma do tega dne ni bil v poslovnem času predložen na vložišču Mestne občine Koper.

Za nepopoln se šteje predlog, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva besedilo poziva. Za nepopoln se šteje tudi predlog, ki ni bil v roku, določenem v pozivu za dopolnitev, ustrezno dopolnjen.

Za predlog, ki ga je vložila neupravičena oseba, se šteje predlog prijavitelja, ki ne izpolnjuje pogojev iz točke 4 tega poziva.

Oddaja popolnega predloga pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva.

 

 1. OBRAVNAVANJE PREDLOGOV IN OBVEŠČANJE O IZBORU

Odpiranje kandidatur in izbor kandidatov bo opravila strokovna služba.

Po poteku roka bo strokovna služba odprla vse predloge, ki bodo prispele do konca pozivnega roka. Na odpiranju predlogov bo strokovna služba ugotavljala popolnost predlogov glede na zahtevana dokazila. Odpiranje predlogov ne bo javno.

Prijavitelji, ki bodo v roku predložili nepopolne predloge, bodo pisno pozvani k njihovi dopolnitvi. Predlogi morajo biti dopolnjeni najkasneje v roku 5 dni od dneva prejema pisnega poziva za dopolnitev predlogov. Nepopolni predlogi, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavrženi s sklepom.

 

 1. PRIDOBIVANJE INFORMACIJ O JAVNEM POZIVU

Vse informacije v zvezi s pozivom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in sicer pri kontaktni osebi: Ingrid Kozlovič, telefon: 05/ 66 46 238, e-pošta: ingrid.kozlovic@koper.si.

 

Župan
Aleš Bržan

Javni razpis za področje kmetijstva v letu 2020 – popravek

Številka: 331-1/2020

 

 

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper (Ur. l. RS, št. 76/2015, v nadaljevanju: pravilnik), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09–ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), in sklepa Župana št. 331-1/2020, z dne 14. 2. 2020, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS

za dodelitev sredstev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za leto 2020

 

 

I. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Mestne občine Koper, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči in sicer:

A    Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
B    Pomoči po uredbi „de minimis
C    Ostali ukrepi občine

 

Sredstva za skupinske izjeme se dodeljujejo po shemi državnih pomoči v kmetijstvu,  skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije, za pomoči de minimis pa skladno z Uredbo Komisije  (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis, za ostale ukrepe občine pa skladno z določili pravilnika in pogoji navedenimi v javnem razpisu.

 

II. Upravičenci do pomoči

 • fizične in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja (manj kot 10 zaposlenih), dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma v primerih ukrepov po členu 29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu v Mestni občini Koper in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev (KMG-MID);
 • fizične in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, v primerih ukrepov za pomoči de minimis – po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu v Mestni občini Koper in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev;
 • registrirana stanovska in interesna združenja (društva), ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Mestne občine Koper.

 

III. Pogoji za dodelitev sredstev

Sredstva se lahko dodelijo upravičencu za površine, objekte in ukrepe izvedene na območju Mestne občine Koper in za strokovno in tehnično podporo, ki jo koristijo kmetijski proizvajalci iz Mestne občine Koper. Prosilci morajo predložiti:

 • podpisan in čitljiv izpolnjen obrazec „vloga za prijavo na javni razpis” za vsak ukrep in podukrep posebej,
 • realno, strokovno oceno upravičenih stroškov ali predračun izdan v tekočem letu,
 • izjavo o kumulaciji sredstev (izjava o dodeljenih sredstvih iz državnega proračuna in drugih morebitnih prejetih sredstvih),
 • izjavo o resničnosti podatkov,
 • mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper o ustreznosti naložbe (ukrep urejanja kmetijskih zemljišč),
 • podpisan osnutek pogodbe,
 • ter vse ostale priloge zahtevane v razpisni dokumentaciji.

Posebni pogoji in merila za dodelitev sredstev in obvezne priloge k vlogi so opredeljene pri posameznih ukrepih tega razpisa oziroma v razpisni dokumentaciji.

 

IV. Merila za izbor

Merila za dodelitev državnih pomoči po uredbi za skupinske izjeme in pomoči de minimis so:

a. Prejeta javna sredstva za naložbe v kmetijska gospodarstva od leta 2015

 • upravičenec še ni prejel podpore iz javnih sredstev: 30 točk,
 • upravičenec je enkrat prejel podporo iz javnih sredstev: 20 točk,
 • upravičenec je dvakrat prejel podporo iz javnih sredstev:10 točk,
 • upravičenec je trikrat prejel podporo iz javnih sredstev: 5 točk.

 

b. Starost upravičenca:

 • do 40 let: 20 točk,
 • nad 40 let: 15 točk.

 

c. Status upravičenca:

 • kmetijstvo mu je osnovna dejavnost (pokojninsko in invalid. zavarovan) 20 točk,
 • kmetijstvo mu ni osnovna dejavnost 10 točk.

 

d. Območje kjer leži kmetijsko gospodarstvo:

 • območje z omejenimi možnostmi: 10 točk,
 • ostala območja: 5 točk.

 

A. POMOČI PO UREDBI ZA SKUPINSKE IZJEME

 

I. Višina sredstev

Sredstva za izvedbo ukrepov skupinske izjeme so zagotovljena z Odlokom o proračunu Mestne občine Koper za leto 2020 v okvirni višini 45.800,00  EUR, od tega na proračunski postavki:

 • 2320 Kompleksne subvencije v kmetijstvu v višini 35.000,00 EUR
 • 2323 Urejanje kmetijskih zemljišč v višini 10.000,00 EUR

Sredstva v proračunu so omejena in se dodeljujejo kot nepovratna sredstva, skladno s pravili državnih pomoči in ob upoštevanju proračunskih možnosti. V kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke. Pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, se ne dodeli za davek na dodano vrednost razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.

 

II. Upravičenci

Fizične in pravne osebe skladno s 6. členom pravilnika, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju občine, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev v MOK ter izvajajo ukrepe na območju Mestne občine Koper. Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo nosilci kmetijskih gospodarstev in sicer kmetje – fizične osebe.

Za vse razpisane ukrepe po uredbi za skupinske izjeme velja, da gre za državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev (odločba) s strani Mestne občine Koper in sicer do 31.08.2018 za ukrepe skupinskih izjem. Dokazila – računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja.

 

III. Ukrepi

UKREP 1 Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih za primarno proizvodnjo

Cilj pomoči je izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje, izboljšanjem naravnega okolja, vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture povezane z razvojem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč in izboljšanjem teh.

Najvišji znesek dodeljenih pomoči po posameznih ukrepih, določenih v členih od 13 do vključno 17 pravilnika, ne smejo preseči najvišjih zneskov določenih v posameznih členih Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.

Bruto intenzivnost pomoči:

 • do 50% upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi dejavniki,
 • do 40% upravičenih stroškov naložb za ostala območja,
 • najvišji znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

 

Upravičenci do pomoči:

 • kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine,
 • dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 4 ha primerljivih kmetijskih površin, oz. 2 ha primerljivih kmetijskih površin pri podukrepu urejanja kmetijskih zemlišč in pašnikov,
 • redijo najmanj 5 GVŽ (velja za naložbe v hleve in gospodarska poslopja).

 

Pomoči se ne dodeli za:

 • že izvedene naložbe na podlagi računov izdanih pred odobritvijo pomoči,
 • nakup proizvodnih pravic,
 • nakup in zasaditev letnih rastlin,
 • dela v zvezi z odvodnjavanjem,
 • nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
 • naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja,
 • za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, vključujoč tudi poslovni načrt, če je ta potreben za izvedbo investicije,
 • naložbe, ki se izvajajo izven območja občine,
 • naložbe, ki so financirane iz drugih javnih virov RS ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov,
 • stroški povezani z zakupnimi pogodbami,
 • obratna sredstva.

 

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

 

1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:

 • stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbe v kmetijska gospodarstva,
 • stroški nakupa nove specialne kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme za primarno pridelavo (razen traktorjev),
 • stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk,
 • stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku,
 • stroški nakupa in postavitve mrež proti toči za nasade nad 0,2 ha,
 • stroški ureditve trajnega nasada nad 0,2 ha in sicer: stroški agromelioracije in sadik za zasaditev novega nasada (sadovnjak, oljčnik, nasad špargljev in druge trajne rastline, razen vinograda),
 • stroški priprave zemljišča in nakupa trajnega sadilnega materiala.

 

Pogoji za pridobitev-priloge k vlogi:

 • ustrezno dovoljenje (projektna dokumentacija za izvedbo naložbe, potrdilo o namenski rabi zemljišča oziroma soglasje najemodajalca),
 • predračun ob prijavi, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč, pa po odobritvi vloge,
 • dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
 • drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti,
 • mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper (ne za nakup kmetijske mehanizacije),
 • obnova nad 0,2 ha trajnega nasada,
 • izpis iz registra kmetijskih gospodarstev.

 

1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin in agromelioracij kmetijskih zemljišč na območju občine.

Upravičeni stroški:

 • stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča – nezahtevne agromelioracije,
 • stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov nad 0,3 ha,
 • stroški izvedbe del za nezahtevne agrmelioracije,
 • stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
 • stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

 

Pogoji za pridobitev – priloge k vlogi:

 • načrt postavitve pašnika,
 • predračun stroškov za katere se uveljavlja pomoč ob prijavi (račun in potrdilo – dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč, pa po odobritvi vloge),
 • dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
 • potrdilo o namenski rabi zemljišča,
 • mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper,
 • izpis iz registra kmetijskih gospodarstev.

 

UKREP 4

Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov: bolezni živali ter naravne in druge nesreče (toča, požar, udar strele, pozeba, poplava, vihar).

Upravičeni stroški:

 • sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.

 

Upravičenci:

 • kmetijska gospodarstva vpisana v register kmetijskih gospodarstev s sedežem na območju občine, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto,
 • dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.

 

Pogoji za pridobitev – priloge k vlogi:

 • veljavna zavarovalna polica z obračunano višino nacionalnega financiranja,
 • predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oz. preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;

 

Intenzivnost pomoči:

Pomoč po tem pravilniku, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje, ne sme preseči 65% stroškov zavarovalne premije.

 

B. POMOČI PO UREDBI DE MINIMIS

 

I. Višina sredstev

Sredstva za izvedbo ukrepov  de minimis so zagotovljena v proračunu Mestne občine Koper za leto 2020, v okvirni višini 12.000,00 EUR, od tega na proračunski postavki:

 • 2322 Projekti povezani z razvojem podeželja v višini 9.000,00 EUR
 • 2836 Razvoj dopolnilne dejavnosti v višini 3.000,00 EUR

Bruto intenzivnost pomoči za vsak ukrep znaša do 50 % upravičenih stroškov. Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa. Zgornja višina dodeljenih sredstev za posamezno naložbo pri ukrepu pomoči za naložbe v predelavo, trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji in razvoj dopolnilnih dejavnosti  je do 5.000,00 EUR.

 

II. Upravičenci

Za sredstva finančne pomoči po razpisu de minimis lahko zaprosijo kmetje-fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež na območju Mestne občine Koper. Upravičenci so lahko tudi mikro podjetja ter pravne osebe, ki izvajajo navedene dejavnosti z namenom razvoja podeželja. Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo nosilci kmetijskih gospodarstev in sicer kmetje – fizične osebe.

Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020 za ukrep de minimis. Dokazila – računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja.

 

III. Ukrepi

UKREP 6

a. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov

Cilj pomoči je diverzifikacija  dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški

 • stroški nakupa novih tehnologij oziroma posodobitev v predelavi grozdja (kletarska oprema – polnilne linije, etiketirka, filtri, vinifikatorji, mlini, preše in črpalke), razen posod za hrambo vina,
 • stroški nakupa opreme za filtriranje in stekleničenja oljčnega olja, etiketirke (razen posod za hrambo olja in opreme za predelavo oljk).

 

Upravičenci do pomoči:

 • kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev s sedežem dejavnosti in naložbo na območju Mestne občine Koper,
 • dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

 

Pogoji za pridobitev sredstev – priloge k vlogi:

 • izpis iz registra kmetijskih gospodarstev,
 • izpis iz registra pridelovalcev grozdja in vina,
 • predračun oziroma račun in dokazilo – potrdilo o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020.

 

b. Naložbe v opravljanje nekmetijskih dejavnosti na kmetiji

Upravičeni stroški:

 • stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne dejavnosti (predelava kmetijskih proizvodov in turizem na kmetiji),
 • stroški nakupa opreme za dopolnilne dejavnosti (turizem na kmetiji), razen nakupa avdio in video opreme,
 • stroški nakupa opreme za predelavo kmetijskih proizvodov.

 

Upravičenci do pomoči:

 • kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z nekmetijskimi dejavnostmi (dopolnilno dejavnostjo) na kmetiji in predelavo kmetijskih proizvodov in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev s sedežem v Mestni občini Koper,
 • dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na 1 ha primerljivih kmetijskih površin

 

Pogoji za pridobitev sredstev – priloge k vlogi:

 • dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu,
 • dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
 • dejavnost se mora izvajat na kmetiji še najmanj 5 let po zaključku naložbe,
 • projektna dokumentacija naložbe,
 • predračun oziroma račun in dokazilo – potrdilo o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2020 do 31. 8.2020,
 • ustrezno upravno dovoljenje za izvedbo naložbe (potrdilo o namenski rabi zemljišča, gradbeno dovoljenje),
 • mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, razen za nakup opreme manjše vrednosti.

 

UKREP 8

Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.

Upravičeni stroški:

 • stroški promocije in trženja izdelkov kmetijskih gospodarstev (sejmi, razstave, katalogi, zloženke…), povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi, ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
 • stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposablajnje povezano z nekmetijskimi dejavnostmi, ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
 • stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi dejavnostmi in predelavo.

 

Upravičenci do pomoči:

 • fizične in pravne osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine,
 • dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 4 ha primrljivih kmetijskih površin.

 

Pogoji za pridobitev sredstev – priloge k vlogi:

 • dovoljenje za opravljanje ustrezne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu,
 • račun in dokazilo o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč (računi veljavni od 1. 2020 dalje),
 • program izobraževanja oz. usposabljanja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na  kmetiji, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,
 • predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oz. preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.

 

Intenzivnost pomoči:

Do 100% upravičenih stroškov, a ne več kot 2.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. Ne glede  na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz 6. odstavka 18. člena pravilnika.

 

C. OSTALI UKREPI OBČINE

Cilj ukrepa je  sofinanciranje neprofitnih dejavnosti in materialnih stroškov društev oz. združenj s področja kmetijstva in razvoja podeželja iz območja občine, ki ne predstavljajo državno pomoč ter njihov cilj ni pridobivanje dobička.

 

I. Višina sredstev

Sredstva za izvedbo »ostalih ukrepov občine« so zagotovljena v proračunu Mestne občine Koper za leto 2020 v okvirni višini 14.000,00 EUR na proračunski postavki:

 • 2334 Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog v višini 14.000,00 EUR

Bruto intenzivnost pomoči za vsak ukrep znaša do 100 % upravičenih stroškov. Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa.  Zgornja višina dodeljenih sredstev je do 4.000,00 EUR na društvo.

 

UKREP 9 Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

Upravičeni stroški:

 • stroški povezani s predstavitvijo oziroma promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva in podeželja, kot so: splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, krožki, strokovne ekskurzije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd.,
 • stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev oziroma združenj, ki prispevajo k prepoznavnosti občine kot so: priprava gradiv, zloženk, objave v medijih, organizacija samostojnih prireditev ipd.,
 • stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja, prikazi tradicionalnih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanja ipd.;
 • stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih društev in organizacij;
 • materialni stroški, povezani z izvedbo programov društev oziroma združenj.

 

Pogoji za pridobitev pomoči

Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da imajo sedež na območju Mestne občine Koper oziroma izvajajo programe, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Mestne občine Koper,
 • da programi omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper,
 • da imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire financiranja,
 • da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov oziroma projektov na področju kmetijstva,
 • da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za delo.

 

Priloge k vlogi:

 • finančno in vsebinsko ovrednoten program dela za leto 2020,
 • izjava o številu članstva (na obrazcu),
 • predračuni oziroma računi za izvedene aktivnosti in dokazila o plačilu.

 

Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020. Dokazila – računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja.

Pomoč se ne dodeli:

 • za prijavljeni program za katerega so že bila pridobljena sredstva na drugih razpisih Mestne občine Koper oziroma so njihovi programi na kakršenkoli način že financirani iz proračuna Mestne občine Koper,
 • društvom, katerih dejavnost je pridobitnega značaja.

 

Upravičenci do pomoči so:

 • registrirana stanovska in interesna združenja (društva), ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja na območju občine in imajo sedež na območju Mestne občine Koper.

 

Intenzivnost pomoči:

 • do 100 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 4.000,00 EUR na društvo.

 

V. Omejitve sredstev:

 • če gre za vlagatelja, ki je zavezanec za DDV, se le-ta ne upošteva kot upravičen strošek,
 • sredstva se ne izplačajo tistim, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države,
 • za ukrepe skupinske izjeme se pomoč lahko dodeli le, če je vloga predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti,
 • najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v členih od 13 do vključno 17 pravilnika, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v posameznih čenih Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 (upoštevajoč tudi kumulacijo).V

 

VI. Rok za prijavo na razpis, oddajo zahtevkov in način prijave

Prijavitelji morajo ustrezno označeno prijavo poslati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do vključno 20. 3. 2020 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali jo do taistega dne, med uradnimi urami oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.

Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno navedbo na prednji strani Javni razpis za dodelitev sredstev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za leto 2020, »Ne odpiraj, št. 331-1/2020«. V primeru, ko se isti vlagatelj prijavlja na različne ukrepe in podukrepe, mora biti vsaka vloga (prijavni obrazec z dokazili) v svoji kuverti. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naslov prijavitelja. Za veljavne se bodo štele vloge, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Neveljavne ne bodo obravnavane.

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem prijavnem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija, ki obsega obrazce za posamezne ukrepe javnega razpisa in vzorce pogodb bo do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si) oz. v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na Uradu za gospodarske dejavnosti, okolje in promet (tel.05/ 6646 244 – Valter Kozlovič).

 

VII. Obravnavanje vlog

O dodelitvi pomoči odloči župan na predlog posebne Komisije za pregled in oceno vlog imenovane s sklepom župana. Pri dodeljevanju državnih pomoči se bodo upoštevala merila in kriteriji določeni v Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za programsko obdobje 2015 – 2020 oziroma merila, ki so objavljena v javnem razpisu. Odpiranje vlog bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za prijavo. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge komisija pozove, da v roku 5 dni od prejema obvestila vlogo dopolni. Vloge katere vlagatelji v predpisanem roku ne bodo dopolnili ali jih bodo neustrezno dopolnili, bodo zavržene. Za dodeljena sredstva državnih pomoči bo obračunana akontacija dohodnine, v skladu z veljavno zakonodajo.

 

VIII. Obvestilo o izidu razpisa in dodelitvi sredstev

O izidu razpisa bodo prijavitelji obveščeni z odločbami  v roku 15 dni od dneva odločitve komisije za pregled in oceno vlog. Upravičencem bo izdana odločba o višini odobrenih sredstev. Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema odločbe. Odločitev župana je dokončna. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi prejemniki sredstev. Sredstva upravičencem bodo izplačana na podlagi sklenjenih pogodb med Mestno občino Koper in prejemnikom sredstev po predhodni predložitvi dokazil o izvedbi aktivnosti ter porabi namenskih sredstev. V primeru ugotovljene delne ali celotne nenamenske porabe sredstev, navedbe neresničnih podatkov, za isti namen in iz istega naslova že pridobljenih finančnih sredstev, bo skladno z določili pravilnika zahtevano vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. V navedenih primerih in primerih, da upravičenec ne odda zahtevka za izplačilo sredstev (dokazila), oz. odda neustrezna dokazila, upravičencu sredstva ne bodo izplačana, prav tako bo skladno z določili pravilnika izgubil pravico do pridobitve sredstev za naslednji dve leti.

 

 

ŽUPAN

Aleš Bržan

Javni poziv za Imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov v Svet Javnega zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper

Številka: 014-4/2020

 

ZAINTERESIRANI JAVNOSTI OZIROMA UPORABNIKOM S SEDEŽEM V MESTNI OBČINI KOPER, KI DELUJEJO NA PODROČJU MLADINE, KULTURE IN TURIZMA

 

ZADEVA: Javni poziv za Imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov v Svet Javnega zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper

Z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper (Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29.11.2019; v nadaljevanju Odlok) je bil kot organ Javnega zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper opredeljen Svet zavoda.

V skladu z 11. členom Odloka šteje Svet Javnega zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper 9 članov, mandat sveta zavoda traja 4 leta.

Župan Mestne občine Koper skladno z 11. členom Odloka imenuje tri predstavnike zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov, po enega s področja mladine, kulture in turizma, na podlagi javnega poziva.

Mestna občina Koper poziva zainteresirano javnost oziroma uporabnike s sedežem v Mestni občini Koper, da svoje predloge za predstavnika zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov na področju mladine, kulture in turizma kot člane sveta Svet Javnega zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper posreduje najkasneje do petka, 14.2.2020 na naslov Mestne občine Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva 10, 6000 Koper.

Pri podaji predloga na področju mladine predlagamo, da naj kandidati ne bi bili starejši od 29 let.

Predlogi naj vsebujejo podatke o predlaganih kandidatih: področje za katero se prijavlja (mladina, kultura ali turizem) ime in priimek, rojstni podatki, naslov, izobrazba, trenutna zaposlitev ter podpisano soglasje kandidata.

Skladno z 11. členom Odloka lahko župan imenuje predstavnike zainteresirane javnosti tudi neposredno.

 

Pripravil Urad za družbene dejavnosti

ŽUPAN
Aleš Bržan

Javni razpis za izbor organizatorja in sofinanciranje prireditve Rumeno-modre noči 2020

Številka: 322-4/2020-2

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) ter sklepa župana št. 322-4/2020-1, z dne 24. 1. 2020, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja

 

JAVNI RAZPIS
ZA IZBOR ORGANIZATORJA IN SOFINANCIRANJE PRIREDITVE
RUMENO-MODRE NOČI 2020

 

1. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju MOK)

 
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
 

Predmet javnega razpisa je izbor organizatorja in sofinanciranje prireditve »Rumeno-modre noči 2020« (v  nadaljevanju: prireditev).

 

3. CILJI JAVNEGA RAZPISA

Cilji razpisa so:

 • zagotavljanje pestre ponudbe v času glavne turistične sezone,
 • povečanje potrošnje in obiska destinacije,
 • povečanje raznolikosti dogodkov.

4. POGOJI ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali samostojni podjetniki (s.p.), ki so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, ter imajo za to predpisana dovoljenja ter vsaj dve dokazili (referenci) o izkušnjah pri organizaciji vsebinsko in obsežno podobnih prireditev, ki so predmet razpisa. Do sredstev, ki so predmet javnega razpisa niso upravičene krajevne skupnosti, fizične osebe in javna podjetja.

Predlagani program prireditve mora zajemati najmanj naslednje vsebine in lokacije po predpisanem terminu in urniku:

 

a) DATUM IN URA

Program prireditve mora trajati najmanj štiri dni, in sicer od četrtka, 23., do nedelje, 26. julija 2020. Program se izvaja najmanj:

 • med 18. in 24. uro v četrtek in nedeljo in
 • med 18. in 2. uro naslednjega dne v petek in soboto.

 

b) PRIZORIŠČE

Program prireditve se mora izvajati najmanj na naslednjih lokacijah:

 • v četrtek in nedeljo: Taverna, trg pri Upravi za pomorstvo, Pristaniška ulica z Mandračem,
 • v petek in soboto: Taverna, trg pri Upravi za pomorstvo, Pristaniška ulica z Mandračem, Ukmarjev trg, Titov trg, Prešernov trg.

 

c) ZAPORE JAVNE POVRŠINE in PROMETA

V času prireditve je treba zagotoviti začasno zaporo prometa na Pristaniški ulici oz. na drugih območjih za zagotavljanje varnosti občanov in obiskovalcev prireditve in o tem pravočasno in učinkovito obvestiti vse občane mestnega jedra Kopra.

 

d) VSEBINE PROGRAMA

Rumene noči (poudarek na zabavnem glasbenem programu in koncertih z znanimi glasbenimi izvajalci v širšem slovenskem in tujem prostoru):

 • koncert znanih slovenskih izvajalcev oz. skupin,
 • koncert znanih tujih izvajalcev oz. skupin,
 • koncert istrske glasbene zasedbe oz. izvajalca,
 • koncert narodno-zabavne glasbe,
 • koncert instrumentalne glasbe z gosti oz. slovenski evergreen izvajalci ali skupine,
 • koncert neuveljavljenih glasbenih skupin,
 • alter scena in ambientalna glasba,
 • nastopi DJ,
 • druge sorodne vsebine.

Modre noči (poudarek na pestrem kulturnem in otroškem programu)

 • tematski glasbeni večeri – koncerti (blues, jazz, romska glasba, folk, šansoni itd.),
 • gledališke predstave in/ali stand up predstave,
 • koncert priznanih pevskih zborov,
 • koncert opernih arij,
 • folklorni nastopi,
 • sodobna umetnost (intermedijske vsebine): koncerti/razstave/plesna predstava/igre luči/projekcije/avdiovizualni performance,
 • kino na prostem (npr. predvajanje slovenskih otroških in mladinskih filmov),
 • druge sorodne vsebine.

Vsebine, ki so skupne obema sklopoma:

 • otroški program: otroške predstave, otroške animacije, kreativne delavnice, dežela igral (otroški park z napihljivimi igrali in družabnimi igrami), rajanje z literarnimi junaki itd.,
 • raznolika ponudba na stojnicah,
 • gostinska ponudba, katere poudarek je na istrski gastronomiji in morskih zakladih.

Splošne usmeritve

Končni program prireditve in načrt promocije ter oglaševanja bo potrdila odgovorna oseba MOK v sodelovanju s kontaktno osebo Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper. Zaželeno je, da prijavitelj predlaga dodatni spremljevalni program in inovativne oblike promocije ter oglaševanja, kar pa mora pred dejansko izvedbo potrditi MOK.

Operativne vsebine (npr. vsebino plakatov in oglasov, postavitev prizorišča itd.) bo izbrani prijavitelj usklajeval s kontaktno osebo Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper.

Po zaključku prireditve mora izbrani prijavitelj pripraviti končno vsebinsko in finančno poročilo z vsemi zahtevanimi dokazili. Vsebinsko poročilo mora zajemati najmanj podatke o izvedenem programu prireditve, številu obiskovalcev prireditve, številu sodelujočih ponudnikov na prireditvi in seznamom le-teh itd. Finančno poročilo pa mora zajemati celotne stroške prireditve in višino prihodkov po nosilcu prihodka (uporabnina za stojnico, pokroviteljska sredstva, prihodek iz naslova gostinske ponudbe itd.).

Dokazila o izvedbi prireditve morajo zajemati najmanj naslednje vsebine:

 • izvode izdelanih promocijskih materialov prireditve,
 • slikovno in video gradivo v elektronski obliki z dovoljenjem, da MOK oddane vsebine neomejeno uporablja za svoje promocijske namene,
 • kopije računov za kritje upravičenih stroškov prireditve najmanj v višini dodeljenih sredstev iz javnega razpisa.

Varščina za resnost ponudbe

Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis poravnati tudi varščino kot garancijo za resnost prijave in resnost za izvedbo prireditve. Varščina znaša 500,00 EUR.

Prijavi na javni razpis mora biti priloženo dokazilo o plačilu varščine, in sicer na podračun MOK št. SI56 0125 0010 0005 794, z obvezno navedbo sklicne številke SI00201062, pri Banki Slovenije.

Varščino se neizbranim prijaviteljem vrne (brezobrestno in nerevalorizirano) v celoti, v roku 30 dni od podpisa pogodbe z izbranim prijaviteljem (prijavitelja, ki je prejel najvišje število točk). Izbranemu prijavitelju se vplačana varščina vrne po izvedbi prireditve in sicer, 30. dan po oddaji popolnega končnega poročila MOK.

Če izbrani prijavitelj ne bi sklenil pogodbe v roku 8 dni od njenega prejema se šteje, da je umaknil prijavo, MOK pa zadrži vplačano varščino (prijavitelju se varščina NE vrne) in ponudi podpis pogodbe prijavitelju, ki je dosegel drugo najvišje število dodeljenih točk po merilih javnega razpisa. V primeru, da tudi naslednji prijavitelj odkloni podpis pogodbe, tudi on ni upravičen do vračila varščine. Določbo se smiselno uporablja za vse ostale prijavitelje iz seznama prijav vseh prijaviteljev.

 

5. MERILA IN KRITERJI ZA OCENJEVANJE

Za ocenjevanje prijav bodo uporabljena merila, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

 
6. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV IN ROK PORABE

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje prireditve znaša do največ 40.000,00 EUR.

Za kritje stroškov oglaševanja in promocije mora prijavitelj porabiti najmanj 20 % (z besedo: dvajset odstotkov) vseh dodeljenih sredstev iz naslova tega javnega razpisa.

MOK bo izbranemu prijavitelju prireditve zagotovila tudi kritje stroškov čiščenja prizorišč po prireditvi.

Pri izplačilu sredstev vezanih na promocijo prireditve se bo upoštevalo realne tržne vrednosti oglaševanja in promocije. Računi, ki ne bodo odražali dejanskega stanja (če storitve, ki so predmet računa ne bodo dokazljive), ne bodo upoštevani pri seštevku prejetih računov za izplačilo dodeljenih sredstev in bodo obravnavani kot neupravičeni.

Dodeljena sredstva bodo prijaviteljem nakazana po izvedbi prireditve, podpisani pogodbi in po predložitvi popolnega končnega poročila z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Sredstva bodo posameznemu prijavitelju nakazana v višini priloženih kopij računov upravičenih stroškov, največ do višine s pogodbo dodeljenih sredstev.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.

Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.

 

7. ROK IZVEDBE

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna oz. v skladu s pogodbo o sofinanciranju prijavljenega programa.

 

8. DOKUMENTI POTREBNI ZA VELJAVNOST PRIJAVE

Prijava mora vsebovati:

 • v celoti izpolnjen prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami,
 • načrt promocije in oglaševanja prireditve,
 • podroben opis vsebine programa (točne nazive izvajalcev, ure izvedbe programa, lokacije prireditve itd.),
 • predvideni finančni načrt prireditve.

 

9. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko do vključno petka, 21. februarja 2020 (velja poštni žig na ovojnici), na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v času uradnih ur. Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – 322-4/2020«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov pošiljatelja. Prijava, ki ne bo oddana na naveden način in navedenih rokih, bo zavržena kot prepozna.

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na prijavnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija, se šteje za nepopolno.

 

10. DATUM ODPIRANJA PRIJAV

Odpiranje prijav bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za prijavo. Strokovna komisija bo pri odpiranju prijav ugotavljala njihovo popolnost glede na zahtevane pogoje in dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 8 dni od odpiranja prijav prijavitelja pozove pisno, naj prijavo dopolni. Če prijavitelj v roku 8 dni prijave ne dopolni, se šteje, da je umaknil prijavo na javni razpis.

Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi meril, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

 

11. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA

Vse popolne prijave obravnava strokovna komisija.

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil župan. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od njegove vročitve na Mestno občino Koper. Pritožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.

MOK si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijaviteljev..

Z izbranim izvajalcem programa bo sklenjena pogodba o sofinanciranju, s katero bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

MOK lahko do sklenitve pogodbe brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti odstopi od izvedbe javnega razpisa.

 

12. DVIG RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Pojasnila o vsebini dokumentacije prijave smejo prijavitelji zahtevati izključno v pisni obliki od Urada za družbene dejavnosti in razvoj MOK in sicer do pet dni pred potekom roka za predložitev prijav.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo pri Jani Otočan, Turistična organizacija Koper, Urad za družbene dejavnosti, tel. št. 05 6646 242 ali 05 6646 300 v času uradnih ur.

 

ŽUPAN

Aleš Bržan

Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Koper v letu 2020

Številka: 322-3/2020-2

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) ter sklepa župana št. 322-3/2020-1, z dne 24. 1. 2020, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA TURISTIČNIH DRUŠTEV

V MESTNI OBČINI KOPER V LETU 2020

 

 1. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju MOK)

 

 1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja turističnih društev in drugih društev, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Koper v letu 2020.

Prijavitelji se s svojimi programi dela v letu 2020 lahko prijavijo samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper, ki sofinancirajo letno delovanje društev, in sicer na tisti javni razpis, katerega predmet javnega razpisa pokriva osnovni oz. večji del programa dela prijavitelja. To ne velja za prijave na javne razpise, ki sofinancirajo prireditve v Mestni občini Koper v letu 2020.

 

 1. CILJI JAVNEGA RAZPISA

Cilji razpisa so:

 • spodbujanje razvoja turizma na območju MOK,
 • povečanje raznolikosti aktivnosti in dostopnosti raznih vsebin,
 • spodbujanje sodelovanja in mreženja med izvajalci turističnih dejavnosti.

 

 1. RAZPISNA PODROČJA IN SPLOŠNI POGOJI

Na javni razpis se lahko prijavijo IZKLJUČNO društva, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma in ki:

 • delujejo na območju Mestne občine Koper in so registrirana v Sloveniji,
 • delujejo s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju Mestne občine Koper ali delujejo s ciljem promocije turističnih produktov in tipičnih produktov Istre,
 • ne bodo prejela sredstev za izvedbo prijavljenega programa dela v letu 2020 iz drugih virov Mestne občine Koper,
 • so oddala končno poročilo o delu za leto 2019 v primeru prijave na javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Koper v letu 2019 (slednje ne velja kot pogoj za novoustanovljena društva ali društva, ki se v letu 2019 niso prijavila na javni razpis),
 • bodo sodelovala na prireditvi Koper na dlani – predstavitev krajevnih skupnosti in turističnih društev MOK v letu 2020 (predvidoma 16. 5. 2020).

Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanje društev, katerih aktivnosti temeljijo na:

 • rednem delovanju društva, kot so skupna srečanja članov društva, delovni sestanki itd.,
 • izvajanju aktivnosti na področju spodbujanja lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
 • aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in vzdrževanje piknik prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične signalizacije in podobno),
 • izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in mladine za turizem,
 • izvajanju promocijske in informativne dejavnosti v kraju,
 • aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev,
 • aktivnostih, ki omogočajo uspešno, množično vključevanje članov oz. uporabnikov iz Mestne občine Koper,
 • aktivnostih, ki bodo predstavljene širši javnosti,
 • vključevanju v aktivnosti, prireditve in projekte Mestne občine Koper in Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper, in sicer Istrska pustna povorka, Koper na dlani, Sladka Istra, Fantazima in druge prireditve.

S tem javnim razpisom Mestna občina Koper NE sofinancira prireditev ali projektov investicijske narave.

 

 1. MERILA IN KRITERJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev in promocijskih aktivnosti bodo uporabljena merila, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

 

 1. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV:

Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje delovanja društev, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Koper v letu 2020, je opredeljena v proračunu Mestne občine Koper za leto 2020 in sicer največ do 70.000,00 EUR.

 

 1. ROK IZVEDBE

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna oz. v skladu s pogodbo o sofinanciranju prijavljenega programa.

 

 1. DOKUMENTI POTREBNI ZA VELJAVNOST PRIJAVE

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

Prijavitelj s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglaša s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

S podpisom izjave na prijavnem obrazcu prijavitelj soglaša s preverjanjem namenske porabe dodeljenih proračunskih sredstev na podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine.

 

 1. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko vključno do 21. 2. 2020 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj, št. 322-3/2020«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Neveljavne  prijave ne bodo obravnavane.

 

 1. DATUM ODPIRANJA VLOG

Odpiranje prijav, ki ga vodi komisija bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za prijavo. Strokovna komisija bo pri odpiranju prijav ugotavljala njihovo popolnost glede na zahtevane pogoje in dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 8 dni od odpiranja prijav prijavitelja pozove pisno ali ustno, naj prijavo v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijavo prijavitelja zavrže kot nepopolno.

 

 1. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA

Vse popolne prijave obravnava strokovna komisija na način, da dodeli višino sofinanciranja za posamezni prijavljen program.

Prijavljen program lahko komisija prerazporedi na drug razpis glede na vsebino prijave in razpisana sredstva.

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil župan. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od njegove vročitve na Mestno občino Koper. Pritožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

 

 1. DVIG RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Pojasnila o vsebini dokumentacije prijave smejo prijavitelji zahtevati izključno v pisni obliki od Urada za družbene dejavnosti in razvoj MOK in sicer do pet dni pred potekom roka za predložitev prijav.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo pri Magdaleni Škrlj Bura, na Uradu za družbene dejavnosti, tel. št. 05 6646 216 ali 05 6646 239, v času uradnih ur.

 

 

ŽUPAN

Aleš Bržan