Javni poziv za Imenovanje predstavnika izvajalcev letnega programa športa V Mestni občini Koper v Svet Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper

IZVAJALCEM LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI KOPER

 

Številka: 014-15/2020

 

ZADEVA: Javni poziv za Imenovanje predstavnika izvajalcev letnega programa športa V Mestni občini Koper v Svet Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper

 

Z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 33/03 in Uradni list RS, št. 123/2004, 24/2015 in 58/2017 – v nadaljevanju odlok) je kot organ Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper opredeljen Svet zavoda.

V skladu z 11. členom odloka šteje svet Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper 5 članov, od katerih je 1 predstavnik izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Koper. Mandatna doba članov sveta zavoda traja 4 leta in so po preteku mandatne dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.

Skladno z 12. členom odloka Župan Mestne občine Koper imenuje predstavnika izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Koper na podlagi javnega poziva, zato izvajalce letnega programa športa v Mestni občini Koper pozivamo, da nam svoje predloge za predstavnika izvajalcev letnega programa športa kot člana sveta Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper posredujete najkasneje do torka, 30. 6. 2020 na naslov Mestne občine Koper, Urad za družbene dejavnosti, Verdijeva 10, 6000 Koper.

 

Predlog naj vsebuje podatke o predlaganih kandidatih: ime in priimek, rojstni podatki, naslov, ter podpisano soglasje kandidata.

 

Pripravil

Urad za družbene dejavnosti

ŽUPAN
Aleš  Bržan

Javni natečaj “Višji svetovalec – za vzgojo in izobraževanje v Oddelku za izobraževanje, zdravstveno in socialno varstvo v Uradu za družbene dejavnosti” – 2 mesti

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-upb3, 65/08, 69/08 -ZTFI-A, 69/08 – ZZavr-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest

 

VIŠJI SVETOVALEC – ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v Oddelku za izobraževanje, zdravstveno in socialno varstvo

v Uradu za družbene dejavnosti (m/ž)

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 

Delovno mesto Višji svetovalec – za vzgojo in izobraževanje je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu Višji svetovalec I (IV. stopnja), Višji svetovalec II (V. stopnja) in Višji svetovalec III (VI. stopnja). Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu Višji svetovalec III.

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine in višja raven znanja jezika narodne skupnosti – italijanščine),
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot pogoj 4 let delovnih izkušenj se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe (tarifni razred VII/1), ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec (status javnega uslužbenca) pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo v skladu z določili 54. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 s spremembami).

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti navedeno usposabljanje, na katero ga bo napotil župan, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo tudi, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga bo moral v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopkom (Uradni list RS, št. 24/06-upb s spremembami), opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Delovno področje:

 • vodenje upravnih postopkov na I. stopnji ter odločanje v upravnih postopkih na I. stopnji v skladu s pooblastili,
 • zbiranje in analiziranje pravnih virov in drugih podatkov za pripravo predpisov in splošnih aktov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja,
 • skrb za zakonitost poslovanja, dosledno izvajanje predpisov, zakonito in namensko porabo proračunskih sredstev,
 • izvajanje najzahtevnejših normativno pravnih, analitičnih, upravnih, organizacijskih in drugih strokovnih nalog na področju vzgoje in izobraževanja,
 • pripravljanje najzahtevnejših posamičnih aktov iz izvirne pristojnosti občine in prenesene državne pristojnosti iz delovnega področja notranje organizacijske enote v skladu s pooblastili,
 • sodelovanje pri pripravi najzahtevnejših gradiv za občinski svet in nadzorni odbor na področju vzgoje in izobraževanja,
 • sodelovanje pri postopkih javnih naročil, pripravi pogodb in postopkih za podelitev koncesij z delovnega področja notranje organizacijske enote,
 • pripravljanje in uresničevanje nalog in programov na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in izobraževanja odraslih,
 • izvajanje nalog povezanih z delovanjem in razvojem javnih zavodov s področja predšolske vzgoje, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljice je občina in izpolnjevanje obveznosti v ostalih javnih zavodih in drugih oblikah predšolskega varstva,
 • izvajanje postopkov v zvezi s subvencioniranjem varstva otrok,
 • izvajanje nalog zagotavljanja javne mreže osnovnih šol in določanje šolskih okolišev,
 • izvajanje nalog brezplačnega prevoza učencev v šolo in iz šole v skladu z zakonom,
 • izvajanje nalog podeljevanja štipendij in spodbujanja raziskovalne dejavnosti v občini,
 • pripravljanje najzahtevnejših strokovnih podlag, poročil, načrtov, gradiv, mnenj, razvojnih projektov, informacij, analiz ter drugih gradiv z delovnega področja,
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami občinske uprave, organi občine, krajevnimi skupnostmi, zunanjimi izvajalci in strankami z namenom učinkovitega načrtovanja in obveščanja o vsebinah z delovnega področja,
 • sodelovanje pri vsebinski pripravi razvojnih projektov občine in pridobivanju sredstev za izvajanje razvojnih projektov s področja vzgoje in izobraževanja,
 • sodelovanje v projektnih skupinah,
 • sodelovanje pri organiziranju in izvajanju nalog pri pripravi in izvajanju občinskega proračuna, rebalansa proračuna ter poročila o realizaciji proračuna,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Prijava na javni natečaj mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih 4 let delovnih izkušenj z navedbo datuma začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela,
 3. izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oziroma izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima),
 4. izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka oziroma

izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima);

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine,
 2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede višje ravni znanja jezika italijanske narodne skupnosti, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno,
 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja uporabniškega znanja za delo z računalnikom,
 4. izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • prostovoljno soglaša za zbiranjem in obdelavo v izjavi/prijavi navedenih osebnih podatkov, izključno za namen izvedbe predmetnega javnega natečaja,
 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Koper pridobitev podatkov iz 8. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidate prosimo, da prijavo vložijo tako, da izpolnijo priloženi obrazec, ki vsebuje vse podatke potrebne za popolno prijavo. Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav, razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov. Delovne izkušnje, izobrazba in izpolnjevanje ostalih pogojev se dokazujejo z verodostojnimi listinami. Za preverjanje izpolnjevanja pogojev znanja uradnega jezika se upoštevajo področni predpisi in interni akti.

Z obema izbranima kandidatoma bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom z razveznim oziroma odložnim pogojem, da izbrani kandidat uspešno opravi poskusno delo v trajanju treh mesecev. Izbrana kandidata bosta delo opravljala na sedežu Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v drugih uradnih prostorih ter na terenu.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na javni natečaj za delovno mesto: Višji svetovalec – za vzgojo in izobraževanje« in sicer v roku 21 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Mestna občina Koper prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Informacije o izvedbi javnega natečaja dajeta Katja Turk in Bogdana Novak, zaposleni v Oddelku za organizacijo in kadre Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se ne uvrstijo v izbirni postopek, o čemer se vsakemu kandidatu izda sklep. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Datum:    20. 5. 2020

Številka: 110-62/2020/1

Datum objave na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si): 26. 5. 2020

 

 

ŽUPAN

Aleš Bržan

Sprememba Javnega poziva za vložitev predlogov za imenovanje kandidata za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča – dodatno podaljšanje roka

Številka: 610-5/2020

 

 

Sprememba

Javnega poziva za vložitev predlogov za imenovanje kandidata za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča

 

 

V javnem pozivu za vložitev predlogov za imenovanje kandidata za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča, se spremeni rok za oddajo predlogov, zato se prvi in tretji odstavek 6. točke in prvi odstavek 7.točke javnega poziva spremenijo, tako, da se glasijo:

 

6. ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV KANDIDATA:

»Rok prične teči naslednji dan po objavi javnega poziva in se zaključi 15.5.2020.«

 

»Predlog mora biti predložen v zaprti ovojnici na naslov:

Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper do vključno 15.5.2020 oziroma najkasneje ta dan oddan na pošti kot priporočena pošiljka v zaprtem ovitku z izpisom na sprednji strani: NE ODPIRAJ – JAVNI POZIV za izbor člana komisije Alojza Kocjančiča.«

 

7. PREPOZNI IN NEPOPOLNI PREDLOGI

»Za prepozen se šteje predlog, ki ni bil oddan priporočeno na pošti do vključno 15.5.2020, oziroma do tega dne ni bil v poslovnem času predložen na vložišču Mestne občine Koper.«

 

 

Vsa ostala določila javnega poziva ostanejo nespremenjena.

 

 

Župan

Aleš Bržan

Sprememba Javnega razpisa za dodelitev štipendij študentom za študijsko leto 2019/2020, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 21/2020 z dne 13.3.2020.

V javnem razpisu za dodelitev štipendij študentom za študijsko leto 2019/2020, se spremeni rok za oddajo prijave, zato se drugi odstavek 4. točke javnega razpisa spremeni, tako, da se glasi:

»Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 24. aprila 2020 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.« Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Sprememba Javnega poziva za vložitev predlogov za imenovanje kandidata za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča – podaljšanje roka

Številka: 610-5/2020

Datum:   25. 3. 2020

 

 

 

Sprememba

Javnega poziva za vložitev predlogov za imenovanje kandidata za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča

 

 

V javnem pozivu za vložitev predlogov za imenovanje kandidata za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča, se spremeni rok za oddajo predlogov, zato se prvi in tretji odstavek 6. točke in prvi odstavek 7.točke javnega poziva spremenijo, tako, da se glasijo:

 

 1. ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV KANDIDATA:

»Rok prične teči naslednji dan po objavi javnega poziva in se zaključi 24.4.2020.«

»Predlog mora biti predložen v zaprti ovojnici na naslov:

Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper do vključno 24.4.2020 oziroma najkasneje ta dan oddan na pošti kot priporočena pošiljka v zaprtem ovitku z izpisom na sprednji strani: NE ODPIRAJ – JAVNI POZIV za izbor člana komisije Alojza Kocjančiča.«

 

 1. PREPOZNI IN NEPOPOLNI PREDLOGI

»Za prepozen se šteje predlog, ki ni bil oddan priporočeno na pošti do vključno 2.4.2020, oziroma do tega dne ni bil v poslovnem času predložen na vložišču Mestne občine Koper.«

 

Vsa ostala določila javnega poziva ostanejo nespremenjena.

 

 

Župan

Aleš Bržan

Javni razpis za zagotovitev prevozov učencev Osnovne šole Koper v Mestni občini Koper v obdobju april 2020 – junij 2020

POVABILO K SODELOVANJU

 

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za  »Zagotovitev prevozov učencev Osnovne šole Koper v Mestni občini Koper v obdobju april 2020 – junij 2020«.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16714 najkasneje do 16.3.2020 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

ŽUPAN

Aleš Bržan, l.r.

Javni poziv za vložitev predlogov za imenovanje kandidata za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča

Številka: 610-5/2020

 

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)  in 8. člena Odloka o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča (Uradni list, št 9/20 z dne 14.2.2020) župan Mestne občine Koper, objavlja

 

 

JAVNI POZIV

za vložitev predlogov za imenovanje kandidata za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča

 

 

 1. NAROČNIK JAVNEGA POZIVA

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju MOK)

 

 1. JAVNI POZIV

Župan Mestne občine Koper objavlja javni poziv, s katerim poziva zainteresirano javnost, da predlagajo kandidate za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča.

 

 1. PREDMET IN PODROČJE JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva je izbor člana komisije zainteresirane javnosti za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča.

 

Komisija odloča o podelitvi priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča. Imenovana je za obdobje 5 let. Komisija dela na sejah. Delo komisije vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika, ki ju izvolijo člani komisije med seboj. Komisija odloča z večino glasov vseh članov. Delo komisije je neodvisno in avtonomno.

 

 1. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI KANDIDATI

Kandidati morajo izhajati iz vrst kulturnih ustvarjalcev in uglednih strokovnjakov s področja kulture in humanistike in ne morejo biti nosilci javne funkcije v občini.

 

 1. PREDLOG ZA KANDIDATURO MORA VSEBOVATI:
 • Naziv, naslov in kontaktne podatke predlagatelja;
 • Podatke o kandidatu (ime in priimek, rojstni podatki, podatki o izobrazbi, podatki o prebivališču);
 • opis strokovnih znanj in dosedanjih izkušnjah s področja kulture in humanistike;
 • pisno soglasje kandidata h kandidaturi.

Obvezna priloga je podpisano soglasje kandidata.

 

 1. ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV KANDIDATA:

Rok prične teči naslednji dan po objavi javnega poziva in se zaključi 2.4.2020.

Predlog mora vsebovati vse bistvene sestavine predloga ter obvezne priloge in podatke, določene s tem pozivom.

Predlog mora biti predložen v zaprti ovojnici na naslov:

Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper do vključno 2.4.2020 oziroma najkasneje ta dan oddan na pošti kot priporočena pošiljka v zaprtem ovitku z izpisom na sprednji strani: NE ODPIRAJ – JAVNI POZIV za izbor člana komisije Alojza Kocjančiča.

Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: točen in čitljivo izpisan naslov naziv in sedež (Ulica, hišna številka, pošta).

Priporočena pošiljka, na kateri ni označena ura oddaje priporočene pošiljke, se šteje, da je bila tistega dne oddana ob 23.59 uri.

 

 1. PREPOZNI IN NEPOPOLNI PREDLOGI

Za prepozen se šteje predlog, ki ni bil oddan priporočeno na pošti do vključno 2.4.2020, oziroma do tega dne ni bil v poslovnem času predložen na vložišču Mestne občine Koper.

Za nepopoln se šteje predlog, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva besedilo poziva. Za nepopoln se šteje tudi predlog, ki ni bil v roku, določenem v pozivu za dopolnitev, ustrezno dopolnjen.

Za predlog, ki ga je vložila neupravičena oseba, se šteje predlog prijavitelja, ki ne izpolnjuje pogojev iz točke 4 tega poziva.

Oddaja popolnega predloga pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva.

 

 1. OBRAVNAVANJE PREDLOGOV IN OBVEŠČANJE O IZBORU

Odpiranje kandidatur in izbor kandidatov bo opravila strokovna služba.

Po poteku roka bo strokovna služba odprla vse predloge, ki bodo prispele do konca pozivnega roka. Na odpiranju predlogov bo strokovna služba ugotavljala popolnost predlogov glede na zahtevana dokazila. Odpiranje predlogov ne bo javno.

Prijavitelji, ki bodo v roku predložili nepopolne predloge, bodo pisno pozvani k njihovi dopolnitvi. Predlogi morajo biti dopolnjeni najkasneje v roku 5 dni od dneva prejema pisnega poziva za dopolnitev predlogov. Nepopolni predlogi, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavrženi s sklepom.

 

 1. PRIDOBIVANJE INFORMACIJ O JAVNEM POZIVU

Vse informacije v zvezi s pozivom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in sicer pri kontaktni osebi: Ingrid Kozlovič, telefon: 05/ 66 46 238, e-pošta: ingrid.kozlovic@koper.si.

 

Župan
Aleš Bržan

Javni razpis za področje kmetijstva v letu 2020 – popravek

Številka: 331-1/2020

 

 

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper (Ur. l. RS, št. 76/2015, v nadaljevanju: pravilnik), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09–ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), in sklepa Župana št. 331-1/2020, z dne 14. 2. 2020, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS

za dodelitev sredstev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za leto 2020

 

 

I. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Mestne občine Koper, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči in sicer:

A    Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
B    Pomoči po uredbi „de minimis
C    Ostali ukrepi občine

 

Sredstva za skupinske izjeme se dodeljujejo po shemi državnih pomoči v kmetijstvu,  skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije, za pomoči de minimis pa skladno z Uredbo Komisije  (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis, za ostale ukrepe občine pa skladno z določili pravilnika in pogoji navedenimi v javnem razpisu.

 

II. Upravičenci do pomoči

 • fizične in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja (manj kot 10 zaposlenih), dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma v primerih ukrepov po členu 29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu v Mestni občini Koper in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev (KMG-MID);
 • fizične in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, v primerih ukrepov za pomoči de minimis – po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu v Mestni občini Koper in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev;
 • registrirana stanovska in interesna združenja (društva), ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Mestne občine Koper.

 

III. Pogoji za dodelitev sredstev

Sredstva se lahko dodelijo upravičencu za površine, objekte in ukrepe izvedene na območju Mestne občine Koper in za strokovno in tehnično podporo, ki jo koristijo kmetijski proizvajalci iz Mestne občine Koper. Prosilci morajo predložiti:

 • podpisan in čitljiv izpolnjen obrazec „vloga za prijavo na javni razpis” za vsak ukrep in podukrep posebej,
 • realno, strokovno oceno upravičenih stroškov ali predračun izdan v tekočem letu,
 • izjavo o kumulaciji sredstev (izjava o dodeljenih sredstvih iz državnega proračuna in drugih morebitnih prejetih sredstvih),
 • izjavo o resničnosti podatkov,
 • mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper o ustreznosti naložbe (ukrep urejanja kmetijskih zemljišč),
 • podpisan osnutek pogodbe,
 • ter vse ostale priloge zahtevane v razpisni dokumentaciji.

Posebni pogoji in merila za dodelitev sredstev in obvezne priloge k vlogi so opredeljene pri posameznih ukrepih tega razpisa oziroma v razpisni dokumentaciji.

 

IV. Merila za izbor

Merila za dodelitev državnih pomoči po uredbi za skupinske izjeme in pomoči de minimis so:

a. Prejeta javna sredstva za naložbe v kmetijska gospodarstva od leta 2015

 • upravičenec še ni prejel podpore iz javnih sredstev: 30 točk,
 • upravičenec je enkrat prejel podporo iz javnih sredstev: 20 točk,
 • upravičenec je dvakrat prejel podporo iz javnih sredstev:10 točk,
 • upravičenec je trikrat prejel podporo iz javnih sredstev: 5 točk.

 

b. Starost upravičenca:

 • do 40 let: 20 točk,
 • nad 40 let: 15 točk.

 

c. Status upravičenca:

 • kmetijstvo mu je osnovna dejavnost (pokojninsko in invalid. zavarovan) 20 točk,
 • kmetijstvo mu ni osnovna dejavnost 10 točk.

 

d. Območje kjer leži kmetijsko gospodarstvo:

 • območje z omejenimi možnostmi: 10 točk,
 • ostala območja: 5 točk.

 

A. POMOČI PO UREDBI ZA SKUPINSKE IZJEME

 

I. Višina sredstev

Sredstva za izvedbo ukrepov skupinske izjeme so zagotovljena z Odlokom o proračunu Mestne občine Koper za leto 2020 v okvirni višini 45.800,00  EUR, od tega na proračunski postavki:

 • 2320 Kompleksne subvencije v kmetijstvu v višini 35.000,00 EUR
 • 2323 Urejanje kmetijskih zemljišč v višini 10.000,00 EUR

Sredstva v proračunu so omejena in se dodeljujejo kot nepovratna sredstva, skladno s pravili državnih pomoči in ob upoštevanju proračunskih možnosti. V kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke. Pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, se ne dodeli za davek na dodano vrednost razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.

 

II. Upravičenci

Fizične in pravne osebe skladno s 6. členom pravilnika, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju občine, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev v MOK ter izvajajo ukrepe na območju Mestne občine Koper. Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo nosilci kmetijskih gospodarstev in sicer kmetje – fizične osebe.

Za vse razpisane ukrepe po uredbi za skupinske izjeme velja, da gre za državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev (odločba) s strani Mestne občine Koper in sicer do 31.08.2018 za ukrepe skupinskih izjem. Dokazila – računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja.

 

III. Ukrepi

UKREP 1 Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih za primarno proizvodnjo

Cilj pomoči je izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje, izboljšanjem naravnega okolja, vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture povezane z razvojem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč in izboljšanjem teh.

Najvišji znesek dodeljenih pomoči po posameznih ukrepih, določenih v členih od 13 do vključno 17 pravilnika, ne smejo preseči najvišjih zneskov določenih v posameznih členih Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.

Bruto intenzivnost pomoči:

 • do 50% upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi dejavniki,
 • do 40% upravičenih stroškov naložb za ostala območja,
 • najvišji znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

 

Upravičenci do pomoči:

 • kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine,
 • dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 4 ha primerljivih kmetijskih površin, oz. 2 ha primerljivih kmetijskih površin pri podukrepu urejanja kmetijskih zemlišč in pašnikov,
 • redijo najmanj 5 GVŽ (velja za naložbe v hleve in gospodarska poslopja).

 

Pomoči se ne dodeli za:

 • že izvedene naložbe na podlagi računov izdanih pred odobritvijo pomoči,
 • nakup proizvodnih pravic,
 • nakup in zasaditev letnih rastlin,
 • dela v zvezi z odvodnjavanjem,
 • nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
 • naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja,
 • za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, vključujoč tudi poslovni načrt, če je ta potreben za izvedbo investicije,
 • naložbe, ki se izvajajo izven območja občine,
 • naložbe, ki so financirane iz drugih javnih virov RS ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov,
 • stroški povezani z zakupnimi pogodbami,
 • obratna sredstva.

 

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

 

1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:

 • stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbe v kmetijska gospodarstva,
 • stroški nakupa nove specialne kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme za primarno pridelavo (razen traktorjev),
 • stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk,
 • stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku,
 • stroški nakupa in postavitve mrež proti toči za nasade nad 0,2 ha,
 • stroški ureditve trajnega nasada nad 0,2 ha in sicer: stroški agromelioracije in sadik za zasaditev novega nasada (sadovnjak, oljčnik, nasad špargljev in druge trajne rastline, razen vinograda),
 • stroški priprave zemljišča in nakupa trajnega sadilnega materiala.

 

Pogoji za pridobitev-priloge k vlogi:

 • ustrezno dovoljenje (projektna dokumentacija za izvedbo naložbe, potrdilo o namenski rabi zemljišča oziroma soglasje najemodajalca),
 • predračun ob prijavi, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč, pa po odobritvi vloge,
 • dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
 • drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti,
 • mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper (ne za nakup kmetijske mehanizacije),
 • obnova nad 0,2 ha trajnega nasada,
 • izpis iz registra kmetijskih gospodarstev.

 

1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin in agromelioracij kmetijskih zemljišč na območju občine.

Upravičeni stroški:

 • stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča – nezahtevne agromelioracije,
 • stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov nad 0,3 ha,
 • stroški izvedbe del za nezahtevne agrmelioracije,
 • stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
 • stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

 

Pogoji za pridobitev – priloge k vlogi:

 • načrt postavitve pašnika,
 • predračun stroškov za katere se uveljavlja pomoč ob prijavi (račun in potrdilo – dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč, pa po odobritvi vloge),
 • dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
 • potrdilo o namenski rabi zemljišča,
 • mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper,
 • izpis iz registra kmetijskih gospodarstev.

 

UKREP 4

Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov: bolezni živali ter naravne in druge nesreče (toča, požar, udar strele, pozeba, poplava, vihar).

Upravičeni stroški:

 • sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.

 

Upravičenci:

 • kmetijska gospodarstva vpisana v register kmetijskih gospodarstev s sedežem na območju občine, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto,
 • dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.

 

Pogoji za pridobitev – priloge k vlogi:

 • veljavna zavarovalna polica z obračunano višino nacionalnega financiranja,
 • predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oz. preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;

 

Intenzivnost pomoči:

Pomoč po tem pravilniku, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje, ne sme preseči 65% stroškov zavarovalne premije.

 

B. POMOČI PO UREDBI DE MINIMIS

 

I. Višina sredstev

Sredstva za izvedbo ukrepov  de minimis so zagotovljena v proračunu Mestne občine Koper za leto 2020, v okvirni višini 12.000,00 EUR, od tega na proračunski postavki:

 • 2322 Projekti povezani z razvojem podeželja v višini 9.000,00 EUR
 • 2836 Razvoj dopolnilne dejavnosti v višini 3.000,00 EUR

Bruto intenzivnost pomoči za vsak ukrep znaša do 50 % upravičenih stroškov. Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa. Zgornja višina dodeljenih sredstev za posamezno naložbo pri ukrepu pomoči za naložbe v predelavo, trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji in razvoj dopolnilnih dejavnosti  je do 5.000,00 EUR.

 

II. Upravičenci

Za sredstva finančne pomoči po razpisu de minimis lahko zaprosijo kmetje-fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež na območju Mestne občine Koper. Upravičenci so lahko tudi mikro podjetja ter pravne osebe, ki izvajajo navedene dejavnosti z namenom razvoja podeželja. Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo nosilci kmetijskih gospodarstev in sicer kmetje – fizične osebe.

Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020 za ukrep de minimis. Dokazila – računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja.

 

III. Ukrepi

UKREP 6

a. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov

Cilj pomoči je diverzifikacija  dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški

 • stroški nakupa novih tehnologij oziroma posodobitev v predelavi grozdja (kletarska oprema – polnilne linije, etiketirka, filtri, vinifikatorji, mlini, preše in črpalke), razen posod za hrambo vina,
 • stroški nakupa opreme za filtriranje in stekleničenja oljčnega olja, etiketirke (razen posod za hrambo olja in opreme za predelavo oljk).

 

Upravičenci do pomoči:

 • kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev s sedežem dejavnosti in naložbo na območju Mestne občine Koper,
 • dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

 

Pogoji za pridobitev sredstev – priloge k vlogi:

 • izpis iz registra kmetijskih gospodarstev,
 • izpis iz registra pridelovalcev grozdja in vina,
 • predračun oziroma račun in dokazilo – potrdilo o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020.

 

b. Naložbe v opravljanje nekmetijskih dejavnosti na kmetiji

Upravičeni stroški:

 • stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne dejavnosti (predelava kmetijskih proizvodov in turizem na kmetiji),
 • stroški nakupa opreme za dopolnilne dejavnosti (turizem na kmetiji), razen nakupa avdio in video opreme,
 • stroški nakupa opreme za predelavo kmetijskih proizvodov.

 

Upravičenci do pomoči:

 • kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z nekmetijskimi dejavnostmi (dopolnilno dejavnostjo) na kmetiji in predelavo kmetijskih proizvodov in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev s sedežem v Mestni občini Koper,
 • dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na 1 ha primerljivih kmetijskih površin

 

Pogoji za pridobitev sredstev – priloge k vlogi:

 • dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu,
 • dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
 • dejavnost se mora izvajat na kmetiji še najmanj 5 let po zaključku naložbe,
 • projektna dokumentacija naložbe,
 • predračun oziroma račun in dokazilo – potrdilo o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2020 do 31. 8.2020,
 • ustrezno upravno dovoljenje za izvedbo naložbe (potrdilo o namenski rabi zemljišča, gradbeno dovoljenje),
 • mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, razen za nakup opreme manjše vrednosti.

 

UKREP 8

Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.

Upravičeni stroški:

 • stroški promocije in trženja izdelkov kmetijskih gospodarstev (sejmi, razstave, katalogi, zloženke…), povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi, ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
 • stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposablajnje povezano z nekmetijskimi dejavnostmi, ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
 • stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi dejavnostmi in predelavo.

 

Upravičenci do pomoči:

 • fizične in pravne osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine,
 • dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 4 ha primrljivih kmetijskih površin.

 

Pogoji za pridobitev sredstev – priloge k vlogi:

 • dovoljenje za opravljanje ustrezne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu,
 • račun in dokazilo o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč (računi veljavni od 1. 2020 dalje),
 • program izobraževanja oz. usposabljanja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na  kmetiji, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,
 • predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oz. preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.

 

Intenzivnost pomoči:

Do 100% upravičenih stroškov, a ne več kot 2.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. Ne glede  na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz 6. odstavka 18. člena pravilnika.

 

C. OSTALI UKREPI OBČINE

Cilj ukrepa je  sofinanciranje neprofitnih dejavnosti in materialnih stroškov društev oz. združenj s področja kmetijstva in razvoja podeželja iz območja občine, ki ne predstavljajo državno pomoč ter njihov cilj ni pridobivanje dobička.

 

I. Višina sredstev

Sredstva za izvedbo »ostalih ukrepov občine« so zagotovljena v proračunu Mestne občine Koper za leto 2020 v okvirni višini 14.000,00 EUR na proračunski postavki:

 • 2334 Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog v višini 14.000,00 EUR

Bruto intenzivnost pomoči za vsak ukrep znaša do 100 % upravičenih stroškov. Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa.  Zgornja višina dodeljenih sredstev je do 4.000,00 EUR na društvo.

 

UKREP 9 Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

Upravičeni stroški:

 • stroški povezani s predstavitvijo oziroma promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva in podeželja, kot so: splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, krožki, strokovne ekskurzije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd.,
 • stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev oziroma združenj, ki prispevajo k prepoznavnosti občine kot so: priprava gradiv, zloženk, objave v medijih, organizacija samostojnih prireditev ipd.,
 • stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja, prikazi tradicionalnih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanja ipd.;
 • stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih društev in organizacij;
 • materialni stroški, povezani z izvedbo programov društev oziroma združenj.

 

Pogoji za pridobitev pomoči

Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da imajo sedež na območju Mestne občine Koper oziroma izvajajo programe, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Mestne občine Koper,
 • da programi omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper,
 • da imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire financiranja,
 • da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov oziroma projektov na področju kmetijstva,
 • da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za delo.

 

Priloge k vlogi:

 • finančno in vsebinsko ovrednoten program dela za leto 2020,
 • izjava o številu članstva (na obrazcu),
 • predračuni oziroma računi za izvedene aktivnosti in dokazila o plačilu.

 

Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020. Dokazila – računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja.

Pomoč se ne dodeli:

 • za prijavljeni program za katerega so že bila pridobljena sredstva na drugih razpisih Mestne občine Koper oziroma so njihovi programi na kakršenkoli način že financirani iz proračuna Mestne občine Koper,
 • društvom, katerih dejavnost je pridobitnega značaja.

 

Upravičenci do pomoči so:

 • registrirana stanovska in interesna združenja (društva), ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja na območju občine in imajo sedež na območju Mestne občine Koper.

 

Intenzivnost pomoči:

 • do 100 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 4.000,00 EUR na društvo.

 

V. Omejitve sredstev:

 • če gre za vlagatelja, ki je zavezanec za DDV, se le-ta ne upošteva kot upravičen strošek,
 • sredstva se ne izplačajo tistim, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države,
 • za ukrepe skupinske izjeme se pomoč lahko dodeli le, če je vloga predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti,
 • najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v členih od 13 do vključno 17 pravilnika, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v posameznih čenih Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 (upoštevajoč tudi kumulacijo).V

 

VI. Rok za prijavo na razpis, oddajo zahtevkov in način prijave

Prijavitelji morajo ustrezno označeno prijavo poslati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do vključno 20. 3. 2020 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali jo do taistega dne, med uradnimi urami oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.

Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno navedbo na prednji strani Javni razpis za dodelitev sredstev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za leto 2020, »Ne odpiraj, št. 331-1/2020«. V primeru, ko se isti vlagatelj prijavlja na različne ukrepe in podukrepe, mora biti vsaka vloga (prijavni obrazec z dokazili) v svoji kuverti. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naslov prijavitelja. Za veljavne se bodo štele vloge, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Neveljavne ne bodo obravnavane.

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem prijavnem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija, ki obsega obrazce za posamezne ukrepe javnega razpisa in vzorce pogodb bo do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si) oz. v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na Uradu za gospodarske dejavnosti, okolje in promet (tel.05/ 6646 244 – Valter Kozlovič).

 

VII. Obravnavanje vlog

O dodelitvi pomoči odloči župan na predlog posebne Komisije za pregled in oceno vlog imenovane s sklepom župana. Pri dodeljevanju državnih pomoči se bodo upoštevala merila in kriteriji določeni v Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za programsko obdobje 2015 – 2020 oziroma merila, ki so objavljena v javnem razpisu. Odpiranje vlog bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za prijavo. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge komisija pozove, da v roku 5 dni od prejema obvestila vlogo dopolni. Vloge katere vlagatelji v predpisanem roku ne bodo dopolnili ali jih bodo neustrezno dopolnili, bodo zavržene. Za dodeljena sredstva državnih pomoči bo obračunana akontacija dohodnine, v skladu z veljavno zakonodajo.

 

VIII. Obvestilo o izidu razpisa in dodelitvi sredstev

O izidu razpisa bodo prijavitelji obveščeni z odločbami  v roku 15 dni od dneva odločitve komisije za pregled in oceno vlog. Upravičencem bo izdana odločba o višini odobrenih sredstev. Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema odločbe. Odločitev župana je dokončna. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi prejemniki sredstev. Sredstva upravičencem bodo izplačana na podlagi sklenjenih pogodb med Mestno občino Koper in prejemnikom sredstev po predhodni predložitvi dokazil o izvedbi aktivnosti ter porabi namenskih sredstev. V primeru ugotovljene delne ali celotne nenamenske porabe sredstev, navedbe neresničnih podatkov, za isti namen in iz istega naslova že pridobljenih finančnih sredstev, bo skladno z določili pravilnika zahtevano vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. V navedenih primerih in primerih, da upravičenec ne odda zahtevka za izplačilo sredstev (dokazila), oz. odda neustrezna dokazila, upravičencu sredstva ne bodo izplačana, prav tako bo skladno z določili pravilnika izgubil pravico do pridobitve sredstev za naslednji dve leti.

 

 

ŽUPAN

Aleš Bržan