Javno naročilo za »Nakup novih e-avtobusov za prevoz potnikov«

POVABILO K SODELOVANJU

 

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 40. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Nakup novih e-avtobusov za prevoz potnikov«.

 

Naročnik bo sklenil pogodbo z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom.

 

Naročnik naroča 3 avtobuse na električni pogon, ki izpolnjujejo zahteve določene v tej dokumentaciji.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

 

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11861 najkasneje do 5.9.2019 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

 

   ŽUPAN

Aleš Bržan

Javni razpis za oddajo javnih površin v najem z javnim zbiranjem ponudb

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan, v skladu s 77. členom Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/14 in 22/16) ter Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), objavlja

 

JAVNI RAZPIS za oddajo javnih površin v najem z javnim zbiranjem ponudb

 

Predmet najema so naslednje javne površine:

 

Za namen postavitve kioska (trafike) se oddajo v najem:

 1. Ukmarjev trg,
 2. Glavna avtobusna postaja,
 3. Ob Ulici Vena Pilona (ob podhodu pri Semedelski cesti)
 4. Ob stadionu Bonifika
 5. Cesta na Markovec –avtobusno postajališče
 6. Žusterna (ob kopališču)

 

Za namen postavitve kioska za izvajanje gostinske dejavnosti se oddaja v najem:

 1. Parkirišče ob stadionu Bonifika

 

ZA UPORABO JAVNE POVRŠINE POD ŠT. OD 1 DO 7 JE POTREBNO PLAČATI OBČINSKO TAKSO, KI BO OBRAČUNANA LETNO, SKLADNO Z ODLOKOM O OBČINSKIH TAKSAH TER LETNO NAJEMNINO.

TAKSA ZA UPORABO JAVNE POVRŠINE ZA LETO 2019 (ZA OBDOBJE OD 01.09.2019 DO 31.12.2019) ZNAŠA 434,32 EUR. ZA NASLEDNJA LETA BO OBČINSKA TAKSA OBRAČUNANA V SKLADU Z ODLOKOM O OBČINSKIH TAKSAH.

IZKLICNA NAJEMNINA ZA POSAMEZNO LOKACIJO POD ŠT. OD 1 DO 6 ZNAŠA 1.700,00 EUR/LETNO.

IZKLICNA NAJEMNINA ZA LOKACIJO POD ŠT. 7 ZNAŠA 2.000,00 EUR/LETNO.

Izklicne višine letnih najemnin javnih površin, ki so predmet javnega razpisa so bile določene s strani pooblaščenih cenilcev in izvedencev gradbene stroke oz. izkustveno na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Vse javne površine se oddajo v najem v stanju, v kakršnem so.

 

ODDAJA PONUDB

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako:

»NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, javna površina, na lokaciji«

(navede se javna površina, za katero je najemnik zainteresiran), z oznako št. 3502-257/2019,

in sicer na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje do 9. 8. 2019, do 24:00.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 12. 8. 2019, ob 10:00 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

Razpisna dokumentacija za javne površine je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za gospodarske javne službe in promet MOK, telefon številka 05/66 46 330.

 

MESTNA OBČINA KOPER

Župan
Aleš Bržan

Javno naročilo »Kolesarska steza in pešpot vzhodna Ankaranska vpadnica«.

1.             POVABILO K SODELOVANJU

 

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Kolesarska steza in pešpot vzhodna Ankaranska vpadnica«.

 

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

 

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

 

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11246 najkasneje do 26.07.2019 do 11.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

 

 

                                                                                                           ŽUPAN

                                                                                                         Aleš Bržan

Javno naročilo za »Rekonstrukcijo avtobusnih postajališč na Krožni cesti ter Novi ulici «

1.             POVABILO K SODELOVANJU

 

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Rekonstrukcijo avtobusnih postajališč na Krožni cesti ter Novi ulici «.

 

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

 

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

 

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11111 najkasneje do 24.07. 2019 do 11.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

 

 

 

                                                                                                           ŽUPAN

                                                                                                         Aleš Bržan

Javno naročilo za nakup električnih vozil za prevoz oseb v mestnem jedru

Povabilo k sodelovanju

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 40. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Nakup električnih vozil za prevoz oseb v mestnem jedru«.

Naročnik bo sklenil pogodbo z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom.

Naročnik naroča 3 električna vozila minibuse, ki izpolnjujejo zahteve določene v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10300 najkasneje do 11. 7. 2019 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Javno naročilo za investicijsko vzdrževanje občinskih cest po krajevnih skupnostih

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Investicijsko vzdrževanje občinskih cest po krajevnih skupnostih«.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10067 najkasneje do 19. 6. 2019 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

ŽUPAN

Aleš Bržan

Javni razpis za prodajo premičnega premoženja – delovni stroj Caterpillar 826 G Series II.

Mestna občina Koper na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja naslednje

 

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

za prodajo premičnega premoženja – delovni stroj Caterpillar 826 G Series II.

 

 

 1. Ime in sedež lastnika premičnega premoženja:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan.

 

 1. Opis predmeta prodaje:

 Z javnim zbiranjem ponudb se ponudnike vabi k oddaji ponudbe za nakup delovnega stroja Caterpillar 826 G Serija II, za izhodiščno ceno v višini 65.000,00 €, brez DDV.

 

Predmet prodaje je delovni stroj smetiščni kompaktor Caterpillar 826 G Series II, z naslednjimi podatki:

 • Znamka: Caterpillar
 • Model: 826 G serija II
 • Leto izdelave: 2005
 • Število delovnih ur: 6706
 • Tovarniška številka: CAT0826GHAYH00687
 • Teža: 36.967 kg
 • Moč: 283 kw

 

 1. Vrsta pravnega posla:

Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja delovnega stroja – smetiščni kompaktor Caterpillar 826 G Series II.

 

 1. Izhodiščna vrednost:

 Izhodiščna cena za nakup delovnega stroja – smetiščni kompaktor Caterpillar 826 G Series II znaša 65.000,00 €, brez DDV.

 

Kupnino bo kupec poravnal v roku 8 (osem) dni od izstavitve računa s strani Mestne občine Koper. V primeru, da izbrani najvišji ponudnik ne poravna kupnine v določenem roku, se pri zamudi zaračunajo zakonite zamudne obresti od dneva zamude do plačila.

 

Izhodiščna kupnina je skladno z 2. odstavkom 36. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), določena na podlagi cenitve sodnega cenilca za motorna vozila – gradbeno mehanizacijo in znaša 65.000,00 €.

 

Izhodiščna kupnina ne vsebuje davka na dodano vrednost.

 

Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za izbor ponuditi čim višjo kupnino, vendar najmanj v višini izhodiščnega zneska.

 

V primeru, da dva ali več ponudnikov s popolnimi ponudbami ponudijo enako najvišjo višino kupnine, se z njimi, skladno z 8. odst. 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, izvedejo pogajanja.

 

 1. Kraj in čas zbiranja ponudb:

 Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako za javno zbiranje ponudb z oznako »NE ODPIRAJ-PONUDBA ZA NAKUP DELOVENGA STROJA CATERPILLAR«, najpozneje do 06.06.2019, na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika.

 

 1. Drugi pogoji:

Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 1 (enega) meseca od dneva zaključka razpisnega roka.

 

Ponudniki morajo izpolnjevati vse pogoje določene v javnem zbiranju ponudb.

 

Izbrani kupec kupi delovni stroj po načelu videno-kupljeno.

 

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena kupoprodajna pogodba.

 

Ponudbi mora biti priloženo dokazilo o plačani varščini za resnost ponudbe v višini 5% kupnine na račun Mestne občine Koper TRR št. SI56 01250-0100005794.

 

Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh od poteka roka za zbiranje ponudb. Izbranemu ponudniku bo vplačana varščina upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli ponudnik ne bi sklenil pogodbe, Mestna občina Koper, obdrži vplačano varščino.

 

 1. Postopek po odpiranju ponudb:

 Odpiranje ponudb je javno in bo v petek dne 07.06.2019 ob 11.00 uri, v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Ponudbe bodo po poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. V primeru, da bo komisija pri pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev. Rok za dopolnitev ponudbe bo 5 dni od prejema razpisa za dopolnitev. V kolikor ponudnik v postavljenem roku ne dopolni ponudbe se ponudba takega ponudnika zavrže.

 

Na podlagi izvedenega javnega razpisa župan sprejme sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.

 

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni od dneva zaključka razpisnega roka.

 

 1. Dodatna pojasnila:

 Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb, lahko interesenti pridobijo na telefonski številki 05 6646 396.

 

 

 1. Negativna pogodbena klavzula:

 Mestna občina Koper lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega zbiranja ponudb.

 

Župan
Aleš Bržan

Javni razpis za oddajo javnih površin v najem za postavitev kioskov (trafik) v Kopru z javnim zbiranjem ponudb

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan, v skladu s 77. členom Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/14 in 22/16) ter Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), objavlja

 

JAVNI RAZPIS za oddajo javnih površin v najem za postavitev kioskov (trafik) v Kopru z javnim zbiranjem ponudb

 

Predmet najema so naslednje javne površine:

 1. Ukmarjev trg,
 2. Piranska cesta -avtobusno postajališče ob tržnici (nasproti Zelenega parka),
 3. Glavna avtobusna postaja,
 4. Kosovelov trg,
 5. Ob Ulici Vena Pilona (ob podhodu pri Semedelski cesti)
 6. Ob stadionu Bonifika
 7. Ljubljanska cesta (avtobusno postajališče pri banki Intesa Sanpaolo)
 8. Cesta na Markovec –avtobusno postajališče
 9. Žusterna (ob kopališču)

 

ZA UPORABO JAVNE POVRŠINE POD ŠT. OD 1 DO 9 JE POTREBNO PLAČATI OBČINSKO TAKSO, KI BO OBRAČUNANA LETNO, SKLADNO Z ODLOKOM O OBČINSKIH TAKSAH TER LETNO NAJEMNINO.

TAKSA ZA UPORABO JAVNE POVRŠINE ZA LETO 2019 (ZA OBDOBJE OD 01.07.2019 DO 31.12.2019) ZNAŠA 655,04 EUR. ZA NASLEDNJA LETA BO OBČINSKA TAKSA OBRAČUNANA V SKLADU Z ODLOKOM O OBČINSKIH TAKSAH.

IZKLICNA NAJEMNINA ZA POSAMEZNO LOKACIJO POD ŠT. OD 1 DO 9 ZNAŠA 2.000,00 EUR/LETNO.

Izklicne višine letnih najemnin javnih površin, ki so predmet javnega razpisa so bile določene s strani pooblaščenih cenilcev in izvedencev gradbene stroke oz. izkustveno na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Vse javne površine se oddajo v najem v stanju, v kakršnem so.
 

ODDAJA PONUDB

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako:

»NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, javna površina za postavitev kioska (trafike) v Kopru, na lokaciji«

(navede se javna površina, za katero je najemnik zainteresiran), z oznako št. 3502-139/2019, in sicer na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje do 17.05.2019, do 24:00.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.


ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 20.05.2019, ob 10:00 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

Razpisna dokumentacija za javne površine je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za gospodarske javne službe in promet MOK, telefon številka 05/66 46 330.

 

MESTNA OBČINA KOPER
Župan
Aleš Bržan

Rekonstrukcija zidu 1 in ojačitev zidu 2 v Gucih

POVABILO K SODELOVANJU

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Rekonstrukcijo zidu 1 in ojačitev zidu 2 v Gucih«.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8577 najkasneje do 6. 5. 2019 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

ŽUPAN
Aleš Bržan, l.r.