Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v MOK v letu 2020

Javni razpis za obnovo slemenske ceste v Hrvatinih in izgradnja kolesarske in peš poti

Obnova slemenske ceste v Hrvatinih in izgradnja kolesarske in peš poti, pododsek km 2,905 – km 3,410 Hrvatini – Kolomban
oddaja javnega naročila po odprtem postopku – gradnje

 

1.            POVABILO K SODELOVANJU

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 40. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Obnova slemenske ceste v Hrvatinih in izgradnja kolesarske in peš poti, pododsek km 2,905 – km 3,410 Hrvatini – Kolomban« in sicer:

•             Faza 1: Izgradnja kolesarske in pešpoti z javno razsvetljavo

•             Faza 2: Obnova vozišča in izgradnja krožišča

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Projekt je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12337  najkasneje do 24. 10. 2019 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

ŽUPAN

Aleš Bržan

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti  trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Mestni občini Koper za leto 2019

Številka: 341-1/2019

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper na podlagi 4. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 50/12) ter sklepa Župana št. 341-1/2019 z dne 5. 9. 2019, v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C in 31/18) objavlja

 

 

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje aktivnosti  trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Mestni občini Koper za leto 2019

 

 

 1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v loviščih, katerih lovna površina leži na območju Mestne občine Koper za leto 2019.

 

Predmet sofinanciranja so naslednji ukrepi:

 

 1. Biomeliorativni ukrepi, kot so:
 • vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja), vzdrževanje grmišč, vzdrževanje remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja,
 • spravilo sena z odvozom, priprava pasišč za divjad,
 • postavitev in vzdrževanje gnezdnic, solnic in umetnih dupel.
 1. Biotehnični ukrepi, kot so:
 • obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv.
 1. Tehnični ukrepi, kot so:
 • nabava preventivnih zaščitnih sredstev pri opravljanju kmetijskih del, zlasti naprav za preprečitev in omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih, ter zaščitnih sredstev za    preprečevanje škod na kmetijskih površinah,
 • nabava in postavitev prometnih znakov »divjad na cesti« ali preventivnih silhuet divjadi.
 1. Izobraževalni in promocijske ukrepi, kot so:
 • promocijske in izobraževalne aktivnosti v zvezi z živalskim svetom in živalskim okoljem (učne poti, razstave, brošure, srečanja in podobno).
 1. Drugi ukrepi varstva okolja in narave.

 

Ukrepi in aktivnosti se morajo izvajati v skladu s koncesijsko pogodbo za trajnostno    gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

 

 1. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU

 

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
 • ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki se nahaja na območju Mestne občine Koper,
 • ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.

 

 1. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

 

Vlagatelj mora z verodostojnimi listinami dokazati, da je v letu 2019 izvajal aktivnosti na najmanj dveh ukrepih, ki so predmet sofinanciranja, ki so finančno ovrednoteni najmanj v višini 50% vplačanih koncesijskih dajatev. Vlagatelji, ki izpolnjujejo ta pogoj, prejmejo sorazmerni del sredstev glede na delež plačane koncesijske dajatve za preteklo leto. V primeru, da se sredstva ne porabijo, se ostanek porazdeli med izbrane prijavitelje proporcionalno glede na delež lovne površine lovišča, ki leži v občini.

 

 1. VIŠINA SREDSTEV

 

Višina razpoložljivih sredstev za leto 2019 je predvidoma 5.000,00 EUR.

 

 1. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje:

 • Povabilo k oddaji prijave,
 • Navodilo prijaviteljem za izdelavo prijave,
 • Postopek za dodelitev sredstev,
 • Vzorec pogodbe,
 • Navodila prijaviteljem za izpolnjevanje obrazcev,
 • Obrazce (prijava na razpis in izjava o izpolnjevanju pogojev ter obrazec izvedenih ukrepov gospodarjenja z divjadjo).

 

Prijava mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.

 

 1. NAČIN, ČAS IN KRAJ ODDAJE PRIJAV NA JAVNI RAZPIS

 

Prijavitelji lahko oddajo prijave v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper v času uradnih ur ali  po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer najkasneje do vključno 9. 10. 2019 (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.  Prijava  mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice:

»Ne odpiraj – prijava na javni razpis – sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za leto 2019 – št. 341-1/2019«;

 

Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.

 

 1. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PRISPELIH VLOG

 

Odpiranje vlog bo izvedeno v prostorih Mestne občine Koper v roku sedmih dni od dneva zaključka razpisa. Odpiranje vlog ni javno.

 

 1. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

 

Razpisna dokumentacija je prijaviteljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do zaključka tega javnega razpisa, na spletnih straneh Mestne občine Koper (http://www.koper.si) ali v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.

 

 1. OBVESTILO O IZIDU RAZPISA

 

O izidu razpisa bodo prijavitelji s sklepi obveščeni v roku 8 dni od dneva odločitve komisije. Sredstva bodo upravičenci koristili na podlagi sklenjenih pogodb.

 

 1. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM

 

Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom so na voljo na sedežu Mestne občine Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, tel. 05/66 46 244 – kontaktna oseba Valter Kozlovič.

 

 

 

                                                                                                                ŽUPAN

Aleš Bržan

Javno naročilo za »Nakup novih e-avtobusov za prevoz potnikov«

POVABILO K SODELOVANJU

 

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 40. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Nakup novih e-avtobusov za prevoz potnikov«.

 

Naročnik bo sklenil pogodbo z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom.

 

Naročnik naroča 3 avtobuse na električni pogon, ki izpolnjujejo zahteve določene v tej dokumentaciji.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

 

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11861 najkasneje do 5.9.2019 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

 

   ŽUPAN

Aleš Bržan

Javni razpis za oddajo javnih površin v najem z javnim zbiranjem ponudb

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan, v skladu s 77. členom Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/14 in 22/16) ter Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), objavlja

 

JAVNI RAZPIS za oddajo javnih površin v najem z javnim zbiranjem ponudb

 

Predmet najema so naslednje javne površine:

 

Za namen postavitve kioska (trafike) se oddajo v najem:

 1. Ukmarjev trg,
 2. Glavna avtobusna postaja,
 3. Ob Ulici Vena Pilona (ob podhodu pri Semedelski cesti)
 4. Ob stadionu Bonifika
 5. Cesta na Markovec –avtobusno postajališče
 6. Žusterna (ob kopališču)

 

Za namen postavitve kioska za izvajanje gostinske dejavnosti se oddaja v najem:

 1. Parkirišče ob stadionu Bonifika

 

ZA UPORABO JAVNE POVRŠINE POD ŠT. OD 1 DO 7 JE POTREBNO PLAČATI OBČINSKO TAKSO, KI BO OBRAČUNANA LETNO, SKLADNO Z ODLOKOM O OBČINSKIH TAKSAH TER LETNO NAJEMNINO.

TAKSA ZA UPORABO JAVNE POVRŠINE ZA LETO 2019 (ZA OBDOBJE OD 01.09.2019 DO 31.12.2019) ZNAŠA 434,32 EUR. ZA NASLEDNJA LETA BO OBČINSKA TAKSA OBRAČUNANA V SKLADU Z ODLOKOM O OBČINSKIH TAKSAH.

IZKLICNA NAJEMNINA ZA POSAMEZNO LOKACIJO POD ŠT. OD 1 DO 6 ZNAŠA 1.700,00 EUR/LETNO.

IZKLICNA NAJEMNINA ZA LOKACIJO POD ŠT. 7 ZNAŠA 2.000,00 EUR/LETNO.

Izklicne višine letnih najemnin javnih površin, ki so predmet javnega razpisa so bile določene s strani pooblaščenih cenilcev in izvedencev gradbene stroke oz. izkustveno na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Vse javne površine se oddajo v najem v stanju, v kakršnem so.

 

ODDAJA PONUDB

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako:

»NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, javna površina, na lokaciji«

(navede se javna površina, za katero je najemnik zainteresiran), z oznako št. 3502-257/2019,

in sicer na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje do 9. 8. 2019, do 24:00.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 12. 8. 2019, ob 10:00 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

Razpisna dokumentacija za javne površine je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za gospodarske javne službe in promet MOK, telefon številka 05/66 46 330.

 

MESTNA OBČINA KOPER

Župan
Aleš Bržan

Javno naročilo »Kolesarska steza in pešpot vzhodna Ankaranska vpadnica«.

1.             POVABILO K SODELOVANJU

 

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Kolesarska steza in pešpot vzhodna Ankaranska vpadnica«.

 

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

 

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

 

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11246 najkasneje do 26.07.2019 do 11.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

 

 

                                                                                                           ŽUPAN

                                                                                                         Aleš Bržan

Javno naročilo za »Rekonstrukcijo avtobusnih postajališč na Krožni cesti ter Novi ulici «

1.             POVABILO K SODELOVANJU

 

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Rekonstrukcijo avtobusnih postajališč na Krožni cesti ter Novi ulici «.

 

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

 

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

 

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11111 najkasneje do 24.07. 2019 do 11.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

 

 

 

                                                                                                           ŽUPAN

                                                                                                         Aleš Bržan

Javno naročilo za nakup električnih vozil za prevoz oseb v mestnem jedru

Povabilo k sodelovanju

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 40. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Nakup električnih vozil za prevoz oseb v mestnem jedru«.

Naročnik bo sklenil pogodbo z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom.

Naročnik naroča 3 električna vozila minibuse, ki izpolnjujejo zahteve določene v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10300 najkasneje do 11. 7. 2019 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Javno naročilo za investicijsko vzdrževanje občinskih cest po krajevnih skupnostih

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Investicijsko vzdrževanje občinskih cest po krajevnih skupnostih«.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10067 najkasneje do 19. 6. 2019 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

ŽUPAN

Aleš Bržan

Javni razpis za prodajo premičnega premoženja – delovni stroj Caterpillar 826 G Series II.

Mestna občina Koper na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja naslednje

 

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

za prodajo premičnega premoženja – delovni stroj Caterpillar 826 G Series II.

 

 

 1. Ime in sedež lastnika premičnega premoženja:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan.

 

 1. Opis predmeta prodaje:

 Z javnim zbiranjem ponudb se ponudnike vabi k oddaji ponudbe za nakup delovnega stroja Caterpillar 826 G Serija II, za izhodiščno ceno v višini 65.000,00 €, brez DDV.

 

Predmet prodaje je delovni stroj smetiščni kompaktor Caterpillar 826 G Series II, z naslednjimi podatki:

 • Znamka: Caterpillar
 • Model: 826 G serija II
 • Leto izdelave: 2005
 • Število delovnih ur: 6706
 • Tovarniška številka: CAT0826GHAYH00687
 • Teža: 36.967 kg
 • Moč: 283 kw

 

 1. Vrsta pravnega posla:

Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja delovnega stroja – smetiščni kompaktor Caterpillar 826 G Series II.

 

 1. Izhodiščna vrednost:

 Izhodiščna cena za nakup delovnega stroja – smetiščni kompaktor Caterpillar 826 G Series II znaša 65.000,00 €, brez DDV.

 

Kupnino bo kupec poravnal v roku 8 (osem) dni od izstavitve računa s strani Mestne občine Koper. V primeru, da izbrani najvišji ponudnik ne poravna kupnine v določenem roku, se pri zamudi zaračunajo zakonite zamudne obresti od dneva zamude do plačila.

 

Izhodiščna kupnina je skladno z 2. odstavkom 36. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), določena na podlagi cenitve sodnega cenilca za motorna vozila – gradbeno mehanizacijo in znaša 65.000,00 €.

 

Izhodiščna kupnina ne vsebuje davka na dodano vrednost.

 

Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za izbor ponuditi čim višjo kupnino, vendar najmanj v višini izhodiščnega zneska.

 

V primeru, da dva ali več ponudnikov s popolnimi ponudbami ponudijo enako najvišjo višino kupnine, se z njimi, skladno z 8. odst. 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, izvedejo pogajanja.

 

 1. Kraj in čas zbiranja ponudb:

 Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako za javno zbiranje ponudb z oznako »NE ODPIRAJ-PONUDBA ZA NAKUP DELOVENGA STROJA CATERPILLAR«, najpozneje do 06.06.2019, na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika.

 

 1. Drugi pogoji:

Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 1 (enega) meseca od dneva zaključka razpisnega roka.

 

Ponudniki morajo izpolnjevati vse pogoje določene v javnem zbiranju ponudb.

 

Izbrani kupec kupi delovni stroj po načelu videno-kupljeno.

 

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena kupoprodajna pogodba.

 

Ponudbi mora biti priloženo dokazilo o plačani varščini za resnost ponudbe v višini 5% kupnine na račun Mestne občine Koper TRR št. SI56 01250-0100005794.

 

Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh od poteka roka za zbiranje ponudb. Izbranemu ponudniku bo vplačana varščina upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli ponudnik ne bi sklenil pogodbe, Mestna občina Koper, obdrži vplačano varščino.

 

 1. Postopek po odpiranju ponudb:

 Odpiranje ponudb je javno in bo v petek dne 07.06.2019 ob 11.00 uri, v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Ponudbe bodo po poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. V primeru, da bo komisija pri pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev. Rok za dopolnitev ponudbe bo 5 dni od prejema razpisa za dopolnitev. V kolikor ponudnik v postavljenem roku ne dopolni ponudbe se ponudba takega ponudnika zavrže.

 

Na podlagi izvedenega javnega razpisa župan sprejme sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.

 

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni od dneva zaključka razpisnega roka.

 

 1. Dodatna pojasnila:

 Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb, lahko interesenti pridobijo na telefonski številki 05 6646 396.

 

 

 1. Negativna pogodbena klavzula:

 Mestna občina Koper lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega zbiranja ponudb.

 

Župan
Aleš Bržan