Odločba za odstranitve montažnega objekta-nadstreška

Številka: 0611-57/2019-5
Datum:   31.05.2019

ektorat Mestne Občine Koper, občinski inšpektor, Igor Franca izdaja na podlagi 81. člena Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/14 in 22/16), in 2. odstavka 217. člena ZUP (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 08/10 in 82/13) po uradni dolžnosti, neznanim lastnikom-posestnikom, v zadevi odstranitve montažnega objekta-nadstreška naslednjo,

 

                                                              O D L O Č B O

 

 1. Neznani inšpekcijski zavezanci, lastniki-posestniki, morajo z zemljišča s parcelno številko 273/30 k.o. Semedela, v naravi javno dobro v lasti Mestne občine Koper, v roku 15 dni od vročitve odločbe, odstraniti kovinski montažen nadstrešek s kovinsko konstrukcijo, dimenzij cca. 6m x 2,3m nad krit z valovito azbestno kritino, ki se vodi pod številko 0611-57/2019 in je postavljen brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa ter kot tak posledično omejuje uporabo javne površine.

 

 1. Če neznani zavezanci v odrejenem roku ne bodo izpolnil obveznosti iz 1. točke te odločbe, bo opravljena upravna izvršba.

 

 1. O stroških postopka v zvezi z to odločbo inšpekcijskega nadzorstva bo zavezancem v kolikor bodo znani izdan poseben sklep.

 

 1. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve.

 

                                                    O  b  r  a  z  l  o  ž  i  t  e  v

 

Občinski inšpektor Mestne občine Koper je dne 08.05.2019, po uradni dolžnosti opravil ogled zemljišča s parc. štev. 273/30 k.o. Semedela. Na ogledu je bilo ugotovljeno, da se na navedenem zemljišču, ki v naravi predstavlja dostopno intervencijsko pot javnega dobra v lasti Mestne občine Koper, nahaja montažno kovinski objekt-nadstrešek, nad krit z valovito azbestno kritino. Iz evidence izdanih dovoljenj za uporabo predmetne površine je bilo ugotovljeno, da za postavitev navedenega objekta ni bilo pridobljeno dovoljenje pristojnega občinskega upravnega organa, ter prav tako gre v tem primeru za omejevanje uporabe javne površine kar pa je v nasprotju s tretjo alinejo prvega odstavka 63. člena Odloka o občinskih cestah in javnih površinah  (Uradni list RS, št. 8/14 in 22/16).

Ker lastniki navedenega montažnega objekta niso bili znani, je bil dne 08.05.2019 izdan Sklep št. 0611-57/2019-3 o uvedbi inšpekcijskega postopka zoper neznane lastnike nedovoljeno postavljenga montažnega objekta – nadstrešnice stoječe na parceli s parc. štev. 273/30 k.o. Semedela., ki je v lasti Mestne občine Koper.

Dovoljenja oziroma kakršnega koli drugega dokazila, ki bi izkazoval, da je bilo za omenjeni poseg postavitve nadstrešnice pridobljeno dovoljenje Mestne občine Koper stranke, uporabniki predmetnega nadsteška, ki so bili s tem namenom vabljeni na razgovor v prostore Občinskega inšpektotrata niso dostavile organu, ki vodi postopek.

Za navedeni poseg torej ni bilo pridobljeno ustrezno dovoljenje pristojnega upravnega organa. Zaradi dejstva, da v navedenem primeru gre za postavitev kovinsko montažnega objekta-nadstreška, brez pridobljenega dovoljenja pristojnega upravnega organa, je inšpektor uvedel inšpekcijski postopek in neznanim zavezancem naložil odstranitev le-tega.

Soglasje in dovoljenje za poseg v občinsko cesto ali javno površino je opredeljeno v 56. členu Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/14 in 22/16), ki v prvem odstavku navaja, da je poseg v občinsko cesto ali javno površino dovoljen le v okviru urejanja upravnih dovoljenj za posege v prostor ali če je to potrebno zaradi varstva površin ter javne varnosti ali varnosti v cestnem prometu. V drugem odstavku taistega člena je zapisano, da dovoljenje ali soglasje za poseg v občinsko cesto ali javno površino izda pristojni organ v upravnem postopku. Nadalje v tretjem odstavku taistega člena je določeno, da se v dovoljenju iz prejšnjega odstavka določi način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del. V soglasju izdanem za posege v občinske ceste ali javne površine za namene iz prvega odstavka tega člena lahko pristojni organ določi, da se izdano soglasje šteje kot dokazilo o pravici gradnje po Zakonu o graditvi objektov, kar je zapisano v četrtem odstavku taistega člena. Veljavnost izdanega soglasja je dve leti od dneva izdaje, veljavnost izdanih projektnih pogojev je eno leto od dneva izdaje, peti odstavek taistega člena.

Prvi odstavek 59. člena Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/14 in 22/16) določa, opredelitev javnih površin. Kot javne površine, ki jih po tem odloku ureja Javno podjetje, se štejejo nekategorizirane občinske javne poti, ki jih ne opredeljuje Odlok o kategorizaciji občinskih cest, javna parkirišča, rezervirani in posebni parkirni prostori ter druge javne površine, ki predstavljajo javno dobro in so v upravljanju Mestne občine Koper. V 60. členu istega odloka so opredeljene javne površine po tem odloku, ki sodijo v obseg javne službe upravljanje in vzdrževanje javnih površin; javne poti, ulice pločniki, trgi, ki so pretežno namenjeni pešcem, pešpoti in površine za pešce, podhodi, nadhodi, pasaže, javna otroška igrišča, javna športna igrišča, tržnice in površine ob spomeniških in zgodovinskih objektih skupaj z urbano, prometno in drugo opremo, ki je namenja uporabnikom teh površin.

Določba v tretji alineji prvega odstavka 63. člena predmetnega odloka opredeljuje varstvo javnih površin in kot prepoved navaja; -postavljanje predmetov ali kakršnih koli ovir z namenom onemogočanja ali omejevanja uporabe javne površine. Takšno razlago narekuje tudi sam odlok v kazenskih določbah, saj 5. in 7. odstavek 63. člena, kršitev prvega odstavka istega člena opredeljuje kot kršitev varstva javnih površin.

Po določilih prvega odstavka 81. člena Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS št. 8/14 in 22/16), nadzor nad določbami tega odloka izvajajo občinski redarji in inšpektorji. Inšpektorji nadzirajo izvajanje tega odloka na podlagi pooblastil, ki jim jih daje ta odlok in državni predpisi.

Če gre za zadevo, ki se tiče večjega števila oseb, ki organu niso znane, se lahko izda za vse skupaj ena sama odločba, ta pa mora vsebovati take podatke, da se da iz njih lahko ugotoviti, na katere osebe se odločba nanaša (na primer: prebivalci ali posestniki na določenem območju ipd.), drugi odstavek 217. člena ZUP (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 08/10 in 82/13).

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora imajo občinski inšpektorji enaka pooblastila, pravice, dolžnosti in odgovornosti, kot jih imajo inšpektorji po Zakonu o inšpekcijskem nadzor (Uradni list RS št. 43/07-UPB in 40/14).

Če neznane stranke v odločbi določenem roku ne odpravijo nepravilnosti, pristojni organ dovoli opravo izvršbe. Izvršba za izpolnitev zavezančevih nedenarnih obveznosti se opravlja po drugih osebah ali s prisilitvijo 296. člen ZUP (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 08/10 in 82/13).

Po določilu 117. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 08/10 in 82/13) trpi stroške v zvezi z izvršbo zavezanec, tretja točka izreka.

Četrta točka izreka te odločbe temelji na 30. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07-UPB in 40/14), po določbi katerega  pritožba zoper odločbo inšpektorja ne zadrži njene izvršitve, če s posebnim zakonom ni drugače določeno.

Glede na gornje ugotovitve je občinski inšpektor zaključil, da imajo neznani zavezanci na zemljišču s parcelno številko 273/30 k.o. Semedela, v naravi dostopna intervencijska pot javnega dobra, postavljen objekt montažno kovinske konstrukcije, nad krit z azbestno kritino in sicer brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa, in v nasprotju s tretjo alinejo prvega odstavka 63. člena s čimer so kršena določila Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/14 in 22/16) zato je bilo treba odločiti, kot je navedeno v izreku te odločbe.

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Župana Mestne občine Koper, v roku 15 dni od njene vročitve. Pritožba se lahko poda pisno priporočeno po pošti, pisno neposredno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal in se jo po tarifi štev. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB, 14/15-ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) kolkuje s 18,10 EUR upravne takse.

 

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta po 15. členu Zakona o upravnih taksah.

 

INŠPEKTOR III:

Igor Franca, dipl. inž. prom.

Javno naznanilo Krožna cesta

Številka: 0611-57/2019-3

 

 

Občinski inšpektorat Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, občinski inšpektor, Igor Franca izdaja na podlagi 131. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v nadaljevanju ZUP, ter 81. člena Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, štev. 8/14 in 22/16) v zadevi omejevanja uporabe javne površine, »postavitve kovinskega montažnega nadstreška nadkritega z azbestno kritino«, brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa, po uradni dolžnosti naslednji

 

 

SKLEP

 

 

 1. Uvede se inšpekcijski postopek zoper lastnike-posestnike nedovoljeno postavljenega kovinskega montažnega nadstreška nadkritega z azbestno kritino stoječem na zemljišču s parcelno štev. 273/30 k.o. Semedela, ki je v lasti Mestne občine Koper in v naravi predstavlja dostopno intervencijsko pot.

 

 1. Vabi se osebe, ki so lastniki predmetnega nadstreška, postavljenega na navedenem zemljišču, da se v 8 dneh po tem, ko se šteje, da je bil ta sklep vročen, v času uradnih ur, zglasijo pri Občinskem inšpektoratu Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, (Kletni prostori za večnamensko dvorano »ARENA BONIFIKA«).

 

 1. V skladu s 94. členom Zakona o splošnem upravnem postopku se šteje, da je ta sklep vročen po preteku 15 dni od dneva objave na samem objektu, oglasni deski MOK, in na spletnem portalu MOK.

 

 

Obrazložitev

 

 

Občinski inšpektor je dne 08.05.2019 po uradni dolžnosti na kraju samem, to je na zemljišču s parcelno štev. 273/30 k.o. Semedela, ugotovil, da je na navedeni lokaciji postavljen  kovinski montažni nadstrešek nadkrit z azbestno kritino, brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa, ki posledično omejuje uporabo javne površine.

 

O ugotovljenih dejstvih je bil dne 08.05.2019 spisan uradni zaznamek št. 0611-57/2019-2.

 

Ker gre v tem primeru za objekt, ki je že postavljen in za katerega lastništvo predhodno ni bilo mogoče ugotoviti, se je Občinski inšpektor Mestne občine Koper odločil, da uvede inšpekcijski postopek zoper lastnike-posestnike navedenega kovinskega montažnega nadstreška nadkritega z azbestno kritino po uradni dolžnosti zaradi nedovoljene postavitve le-tega.

 

Ker stranke inšpekcijskemu organu niso znane, je bil uveden postopek zoper njih z javnim naznanilom, kot to določa 131. člen Zakona o splošnem upravnem postopku.

 

 

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper ta sklep pritožba ni dovoljena, 258. člen ZUP.

 

 

Na podlagi 2. točke 23. člena. Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB, 14/15-ZUUJFO, 84/15 ZZeIP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) se za ta sklep taksa ne plača.

 

                

 

 

                    

                                                                                                         INŠPEKTOR III:

                                                                                                  Igor Franca, dipl. inž. prom.

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI PREMIČNEGA PREMOŽENJA (ZAPUŠČENA VOZILA)

Številka: 023-4/2019 -3

Datum: 05. 04. 2019

 

Na podlagi 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/2018, ZSPDSLS-1), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014, v nadaljevanju Uredba), Mestna občina Koper objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

O PRODAJI PREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

SKLOP: »ZAPUŠČENA VOZILA«

 

Predmet pravnega pregleda so premičnine – motorna vozila, ki so na podlagi Odloka o ravnanju z opuščenimi vozili in drugimi opuščenimi predmeti (Uradne objave št. 8/97, spremembe: uradne objave št. 39/98 in 6/02) prešli v last Mestne občine Koper:

 

Izklicna cena posameznega vozila je, upoštevajoč določilo 36. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti), določena izkustveno.

 

 

Zap. št. ZNAMKA TIP VOZILA REGISTRSKA ŠTEVILKA LAST MO Koper CENA €
1. RENAULT Clio (siva)

38004514/2018

/ 23.07.2018 30
2. VOLKSWAGEN Sharan (bela)

350025212018

GO TRAVEL 13.08.2018 80
3. MAZDA 626 (temno modra)

34004660/2018

/ 06.09.2018 70
4. RENAULT TWINGO (rumena)

35002503/2018

/ 18.05.2018 40
5. MERCEDES C-180 (srebrna)

44003598/20107

/ 12.06.2018 70
6. MERCEDES – Tovorno vozilo 814 (moder)

37001078/2015

/ 12.06.2018 150
7. JAGUAR S.Type (črna) 44004910/2018 KP SE-045

(preizkusna)

17.10.2018 140
8. RENAULT Twingo (modra) 44004405/2018 KP 78-26E 04.09.2018 30
9. CITROEN Saxo (modra)

35002522/2018

KP NM-389 26.07.2018 40
10. FIAT Uno (bordo rdeča)

44004795(2018

/ 10.09.2018 30
11. PEUGEOT 206 (srebrna) 34004362/2018 KP NC-636 04.09.2018 40
12. AUDI A-3 (srebrne barve)

58001195/2018

/ 27.11.2018 70
13. RENAULT R-5 (srebrne barve)

44004160/2018

KPNF-489 19.11.2018 30
14. BMW 525 (metalno siva)

34003778/2017

/ 19.11.2018 60
15. FIAT Brava (modra)

44003912/2017

/ 20.11.2018 20
16. VOLKSWAGEN Polo (rdeča)

44004592/2018

LJ AM-402 22.11.2018 40
17. CITROEN Saxo (modra)

44003911/17

/ 22.11.2018 20
18. HYUNDAI Accent (srebrna)

44004152/2018

CM 965 RF 19.11.2018 30
19 PEUGEOT 106 (rdeča)

44003618/2018

KP B87-60P 19.11.2018 30
20. RENAULT Espace (črna)

34004655/2018

/ 23.11.2018 40
21. SEAT Ibiza (modra)

34004264/2017

/ 19.11.2018 20
22. HYUNDAI Coupe (rdeča)

35002504/2018

KP NH-162 19.11.2018 40
23. RENAULT R-19 (modra)

38004000/2018

KP V7-017 23.11.2018 50
24. CITROEN Xsara (vinsko rdeča) 57002165/2018 / 19.12.2018 40
25. CITROEN Xsara (zelena)

38004512/2018

KP RH-875 23.11.2018 50
26. CITROEN Saxo (bela) 44004806/2018 / 05.12.2’18 30
27. RENAULT Megane, Coupe 1.6 (rumena) 44003913/2918 / 09.11.2018 30
28. OPEL 2000 Edition (zelena) 46001507/2018 BK 610 TK 14.01.2019 30
29. OPEL Vectra (siva) 44004217/2018 / 14.01.2019 50
30. CITROEN ZX (črna) 44004802/2018 / 15.01.2019 30
31. VOLKSWAGEN Golf (siva) 38004864/2018 / 15.02.2019 30
32. RENAULT Clio (bela) 54004527/2019 / 15.02.2019 40
33. FORD Fiesta (rdeča) 57002701/2018 / 15.02.2019 30
34. MERCEDES BENZ E (srebrna) 47003629/2018 / 15.02.2019 40
35. RENAULT R-5 (bela) 44003614/2017 / 15.02.2019 30
36. RENAULT TWINGO (bela)

46001531/2018

KP SL-807 28.02.2019 40
37. HYUNDAI COUPE(modra)

44004590/2019

BP 122 NZ 14.03.2018 60
38. FIAT FIORINO (bela)

58001196/2018

/ 14.03.2018 50
Skupna cena vozil brez DDV: 1750

 

 

 

Predmet prodaje je ves sklop v celoti (vsa zapuščena vozila). Skupna vrednost zapuščenih vozil znaša 1750,00 EUR (brez DDV).

 

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik oziroma prevzemnik izrabljenih (zapuščenih) vozil:

 • Obrat za razstavljanje izrabljenih vozil mora imeti okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov po postopkih R12 in R13 (izdano s strani Agencije Republike Slovenije za okolje)
 • Obrat za razstavljanje izrabljenih vozil mora biti glede na Uredbo o izrabljenih vozilih (Uradni list RS, št. 32/11, 45/11 in 26/12) vključen v skupni načrt ravnanja z izrabljenimi vozili
 • Vozila se morajo uničiti skladno z veljavno zakonodajo
 • Upravljavec obrata za razstavljanje izrabljenih vozil mora izdati potrdilo o uničenju izrabljenega vozila
 • Upravljavec obrata za razstavljanje izrabljenih vozil mora za izdajo potrdila o uničenju vozila uporabiti informacijski sistem o ravnanju z izrabljenimi vozili iz 42. člena Uredbe o izrabljenih vozilih (Uradni list RS, št. 32/11, 45/11 in 26/12)
 • Rok za oddajo ponudbe je 26.04.2019

 

Mestna občina Koper prodaja premičnine – zapuščena vozila po metodi neposredne pogodbe. V primeru več ponudnikov se pred sklenitvijo neposredne pogodbe opravijo pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Rok za oddajo ponudbe je 26. 04. 2019

 

Za dodatne informacije o zapuščenih vozilih se lahko obrnete na Občinski inšpektorat Mestne občine Koper, Peter Donaval: tel. 05 6646343, e-naslov: peter.donaval@koper.si

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

 

MESTNA OBČINA KOPER