Javno naročilo za preplastitev dela ceste in pločnika Dolga reber v Kopru

POVABILO K SODELOVANJU

 

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Preplastitev dela ceste in pločnika Dolga reber v Kopru«.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8837 najkasneje do 10. 5. 2019 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

                                                                                      ŽUPAN

                                                                                 Aleš Bržan l.r.

RAZGLAS O PLAKATIRANJU V VOLILNI KAMPANJI ZA VOLITVE POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT V LETU 2019

Mestna občina Koper

 

OBVEŠČA VSE ORGANIZATORJE VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE POSLANCEV  IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT V LETU 2019, ki bodo dne 26.5.2019

 

da je skladno z Zakonom o volilni in referendumski kampanji in občinskim odlokom o oglaševanju sprejet sklep o plakatiranju v volilni kampanji za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2019.

 

V zvezi s tem

 

O B V E Š Č A

organizatorje volilne kampanje, da lahko  integralno besedilo sklepa  osebno prevzamejo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper (Koper, Verdijeva 10, pritličje desno), vsak delavnik med 08. in 12.uro ter ob sredah tudi med 14.00 in 17.00 uro . Sklep je objavljen tudi na oglasni deski v avli sedeža Mestne občine v Kopru, Verdijeva 10 ter na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si).

 

Žrebanje brezplačnih plakatnih mest bo po pogojih iz zgoraj citiranega SKLEPA v petek, dne 19. aprila 2019 z začetkom  ob 09.00  uri v sejni sobi Mestne občine Koper, v Kopru, Verdijeva 10, pritličje levo. Predstavniki organizatorjev volilne kampanje se morajo žrebanja udeležiti osebno in organizatorju žrebanja izročiti:

 • pisno pooblastilo organizatorja ter
 • dokazilo o odprtju TRR, ki ga zahteva člen Zakona o volilni in referendumski kampanji.

 

 

 

Župan

Aleš Bržan

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2019

Javni razpis za sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper v letu 2019

Na podlagi sklepa župana, št. 181-1/2019 z dne1 15. 1. 2019, Mestna občina Koper objavlja

 

Javni razpis za sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper v letu 2019

 

 1. PREDMET javnega razpisa je sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper v letu 2019.

Prijavitelj se s svojim programom oziroma aktivnostjo za leto 2019 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2019 in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oz. večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2019 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2019.

 

2. POGOJI IN MERILA:

 

Pogoji:

Na javni razpis se lahko prijavijo izključno društva in ustanove, katerih delovanje spodbuja razvoj in promocijo zdravja in ki:

 • delujejo na območju Mestne občine Koper in so registrirana v Sloveniji,
 • delujejo s ciljem pospeševanja promocije zdravja na območju Mestne občine Koper,
 • ne bodo prejela sredstev za letno delovanje društva iz drugih virov Mestne občine Koper v letu 2019,
 • se bodo obvezno vključila v prireditev Dnevi zdravja-Koper zdravo mesto v mesecu maju.

 

Predmet sofinanciranja ne bodo:

 • Programi, ki sodijo v redno dejavnost zavodov in društev (npr.redne vadbe, ki se financirajo iz vadnine), organizacija počitnic, izletov, taborov in letovanj.
 • Stroški vezani na redno dejavnost društva, kot so najemnina za poslovni prostor, kjer ima prijavitelj sedež, naročnina za telefon, plača redno zaposlenega na društvu ipd. niso upravičeni stroški.

 

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih ali drugih organizacij, katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten in imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije.

 

Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanja društev in drugih ustanov pri:

 • izvajanju aktivnosti za ozaveščanje in vključevanju javnosti v aktivnosti, ki prispevajo k pospeševanju in promociji zdravja,
 • aktivnostih, ki neposredno prispevajo k boljšemu zdravju,
 • aktivnostih, ki temeljijo na sodelovanju in povezovanju društev ter ustanov v skupnih prizadevanjih za promocijo zdravja,
 • aktivnostih, ki so inovativne in zanimive za javnost, ter tako učinkovite pri spodbujanju in promociji varovanja zdravja,
 • aktivnostih, ki jih izvajajo društva z večletnim delovanjem na področju varovanja zdravja,
 • aktivnostih za varovanje zdravja, ki bodo promovirane in predstavljene širši javnosti v medijih ter sredstvih javnega obveščanja,
 • sodelovanju na projektih v izvajanju Mestne občine Koper, in sicer obvezno v mesecu maju (predvidoma 25. maja 2019) Dnevi zdravja-Koper zdravo mesto, v drugih dnevih namenjenim promociji zdravja, v septembru v Tednu mobilnosti itd.,

 

S tem javnim razpisom Mestna občina Koper ne sofinancira aktivnosti investicijske narave.

 

Merila za izbor prijav:

Komisija sofinancerja bo, po zaporedju najvišje ocenjenih prijav, izvedla presojo primernega zneska sofinanciranja aktivnosti z vidika višine zaprošenih sredstev, ostalih virov sofinanciranja, izvedljivosti prijavljenih aktivnosti in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti glede na predvideno strukturo stroškov. Poleg skupnega zbira točk, bo ta presoja osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno prijavo.

 

Izločitveno merilo:

 • v kolikor so aktivnosti neskladne s predmetom in nameni javnega razpisa, strokovna komisija prijavo izloči in je ne ocenjuje.

 

3. OBVEZNOSTI:

Pogoj za uspešno kandidaturo je sodelovanje prijavitelja s projektom v sklopu Dnevi zdravja-Koper zdravo mesto v mesecu maju, v primeru uspešne kandidature na razpisu pa bo prijavitelj moral izpolnjevati še naslednje:

 • navajati bo moral MOK z njenim logotipom na vseh tiskanih materialih, ki so sestavni del promocijskih in drugih aktivnosti v zvezi s projektom,
 • navajati bo moral MOK v izjavah za javnost in na novinarskih konferencah v zvezi s projektom ter drugih pojavljanjih sofinanciranega projekta v medijih,
 • v kolikor se sofinancira pripravo oz. izdelavo izdelka, bo MOK upravičena do dogovorjenega števila kosov oz. izvodov izdelka za lastne potrebe,
 • v primeru, da je sofinancirani projekt dogodek v sklopu Dnevov zdravja, je organizator dolžan najkasneje 1 mesec pred pričetkom dogodka o tem obvestiti MOK in na elektronski naslov ali preko elektronskega vmesnika posredovati njegovo podrobno predstavitev, da ga MOK objavi na svojih spletnih straneh,
 • organizator mora najkasneje 5 dni po končanem dogodku po elektronski pošti poslati gradivo (foto material in drugo gradivo, ki dokazuje izvedbo in izpolnjevanje pogojev h katerim se je obvezal, s kratkim vsebinskim povzetkom projekta) o izvršenih aktivnostih. Fotografije lahko MOK objavi na svojih spletnih straneh.

 

4. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV:

Višina razpisanih sredstev bo določena z Odlokom o proračunu Mestne občine Koper za leto 2019.

 

5. ROK PORABE SREDSTEV:

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 

6. VSEBINA PRIJAVE:

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

 

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

 

Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine.

 

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

 

7. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE:

Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka 18.2.2019 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.

 

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: Javni razpis za sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper za leto 2019, »Ne odpiraj, št. 181-1/2019«.

 

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Neveljavne  prijave ne bodo obravnavane.

 

8. ODPIRANJE PRIJAV OBVESTILO O IZIDU JAVNEGA RAZPISA:

Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v določenem roku prijave ne dopolni, se prijava zavrže kot nepopolna.

 

Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa predvidoma v roku 30 dni po sprejemu odločitve.

Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

 

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

 

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.

 

9. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO:

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper. Dodatne informacije na andreja.poklar@koper.si ali na tel. št. 05 6646386.

 

Župan

Aleš Bržan

Javni razpis za sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper v letu 2019

Na podlagi sklepa župana, št. 354-3/2019 z dne 15. 1. 2019, Mestna občina Koper objavlja

 

Javni razpis za sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper v letu 2019

 

1. PREDMET javnega razpisa je sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper v letu 2019

Prijavitelj se s svojim programom oziroma aktivnostjo za leto 2019 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2019 in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oz. večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2019 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2019.

 

2. POGOJI IN MERILA

Pogoji:

Na javni razpis se lahko prijavijo izključno društva in ustanove, katerih delovanje spodbuja razvoj in promocijo varstva okolja in ki:

 • delujejo na območju Mestne občine Koper in so registrirana v Sloveniji,
 • delujejo s ciljem pospeševanja razvoja varovanja okolja na območju Mestne občine Koper ali delujejo s ciljem varstva okolja na območju Mestne občine Koper,
 • ne bodo prejela sredstev za letno delovanje društva iz drugih virov Mestne občine Koper v letu 2019,
 • se bodo obvezno vključila v prireditev Teden mobilnosti v mesecu septembru (od 16 do 22 septembra 2019).

 

Predmet sofinanciranja ne bodo:

 • Programi, aktivnosti, ki sodijo v redno dejavnost zavodov in društev, organizacija počitnic, izletov, taborov in letovanj.
 • Stroški vezani na redno dejavnost društva, kot so najemnina za poslovni prostor, kjer ima prijavitelj sedež, naročnina za telefon, plača redno zaposlenega na društvu ipd. niso upravičeni stroški.

 

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih ali drugih organizacij, katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten in imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije.

 

Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanja društev in drugih ustanov pri:

 • izvajanju aktivnosti za ozaveščanje in vključevanju javnosti v aktivnosti, ki prispevajo k pospeševanju in promociji varovanja okolja,
 • aktivnostih, ki neposredno prispevajo k čistejšemu okolju,
 • aktivnostih, ki temeljijo na sodelovanju in povezovanju društev ter ustanov v skupnih prizadevanjih za varovanje okolja,
 • aktivnostih, ki so inovativne in zanimive za javnost, ter tako učinkovite pri spodbujanju in promociji varovanja okolja,
 • aktivnostih, ki jih izvajajo društva z večletnim delovanjem na področju varovanja okolja,
 • aktivnostih za varovanje okolja, ki bodo promovirane in predstavljene širši javnosti v medijih ter sredstvih javnega obveščanja,
 • sodelovanju na projektih v izvajanju Mestne občine Koper, in sicer obvezno v mesecu septembru v Tednu mobilnosti, ter v obeleženih dnevih varstva okolja, kot so svetovni dan okolja, dan zemlje, ekodnevi itd.

 

S tem javnim razpisom Mestna občina Koper ne sofinancira aktivnosti investicijske narave.

 

Merila za izbor prijav:

Komisija sofinancerja bo, po zaporedju najvišje ocenjenih prijav, izvedla presojo primernega zneska sofinanciranja aktivnosti z vidika višine zaprošenih sredstev, ostalih virov sofinanciranja, izvedljivosti prijavljenih aktivnosti in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti glede na predvideno strukturo stroškov. Poleg skupnega zbira točk, bo ta presoja osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno prijavo.

 

Izločitveno merilo:

 • v kolikor so aktivnosti neskladne s predmetom in nameni javnega razpisa, strokovna komisija prijavo izloči in je ne ocenjuje.

 

3. OBVEZNOSTI

Pogoj za uspešno kandidaturo je sodelovanje prijavitelja z aktivnostjo v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, v primeru uspešne kandidature na razpisu pa bo prijavitelj moral izpolnjevati še naslednje:

 

 • navajati bo moral MOK z njenim logotipom na vseh tiskanih materialih, ki so sestavni del promocijskih in drugih aktivnosti v zvezi s projektom,
 • navajati bo moral MOK v vseh izjavah za javnost, na novinarskih konferencah in vabilih v zvezi s projektom ter drugih pojavljanjih sofinanciranega projekta v medijih,
 • v kolikor se sofinancira pripravo oz. izdelavo izdelka, bo MOK upravičena do dogovorjenega števila kosov oz. izvodov izdelka za lastne potrebe,
 • prijavitelj mora podrobno predstavitev sofinanciranih aktivnosti v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, najkasneje 1 mesec pred pričetkom dogodka, posredovati MOK na elektronski naslov ali preko elektronskega vmesnika, da jih MOK objavi na svojih spletnih straneh,
 • prijavitelj mora najkasneje 5 dni po končanem dogodku v sklopu Evropskega tedna mobilnosti po elektronski pošti poslati kratko poročilo (foto material in drugo gradivo, ki dokazuje izvedbo in izpolnjevanje pogojev h katerim se je obvezal, s kratkim vsebinskim povzetkom projekta) o izvršenih aktivnostih. Fotografije lahko MOK objavi na svojih spletnih straneh.

 

4. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV

Višina razpisanih sredstev bo določena z Odlokom o proračunu Mestne občine Koper za leto 2019.

 

5. ROK PORABE SREDSTEV

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 

6. VSEBINA PRIJAVE

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

 

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

 

Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine.

 

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

 

7. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka 18.2.2019 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.

 

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: Javni razpis za sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper za leto 2019, »Ne odpiraj, št. 354-3/2019«.

 

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Neveljavne  prijave ne bodo obravnavane.

 

8. ODPIRANJE PRIJAV IN OBVESTILO O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

 

Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v določenem roku prijave ne dopolni, se prijava zavrže kot nepopolna.

 

Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa predvidoma v roku 30 dni po sprejemu odločitve.

Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

 

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

 

9. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

 

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper. Dodatne informacije na andreja.poklar@koper.si ali na tel. št..05 6646386.

 

 

Župan

Aleš Bržan