Ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic visokega plimovanja morja med 12. in 14. novembrom 2019

Mestna občina Koper je na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic visokega plimovanja morja med 12. in 14. novembrom 2019 (št. 844-31/2019-15-DGZR z dne 25. 11. 2019) začela z ocenjevanjem škode.

 

Oškodovanci, ki so utrpeli škodo na kmetijskih zemljiščih (škoda na kmetijskih pridelkih se ne ocenjuje), stavbah oziroma na infrastrukturi, to prijavijo na predpisanih obrazcih (1, 3, 4 in 5). Na podlagi prejetih vlog bodo škodo ocenile občinske komisije.

Obrazci so na voljo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper (Verdijeva 10) in na spletni strani www.koper.si. Za prijavo škode na kmetijskih zemljiščih so obrazci na voljo tudi pri Kmetijsko-svetovalni službi Koper (Ulica 15. maja).

Oškodovance opozarjamo, da morajo izpolnjene obrazce oddati osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Koper ali poslati priporočeno po pošti, najkasneje do vključno 10. 12. 2019.

Škoda se ocenjuje skladno s predpisano metodologijo, določeno z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08), in sicer:

 

Škoda na kmetijskih zemljiščih: [Kontakt: Urad za družbene dejavnosti in razvoj – 05/6646 244]

– Obrazec 1 – Zapisnik o ogledu in oceni škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih

Škoda na stavbah: [Kontakt: Urad za splošne zadeve – 05/6646 295]

– Obrazec 3 – Zapisnik o ogledu in oceni škode na stavbah

– Obrazec 4 – Zapisnik o ogledu in oceni delne škode na st avbah

Škoda na infrastrukturi: [Kontakt: Urad za gospodarske javne službe in promet – 05/6646 393]

– Obrazec 5 – Zapisnik o ogledu in oceni škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna in infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo).

Javno naročilo Ureditev četrtnega mladinskega centra Markovec in prostorov na Gregorčičevi ulici 6 v Kopru

POVABILO K SODELOVANJU

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za:

Sklop 1: Ureditev četrtnega mladinskega centra Markovec

Sklop 2: Ureditev prostorov na Gregorčičevi 6 (dnevni center za otroke)

Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezen sklop ali za oba sklopa.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12892 najkasneje do 11. 10. 2019 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom >ODDANO<.

 

ŽUPAN
Aleš Bržan

Javni natečaj za delovno mesto “Višji svetovalec – za obračun komunalnega prispevka”

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-upb3, 65/08, 69/08 -ZTFI-A, 69/08 – ZZavr-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

 

 

objavlja javni natečaj za zasedbo enega prostega uradniškega delovnega mesta

VIŠJI SVETOVALEC – ZA OBRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

v Uradu za okolje in prostor (m/ž)

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 

 

Delovno mesto Višji svetovalec – za obračun komunalnega prispevka v Uradu za okolje in prostor je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu Višji svetovalec I (IV. stopnja), Višji svetovalec II (V. stopnja) in Višji svetovalec III (VI. stopnja). Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu Višji svetovalec III.

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • področje izobrazbe (Klasius-P): – 31 – družbene vede ali 34 – poslovne in upravne vede ali 38 – pravne vede,
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine in višja raven znanja jezika

narodne skupnosti – italijanščine),

 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • opravljen izpit iz upravnega postopka,
 • uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni

dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot pogoj 4 let delovnih izkušenj se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe (tarifni razred VII/1), ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec (status javnega uslužbenca) pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo v skladu z določili 54. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 s spremembami).

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti navedeno usposabljanje, na katero ga bo napotil župan, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo tudi, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga bo moral v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopkom (Uradni list RS, št. 24/06-upb s spremembami), opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Delovno področje:

 • opravljanje najzahtevnejših normativno pravnih, analitičnih in drugih zahtevnejših strokovnih opravil s področja obračuna komunalnega prispevka,
 • spremljanje zakonodaje in drugih predpisov s področja obračuna komunalnega prispevka,
 • sodelovanje z ostalimi uradi in službami z delovnega področja,
 • vodenje najzahtevnejših zahtevnih evidenc, priprava finančnih načrtov, analiz in strokovnih mnenj,
 • obračun komunalnega prispevka za najzahtevnejše zadeve,
 • samostojna priprava strokovnih podlag za temeljne letne plane in predlaganje ukrepov,
 • vodenje upravnega postopka na I. stopnji,
 • priprava urbanističnih pogodb, sodelovanje pri sprejemanju programov opremljanja,
 • strokovna priprava gradiv za obravnavo na organih občine,
 • nudenje pravne pomoči in svetovanje ostalim uradom z delovnega področja,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oz. nadrejenega.

Prijava na javni natečaj mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih 4 let delovnih izkušenj (z navedbo datuma začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela),
 3. izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oziroma izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima),
 4. izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka oziroma izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima);
 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine,
 2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede višje ravni znanja jezika italijanske narodne skupnosti, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno,
 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja uporabniškega znanja za delo z računalnikom,
 4. izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Koper pridobitev podatkov iz 8. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov in druge delovne sposobnosti, presojala na podlagi priloženih dokazil ter na podlagi razgovora s kandidati. Delovne izkušnje in izobrazba se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela, smer in stopnja izobrazbe. Za preverjanje izpolnjevanja pogojev znanja uradnega jezika se upoštevajo področni predpisi in interni akti.

Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom z razveznim oziroma odložnim pogojem, da izbrani kandidat uspešno opravi poskusno delo v trajanju treh mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v drugih uradnih prostorih ter na terenu.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na javni natečaj za delovno mesto: Višji svetovalec – za obračun komunalnega prispevka« in sicer v roku 8 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Mestna občina Koper prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Informacije o izvedbi javnega natečaja dajeta Katja Turk in Bogdana Novak, zaposleni v kadrovski službi Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se ne uvrstijo v izbirni postopek, o čemer se vsakemu kandidatu izda sklep. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 110-25/2019

 

 

 

                                                                                                    Ž U P A N

                                                                                                    Aleš Bržan

Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh v mestni občini koper za leto 2019

Št. 35280-43/2019

 

Mestna občina Koper na podlagi 6. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 57/05 in 43/19) (v nadaljevanju Pravilnik) in Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2019 (Uradni list RS, št. 11/19 in 43/19) objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA OBNOVO FASAD IN STREH V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2019

 

 1. Namen razpisa

Namen javnega razpisa je spodbujanje in pomoč pri obnovi enot nepremične kulturne dediščine na območju  Mestne občine Koper. S subvencioniranjem projektov varovanja kulturne dediščine želi Mestna občina Koper omogočiti obstoj vrednot dediščine, njeno uporabo in s tem ohranitev nepremične kulturne dediščine. Za proračunsko leto 2019 je subvencija namenjena obnovi dotrajanih starih fasad in streh na objektih, ki imajo status stavbne dediščine. Obnova fasad in streh mora biti skladna s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Piran.

 

 1. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje obnove fasad in delno streh v stičnem delu s fasado (nad napuščem oz. napuščnim vencem, v delu ki ga je nujno potrebno sanirati za izvedbo pravilnega zaključka fasade).

 

 1. Območje izvajanja javnega razpisa

Območje izvajanja javnega razpisa so območja razglašenega kulturnega spomenika historičnega mestnega jedra Kopra in območja razglašenih kulturnih  spomenikov naselbinske dediščine, določene z:

 • Odlokom o razglasitvi historičnega mestnega jedra Kopra za kulturni spomenik lokalnega pomena (uradni list RS, št. 98/2007) in
 • Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov v občini Koper (Uradne objave, št. 27/87) za naselbinska območja: Abitanti, Črni Kal, Črnotiče, Fijeroga, Glem, Hrastovlje, Koštabona, Krkavče, Kubed, Labor, Podpeč, Pomjan, Pregara, Socerb, Tinjan, Topolovec z zaselkom Žrnjovec, Trebeše, Trsek in Zabavlje.

 

 1. Sredstva, višina in način subvencioniranja

Obnova fasad in streh se na osnovi tega javnega razpisa v letu 2019 subvencionira v višini 40% upravičenih stroškov, vključno z davkom na dodano vrednost, vendar največ 30,00 eur/mbrez vključenega ddvja, pri čemer se ddv subvencije tudi subvencionira.

Upravičeni stroški so vsa obnovitvena dela izvedena v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji ZVKD – OE Piran na fasadi in delno strehi v stičnem delu s fasado (nad napuščem oz. napuščnim vencem, v delu ki ga je nujno potrebno sanirati za izvedbo pravilnega zaključka fasade), ter vsa pomožna dela, ki so potrebna za izvedbo fasade, vključno z davkom na dodano vrednost.

Za en objekt kulturne dediščine se lahko vloži le ena vloga. Če bo prijavitelj (lastnik, solastnik, etažni lastnik, upravnik ali pooblaščenec), za isti objekt predložil več vlog, bo obravnavana samo vloga, ki je prispela prva, ostale vloge pa bodo zavržene.

Na javni razpis se ne morejo prijaviti posamezni etažni lastniki objekta ali posamezni solastniki, temveč le vsi etažni lastniki skupaj oz. vsi solastniki skupaj, ki si določijo pooblaščenca, ki jih zastopa v postopku prijave in dodelitve subvencije.

Prijavitelj k vlogi za subvencijo priloži popis in predračun za izvedbo del, ki mora biti potrjen (podpisan in požigosan) s strani izvajalca dela. Iz popisa del mora biti razvidna površina fasade v m2, ki je predmet obnove. Izvajalec del je pravna oseba, ki opravlja dejavnost gradbeništva v skladu z Gradbenim zakonom in je ustrezno usposobljen za izvedbo prenov fasad na objektih razglašene kulturne dediščine (priporočljiva je referenca, ki jo je izdala pristojna služba ZVKDS).

Komisija za izvedbo in nadzor postopka obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra (v nadaljevanju: Komisija) imenovana s sklepom župana bo v sodelovanju s sodnim cenilcem gradbene stroke, poleg popolnosti vloge pregledala popis del in predračun in ugotovila ustreznost predvidenih del ter višino upravičenih stroškov.

Komisija bo popolne vloge ovrednotila glede na merila navedena v 7. točki tega razpisa. Večje število doseženih točk pomeni višjo uvrstitev na  prednostno listo.

Prijavitelje, ki bodo podali nepopolno vlogo, bo komisija pozvala k dopolnitvi vloge. Vloga prijavitelja, ki ne bo dopolnjena v določenem roku, bo zavržena.

Komisija bo prednostno listo sestavila na podlagi vlog, ki bodo prispele v roku 30 dni od objave razpisa in po prejemu morebitnih dopolnitev vlog.

Vse vloge, ki bodo prispele po zgoraj določenem terminu, bodo točkovane naknadno in naknadno uvrščene na prednostno listo, ki se bo dopolnjevala do porabe proračunskih sredstev za tekoče leto.

O uvrstitvi na prednostno listo, bodo prijavitelji prejeli sklep.

Mestna občina Koper bo sklenila pogodbe za subvencioniranje fasad s prijavitelji, po vrstnem redu kot so uvrščeni na prednostno listo do porabe sredstev.

 

 1. Vsebina zahtevka za izplačilo odobrene subvencije

Po izvedenih delih prijavitelj posreduje na Mestno občino Koper zahtevek za izplačilo subvencije iz katerega mora biti razvideno:

 • številka sklepa o uvrstitvi na prednostno listo,
 • številka sklenjene pogodbe,
 • prejemnik sredstev (prijavitelj oziroma upravičenec)

in priloženo:

 • vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi del,
 • račun za izvedena dela potrjen s strani nadzornega organa, ki je določen v skladu z Gradbenim zakonom in ga mora zagotoviti prijavitelj. Račun mora biti plačan v celoti oz. v deležu, katerega je dolžan plačati prijavitelj oz. etažni lastniki stavbe.
 • najmanj tri fotografije obnovljene fasada iz različnih zornih kotov, na eni mora biti vidna hišna številka objekta.

Komisija bo v sodelovanju s sodnim cenilcem gradbene stroke, zahtevek pregledala in ugotovila dejanski znesek upravičenih stroškov ter posredovala prijavitelju v podpis pogodbo o subvencioniranju, v kateri bo določen znesek subvencije in način nakazila subvencije. Pogodba bo sklenjena po prejemu popolnega zahtevka za izplačilo subvencije.

S pogodbo odobrena sredstva bo Mestna občina Koper nakazala v tridesetih dneh po prejemu zahtevka za izplačilo. Popolni zahtevek za izplačilo subvencije mora biti predložen Mestni občini Koper najkasneje do 29. 11. 2019.

Prijavitelj ima možnost izbirati med več načini nakazila subvencije, ki ga mora  ustrezno označiti ob prijavi na javni razpis, in sicer:

 • Na račun prijavitelja ali lastnika objekta. Prijavitelj mora računu izvajalca priložiti potrdilo o plačilu računa v celoti.
 • Na račun posameznega etažnega lastnika ali solastnika. Etažni lastniki oz. solastniki morajo računu izvajalca priložiti dokazilo o plačilu računa v celoti. Priloga računu je specifikacija posameznih deležev, na podlagi katere se nakaže odobrena subvencija.
 • Na račun izvajalca. Prijavitelj mora k računu priložiti potrdilo o plačilu računa v svojem deležu (neupravičeni stroški v celoti, delež upravičenih stroškov, katerih plačilo bremeni prijavitelje).
 • Na račun rezervnega sklada stavbe. Prijavitelj, ki je hkrati upravljavec stavbe mora priložiti dokazilo, da je račun izvajalcu plačan iz rezervnega sklada stavbe.

 

Sredstva so namenjena za dela izvedena v tekočem letu s tem, da morajo biti izvedena in posredovan popoln zahtevek  za izplačilo subvencije na Mestno občino Koper najkasneje do 29. 11. 2019.

 

 1. Pogoji za sodelovanje na razpisu

Na razpis se lahko prijavijo:

 • Fizične osebe, ki so lastniki ali solastniki stanovanjskih ali poslovno stanovanjskih stavb v Mestni občini Koper, na območjih določenih v 3. točki javnega razpisa.
 • Prijavitelj mora izpolnjevati pravno-formalne pogoje iz razpisa.
 • Prijavitelji morajo imeti poravnane finančne obveznosti do Mestne občine Koper.

 

 1. Vsebina prijave

Prijava mora vsebovati:

 1. Izpolnjeno vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Mestne občine Koper (obrazec 1);
 2. Upravno overjeno soglasje k nameravani investiciji in izjavo prijavitelja/etažnega lastnika/solastnika/upravljalca o zagotovitvi plačila svojega deleža sredstev potrebnih za izvedbo investicije (obrazec 2);
 3. Izpolnjen vzorec pogodbe (obrazec 3);
 4. Kulturnovarstvene pogoje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, ali dokazilo o oddaji vloge za pridobitev Kulturnovarstvenih pogojev Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Kulturno varstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine v primeru, da ga je prijavitelj že pridobil. (priloga 1)
 5. Potrjen predračun izvajalca del, ki je skladen s kulturnovarstvenimi pogoji (v primeru, ko prijavitelj še ni pridobil kulturnovarstvenih pogojev, je predračun le informativnega značaja in kasneje predloži dopolnjenega) in kopija morebitne projektne dokumentacije (priloga 2);
 6. Kopija pogodbe med prijaviteljem in izvajalcem, če je le ta že sklenjena (priloga 3);
 7. Vsaj tri fotografije trenutnega stanja stavbe iz različnih zornih kotov med drugim z vidno hišno številko (priloga 4);
 8. Pooblastilo upravnika stavbe in ustrezno kopijo pogodbe o upravljanju, če se na razpis prijavlja upravnik v imenu etažnih lastnikov ali solastnikov stavbe, oziroma pooblastilo drugih etažnih lastnikov oz. solastnikov prijavitelju v primeru, da hiša nima upravnika in se prijavlja na razpis eden od etažnih lastnikov oz. solastnikov ali druga pooblaščena fizična oseba. (v primeru potrebe vključeno v obrazec 2)

 

 1. Merila za izbor in vrednotenje projektov
MERILO MOŽNE TOČKE
1.    Pomen objekta z vidika kulturne dediščine in arhitekturne vrednosti (opredeljeno v odloku)

 

0-5 točk
·         Objekt je razglašen kot posamični nepremični kulturni spomenik 5 točk
·         Objekt ni razglašen kot posamični nepremični kulturni spomenik 0 točk
2.     Stanje objekta oz. so fasade in strehe nevarne za okolico in mimoidoče  (stanje fasade oceni komisija) 0-20 točk
·         Močno dotrajana fasada; močno odpadanje ometa 20 točk
·         Delno dotrajana fasada; odpadanje ometa na posameznih mestih 15 točk
·         Fasada, ki izkazuje dotrajanost in je v začetnem stanju poškodb 10 točk
·         Fasada, ki ne izkazuje dotrajanosti 0 točk
3.    Objekti, ki imajo na fasadah ali strehah neustrezne arhitekturne rešitve ali motečo infrastrukturno napeljavo, vključno z vsemi sodobnimi infrastrukturnimi dodatki. (Z obnovo fasad in streh se neustrezne arhitekturne rešitve in moteča infrstrukturna napeljava odstrani ali prestavi na neopazno  pozicijo) (stanje fasade oceni komisija)

 

0-10 točk
·      Neustrezne arhitekturne rešitve in moteča napeljava 10 točk
·      Neustrezne arhitekturne rešitve ali moteča infrastrukturna napeljava 5 točk
·      Nič od navedenega 0 točka
4.    Objekti s starejšo izvedbo fasade ali strehe (prijavitelj navede podatek o letu izgradnje oz. obnove fasade) 5-10 točk
·      Nad 50 let 10 točk
·      Od 25 do 50 let 5 točk
·      Manj kot 25 let 0 točk
5.      Lega stavbe ob predelu, ki je že delno urejen (lego stavbe in okolice oceni komisija) 0-10 točk
·      Stavba se nahaja na območju, ki je delno že urejeno 10 točk
·      Stavba se ne nahaja na območju, ki je delno že urejeno 0 točk
6.      Faza projekta (razvidna iz vloge prijavitelja) 0-30 točk
·         Prijavitelj je podal popolno vlogo in prijavil projekt, ki je pripravljen za takojšnji pričetek del (kulturnovarstveni pogoji, kulturnovarstveno soglasje, ponudba izvajalca, pogodba z izvajalcem, soglasja vseh solastnikov objekta) 30 točk
·         Prijavitelj je podal popolno vlogo, vendar projekt še ni pripravljen za takojšen pričetek del 0 točk

 

Komisija bo popolne vloge ovrednotila glede na zgoraj navedena merila, ki so določena s pravilnikom. Večje število doseženih točk pomeni višjo uvrstitev na  prednostno listo.

 

 1. Oddaja prijave

Pisne prijave je potrebno poslati na naslov Mestna občina Koper, Urad za okolje in prostor, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali oddati osebno na vložišče na istem naslovu. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – obnova fasad in streh razglašene stavbne dediščine v Mestni občini Koper 2019, št. 35280-43/2019, NE ODPIRAJ«.

Rok za prijavo na javni razpis prične teči z dnem objave tega razpisa in je odprt do preklica. Pri sestavi prednostne liste za tekoče leto bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele v roku 30 dni od objave razpisa in bodo po potrebi v določenem roku ustrezno dopolnjene. Prednostna lista se v proračunskem obdobju dopolnjuje glede na datum prejete popolne vloge. Prednostna lista za leto 2019 bo na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Koper, Uradu za okolje in prostor.

 

 1. Datum odpiranja vlog

Odpiranje in pregled prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi Komisija. Prispele vloge se odpirajo in pregledujejo sproti po vrstnem redu prispetja. Odpiranje vlog ni javno. O odpiranju vlog se vodi zapisnik.

 

Ne glede na datum in način pošiljanja prijave je merodajen datum prispetja prijave v vložišče Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.

 

Komisija pregleda popolnost prispelih vlog in izpolnjevanje pogojev, določenih v javnem razpisu. O uvrstitvi na prednostno listo se odloči s sklepom, zoper katerega je možna pritožba.

 

Prijavitelji oziroma upravičenci, ki so bili uvrščeni na prednostno listo in v tekočem letu niso črpali sredstev, ker v proračunu ni bilo zagotovljenih dovolj sredstev, so neposredno uvrščeni na prednostno listo za naslednje leto.

 

 1. Koriščenje sredstev

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

Sredstva se izplačajo upravičencu na podlagi določil medsebojne pogodbe po izvedenih delih in po vložitvi popolnega zahtevka za izplačilo subvencije.

Sredstva se dodeljujejo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.

Upravičenec do sredstev je dolžan najkasneje do 29. novembra 2019 Mestni občini Koper predložiti popoln Zahtevek za izplačilo sredstev za subvencioniranje obnove fasad in streh.

V primeru, da nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na terminsko in/ali vsebinsko izvedbo obnove fasade ali v primeru zamude pri izvajanju posamezne faze obnove, za katero so dodeljena sredstva proračuna Mestne občine Koper, mora prijavitelj pisno obvestiti Občino o nastopu takšne okoliščine.

V primeru, da komisija ugotovi, da se dela niso izvedla skladno s popisom del ter predpisi o varstvu kulturne dediščine, upravičenec izgubi pravico do subvencije. O izgubi pravice do subvencije se odloči s sklepom, zoper katerega je možna pritožba.

 

 1. Nadzor

Komisija za izvedbo Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh v Mestni občini Koper imenovana s sklepom župana, ali od nje pooblaščena oseba, je  pristojna za spremljanje poteka obnove fasad in streh na objektih, katere je prijavitelj prijavil na predmetni razpis.

 

 1. Dvig razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si.

Informacije kot so npr. kraj oddaje prijave in podobno v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za okolje in prostor Mestne občine Koper, telefon 05/66-46-275 ali 05/66-46-339.

 

 1. Priloge javnemu razpisu
 1. Vloga za dodelitev subvencije za obnovo fasad in streh v Mestni občini Koper za leto 2019 (Obrazec 1)
 2. Soglasje (Obrazec 2)
 3. Vzorec pogodbe (Obrazec 3)

 

 

Župan

Aleš Bržan

Javno naročilo »Kolesarska steza in pešpot vzhodna Ankaranska vpadnica«.

1.             POVABILO K SODELOVANJU

 

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Kolesarska steza in pešpot vzhodna Ankaranska vpadnica«.

 

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

 

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

 

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11246 najkasneje do 26.07.2019 do 11.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

 

 

                                                                                                           ŽUPAN

                                                                                                         Aleš Bržan

Javno naročilo »Obnova dela vozišča LC 177230 Šmarje – Puče«

POVABILO K SODELOVANJU

 

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Obnova dela vozišča LC 177230 Šmarje – Puče«.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9824 najkasneje do 17. 6. 2019 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

ŽUPAN

Aleš Bržan l.r.

Javni natečaj za delovno mesto Višji svetovalec – občinski urbanist v Uradu za okolje in prostor

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-upb3, 65/08, 69/08 -ZTFI-A, 69/08 – ZZavr-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

 

 

objavlja javni natečaj za zasedbo enega prostega uradniškega delovnega mesta

VIŠJI SVETOVALEC – OBČINSKI URBANIST

v Uradu za okolje in prostor (m/ž)

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 

 

Delovno mesto Višji svetovalec – občinski urbanist v Uradu za okolje in prostor je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu Višji svetovalec I (IV. stopnja), Višji svetovalec II (V. stopnja) in Višji svetovalec III (VI. stopnja). Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu Višji svetovalec III.

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • področje izobrazbe (Klasius-P): 581 – arhitektura, urbanizem, krajinska arhitektura, prostorsko načrtovanje,
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine in višja raven znanja jezika

narodne skupnosti – italijanščine),

 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 • poznavanje dela z geografskim informacijskim sistemom,
 • izpolnjevanje pogoja za občinskega urbanista po Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17),
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni

dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • zaželeno znanje angleškega jezika.

Kot pogoj 4 let delovnih izkušenj se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe (tarifni razred VII/1), ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec (status javnega uslužbenca) pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo v skladu z določili 54. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 s spremembami).

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo tudi, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga bo moral v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopkom (Uradni list RS, št. 24/06-upb s spremembami), opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti navedeno usposabljanje, na katero ga bo napotil župan, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU.

 

Delovno področje:

 • opravljanje nalog občinskega urbanista, ki jih določa 44. člen ZUreP-2: strokovno svetovanje županu v zadevah urejanja prostora, skrb za celostno politiko prostorskega razvoja občine, skrb za koordinacijo priprave prostorskih aktov med občino in izdelovalcem prostorskega akta, izvajanje nalog v postopkih lokacijske preveritve v skladu ZUreP-2,
 • neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na področju načrtovanja prostorskega razvoja občine in posegov v prostor,
 • izvajanje nalog, povezanih s pripravo strokovnih podlag in analiz na področju načrtovanja in urejanja prostora,
 • organiziranje in vodenje postopkov obravnave prostorskih aktov,
 • vodenje postopkov za izdajo dovoljenj za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom,
 • vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah s področja dela,
 • vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših postopkih s področja dela,
 • samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv s področja dela,
 • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov na prvi stopnji s področja dela,
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oz. nadrejenega.

 

Prijava na javni natečaj mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih 4 let delovnih izkušenj (z navedbo datuma začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela),
 3. izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oziroma izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima),
 4. izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka oziroma

izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima);

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine,
 2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede višje ravni znanja jezika italijanske narodne skupnosti, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno,
 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja uporabniškega znanja za delo z računalnikom,
 4. izjavo o poznavanju dela z geografskim informacijskim sistemom,
 5. izjavo o izpolnjevanju pogoja za občinskega urbanista po Zakonu o urejanju prostora (Uradni list

RS, št. 61/17),

 1. izjavo o izpolnjevanju zaželenega pogoja znanja angleškega jezika,
 2. izjavo kandidata, da:

–  je državljan Republike Slovenije,

–  ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni

dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

–  zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se

preganja po uradni dolžnosti,

 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Koper pridobitev podatkov iz 11. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov in druge delovne sposobnosti, presojala na podlagi priloženih dokazil ter na podlagi razgovora s kandidati. Delovne izkušnje in izobrazba se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela, smer in stopnja izobrazbe. Za preverjanje izpolnjevanja pogojev znanja uradnega jezika se upoštevajo področni predpisi in interni akti.

Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom z razveznim oziroma odložnim pogojem, da izbrani kandidat uspešno opravi poskusno delo v trajanju treh mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v drugih uradnih prostorih ter na terenu.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na javni natečaj za delovno mesto: Višji svetovalec – občinski urbanist« in sicer v roku 21 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Mestna občina Koper prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Informacije o izvedbi javnega natečaja dajeta Katja Turk in Bogdana Novak, zaposleni v kadrovski službi Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se ne uvrstijo v izbirni postopek, o čemer se vsakemu kandidatu izda sklep. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Datum:    17.05.2019
Številka: 110-16/2019

 

Datum objave na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si): 23.05.2019

 

Ž U P A N

Aleš Bržan

Javno naročilo za izdelavo Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) obvešča, da je na portalu javnih naročil Republike Slovenije objavljeno javno naročilo  za izdelavo Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper po odprtem postopku. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je dostopna na naslednji povezavi:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=307159

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9047 najkasneje do 4.6.2019 do 10.00 ure.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Hvala za sodelovanje.

ŽUPAN

Aleš Bržan, l.r.

Javno naročilo za preplastitev dela ceste in pločnika Dolga reber v Kopru

POVABILO K SODELOVANJU

 

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Preplastitev dela ceste in pločnika Dolga reber v Kopru«.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8837 najkasneje do 10. 5. 2019 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

                                                                                      ŽUPAN

                                                                                 Aleš Bržan l.r.

RAZGLAS O PLAKATIRANJU V VOLILNI KAMPANJI ZA VOLITVE POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT V LETU 2019

Mestna občina Koper

 

OBVEŠČA VSE ORGANIZATORJE VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE POSLANCEV  IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT V LETU 2019, ki bodo dne 26.5.2019

 

da je skladno z Zakonom o volilni in referendumski kampanji in občinskim odlokom o oglaševanju sprejet sklep o plakatiranju v volilni kampanji za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2019.

 

V zvezi s tem

 

O B V E Š Č A

organizatorje volilne kampanje, da lahko  integralno besedilo sklepa  osebno prevzamejo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper (Koper, Verdijeva 10, pritličje desno), vsak delavnik med 08. in 12.uro ter ob sredah tudi med 14.00 in 17.00 uro . Sklep je objavljen tudi na oglasni deski v avli sedeža Mestne občine v Kopru, Verdijeva 10 ter na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si).

 

Žrebanje brezplačnih plakatnih mest bo po pogojih iz zgoraj citiranega SKLEPA v petek, dne 19. aprila 2019 z začetkom  ob 09.00  uri v sejni sobi Mestne občine Koper, v Kopru, Verdijeva 10, pritličje levo. Predstavniki organizatorjev volilne kampanje se morajo žrebanja udeležiti osebno in organizatorju žrebanja izročiti:

 • pisno pooblastilo organizatorja ter
 • dokazilo o odprtju TRR, ki ga zahteva člen Zakona o volilni in referendumski kampanji.

 

 

 

Župan

Aleš Bržan