Javni poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja kamnoloma Griža

Rok za pripombe: 15. 1. 2021 – 29. 1. 2021 Pred sprejetjem odločitve o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Griža pri Rižani Mestna občina Koper na podlagi 108. in 118. člena ZUreP-2 objavlja predlog izhodišč za pripravo OPPN, v katerih je opredeljen zlasti namen priprave OPPN in ključni vsebinski predlogi. Predlog izhodišč je