Opremljanje kanalizacij manjših od 2000 PE s kanalizacijskim omrežjem (Beli Kamen, Kažon)

Investicija v ureditev odvajanja in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Poletiči in Gažon. Dolžina fekalne kanalizacije cca 3.157,92 m in enega črpališča.

Projekt »Opremljanje aglomeracij manjših od 2.000 PE s kanalizacijskim omrežjem (Beli Kamen, Gažon)« zajema izgradnjo energetsko učinkovitih sistemov odvajanja in čiščenja odpadne vode v aglomeracijah pod 2.000 PE na območju Mestne občine Koper (v aglomeracijah ID 20039 Poletiči in ID 20289 Gažon), zaradi izvedbe investicije bo dosežena večja priključenost tamkajšnjih prebivalcev na odvajanje in čiščenje odpadne vode.

Z izgradnjo novega sistema ali dela sistema odvajanja in čiščenja odpadne vode v posamezni aglomeraciji, bo dosežena energijska nevtralnost sistema oziroma bo zmanjšana poraba energije v primerjavi z obstoječim stanjem, ko se gošče iz greznic in MKČN vozi na čiščenje na CČN Koper.

V sklopu projekta se bo zgradilo energetsko učinkovit sistem za odvajanje in čiščenje odpadne vode (OČOV) v aglomeracijah, ki so posamezno manjše od 2.000 PE. Izvedba investicije v aglomeraciji ID 20039 Poletiči prispeva tudi k ohranjanju vodovarstvenega območja, saj se nahaja na vodovarstvenem območju (Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane (Uradni list RS, št. 49/2008, 72/2012- spremembe in dopolnitve, 69/2013- spremembe in dopolnitve).

Cilji projekta:

  • Prispevati k cilju zagotavljanja dobrega stanja vodnih teles do leta 2027 z učinkovitim sistemom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
  • Zagotoviti stroškovno učinkovito storitev odvajanja in čiščenja za uporabnike: Dokončati investicijski cikel naložb v okoljsko infrastrukturo za doseganje uresničevanja Vodne direktive in Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode. Zagotoviti stroškovno učinkovito storitev odvajanja in čiščenja za uporabnike, pri čemer so prednostno usmerjene na območja z večjim vplivom na območja NATURA 2000 in vodovarstvena območja in hkrati v energetsko učinkovitost sistemov.

Rezultati projekta:

  • Izgradnja omenjene komunalne infrastrukture zajema fekalno kanalizacijo v skupni dolžini cca 2.983,06 m fekalne kanalizacije in 1 črpališča, s projektom bo zgrajene tudi 1.030 m meteorne kanalizacije.
  • zmanjšanje rabe energije, ki se porabi za praznjenje greznic (črpanje odpadne vode, odvoz na CČN Koper, čiščenje vozila, servis vozila),
  • raba električne energije se po operaciji poveča zaradi enega novega črpališča,
  • raba energije za proizvodnjo vozila za odvoz blata iz greznic odpade (kanal-jet), ker se ga po operaciji ne potrebuje,
  • zaradi izvedbe projekta bo prišlo do zmanjšanja proizvodnje CO2 v višini 1.271 kg/leto oz. do prihranka primarne energije v višini 5.184 kWh/leto.

 

Povezava na spletno stran sofinancerja: https://evropskasredstva.si/

Časovna izvedba projekta

December 2021 - December 2024

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 3.427.384,21 EUR
Vrednost projekta MOK: 3.427.384,21 EUR
Lastna sredstva MOK: 2.427.384,21 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj : 1.000.000,00 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 1.000.000,00 eur
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev MOK: 1.000.000,00 eur