Medobčinska uprava Istre

MU Istra opravlja upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic in druge naloge v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic s področij dela skupne medobčinske uprave, za katere je bila ustanovljena in za katere jo je vsaka izmed občin ustanoviteljic pooblastila.

 

Občina Piran, Občina Izola, Mestna občina Koper in Občina Ankaran so z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell’Istria ustanovile skupno medobčinsko upravo, imenovano Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell’Istria. Prednosti povezovanja vseh štirih občin v Medobčinsko upravo Istre so predvsem v aktivnejšem sodelovanju in povezovanju na skupnih točkah, izboljšanju servisa za občane, večji strokovnosti in učinkovitosti pri opravljanju nalog, izmenjavi znanj in izkušenj, nadomeščanju in sodelovanju pri povečanem obsegu dela. Občine so skupno občinsko upravo ustanovile za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, civilne zaščite, požarnega varstva, notranje revizije in varstva okolja.

Sestavljena je iz naslednjih organizacijskih enot:

Pri izvrševanju upravnih nalog in drugih javnih pooblastil nastopa SOU kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.

Skupna medobčinska uprava je pri opravljanju svojih nalog dolžna upoštevati usmeritve župana in direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost zadeva spada oziroma za katero izvršuje naloge ter za katero jo je občina soustanoviteljica pooblastila. Glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja je skupna medobčinska uprava dolžna ravnati po skupnih usmeritvah vseh občin ustanoviteljic.

Vodja Medobčinske uprave Istra je Ivan Koljesnikov.

Predpisi po občinah

 

Kontakt

Uradni e-naslov Medobčinske uprave Istra: gp@muistra.si

Operativni center Medobčinskega redarstva
T: 080 44 49

Tajništvo Medobčinske uprave Istra
T: 05 664 63 40
E: tajnistvo.MUI@muistra.si