Medobčinska uprava Istre

MU Istra opravlja upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic in druge naloge v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic s področij dela skupne medobčinske uprave, za katere je bila ustanovljena in za katere jo je vsaka izmed občin ustanoviteljic pooblastila.

Medobčinska uprava Istre zaposluje!

Prijavi se in obvestili te bomo ob objavi naslednjega javnega natečaja za prosto delovno mesto medobčinskega redarja.

Občina Piran, Občina Izola, Mestna občina Koper in Občina Ankaran so z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell’Istria ustanovile skupno medobčinsko upravo, imenovano Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell’Istria. Prednosti povezovanja vseh štirih občin v Medobčinsko upravo Istre so predvsem v aktivnejšem sodelovanju in povezovanju na skupnih točkah, izboljšanju servisa za občane, večji strokovnosti in učinkovitosti pri opravljanju nalog, izmenjavi znanj in izkušenj, nadomeščanju in sodelovanju pri povečanem obsegu dela. Občine so skupno občinsko upravo ustanovile za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, civilne zaščite, požarnega varstva, notranje revizije in varstva okolja.

Sestavljena je iz naslednjih organizacijskih enot:

Pri izvrševanju upravnih nalog in drugih javnih pooblastil nastopa SOU kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.

Skupna medobčinska uprava je pri opravljanju svojih nalog dolžna upoštevati usmeritve župana in direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost zadeva spada oziroma za katero izvršuje naloge ter za katero jo je občina soustanoviteljica pooblastila. Glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja je skupna medobčinska uprava dolžna ravnati po skupnih usmeritvah vseh občin ustanoviteljic.

Vodja Medobčinske uprave Istra je Ivan Koljesnikov.

Predpisi po občinah

Kontakt

Uradni e-naslov Medobčinske uprave Istra
gp@muistra.si

Operativni center Medobčinskega redarstva
T: 080 44 49

Tajništvo Medobčinske uprave Istra
T: 05 664 63 40

Informacije javnega značaja

Podatki o katalogu

V katalogu informacij javnega značaja so zbrani splošni podatki o Medobčinski
upravi Istre, zakonodaji, ki ureja področje skupnih občinskih uprav,
pristojnostih in nalogah in organiziranosti.

Osnovni podatki o katalogu:

Izdajatelj: Medobčinska
uprava Istre
Naslov: Cankarjeva ulica 1, 6000 Koper
Telefon: +386 5 66 46 340
E-pošta: 
gp@muistra.si

Vodja Medobčinske
uprave Istre: Ivan Koljesnikov

Datum prve objave
kataloga: 28.08.2023
Datum zadnje spremembe: 28.08.2023.
Katalog je dostopen na svetovnem spletu na naslovu 
https://www.koper.si/medobcinska-uprava-istre/ .

Druge oblike
kataloga: tiskana oblika je dostopna na Medobčinski upravi Istre

 

Postopek za dostop do informacij javnega značaja

Postopek za dostop do informacij javnega značaja je natančno opredeljen v Zakonu o
dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15,
7/18 in 141/22) in se lahko zahteva ustno ali pisno. Organ lahko prošnji ugodi
ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne. Ob zavrnitvi ima prosilec pravico
do pritožbe, postopek pa se izvaja po določbah Zakona o splošnem upravnem
postopku.

Organ lahko prosilcu skladno z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij
javnega značaja zaračuna materialne stroške posredovanja (Ur. list RS, št.
24/16 in 146/22).

Prosilci lahko do informacij javnega značaja dostopajo prek spletne strani Medobčinske
uprave Istre, fizični dostop pa je mogoč v prostorih Medobčinske uprave Istre v
času uradnih ur.

Povezave:

 

Uradna oseba Medobčinske uprave Istre, pristojna za posredovanje informacij javnega
značaja, je vodja MU Istra -Ivan Koljesnikov:

 

Stroški posredovanja informacij javnega značaja in pogoji za ponovno uporabo informacij
javnega značaja

Stroški posredovanja informacij javnega značaja se prosilcu zaračunajo na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi
informacij javnega značaja.

Vse informacije, primerne za ponovno uporabo, so že objavljene na spletni strani Medobčinske
uprave Istre. Kot pogoj za ponovno uporabo je treba navesti vir podatka, in
sicer »Javne informacije, Medobčinske uprave Istre«.

 

Pristojnosti:

MU ISTRA je ustanovljena na podlagi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave
»Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell’Istria« –
Decreto sull’istituzione dell’amministrazione comunale congiunta »Medobčinska
uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell’Istria« (Uradni list RS, št.
94/2021).

MU Istra opravlja upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin
ustanoviteljic in druge naloge v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in
predpisi občin ustanoviteljic s področij dela skupne medobčinske uprave, za
katere je bila ustanovljena in za katere jo je vsaka izmed občin ustanoviteljic
pooblastila.

Zaradi navedenega glede informacij javnega značaja, ki se nanašajo na delo MU ISTRA s
področja:

         
prečiščenih
besedil predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa, povezana z
državnim registrom predpisov na spletu;

         
programov,
strategij, stališč, mnenj in navodil, ki so splošnega pomena ali so pomembna za
poslovanje organa s fizičnimi in pravnimi osebami oziroma za odločanje o
njihovih pravicah ali obveznostih, študij in drugih podobnih dokumentov, ki se
nanašajo na delovno področje organa;

         
predlogov
predpisov, programov, strategij in drugih podobnih dokumentov, ki se nanašajo
na delovno področje organa;

         
dokumentacije
na področju javnih naročil, ter javnih razpisov za dodelitev sredstev,
subvencij, posojil in drugih oblik sofinanciranj iz državnih in občinskih
proračunov;

         
informacij
o svoji dejavnosti ter upravnih, sodnih in drugih storitvah

         
vse
drugih informacij javnega značaja, ki so jih prosilci zahtevali najmanj
trikrat;

         
drugih
informacij javnega značaja.

MU ISTRA napotuje tudi na spletne strani občin ustanoviteljic:

•             https:// www.koper.si/

•             https:// www.piran.si/

•             https:// www.izola.si/

•             https:// www.obcina-ankaran.si/sl/

 

Katalog informacij javnega značaja: https://www.koper.si/medobcinska-uprava-istre/

Zahteva za dostop do informacije javnega značaja MUI

KATALOG IJZ MUI

Poročilo IJZ MUI 2023