Preglej vse novice

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dokumentacije za izdajo okoljskega dovoljenja za gradnjo rezervarjev za naftne derivate

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Gradivo bo razgrnjeno od 17.12.2010 do 17.01.2011 v prostorih Upravne enote Koper, Trg Brolo 4, Koper.

Agencija RS za okolje na podlagi drugega odstavka 12. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04–ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09 in 69/10), 58., 88. in 92. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdIUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09) v združenem upravnem postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje obrata, spremembo obrata in okoljevarstvenega soglasja za poseg: gradnja rezervoarjev za naftne derivate R21, R22 in R23, stranki INSTALACIJA, skladiščenje in pretovarjanje naftnih derivatov d.o.o., Sermin 10/a, 6000 Koper, z naslednjim

JAVNIM NAZNANILOM OBVEŠČA JAVNOST

 

 1. da je stranka z vlogo z dne 07.05.2010 zaprosila Agencijo RS za okolje za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg: gradnja rezervoarjev za naftne derivate R21, R22 in R23, na zemljiščih s parc. 5715/1, 5715/3, 5715/7, 5715/9, 5715/10, 5715/11, 5717/6, 5715/8, 6017/4, 6073/20, 5715/2, 5715/5, 5707/1, 5810/1, 5813/2, 6018/2, 5828, 6030/1, 5815/3, 6026/2, 5829/9, 5829/10, 5827/6, 5827/7, 5829/19, 5829/20, 5829/14 in 5829/15, vse k. o. Bertoki;
 2. da je za nameravani poseg v okolje na podlagi točke 3.e Priloge II, v povezavi s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07 in 32/09, v nadaljevanju Uredba) treba pridobiti okoljevarstveno soglasje;
 3. da je stranka z vlogo z dne 06.12.2006 zaprosila za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obrat in dne 11.06.2010 tudi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja  za večjo spremembo obrata, ki zajema novogradnjo R21, R22 in R23 (v Varnostnem poročilu je večja sprememba prikazana kot »Novo stanje«). Skladno s prvim odstavkom 174. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09; v nadaljevanju ZVO-1) se za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obstoječe obrate določba 88. člena ZVO-1 glede sodelovanja javnosti ne uporablja, za večjo spremembo obrata pa je skladno z 88. členom ZVO-1, javnosti zagotovljen vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in osnutek odločitve o okoljevarstvenem dovoljenju.
 4. da je za izdajo okoljevarstvenega soglasja in okoljevarstvenega dovoljenja pristojna Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana;
 5. da se bo presoja vplivov na okolje izvedla v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja;
 6. da je območje, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje in premoženje ljudi, določeno v:
  • poglavju 7. Določitev vplivnega območja posega v Poročilu o vplivih na okolje za SND Instalacija – Sermin, Gradnja rezervoarjev za naftne derivate R21, R22 in R23, št. 48/2010, 06.05.2010, dopolnjeno dne 24.10.2010, Marbo, d.o.o., Bled, Alpska cesta 43, 4248 Lesce in v poglavju 3. Dopolnitev celovitega poročila o vplivih na okolje v Poročilu o vplivih na okolje za SND Instalacija – Sermin, Gradnja rezervoarjev za naftne derivate R21, R22 in R23, št. 48/2010, 06.05.2010, dopolnjeno dne 24.10.2010, dopolnitev 08.12.2010, Marbo, d.o.o., Bled, Alpska cesta 43, 4248 Lesce;
  • poglavju 10 in Prilogi 16 (Prikaz vplivnega območja posega v času obratovanja: priloga 16/1 v M 1:2000, priloga 16/2 v M1:2.500) Varnostnega poročila za skladišče naftnih derivatov Sermin, Instalacija d.o.o., Sermin 10/a, Koper, št. 36/4-2010, z dne 07.06.2010, dopolnjeno: 23.07.2010, 24.10.2010, 8.12.2010.
 7. da se v tem postopku ne bo izdalo okoljevarstveno soglasje, pač pa se bo z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja štelo, da je bilo odločeno tudi o okoljevarstvenem soglasju;
 8. da se podatki o nameravanem posegu pridobijo na Agenciji RS za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana;
 9. da je javno naznanilo objavljeno na krajevno običajen način na oglasnih deskah na naslovih Agencije RS za okolje, Vojkova 1a, 1102 Ljubljana, Upravne enote Koper, Trg Brolo 4, 6000 Koper, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ter v svetovnem spletu na spletnih straneh Agencije RS za okolje in Mestne občine Koper;
 10. da je vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, to je v vlogo stranke za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, vlogo stranke za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, idejno zasnovo nameravanega posega, poročilo o vplivih na okolje, varnostno poročilo, strokovno oceno o ustreznosti varnostnega poročila, in osnutek odločitve o okoljevarstvenem dovoljenju zagotovljen

 

 

od 17.12.2010 do 17.01.2011

na sedežu Upravne enote Koper, Trg Brolo 4, 6000 Koper,

in sicer:

ponedeljek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure

torek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure

sreda od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ure

petek od 8.00 do 13.00 ure

sobota od 8.00 do 12.00 ure (prva sobota v mesecu)

    11. da se mnenja in pripombe lahko v roku iz 10. točke javnega naznanila:

 • vpišejo v knjigo pripomb, ki se nahaja v prostorih poteka predstavitve dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja na sedežu Upravne enote Koper, Trg Brolo 4, 6000 Koper ali
 • posredujejo v pisni obliki na Agencijo RS za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana.

Naslovni organ obvešča javnost, da bo v postopku upošteval samo mnenja in pripombe javnosti, ki bodo prejeta na način in v roku, kot izhaja iz 11. točke javnega naznanila.

Skladno z določili 64. člena Zakona o varstvu okolja vabimo tudi osebe, ki na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in nevladne organizacije iz prvega in četrtega odstavka 153. člena tega zakona, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek.

Navedeni v prejšnjem odstavku imajo položaj stranskega udeleženca v postopku po predpisih o upravnem postopku, v kolikor menijo, da se nameravani poseg tiče njihovega pravnega interesa in če v roku iz tretjega odstavka 58. člena tega zakona vložijo zahtevo za vstop v postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja.

V primeru, da se zahteva udeležba v postopku, je treba v vlogi določno navesti pravni interes in če je mogoče, predložiti tudi dokaze oziroma izkazati pravni interes.

 

Številka:  35415-4/2010-31                                   Tanja DOLENC, univ. dipl. inž. gr.

Datum:            17.12.2010                               direktorica Urada za varstvo okolja in narave