Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Kako bomo v Kopru zaključili pripravo OPN?

Kategorija: Splošno, OPN
Datum objave:

Mestna občina Koper je pred štirimi leti začela zelo odločno pripravljati Občinski prostorski načrt, ki bo podlaga za trajnostno načrtovanje vseh posegov v prostor na območju občine. Ker občina verjame, da bo z njim zagotovila kakovostne pogoje za življenje in delo občank in občanov, je v postopek njegove priprave že od samega začetka aktivno vključevala tudi javnost. Zdaj je pripravila še načrt zaključka priprave OPN. Shematski pregled prikazuje ključne korake in časovni termin ter informacijo, kje v postopku bodo občani še lahko sodelovali pri oblikovanju končnih rešitev.

Mestna občina Koper je ena najuspešnejših, a žal tudi ena redkih občin v Sloveniji, ki še ni sprejela Občinskega prostorskega načrta, temeljnega strateškega dokumenta in podlage za modro upravljanje s posegi v skupni prostor. Občina je odločena ta zaostanek nadoknaditi s pripravo kakovostnega dokumenta, in to še pred koncem leta 2024.

Trenutno je projekt v fazi priprave stališč do pripomb, ki so bile zbrane med javno razgrnitvijo dopolnjenega osnutka OPN. Po javni razgrnitvi, ki je vključevala 15 javnih obravnav, je občina na pobudo svetov krajevnih skupnosti Škofije, Dekani in Bertoki izvedla pet prostorsko-planerskih delavnic, s katerimi je občina krajane omenjenih KS vključila v sooblikovanje prostorskega razvoja svojega kraja. Zbrana poročila delavnic, ki so objavljena na občinski spletni strani, predstavljajo strokovno podlago tako za nadaljevanje procesa OPN kot tudi drugih dokumentov, poročila pa bodo pripravljavci presojali v luči strokovnih usmeritev, zakonskih zahtev in lokalnega oziroma regionalnega vidika.

V začetku leta je občina pripravila predlog zaključka procesa OPN, ki natančno popisuje ključne korake priprave tega dokumenta in ponuja odgovor na vprašanje, kje vse bodo lahko občani sodelovali pri oblikovanju končnih rešitev. Predlog procesa je predstavila predstavnikom civilnih iniciativ in njihova pogosto zelo kritična mnenja uporabila za pripravo izboljšanega predloga procesa, ki ga je nato predstavila še predsednikom vseh krajevnih skupnosti v občini. Še pred poletjem je občina izvedla tudi vsebinske posvete s ključnimi deležniki, kot sta komisija za kmetijstvo in arhitekti, na katerih je izmenjala mnenja glede posredovanih pripomb na posamezna določila v Občinskem prostorskem načrtu.

 

Kdaj bodo občanke in občani dobili nov OPN?

Fazo priprave stališč do pripomb bo občina zaključila predvidoma konec oktobra z objavo posebnega dokumenta, hkrati pa bo vsem sodelujočim občankam in občanom individualno posredovala stališča do pripomb, ki so jih podali v fazi javne razgrnitve.

Zbrane pripombe bo Mestna občina Koper uporabila za priprave nove različice OPN, ki ga bo ponovno tudi javno razgrnila – takrat bo razvidno, kako močno se je dokument spremenil na podlagi pripomb občanov Kopra. Javnost bo dobila možnost vnovičnega vpogleda v izboljšani dokument in možnost podajanja pripomb. Po zaključku javne razgrnitve in analizi pripomb bo občina novi predlog Občinskega prostorskega načrta ponovno uskladila z različnimi ministrstvi. Šele končno usklajeni predlog bo obravnaval občinski svet in ga v primeru njihovega pozitivnega mnenja tudi sprejel.

 

Okvir:

OPN bo treba nenehno prilagajati in dopolnjevati

Izkušnje kažejo, da se delo tudi po sprejetju tega pomembnega dokumenta ne bo končalo. Občinski prostorski načrt bo v prihodnosti treba sproti dopolnjevati in prilagajati zahtevam prostorskega razvoja in pričakovanjem skupnosti. Zaradi obsežnosti nalog s področja urejanja prostora in številnih prostorskih problematik bo zato občina že po sprejemu dokumenta pristopila k pripravi najbolj nujnih sprememb in dopolnitev, kar predvideva tudi zakonodaja.