Preglej vse novice

Občina in država skupaj za zaščito Kopra in Šalare pred poplavami

Kategorija: Splošno, Urejanje prostora
Datum objave:
Badaševica

Mestna občina Koper (MOK) je v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za vode (DRSV) v letu 2022 sklenila sporazum o skupni izvedbi ukrepov za izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice. Do konca junija 2026 nameravata partnerja z zvišanjem nasipov in sonaravno ureditvijo struge Badaševice na odseku od Pradisjola do izliva v morje ter z gradnjo suhega zadrževalnika Pradisjol zmanjšati poplavno ogroženost območja Šalare in dela Semedele.

Številne občanke in občani Kopra se še danes spominjajo zgodovinskih poplav 26. novembra 1969. Takrat je gladina morja dosegla rekordnih 394 centimetrov po mareografski letvi. Morje je poleg nižjih predelov Kopra zalilo tudi pretežni del semedelske Bonifike in Šalaro. Ponovnih obsežnejših poplav smo bili deležni v osemdesetih letih prejšnjega stoletja,  zaradi katerih je bilo treba številne družine v Šalari evakuirati in začasno nastaniti v kamp prikolicah.

Zvišanje levega brega Badaševice v Šalari v naslednjih letih in izgradnja nove Semedelske promenade s protipoplavnim nasipom ob morju med Koprom in Semedelo leta 2010 so poplavno ogroženost mesta sicer zmanjšali, ne pa v celoti rešili. Poplave ob Badaševici so se ponovile decembra 2020, ko je bilo poplavljenih osem stanovanjskih objektov v Šalari, kar je bilo opozorilo, da smo v Kopru še vedno izpostavljeni nevarnosti.

Razmere v Sloveniji in svetu v zadnjih letih nakazujejo, da bodo izredni vremenski dogodki v prihodnje pogostejši in ekstremnejši. Zaradi tega je nujno je, da s protipoplavnimi ukrepi v čim večji meri zaščitimo ogrožena območja. Celovito rešitev za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju porečja Badaševice predstavlja nadvišanje in utrditev protipoplavnih nasipov Badaševice ter izgradnja suhega zadrževalnika, ki bo ob močnejših deževjih prevzel viške poplavnih voda, ki bi se sicer razlile po naseljenih območjih.

Sporazum o skupni izvedbi izboljšanja poplavnih razmer na povodju Badaševice

Mestna občina in DRSV sta tako v okviru nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost leta 2022 sklenili sporazum o skupni izvedbi izboljšanja poplavnih razmer na povodju Badaševice. Ta predvideva, da MOK naroči izdelavo projektne dokumentacije in pridobi gradbeno dovoljenje, DRSV pa izvede gradnjo. MOK je za izdelavo projektne dokumentacije zagotovila lastna sredstva, pri čemer je upravičena do povrnitve teh stroškov s strani DRSV. Projekt je potrdil tudi koprski občinski svet in je vključen v občinski načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025.

Vrednost izdelave projektne dokumentacije znaša 1,24 milijona evrov z DDV. Vrednost gradbenih del je ocenjena na 6,5 milijona evrov, natančen znesek bo znan po izdelavi projekta za izvedbo ter opravljenem javnem naročilu za izbor izvajalca gradnje.

V okviru izdelave projektne dokumentacije so bile do sedaj izvedene geodetske meritve, geološko geomehanske in hidrogeološke raziskave. Pripravljena je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. V teku so tudi postopki pridobivanja zemljišč za gradnjo.

»Projekt izboljšanja poplavnih razmer na povodju Badaševice je izjemnega pomena za občanke in občane MOK, saj dolgoročno zmanjšuje poplavno ogroženost Šalare, območja bivše tovarne Tomos, Ulice 15. maja in Semedele ob Tomšičevi ulici, izboljšuje pa tudi razmere na semedelski bonifiki. Na poplavnem območju se namreč nahajajo stanovanjske hiše, srednja šola, zdravstvene storitve, vrtec, lekarna, obrtna cona, trgovine in druge dejavnosti,« je povedal župan Mestne občine Koper Aleš Bržan.

Predvidene protipoplavne ureditve

S projektom je predvideno urejanje struge Badaševice v dolžini 3,5 kilometra na način, da bo struga po izvedbi ukrepov sposobna prevajati večje pretoke. Obenem so predvidene tudi ureditve stare struge Badaševice mimo stavb Vinakoper. Dodano vrednost predstavlja sonaravna ureditev struge, ki temelji na naravi temelječih rešitvah in revitalizaciji. Bregovi struge bodo položnejši, vzdolž celotne struge se bo zaraslo trstičje in na širših delih drevesa. Ob strugi bodo vzpostavljeni habitati, ki bodo zagotovili življenjske pogoje za vodne in obvodne organizme. Takšna ureditev bo spodbudila naravne procese v in ob reki in zmanjšala proces gnitja in smrad, ki se trenutno pojavlja v poletnih mesecih.

Na območju doline Pradisjol, ki je že sedaj izpostavljeno poplavam, je predvidena ureditev suhega zadrževalnika, katerega namen je zadržati del visokovodnega pretoka v času povišanih vodostajev. S tem se bo zmanjšala konica poplavnega vala na poti skozi urbanizirano območje Kopra.  Zadrževalnik bo z aktivnim avtomatskim upravljanjem zapornic preprečeval tudi vdor slane vode v zaledje doline Pradisjola in s tem zavaroval kmetijska zemljišča pred salinacijo in dolgoročne degradacijo.

Prav tako je v okviru ureditev predvidena tudi sanacija obstoječih iztokov meteorne kanalizacije na območju Vanganelske in Partizanske ceste tako, da bo preprečen povratni tok vode iz reke v naselje. Na najbolj izpostavljeni lokaciji ob Vanganelski ulici je predvidena ureditev meteorne kanalizacije z zadrževalnim bazenom in črpališčem.

Foto: MOK