Preglej vse novice

Občinski svet MOK zbran na 9. seji

Kategorija: Splošno
Datum objave:
9. redna seja občinskega sveta MOK

Svetnice in svetniki Mestne občine Koper so se danes v Pretorski palači zbrali na 9. seji občinskega sveta, na kateri so med drugim potrdili dokument identifikacije investicijskega projekta obnove Libertasa, izdali soglasje koprskemu javnemu stanovanjskemu skladu k zadolžitvi za dokončanje izgradnje najemnih stanovanj v naselju Nova Dolinska in potrdili poravnavo med občino in družbama Grafist ter Bonifika Grafist.

Koprski občinski svet je na današnji občinski seji potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta Libertas – stičišče kultur. Vrednost investicije znaša po tekočih ocenah 6,5 milijona evrov, pri čemer MOK računa na pridobitev sredstev iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb v višini dobrih treh milijonov evrov. S projektom želi MOK prenoviti dotrajani objekt in omogočiti pogoje za razmah sodobne umetniške prakse, hkrati pa prostore za koncertne in druge kulturne dogodke, ki bodo oblikovali kulturno in turistično podobo mesta.

Ob tem so občinski svetniki Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Koper dali soglasje k zadolžitvi za dokončanje izgradnje Bloka 3 v naselju Nova Dolinska. JSS MOK je sicer za navedeni projekt pridobil nepovratna evropska sredstva v višini nekaj manj kot 4,7 milijona evra, a mu bodo nakazana šele po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Mestna občina Koper in družbi Grafist, d. o. o. ter Bonifika Grafist, d. o. o. so sklenile pogojno sodno poravnavo, po kateri bo MOK družbi Grafist, d. o. o. plačala 750.000 evrov, s tem pa bodo razrešena vsa razmerja, ki se nanašajo na spor glede izvedenih del v poslovnem delu objekta Olimpijski center Koper. Občinski svetniki so poravnavo potrdili.

Občinski svet je potrdil 4. Sporazum med Mestno občino Koper in Občino Ankaran o delni delitvi skupnega nepremičnega premoženja, katerega predmet so nepremičnine, ki ležijo na območju ankaranske občine, hkrati pa so svetniki potrdili tudi aneks k Sporazumu o plodovih (najemninah) skupne gospodarske javne infrastrukture iz leta 2020, po katerem bo MOK Občini Ankaran plačala 75.000 evrov kot prenakazilo dela vplačanih prihodkov iz naslova najemnin Rižanskega vodovoda Koper in 150.000 evrov kot prenakazilo dela vplačanih prihodkov iz naslova najemnin Marjetice Koper.

Občinski svet je med drugim potrdil še povrnitev stroškov Občini Izola za nabavo reševalnega vozila za potrebe Reševalne službe slovenske Istre – 131.703,84 evra vredno vozilo bo MOK sofinancirala v višini 58,5 odstotka – in Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Koper, v katerem so v primerjavi s trenutno veljavnim pravilnikom predvideni novi ukrepi.

Foto: MOK