Preglej vse novice

Objavljen je razpis za najem kavarne Loggia

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper je objavila nov razpis za najem kavarne Loggia. Izklicna cena za najem prostora ostaja 2.600 evrov na mesec, pogodba z izbranim ponudnikom bo sklenjena za nedoločen čas. Občina bo pred oddajo prostorov na svoje stroške obnovila in uredila ogrevalni ter prezračevalni sistem. Rok za oddajo ponudb je 15. september, do 12. ure.

Poslovni prostor na osrednjem mestnem trgu se oddaja v najem v stanju, v kakršnem je, občina bo na svoje stroške obnovila in uredila ogrevalni ter prezračevalni sistem v objektu, medtem ko bo izbrani ponudnik moral za usposobitev prostora zagotoviti lastna finančna sredstva. Prijavitelj mora ponudbi priložiti opis nameravane investicije in terminski plan izvedbe ter datum začetka opravljanja dejavnosti. Vsa dodatna vlaganja, ki bodo povečala gradbeno vrednost prostora, bosta novi najemnik in Mestna občina Koper urejala z aneksom k najemni pogodbi.

Obvezna priloga k ponudbi sta tudi dokazilo o plačani varščini za resnost ponudbe v višini treh izklicnih mesečnih najemnin in dokazilo o referencah v gostinski dejavnosti (dokazilo o najmanj enoletnem neprekinjenem delovanju v gostinski dejavnosti in izpisom prometa iz dejavnosti za to leto oziroma izjava o dosedanjem opravljanju gostinske dejavnosti z natančnim opisom). Ponudnik mora poleg tega imeti bonitetno oceno najmanj 6 po pravilih Basel II.

Ker si občina želi, da bi kultno mestno kavarno v roke dobili izkušeni gostinci z dolgoletnimi izkušnjami in jasno začrtano podjetniško zgodbo, ki bo oživila in na novo ovrednotila osrednji del koprskega mestnega jedra, je obvezna priloga k ponudbi tudi natančna opredelitev vsebine programa. Izbrani najemnik bo moral o izvedbi aktivnosti Mestni občini Koper poročati enkrat letno.

Ogled poslovnega prostora je možen po predhodnem dogovoru na telefonski številki 05 6646 375 (Jana Živec) ali 05 6646 286 (Patricija Butinar Griparič).

Rok za prijavo je 15. september, do 12. ure, ponudb, ki bodo prispele po tem roku, občina ne bo upoštevala. Vse prispele ponudbe morajo biti zaprte in pravilno označene ter morajo vsebovati vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilo o vplačani varščini za resnost ponudbe. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer 17. septembra, ob 10. uri, v prostorih občinske uprave Mestne občine Koper (Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje).

 

Razpisna dokumentacija je dostopna na https://www.koper.si/sl/tenders/javni-razpis-za-oddajo-poslovnega-prostora-v-najem-kavarna-loggia/.