Preglej vse objave

Javni razpis za dodelitev sredstev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za leto 2021

Interesno področje: Kmetijstvo in ribištvo
Datum objave:

JAVNI RAZPIS 

za dodelitev sredstev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za leto 2021

Mestna občina Koper vabi vse upravičence, da v skladu z objavljenim Javnim razpisom za dodelitev sredstev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Koper in razpisno dokumentacijo, oddajo svojo vlogo za pridobitev finančne pomoči v obliki nepovratnih sredstev.

Predmet javnega razpisa je dodelitev državnih pomoči na podlagi uredbe za »skupinske izjeme« in uredbe »de minimis« ter »ostalih ukrepov občine« (dejavnosti društev), in sicer za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Koper. Sredstva po tem razpisu, ki so zagotovljena v proračunu Mestne občine Koper, se dodeljujejo za različne namene znotraj posameznega ukrepa, po pravilih o državnih pomočeh.

Pogoji za dodelitev sredstev, merila za izbor, upravičenci, rok in način prijave na razpis ter posamezni ukrepi, ki se financirajo so razvidni iz objavljene razpisne dokumentacije, ki je na voljo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10 in na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si.

Prijavitelji morajo ustrezno označeno vlogo poslati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do vključno 16. 4. 2021, na naslov Mestna občina Koper, Urad za gospodarske  dejavnosti, okolje in promet, Verdijeva 10, 6000 Koper ali jo v času uradnih ur oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper.

Vloga mora biti poslana v zaprti kuverti z obvezno navedbo na prednji strani »Ne odpiraj-razpis kmetijstvo »SKUPINSKE IZJEME«, »DE MINIMIS«, oziroma »OSTALI UKREPI OBČINE«. V primeru, da prijavitelj pošlje več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naslov prijavitelja.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na Uradu za gospodarske dejavnosti, okolje in promet – Valter Kozlovič, tel. št. 05 6646 244. Za določene informacije so na voljo tudi pri Kmetijsko svetovalni službi v Kopru.