06. 07. 2022 V slovenski Istri še ostrejši ukrepi varčevanja z vodo Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Razpis za imenovanje direktorja javnega zavoda Bonifika

Interesno področje: Splošne zadeve
Datum objave:

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 21. in 22. člena Sklepa o preoblikovanju družbe BONIFIKA, podjetje za organizacijo izgradnje in gospodarjenje s športnimi, rekreacijskimi in gospodarskimi objekti, d.o.o., v javni zavod BONIFIKA in Akta o ustanovitvi javnega zavoda BONIFIKA (Uradni list RS, št. 131/21), svet javnega zavoda BONIFIKA objavlja razpis za imenovanje

direktorja javnega zavoda BONIFIKA,
Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • zaključeno najmanj višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba ali višješolsko izobraževanje (prejšnje)/višješolska izobrazba (prejšnja);
 • najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnem oziroma vodstvenem delovnem mestu;
 • znanje italijanskega jezika na osnovni ali višji ravni;
 • sposobnost za organiziranje in vodenje;
 • s pravnomočno sodbo sodišča ni izrečena prepoved opravljanja poklica.

Kandidati morajo k prijavi priložiti:

 1. kratek življenjepis;
 2. dokazilo o izobrazbi;
 3. predlog programa delovanja in razvoja Zavoda v prihodnjih štirih letih;
 4. opis delovnih izkušenj in dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 2. alineje;
 5. kandidat izkaže vodstvene sposobnosti iz 2. alineje z ustreznimi dokazili o delovnih izkušnjah na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih, ki so po aktih o sistemizaciji določena kot vodstvena delovna mesta, kot tudi tiste delovne izkušnje, kjer gre po naravi stvari za vodilna oziroma vodstvena delovna mesta ali opravljanje vodilnih oziroma vodstvenih del;
 6. dokazilo o znanju italijanskega jezika na osnovni ali višji ravni, skladno z načinom dokazovanja pogoja, ki ga je opredelilo Ministrstvo za javno upravo v dokumentu Normativna ureditev dvojezičnega poslovanja ali potrdilo o opravljenem izpitu o znanju italijanskega jezika na nivoju vsaj A2 ali B2;
 7. izjavo kandidata:
 • da je državljan Republike Slovenije,
 • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • da prostovoljno soglaša z zbiranjem in obdelavo v izjavi/prijavi navedenih osebnih podatkov, izključno za namen izvedbe predmetnega razpisa,
 • lastnoročno podpisano izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje zavodu BONIFIKA pridobitev podatkov iz 7. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila,
 • kontaktne podatke kandidata (elektronski naslov in/ali telefonska številka) za obveščanje.

Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.

Direktor bo imenovan za dobo 4. let in je lahko ponovno imenovan.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov javni zavod BONIFIKA, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, v zaprti ovojnici s pripisom »NE ODPIRAJ – Razpis direktor javnega zavoda BONIFIKA«.

Kandidati morajo prijavo oddati v pravilno opremljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do četrtka 14. julija 2022 na naslov javni zavod BONIFIKA, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni javnega zavoda BONIFIKA, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Prijave , ki bodo  prejete ali oddane po določenem roku, se ne bodo obravnavale in bodo izločene.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonsko predvidenem roku.