09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 15. 11. 2013
Datum objave:

Mestna občina Koper na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010 in 75/2012)

objavlja naslednjo

 

JAVNO DRAŽBO

za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.

2. Opis predmeta prodaje:

 1. Poslovni prostor, v Kopru, na naslovu Triglavska ulica 7, stoječ na parc. št. 717/2 in 722/2, k.o. Koper, z ID oznako 2605-716-1, v izmeri 18,09 m2,  za izklicno ceno 17.777,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 2. Stanovanje v poslovno stanovanjski stavbi v Kopru, na naslovu Župančičeva ulica 24, stoječa na parceli št. 1032, k.o. Koper, z oznako ID 2605-1205-2, v izmeri 145,90 m2, za izklicno ceno 67.584,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 3. Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Ulica Agrarne reforme 30, stoječ na parceli št. 1166/1, k.o. Koper, v pritličju objekta, z oznako 2605-869-1, v izmeri 39,00 m2, za izklicno ceno 31.028,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 4. Poslovni prostor v Kopru, na naslovu  Kidričeva ulica 23a, stoječ na parc. št. 782/5 k.o. Koper, z ID oznako 2605-182-1, v izmeri 115,40 m2, za izklicno ceno 123.080,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 5. Poslovni prostor v Kopru, na naslovu  Kozlovičeva ulica 21, stoječ na parc. št. 229/10 k.o. Semedela, z ID oznako 2606-3802-19, v izmeri 79,92 m2, za izklicno ceno 87.807,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 6. Nepremičnina, klet, v Kopru, Sabinijeva ulica 2, s parc. štev. 1259 k.o. Koper, označena z ID znakom 2605-899-4, v izmeri 13,35 m2, za izklicno ceno 5.583,00 EUR, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 7. Nepremičnina, stanovanjska stavba, v Kopru, Kačja ulica 1, s parc. štev. 1124 k.o. Koper, stavbišče v izmeri 59 m2 in dvorišče v izmeri 41 m2, za izklicno ceno 71.909,00 EUR, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 8. Nepremičnina s parc. št. 1282, k.o. Gažon, v izmeri 226 m2,  za izklicno ceno 5.712,00 €, brez 22% DDV;
 9. Nepremičnina s parc. št. 526/11 k.o. Hribi, v izmeri 709 m2, za izklicno ceno 40.437,00 €, brez 22% DDV;
 10. Nepremičnina s parc. št. 526/13 k.o. Hribi, v izmeri 621 m2, za izklicno ceno 37.910,00 €, brez 22% DDV;
 11. Nepremičnina s parc. št. 660/13 k.o. Hribi, v izmeri 1362 m2, za izklicno ceno  84.156,00 €, brez 22% DDV;
 12. Nepremičnina s parc. št. 1116/10,  k.o. Jernej, v izmeri 1.171 m2, za izklicno ceno 58.909,00 €, brez 22% DDV;
 13. Nepremičnina s parc. št. 451/11,  k.o. Plavje, v izmeri 2.089 m2, za izklicno ceno 64.948,00 €, brez 22% DDV;
 14. Nepremičnina s parc. št.  204/12, k.o. Semedela, v  izmeri 226 m2, za izklicno ceno 45.794,00 €,  brez 2% davka na promet nepremičnin;
 15. Nepremičnina s parc. št.  203/4, k.o. Semedela, v  izmeri 338 m2, za izklicno ceno 29.773,00 €,  brez  22% DDV;
 16. Nepremičnina s parc. št. 1482/4, k.o. Škofije, v izmeri 441 m2, za izklicno ceno 20.828,00 €, brez 22% DDV;
 17. Nepremičnina s parc. št. 558/11, k.o. Škofije, v izmeri 293 m2, za izklicno ceno 19.501,00 €, brez 22% DDV;
 18. Nepremičnina s parc. št. 449,  k.o. Tinjan, v izmeri 324 m2, za izklicno ceno  18.565,00 €, brez 22% DDV;
 19. Nepremičnina s parc. št.  60/16, k.o. Vanganel, v  izmeri 808 m2, za izklicno ceno 59.393,00 €,  brez  22% DDV;
 20. Nepremičnina s parc. št.  60/17, k.o. Vanganel, v  izmeri 834 m2, za izklicno ceno 57.054,00 €,  brez  22% DDV.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja nepremičnin.

4. Izhodiščno nadomestilo

Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.

V ceno nepremičnin ni vključen 22% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

5. Pogoji prodaje:

Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.

Poslovni prostor v Kopru, Triglavska ulica 7,  stoječ na parc. št. 717/2 in 722/2, k.o. Koper, se nahaja v centralnem delu mestnega jedra. Prostor se nahaja v pritličju več stanovanjske stavbe in je potreben temeljite prenove. V prostoru se trenutno odvija čevljarska dejavnost.

Stanovanje  v poslovno stanovanjski stavbi, stoječe na parc. št. 1032, k.o. Koper, se nahaja v mestnem jedru. Prodaja se stanovanjski del objekta, ki je potreben temeljite prenove. V pritličju se nahaja poslovni prostor v obratovanju, z dejavnostjo Galerije. Poslovni prostor je last Mestne občine Koper in ni predmet prodaje.

Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Ulica Agrarne reforme 30, stoječ na parc. št. 1166/1, k.o. Koper, se nahaja v mestnem jedru. Poslovni prostor je lociran v pritličju objekta, že dalj časa ne obratuje in je potreben temeljite prenove.

Poslovni prostor v Kopru, Kidričeva ul. 23A, stoječ na parc. št. 782/5, k.o. Koper, se nahaja v centralnem delu mestnega jedra. Prostor se nahaja v pritličju poslovno stanovanjske stavbe in je potreben delne prenove. V preteklosti je bil prostor rekonstruiran kot prodajalna neživilske dejavnosti.

Poslovni prostor v Kopru, Kozlovičeva 21, stoječ na parc. št. 229/10, k.o. Semedela, se nahaja v zgornjem delu Žusterne oz. na Markovcu. Prostor se nahaja v pritličju pet etažnega objekta. Prostor ne obratuje in je potreben delne prenove.

Nepremičnina, klet, na naslovu Koper, Sabinijeva ulica 2, s parc. štev. 1259 k.o. Koper, se nahaja v mestnem jedru. V naravi gre za klet, ki je potrebna prenove, za katero imajo etažni lastniki na istem naslovu predkupno pravico.

Nepremičnina, stanovanjska stavba  na naslovu Koper, Kačja  ulica 1, s parc. štev. 1124 k.o. Koper, se nahaja v mestnem jedru. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo z dvoriščem, ki je potrebna prenove.

Nepremičnina s parc. št.  1282, k.o. Gažon, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Srgaši.

Nepremičnini s parc. št. 1116/10, k.o. Jernej se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kolomban.

Nepremičnina s parc. št.  660/13, k.o. Hribi, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini.

Nepremičnini s parc. št. 526/11 in 526/13, obe k.o. Hribi, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Premančan.

Nepremičnina s parc. št. 451/11,  k.o. Plavje se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Plavje.

Nepremičnina s parc. št. 204/12 in 203/4, k.o. Semedela, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev,  v območju za stanovanja, v naselju Žusterna.

Nepremičnini s parc. št.  1482/4 in 558/11, obe k.o. Škofije se nahajata v ureditvenem območju za poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Zgornje Škofije.

Nepremičnina s parc. št. 449,  k.o. Tinjan, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Tinjan.

Nepremičnini s parc. št. 60/17 in 60/25, obe k.o. Vanganel se nahajata v ureditvenem območju za poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Vanganel.

Vse predmetne nepremičnine se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01, 24/01 in UL RS, št. 49/05, 95/06, 124/2008, 22/2009) razen nepremičnin s parc. št. 717/2, 722/2, 1032, 1166/1, 782/5, 1259, 1124, vse k.o. Koper, ki se nahajajo na območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/2007- obvezna razlaga, 39/2007- obvezna razlaga, 65/2010- spremembe in dopolnitve, 14/2011- obvezna razlaga) ter nepremičnin s parc. št. 229/10, 204/12 in 203/4, k.o. Semedela, ki se urejata z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih Žusterna (Uradne objave, št. 29/2001, Uradni list RS, št. 77/2012 – obvezna razlaga).

Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010 in 75/2012).

V kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.

Posamezna nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Koper pravico zadržati vplačano varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.

6. Plačilo celotne kupnine

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 30. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

7. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba se bo vršila dne 15.11.2013 v prostorih sejne sobe v pritličju  Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.00 uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

 • Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
 • Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
 • Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oz. predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik;
 • Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

 

9. Varščina:

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi  morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 478-381-2013-…….(zap. št. nepremičnine). Varščino je potrebno vplačati najkasneje do vključno 13.11.2013. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, lahko organizator javne dražbe obdrži varščino.

 

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:

Javna dražba bo ustna.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

V kolikor dražitelj, ki je izlicitiral nepremičnino na dražbi, ne sklene oz. odstopi od sklenitve pogodbe, si Mestna občina Koper pridrži pravico pogodbo skleniti z naslednjim najugodnejšim dražiteljem – to je tisti dražitelj, ki je ponudil drugo najugodnejšo ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

11. Stroški vezani na pogodbo:

Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.

12. Drugi pogoji:

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

13. Zakonska podlaga:

Za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010 in 75/2012).

 

14. Dodatna pojasnila:

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine

Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-273, v času uradnih ur.

Ž U P A N

Boris  Popovič