09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 7. 2. 2013
Datum objave:

Mestna občina Koper na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010 in 75/2012)

objavlja naslednjo

 

JAVNO DRAŽBO

za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

 

1.      Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.

2. Opis predmeta prodaje:

 1. Poslovni prostor na naslovu Koper, Gramscijev  trg 1,  stoječ na parc. št. 444 k.o. Koper, v izmeri 232,12 m2, za izklicno ceno 271.575,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 2. Poslovni prostor, v Kopru, Triglavska ulica 7, stoječ na parc. št. 717/2, k.o. Koper, v izmeri 17,62 m2, za izklicno ceno 20.913,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 3. Poslovni prostor na naslovu Koper, Trubarjeva ulica 1, stoječ na parc. št. 144/1 k.o. Koper, v izmeri 70 m2,  za izklicno ceno 55.041,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 4. Poslovni prostor na naslovu Koper, Župančičeva ulica 35, stoječ na parc. št. 982, k.o. Koper, v izmeri 21,61 m2,  za izklicno ceno 22.062,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 5. Nepremičnina s parc. št. 660/8 k.o. Hribi, v izmeri 1201 m2,  za izklicno ceno 102.710,00 €, brez 20% DDV;
 6. Nepremičnina s parc. št. 660/13 k.o. Hribi, v izmeri 1362 m2,  za izklicno ceno  116.478,00 €, brez 20% DDV;
 7. Nepremičnina s parc. št. 1116/10,  k.o. Jernej, v izmeri 1.171 m2, za izklicno ceno 69.304,00 €, brez 20% DDV;
 8. Nepremičnine s parc. št. 5837/10, 5837/17,  5837/19,  5837/28,  5837/32,  vse  k.o. Bertoki,  v skupni izmeri 30.498  m2, za izklicno ceno 2.670.928,00 €,  brez  20% DDV;
  1. Nepremičnine s parc. št.  5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/1, 5728/2, 5728/3, 5727/1, 5727/2, 5729/1,  5729/2, vse   k.o. Bertoki, v skupni izmeri 114.056 m2, za izklicno ceno

2.168.490,00 €,  brez  20% DDV oz. 2 % davka na promet nepremičnin;

10.  Nepremičnina s parc. št. 451/11,  k.o. Plavje, v izmeri 2.089 m2, za izklicno ceno 76.409,00 €, brez 20% DDV;

11.  Nepremičnina s parc. št. 183/1 k.o. Semedela, v izmeri 3904  m2,  za izklicno ceno  401.565,00 €, brez 20% DDV;

12.  Nepremičnini s parc. št. 1981/14 in 1982/8, vse k.o. Semedela, v skupni izmeri 2.691 m2, za izklicno ceno 275.182,00 €,  brez  20% DDV;

13.  Nepremičnine s parc. št. 1981/12, 1981/11, 1970/5, 1970/2, vse k.o. Semedela, v skupni izmeri 9.052 m2, za izklicno ceno 879.402,00 €,  brez  20% DDV;

14.  Nepremičnine s parc. št. 1969/3, 1968/3, 2013/13, vse k.o. Semedela, v skupni izmeri 10.140 m2, za izklicno ceno 932.373,00 €,  brez  20% DDV oz. 2 % davka na promet nepremičnin;

15.  Nepremičnina s parc. št.  2013/11, k.o. Semedela, v  izmeri 2.480 m2, za izklicno ceno 228.036,00 €,  brez  20% DDV;

16.  Nepremičnina s parc. št. 399/18,  k.o. Škofije, v izmeri 549 m2, za izklicno ceno 40.800,00 €, brez 20% DDV;

17.  Nepremičnina s parc. št. 1394/2,  k.o. Škofije, v izmeri 1.090 m2, za izklicno ceno 95.382,00 €, brez 20% DDV;

18.  Nepremičnina s parc. št.  644 k.o. Vanganel, v  izmeri 1713 m2, za izklicno ceno 82.767,00 €,  brez  20% DDV.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja nepremičnin.

4. Izhodiščno nadomestilo

Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €. 

V ceno nepremičnin ni vključen 20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

5. Pogoji prodaje:

Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.

Poslovni prostor na naslovu Koper,  Gramscijev  trg 1,  stoječ na parc. št. 444 k.o. Koper, se nahaja v centralnem delu mestnega jedra. Poslovni prostor je lociran v pritličju poslovno stanovanjskega objekta. V preteklosti se je v prostoru odvijala gostinska dejavnost.

Poslovni prostor, v Kopru, Triglavska ulica 7,  stoječ na parc. št. 717/2, k.o. Koper, se nahaja v centralnem delu mestnega jedra. Prostor se nahaja v pritličju več stanovanjske stavbe in je potreben temeljite prenove. V prostoru se trenutno odvija čevljarska dejavnost.

Poslovni prostor na naslovu Koper, Trubarjeva ulica 1, stoječ na parc. št.  144/1 k.o. Koper, se nahaja v centralnem delu mestnega jedra. Prostor je zgrajen do IV. gradbene faze.

Poslovni prostor na naslovu Koper, Župančičeva ulica 35, stoječ na parc. št. 982, k.o. Koper, se nahaja v centralnem delu mestnega jedra. Prostor je lociran v pritličju poslovno stanovanjskega objekta in je potreben temeljite prenove. Prostor je trenutno oddan za frizersko dejavnost in v naravi predstavlja zaokrožitev stanovanja v zasebni lasti.

Nepremičnini s parc. št. 660/8, 660/13 k.o. Hribi, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini.

Nepremičnina s parc. št. 1116/10, k.o. Jernej se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kolomban.

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/1, 5728/2, 5728/3, 5727/1, 5727/2, 5729/1,  5729/2, 5837/10, 5837/17,  5837/19,  5837/28,  5837/32,  vse   k.o. Bertoki se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za proizvodne dejavnosti, na območju Sermina.

Nepremičnina s parc. št. 451/11,  k.o. Plavje se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Plavje.

Nepremičnina s parc. št. 183/1 k.o. Semedela, se nahaja delno znotraj ureditvenega območja za poselitev, območje za stanovanja in delno znotraj ureditvenega območja državnega lokacijskega načrta – parcele nad predorom Markovec. Do sprejetja PIN (občinski podrobni prostorski načrt) se območje začasno ureja s PUP.

Nepremičnine s parc. št. 1982/8, 1981/14, 1981/12, 1981/11, 1970/5, 1970/2, 1969/3,1968/3, 2013/13, 2013/11, vse k.o. Semedela se nahajajo v ureditvenem  območju za poselitev, na območju za stanovanja, na območju Nad Dolinsko cesto.

Nepremičnina s parc. št. 399/18,  k.o. Škofije se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Spodnje Škofije.

Nepremičnina s parc. št.  1394/2, k.o. Škofije se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Zgornje Škofije.

Nepremičnina s parc. št. 644, k.o. Vanganel se nahaja na območju urbanih zemljišč namenjenih za mešano urbano rabo, območja izvenmestnih naselij, v naselju Mali Čentur.

Vse predmetne nepremičnine se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01, 24/01 in UL RS, št. 49/05, 95/06, 124/2008, 22/2009) razen nepremičnin s parc. št. 444, 717/2, 144/1, 982,  vse k.o. Koper, ki se nahajajo na območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/2007- obvezna razlaga, 39/2007- obvezna razlaga, 65/2010- spremembe in dopolnitve, 14/2011- obvezna razlaga), nepremičnin s parc. št. 5837/10, 5837/17,  5837/19,  5837/28,  5837/32, vse   k.o. Bertoki,  ki se nahajajo na območju, ki se ureja z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača Koper (Uradni list RS, št. 43/2005), katera je v fazi spremembe za določitev nove namenske rabe zemljišča,  nepremičnin s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/1, 5728/2, 5728/3, 5727/1, 5727/2, 5729/1,  5729/2, vse   k.o. Bertoki, ki se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o ureditvenem načrtu »Gradbena cona Sermin« (UO, št. 32/87), ter nepremičnin s parc. št. 1982/8, 1981/14, 1981/12, 1981/11, 1970/5, 1970/2, 1969/3,1968/3, 2013/13, 2013/11, vse k.o. Semedela, ki se nahajajo na območju, ki se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu nad Dolinsko cesto (Uradne objave, št. 4/1994, 24/1998, 40/2003, Uradni list RS, št. 51/2005, 45/2006, 39/2007, 22/2008), kateri je v postopku spremembe za določitev nove namenske rabe objektov (stanovanjska – pod zap. št. 14 in 15 ter  trgovsko poslovna dejavnost – pod zap. št. 12 in 13).

Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010 in 75/2012).

V kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.

Posamezna nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Koper pravico zadržati vplačano varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.

 

6. Plačilo celotne kupnine

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 30. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

7. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba se bo vršila dne 7.2.2013 v prostorih sejne sobe v pritličju  Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.00 uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

 • Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
 • Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
 • Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oz. predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik;
 • Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

 

9. Varščina:

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi  morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 478-12-2013-…….(zap. št. nepremičnine). Varščino je potrebno vplačati najkasneje do vključno 5.2.2013. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, lahko organizator javne dražbe obdrži varščino.

 

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:

Javna dražba bo ustna.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

11. Stroški vezani na pogodbo:

Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.

12. Drugi pogoji:

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

13. Zakonska podlaga:

Za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010 in 75/2012).

14. Dodatna pojasnila:

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine

Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-273, v času uradnih ur.

ŽUPAN
Boris  Popovič