Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper, ki se bo vršila v četrtek, 28. 9. 2023

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 28. 9. 2023
Rok za vplačilo varščine: 25. 9. 2023
Datum objave:

»Mestna občina Koper na podlagi določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18 – v nadaljevanju Uredba) ter Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2023, objavlja naslednjo

JAVNA DRAŽBA
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

 

1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE

Mestna občina Koper, matična številka 5874424000, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan.

2. PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

Predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine:

 1. Nepremičnina – stanovanje z ID znakom: del stavbe 2604-331-11, na naslovu Ob spomeniku 16, 6000 Koper, v izmeri 42,33 m2

Dvosobno stanovanje s kletjo, v skupni izmeri 42,33 m2 se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe, na naslovu Ob spomeniku 16, 6000 Koper. Večstanovanjska stavba stoji na nepremičnini s parc. št. 912/2, k.o. 2604 Bertoki, v naselju Bertoki.

Stanovanje obsega kuhinjo z jedilnico in bivalnim prostorom, sobo, manjši predprostor in kopalnico. Prostori so funkcionalno razporejeni, stanovanje ima zahodno lego in izhod na vrt. V bližini je trgovina, vrtec in vsa potrebna infrastruktura. Povezava javnega prometa do centra Kopra. Parkiranje je možno ob stavbi.

Izklicna cena: 129.000,00 € (z besedo: stodevetindvajsettisoč evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 25.800,00 € (z besedo:petindvajsettisoč osemsto evrov 00/100)

 1. Nepremičnina s parc. št. 584/3, k.o. 2590 Hribi, v izmeri 752 m2

Predmetna nepremičnina, nepozidano stavbno zemljišče, se po planskih aktih nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano, v naselju Hrvatini in se ureja po določilih PUP Koper.

Po severnem delu parc. št. 584/3, k.o. Hribi poteka javni vodovod, ob zahodni meji poteka nadzemno elektro in telekomunikacijsko omrežje, na južnem delu poteka nadzemno telekomunikacijsko omrežje, ob vzhodni meji pa poteka priključek na javno kanalizacijsko omrežje, za katere služnost ni vpisana v zemljiški knjigi. Nepremičnina je ograjena z zidovi in živo mejo.

Pogoje za priključitev na javno komunalno infrastrukturo določi v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja pristojni upravljavec gospodarske javne infrastrukture.

Izklicna cena: 144.380,00 € (z besedo: stoštiriinštiridesettisoč tristoosemdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Varščina:  28.876,00 € (z besedo: osemindvajsettisoč osemstošestinsedemdeset evrov 00/100)

 1. Nepremičnine s parc. št. 766/11, k.o. 2590 Hribi, v izmeri 628 m2, parc. št. 766/13, k.o. 2590 Hribi, v izmeri 65 m2 in parc. št. 766/14, k.o. 2590 Hribi, v izmeri 44 m2, v skupni izmeri 737 m2

Nepremičnine, nepozidano stavbno zemljišče, z oljčnim nasadom, se po planskih aktih Mestne občine Koper nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij namenjenih za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini in se ureja po določilih PUP Koper.

Po parc. št. 766/13 in 766/14 k.o. Hribi in južnem delu parc. št. 766/11 k.o. Hribi poteka nadzemni telekomunikacijski vod, po severnem delu parc. št. 766/11 k.o. Hribi poteka javna razsvetljava.

V zemljiški knjigi je pod ID pravico št. 20798293, v breme nepremičnine s parc. št. 766/13, k.o. Hribi , vpisana služnostna pravica dostopa (hoja in vožnja z vsemi prevoznimi sredstvi), v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 778/3, k.o. Hribi.

Pogoje za priključitev na javno komunalno infrastrukturo določi v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja pristojni upravljavec gospodarske javne infrastrukture.

Izklicna cena: 130.507,00 € (z besedo: stotridesettisoč petstosedem evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Varščina: 26.101,40 € (z besedo: šestindvajsettisoč stoen evro in  40/100)

 1. Nepremičnina s parc. št. 53/8 k.o. 2590 Hribi, v izmeri 304 m2

Predmetna nepremičnina, nepozidano stavbno zemljišče, se po planskih aktih nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano, v naselju Elerji in se ureja po določilih PUP Koper. Nepremičnina nima stika z javnim dobrim.

Izklicna cena: 37.390,00 € (z besedo: sedemintridesettisoč tristodevetdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Varščina: 7.478,00 € (z besedo: sedemtisoč štiristo oseminsedemdeset evrov 00/100)

 1. Nepremičnina s parc. št. 3475 k. o. 2611 Marezige, v izmeri 111 m2

Nepremičnina se po planskih aktih nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za mešano urbano rabo, v naselju Montinjan, in se ureja po določilih PUP Koper. Nepremičnina obsega zemljišče pod stavbo – dotrajanim pomožnim kmetijskim objektom, v izmeri 46,20 m2, dvorišče in del nekategorizirane poti. Stavba je v katastru vodena kot št. stavbe 1003, brez hišne številke. Po osrednjem delu nepremičnine s parc. št. 3475, k. o. Marezige, poteka nekategorizirana povezovalna pot po naselju Montinjan, ki mora ostati v enaki rabi kot doslej. Nepremičnina nima stika z javnim dobrim. Stanje nepremičnine v naravi je znano.

Izklicna cena: 34.425,00 € (z besedo: štiriintridesettisoč štiristopetindvajset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 6.885,00 € (z besedo: šesttisoč osemstooseminpetdeset evrov 00/100)

 1. Nepremičnine s parc. št. 1012/43, k.o. 2611 Marezige, v izmeri 502 m2, parc. št. 1012/50, k.o. 2611 Marezige, v izmeri 487 m2 in parc. št.  1012/51, k.o. Marezige, v izmeri 11 m2, v skupni izmeri 1.000 m2

Nepremičnine se po planskih aktih Mestne občine Koper nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno mešani urbani rabi in se ureja po določilih PUP Koper.

Nepremičnine se nahajajo v naselju Marezige, na robu poselitve, s pogledom na morje

Pogoje za priključitev na javno komunalno infrastrukturo določi v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja pristojni upravljavec gospodarske javne infrastrukture.

Izklicna cena: 215.938,00 € (z besedo: dvestopetnajsttisoč devetstoosemintrideset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Varščina: 43.187,60 € (z besedo: triinštiridesettisoč stosedeminosemdeset evrov in 60/100)

 1. Nepremičnina s parc. št. 355/4, k. o. 2589 Plavje, v izmeri 264 m2

Predmetna nepremičnina, nepozidano stavbno zemljišče, se po planskih aktih nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za promet in zveze, v naselju Spodnje Škofije in se ureja po določilih PUP Koper.

Izklicna cena: 35.100,00 € (z besedo: petintridesettisoč sto evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Varščina: 7.020,00 € (z besedo: sedemtisoč dvajset evrov 00/100)

 1. Nepremičnina s parc. št. 2432/10 o. 2612 Sv. Anton, v izmeri 800 m2

Predmetna nepremičnina, nepozidano stavbno zemljišče, se po planskih aktih nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za mešano urbano rabo, v naselju Sv. Anton – Vrtine, in se ureja po določilih PUP Koper. Nepremičnina se nahaja na območju nezazidanih zemljišč, na delu na kaerem, je Mestna občina Koper konec leta 2022 zgradila komunalno infrastrukturo (cesto, vodovod, delno javno razsvetljavo in delno meteorno kanalizacijo), po parc. št. 2432/9, 2435/4 in 2434/5 k.o. Sv. Anton, s čimer je zagotovljena minimalna komunalna oskrba za stanovanjske stavbe.

Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje ni možna, zato je na tem območju predvidena izgradnja MKČN.

Po skrajnem jugozahodnem robu parc. št. 2432/10 k.o. Sv. Anton poteka podzemni telekomunikacijski kabel (elektronske komunikacije), po severozahodnem delu pa nadzemno elektro omrežje.

Pogoje za priključitev na javno komunalno infrastrukturo določi v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja pristojni upravljavec gospodarske javne infrastrukture.

Izklicna cena: 159.963,00 € (z besedo: stodevetinpetdesettisoč devetstotriinšestdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Varščina: 31.992,60 € (z besedo: enaintridesettisoč devetstodvaindevetdeset evrov in 60/100)

 1. Nepremičnina s parc. št. 2432/11 k.o. 2612 Sv. Anton, v izmeri 798 m2

Predmetna nepremičnina, nepozidano stavbno zemljišče, se po planskih aktih nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za mešano urbano rabo, v naselju Sv. Anton – Vrtine, in se ureja po določilih PUP Koper. Nepremičnina se nahaja na območju nezazidanih zemljišč, na delu na kaerem, je Mestna občina Koper konec leta 2022 zgradila komunalno infrastrukturo (cesto, vodovod, delno javno razsvetljavo in delno meteorno kanalizacijo), po parc. št. 2432/9, 2435/4 in 2434/5 k.o. Sv. Anton, s čimer je zagotovljena minimalna komunalna oskrba za stanovanjske stavbe.

Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje ni možna, zato je na tem območju predvidena izgradnja MKČN.

Po skrajnem jugozahodnem robu parc. št. 2432/11 k.o. Sv. Anton poteka podzemni telekomunikacijski kabel (elektronske komunikacije).

Pogoje za priključitev na javno komunalno infrastrukturo določi v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja pristojni upravljavec gospodarske javne infrastrukture.

Izklicna cena: 158.084,00 € (z besedo: stooseminpetdesettisoč štiriinosemdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Varščina: 31.616,80 € (z besedo: enaintridesettisoč šeststošestnajst evrov in 80/100)

 1. Nepremičnina s parc. št. 2434/4 k.o. 2612 Sv. Anton, v izmeri 573 m2

Predmetna nepremičnina, nepozidano stavbno zemljišče, se po planskih aktih nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za mešano urbano rabo, v naselju Sv. Anton – Vrtine, in se ureja po določilih PUP Koper. Nepremičnina se nahaja na območju nezazidanih zemljišč, na delu na kaerem, je Mestna občina Koper konec leta 2022 zgradila komunalno infrastrukturo (cesto, vodovod, delno javno razsvetljavo in delno meteorno kanalizacijo), po parc. št. 2432/9, 2435/4 in 2434/5 k.o. Sv. Anton, s čimer je zagotovljena minimalna komunalna oskrba za stanovanjske stavbe.

Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje ni možna, zato je na tem območju predvidena izgradnja MKČN.

Pogoje za priključitev na javno komunalno infrastrukturo določi v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja pristojni upravljavec gospodarske javne infrastrukture.

Izklicna cena: 100.809,00 € (z besedo: stotisoč osemstodevet evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Varščina: 20.161,80 € (z besedo: dvajsettisoč stoenainšestdeset evrov in 80/100)

 1. Nepremičnina s parc. št. 2435/2 k.o. 2612 Sv. Anton, v izmeri 947 m2

Predmetna nepremičnina, nepozidano stavbno zemljišče, se po planskih aktih nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za mešano urbano rabo, v naselju Sv. Anton – Vrtine, in se ureja po določilih PUP Koper. Nepremičnina se nahaja na območju nezazidanih zemljišč, na delu na kaerem, je Mestna občina Koper konec leta 2022 zgradila komunalno infrastrukturo (cesto, vodovod, delno javno razsvetljavo in delno meteorno kanalizacijo), po parc. št. 2432/9, 2435/4 in 2434/5 k.o. Sv. Anton, s čimer je zagotovljena minimalna komunalna oskrba za stanovanjske stavbe.

Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje ni možna, zato je na tem območju predvidena izgradnja MKČN.

Po zahodnem delu parc. št. 2435/2 k.o. Sv. Anton poteka nadzemno elektro omrežje.

Pogoje za priključitev na javno komunalno infrastrukturo določi v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja pristojni upravljavec gospodarske javne infrastrukture.

Izklicna cena: 166.626,00 € (z besedo: stošestinšestdesettisoč šeststošestindvajset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Varščina: 33.325,20 € (z besedo: triintridesettisoč tristopetindvajset evrov in 20/100)

 1. Nepremičnine s parc. št. 1859/2, k.o. 2595 Škofije, v izmeri 70 m2, parc. št. 1859/3, o. 2595 Škofije, v izmeri 253 m2, parc. št. 1859/6, k.o. 2595 Škofije, v izmeri 30 m2, parc. št. 1859/7, k.o. 2595 Škofije, v izmeri 24 m2, parc. št. 1859/8, k.o. 2595 Škofije, v izmeri 145 m2, parc. št. 1859/9, k.o. 2595 Škofije, v izmeri 267 m2, parc. št. 384/16, k.o. 2595 Škofije, v izmeri 79 m2 in parc. št. 384/6, k.o. 2595 Škofije, v izmeri 171 m2, v skupni izmeri 1.039 m2

Nepremičnine se po planskih aktih nahajajo na ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, v naselju Spodnje Škofije, in se ureja po določilih PUP Koper. Na nepremičninah oz. delu s parc. št. 1859/7, 1859/6, 1859/2 in 1859/3, k.o. Škofije stoji stavba št. 145. Gre za kamniti enoetažni objekt z enokapno streho. Po podatkih GURSa gre za pomožni kmetijski del stavbe v površini 32m2 in naslovom Spodnje Škofije 115. Na delu parc. št. 1859/2 in 1859/3 se nahaja kovinski oz. poenostavljen nadstrešek z enokapno valovito kritino, dotrajan, s kovinskimi vrati. Po podatkih GURSa gre za pomožni kmetijski del stavbe v uporabni površini 18m2 in kot št. stavbe 889. Preko parc. št. 1859/9, 1859/3 in 1859/8, k.o. Škofije poteka služnostna pot do gospodujoče parc. št. 384/5 in 384/15, k.o. Škofije. Stanje nepremičnin v naravi je znano.

Izklicna cena nepremičnin s stavbo, s parc. št. 1859/2, 1859/3, 1859/6 in 1859/7, vse k.o. Škofije, znaša 81.374,00 EUR, brez 2% davka na promet nepremičnin, izklicna cena zemljišča s parc. št. 1859/8, 1859/9, 384/16 in 384/6, vse k.o. Škofije, pa znaša 127.213,00 EUR, brez 22% davka na dodano vrednost.

Izklicna cena vseh nepremičnin skupaj znaša 208.587,00 € (z besedo: dvestoosemtisoč petstosedeminosemdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin oz. 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 41.717,40 € (z besedo: enainštiridesettisoč sedemstosedemnajst evrov in 40/100)

 1. Nepremičnine s parc. št. 920/4, k.o. 2608 Šmarje, v izmeri 173 m2, parc. št. 920/8, k.o. 2608 Šmarje, v izmeri 192 m2 in parc. št. 924/1, k.o. 2608 Šmarje, v izmeri 284 m2, v skupni izmeri 649 m2

Predmetne nepremičnine, nepozidano stavbno zemljišče, se po planskih aktih nahajajo na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano, v naselju Šmarje in se ureja po določilih PUP Koper.

Na nepremičninah se nahaja oljčnik.

Pogoje za priključitev na javno komunalno infrastrukturo določi v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja pristojni upravljavec gospodarske javne infrastrukture.

Izklicna cena: 114.759,00 € (z besedo: stoštirinajsttisoč sedemstodevetinpetdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Varščina: 22.951,80 € (z besedo: dvaindvajsettisoč devetstoenainpetdeset evrov in 80/100)

3. NAJNIŽJI ZNESEK VIŠANJA

Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000,00 €.

4. POGOJI PRODAJE

Na podlagi 32. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E) (Uradni list RS, št. 90/21) ima Stanovanjski sklad RS pri prodaji nepremičnin pod zap. št. 2, 3, 6, 8, 9, 11 in 12 predkupno pravico.

Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe, predstavljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 5. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1).

Če bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.

Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

Za povezano osebo se štejejo:

 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
 • pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
 • druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice ali po pridobitvi zakonsko zahtevanega soglasja.

Najugodnejši dražitelj mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po petem odstavku te točke.

Če dražitelj ne podpiše pogodbe v roku iz sedmega odstavka te točke, upravljavec zadrži njegovo varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.

5. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 15. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto in prodajalec dražbe obdrži vplačano varščino.

6. KRAJ IN ČAS JAVNE DRAŽBE

Javna dražba se bo vršila v četrtek 28. 9. 2023 v prostorih sejne sobe v pritličju Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, s pričetkom ob 10.00 uri.

Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 7 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev, ne more sodelovati na javni dražbi.

7. POGOJI ZA UDELEŽBO NA JAVNI DRAŽBI

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom RS, postane lastnik nepremičnin, kar preveri vsak dražitelj zase ter se pravočasno in pravilno

prijavi, tako da:

 • plača varščino ter predloži dokazilo o njenem plačilu;
 • predloži izpisek iz sodnega registra oz. AJPES-a, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba ali samostojni podjetnik;
 • predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica) in davčno številko na vpogled, če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb;
 • predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. Predloženih dokazil organizator javne dražbe ne vrača.

8. VARŠČINA

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: SI56 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 4783562023…… (dodati zap. št. nepremičnine), z navedbo »plačilo varščine – zap. št. ……«.

Varščina mora biti nakazana na računu Mestne občine Koper najpozneje in vključno do 25. 9. 2023. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da se vplačnik varščine ne udeleži javne dražbe ali k dražbi ne pristopi, organizator javne dražbe obdrži varščino.

9. DRUGI POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE

Javna dražba bo ustna.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno na dan javne dražbe, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

Če dražitelj, ki je izlicitiral nepremičnino na dražbi, ne sklene oz. odstopi od sklenitve pogodbe, si Mestna občina Koper, pridrži pravico, pogodbo skleniti z naslednjim najugodnejšim dražiteljem – to je tisti dražitelj, ki je ponudil drugo najugodnejšo ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.

Prodajalec lahko začeti postopek prodaje delno ali v celoti ustavi, kadar koli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

10. STROŠKI

Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.

11. ZAKONSKA PODLAGA

Za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 49. in 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) ter določbe 13. in 14. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

12. DODATNA POJASNILA:

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, med uradnimi urami (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00)  in sicer za prodajo nepremičnin:

– pod točko 1, na tel. št. 05/6646-317, kontaktna oseba je Hajdeja Lipolt Veljić,

– pod točko 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 in 11, na tel. št. 05/6646-289, kontaktna oseba je Sandra Ivančič Katavič,

– pod točko 5, na tel. št. 05/6646-284, kontaktna oseba je Andreja Knez Babič in

– pod točko 12 in 13, na tel. št. 05/6646-315, kontaktna oseba je Barbara Božič.«