09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni fotografski natečaj “Doživetja v Kopru 2013”

Interesno področje:
Rok prijave: 30. 10. 2013
Datum objave:

Številka: 322-171/2013
Datum:  6. 5. 2013

 

JAVNI FOTOGRAFSKI NATEČAJ »DOŽIVETJA V KOPRU 2013«

 

1.    PREDMET JAVNEGA FOTOGRAFSKEGA NATEČAJA
je izbor fotografij dogodkov in doživetij, ki se odvijajo od meseca maja do oktobra  2013 na območju Mestne občine Koper.

 2.      POGOJI IN MERILA

Na natečaj se lahko prijavijo vsi ljubiteljski in poklicni fotografi iz Slovenije in tujine, ne glede na starost in spol. Vsak prijavitelj lahko sodeluje z maksimalno petimi črno-belimi ali barvnimi digitalnimi fotografijami, ki jih mora v roku dostaviti skupaj z izpolnjeno prijavnico, ki je priloga dokumentacije fotografskega natečaja.

Na natečaj lahko prijavite fotografije, ki predstavljajo:

  • Mestno občino Koper, mesto, zaledje,
  • kulturno in naravno dediščino,
  • mestno, vaško in morsko življenje,
  • utripe s številnih prireditev,
  • utrip doživetij (kulturno, športno, turistično in drugo sorodno doživetje).

Prispele fotografije bo ocenjevala strokovna ocenjevalna komisija, ki jo imenuje župan s sklepom, v skladu z naslednjimi merili:

  1. skladnost fotografije s predmetom natečaja;
  2. izraznost fotografije;
  3. zgodbo fotografije;
  4. tehnično kakovost fotografije.

Dovoljene so fotografije, ki vsebujejo fotomontaže v  osnovnih korekcijah, kot so nasičenost barv, korekcija  svetlosti in kontrasta, vse ostale fotografije s fotomontažo bodo avtomatično izločene iz ocenjevanja.

Strokovna ocenjevalna komisija pri ocenjevanju upošteva vse pravočasno prispele fotografije, ki ustrezajo predmetu, pogojem in merilom natečaja.

Administrativne in ostale postopke vezane na sprejem fotografij vodi koordinator javnega fotografskega natečaja, in sicer Jesenka Korenč, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – območna izpostava Koper. Koordinator fotografskega natečaja ni član strokovne ocenjevalne komisije.

Ocenjevanje prijavljenih fotografij bo anonimno.

3.      Nagrade in njihove vrednosti

Strokovna ocenjevalna komisija podeli nagrade za fotografije v dveh vsebinskih sklopih in sicer:

a)      12 fotografij za objavo v koledarju Mestne občine Koper za leto 2014;

b)      20 fotografij za izdelavo panojev za postavitev razstave »DOŽIVETJA KOPRA 2013«.

Avtorji posredovanih fotografij na natečaj soglašajo, da bodo Mestni občini Koper dali v odkup vse nagrajene fotografije natečaja, in sicer vsako nagrajeno fotografijo za 40 EUR (neto). Avtorji, ki bodo nagrajeni v obeh vsebinskih sklopih, so upravičeni do enkratnega denarnega nadomestila za odkup fotografij. Avtorji nagrajenih fotografij soglašajo, da z dnem odkupa in plačila fotografij, materialna pravica nagrajenih fotografij preide na Mestno občino Koper, medtem ko pa avtorska pravica ostaja avtorju fotografije.

Avtorjem izbranih fotografij, poleg odkupa fotografij, bo zagotovljeno tudi:

–          20 kom izdelanih koledarjev;

–          objava fotografije na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si;

–          naziv avtorja v objavah fotografije, vedno ko bo le to možno.

Strokovna ocenjevalna komisija si pridržuje pravico, da ne podeli vseh razpisanih nagrad, če oceni, da nobena izmed prijavljenih fotografij ne dosega primernega standarda. V takem primeru Mestna občina Koper za potrebe izdelave koledarja in razstave uporabi ali naroči druge fotografije.

Mestna občina Koper si pridržuje pravico, da odvzame nagrado avtorju fotografije, če se naknadno ugotovi, da avtor ne izpolnjuje vseh pogojev natečaja oz. je pri prijavi posredoval neresnične podatke.

Mestna občina Koper se zavezuje, da bo ob objavi fotografij z natečaja navedla avtorja fotografije vedno, ko bo le to možno.

4.      Rok IN NAČIN ODDAJE prijav

Predložene fotografije morajo biti oddane na CD/DVD mediju ali posredovane po elektronski pošti, v digitalni obliki .JPG, .JPEG ali .TIFF v maksimalni kvaliteti oziroma kvaliteti primerni za tisk na format A4 (297 mm x 210 mm) pri 300 dpi (3600×2400 pixl).

Vsaka fotografija mora biti shranjena na način priimek_ime_zaporedna številka (primer: Ivan_Novak_01.jpg). Prijava mora vsebovati tudi  izpolnjen prijavni obrazec z izpolnjeno izjavo o avtorstvu.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici oz. v ustrezni embalaži, z oznako »Fotografski natečaj – Doživetja v Kopru 2013«. Pri oddaji prijave po elektronski pošti, je potrebno v zadevi elektronskega sporočila navesti oznako iz prejšnjega stavka.

Prijavitelji morajo svoje fotografije oddati najkasneje do 30. oktobra 2013 na naslov: Območna izpostava JSKD Koper, p.p. 698, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur oz. jo poslati po elektronski pošti na elektronski naslov: jesenka.korenc@jskd.si.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene, opremljene in pravočasno oddane. Oddaja prijav pomeni, da prijavitelj sprejema vse pogoje in merila natečaja.

5.      DATUM ODPIRANJA PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZIDU FOTOGRAFSKEGA  NATEČAJA

Fotografije s prijavnico, bodo do odločitve strokovne ocenjevalne komisije shranjene pri koordinatorju fotografskega natečaja. Po odločitvi strokovne ocenjevalne komisije bo Mestna občina Koper obvestila o izbiri vse prijavitelje, in sicer najkasneje 30. dan po sprejemu odločitve. Odpiranje prijav ne bo javno.

Razglasitev rezultatov fotografskega natečaja bo javna, o tem bodo obveščeni vsi sodelujoči na natečaju. Rezultati natečaja bodo objavljeni tudi na spletni strani www.koper.si.